Rejestracja obligacji serii V w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 53/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że dnia 13 września 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 120.000 obligacji na okaziciela serii V, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00339. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o wprowadzeniu tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

data wpisu: 14 września 2023 8:53