Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 2/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2, T  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2022r.

dla serii P                     12 444 877 zł.

dla serii R                     14 670 017 zł.

dla serii S                      8 545 046 zł.

dla serii A1                   19 265 740 zł.

dla serii A2                   20 404 898 zł.

dla serii T                     19 204 106 zł.

dla serii U                     12 434 699 zł.

dla serii B1                   15 486 399 zł.

Łączna wartość zbioru:  122 455 782 zł. 

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 149.050.137 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/12/2022 wynosi 1,19%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 23 stycznia 2023 8:15