Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

RB 5/2023

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki PragmaGO S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2023 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 26 kwietnia 2023 r.
2. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 24 maja 2023 r.
3. rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r. – 20 września 2023 r.
4. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 22 listopada 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportów kwartalnych za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz raportów kwartalnych za II kwartał roku obrotowego 2023,
2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2023 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
3. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

data wpisu: 31 stycznia 2023 9:56