Zakończenie subskrypcji obligacji serii C2

RB 8/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C2 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/11.01.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r. („Obligacje”):
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 12 stycznia 2024 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 24 stycznia 2024 r.
3) data przydziału Obligacji: 25 stycznia 2024 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 250.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 53,50 %,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 537 684 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 250 000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 830 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 815 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły: 687 043,40 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 646 983,40 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22 750,00 zł,
d_ promocji oferty Obligacji: 17 310,00 zł
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,75 zł,
14) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego koszty, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 4/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

data wpisu: 5 lutego 2024 10:56