Wcześniejszy wykup obligacji serii B2

RB 38/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 lipca 2024 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii B2. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie pozostałe 100.000 (sto tysięcy) obligacji serii B2 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, które nie podlegały wcześniejszemu wykupowi realizowanemu na podstawie uchwały Zarządu PragmaGO S.A. o wcześniejszym wykupie części obligacji serii B2 z dnia 25 czerwca 2024 r. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia.
Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 17 lipca 2024 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 19 lipca 2024 r. W dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, premia oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii B2 zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Emitent informował o wcześniejszym częściowym wykupie obligacji serii B2 w raporcie bieżącym nr 32/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 9 lipca 2024 16:46