Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

RB nr 27/2014

PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza emitenta uchwałą nr 1/2014, powziętą w dniu 16 kwietnia 2014 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 lit j) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy 4AUDYT Sp. z o.o.  z/s w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu:

– jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2014;

– rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2014.  

Umowa z ww. podmiotem ma być zawarta na okres potrzebny na wykonanie ww. badania i przeglądu. Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w latach 2011, 2012 oraz  2013 w zakresie badania i przeglądu półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej, w której emitent był jednostka dominującą oraz w trakcie prac związanych z emisja obligacji serii A, B, C i D w zakresie wyceny wierzytelności będących przedmiotem zastawu rejestrowego zabezpieczającego wykonanie zobowiązań emitenta wynikających z emisji ww. obligacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

data wpisu: 16 kwietnia 2014 12:07