Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

RB nr 11/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015:

– raport roczny za 2014 rok – 20 marca 2015 r.

– raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 14 maja 2015 r.

– raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 27 sierpnia 2015 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 12 listopada 2015 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). Z uwagi na fakt, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 20 marca 2015 roku (tj. w ciągu 80 dni odzakończenia roku obrotowego), Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku zgodniez § 102 ust. 1 Rozporządzenia.

data wpisu: 30 stycznia 2015 9:28