PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. – zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta – zabezpieczenie emisji obligacji serii F

RB nr 16/2015

W dniu 19 lutego 2015 r. Emitent uzyskał informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta do rejestru zastawów. Zastaw zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii F. O emisji obligacji serii F oraz o zawarciu umów z tym związanych Emitent informował w raportach bieżących nr 6/2015, 12/2015, 13/2015 i 15/2015. Szczegółowe dane dotyczące ustanowienia zastawu i przedmiotu zastawu są następujące.

W dniu 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, w drodze postanowienia dokonał wpisu do rejestru zastawów, zastawu na wierzytelnościach Emitenta. Zastawnikiem jest spółka Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, będąca także administratorem zastawu. Zastawcą jest Pragma Faktoring S.A.

Zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych Emitenta. Zbiór wierzytelności charakteryzuje się zmiennym składem, który stanowi całość gospodarczą (portfel wierzytelności nabywanych przez Emitenta na podstawie umów faktoringu od klientów (Faktorantów), przysługujących w stosunku do odbiorców usług lub towarów dostarczanych przez Faktorantów oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek).

Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 13 mln zł. Wartość przedmiotu zastawu (zabezpieczającego także emisje obligacji serii D i E), rozumiana jako wartość wierzytelności, wskazana w księgach Emitenta, na dzień dokonania wpisu, wynosi 85,2 mln zł. Wartość zabezpieczonego zobowiązania wynosi 10 mln zł wraz z odsetkami w wysokości równej stopie procentowej WIBOR 3M powiększonymi o marżę.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, zastawnikiem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta i zastawnika.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

data wpisu: 20 lutego 2015 10:44