Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

RB 3/2023

Zarząd PragmaGO S.A. „Spółka” informuje, że dnia 20 stycznia 2023 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 511.967,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 511.967 akcji na okaziciela serii I. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.445.827,00 zł i dzieli się na 6.445.827 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym:

1) 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy;
2) 1.200.000 akcji na okaziciela serii B;
3) 662.586 akcji na okaziciela serii C;
4) 186.257 akcji na okaziciela serii D;
5) 1.657.459 akcji na okaziciela serii E;
6) 154.889 akcji na okaziciela serii F;
7) 35.123 akcji na okaziciela serii G;
8) 1.334.222 akcji na okaziciela serii H;
9) 511.967 akcji na okaziciela serii I.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 7.149.151.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2022 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 28 września 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (….)

data wpisu: 23 stycznia 2023 22:06