Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii G

RB nr 43/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii G, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 19 marca 2015 r.

1)  data rozpoczęcia subskrypcji: 8 kwietnia 2015 roku;

2)  data zakończenia subskrypcji: 21 kwietnia 2015 roku;

3)  data przydziału instrumentów finansowych: 23 kwietnia 2015 roku;

4)  liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 10.000 sztuk Obligacji;

5)  stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Nie wystąpiła redukcja zapisów;

6)  liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 10.000 sztuk Obligacji serii G;

7)  cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000 zł;

8)  liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii G złożyło 86 osób;

9)  liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii G przydzielono 86 osobom;

10)  nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11)  wartość przeprowadzonej subskrypcji:  10.000.000,- zł;

12)  łączne koszty emisji wyniosły: 315.000,- zł, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 300.000,- zł,

b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,

c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a,

d) promocji oferty: 15.000,- zł.

13)  średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 31,50 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

data wpisu: 23 kwietnia 2015 15:14