Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A

RB nr 4/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  C, D i E, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosiła na dzień 31 grudnia 2014 r.:

  • dla serii C            15.045.000,00  zł;
  • dla serii D            19.560.381,75  zł;
  • dla serii E             26.005.363,05  zł.
data wpisu: 12 stycznia 2015 9:16