Wprowadzenie obligacji serii C2 do obrotu giełdowego na Catalyst

RB 10/2024

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 7 lutego 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 151/2024 o wprowadzeniu z dniem 9 lutego 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0127”. Uchwała Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

data wpisu: 8 lutego 2024 8:54