Rejestracja obligacji serii C4 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 36/2024

Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, że dnia 5 lipca 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 300.000 obligacji na okaziciela serii C4, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00388 _dalej: „Obligacje”_. Rejestracja jest dokonywana w związku z dopuszczeniem Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

data wpisu: 5 lipca 2024 15:15