Start   >   Raporty bieżące   >   Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 64/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  O, P, R, S oraz A1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2021r.

dla serii O                     13 070 994 zł.

dla serii P                      14 082 368 zł.

dla serii R                     15 601 584 zł.

dla serii S                       9 107 167 zł.

dla serii A1                    20 898 111 zł.

Łączna wartość zbioru:   72 760 223 zł.  

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S oraz serii A1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 86 034 882 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 15 lipca 2021 11:14