Zakończenie subskrypcji obligacji serii V

RB 52/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2023 z dnia 5 września 2023 r., Zarząd PragmaGO S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji na okaziciela serii V wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/21.08.2023 Zarządu PragmaGO S.A. z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie emisji Obligacji serii V, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst:

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 22 sierpnia 2023 r., data zakończenia subskrypcji: 4 września 2023 r.;
2. data przydziału instrumentów finansowych: 5 września 2023 r.;
3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 120.000 sztuk obligacji;
4. stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 120.000 sztuk obligacji, nie dokonano redukcji zapisów;
5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 120.000 sztuk obligacji serii V;
6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) : 100,00 zł;
7. wartość nominalna instrumentów finansowych: 100,00 zł każda Obligacja serii V, łączna wartość nominalna Obligacji serii V wynosi 12.000.000 zł;
8. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje serii V złożyło 42 osób (w tym 41 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani);
9. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje serii V ostatecznie przydzielono 42 osobom (w tym 41 osobom fizycznym lub prawnym innym niż inwestorzy kwalifikowani);
10. informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem: żadna z osób, której przydzielono Obligacje serii V, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO;
11. nazwa firmy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
12. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły: 295 494,00 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 270 000,00 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły;
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
25 494,00 zł
d) promocji oferty: nie wystąpiły;
13. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,46 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji serii V będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji serii V zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.
Wszystkie obligacje serii V zostały objęte za wkłady pieniężne. Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

data wpisu: 6 września 2023 14:32