Zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta – zabezpieczenie emisji obligacji serii G

RB nr 41/2015

W dniu 20 kwietnia 2015 r. Emitent uzyskał informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta do rejestru zastawów. Zastaw zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii G. O emisji obligacji serii G oraz o zawarciu umów z tym związanych Emitent informował w raportach bieżących nr 25/2015, 30/2015.  Szczegółowe dane dotyczące ustanowienia zastawu i przedmiotu zastawu są następujące.

W dniu 16 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydał postanowienie o wpisie do rejestru zastawów, zastawu na wierzytelnościach Emitenta. Zastawnikiem jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, będąca także administratorem zastawu. Zastawcą jest Pragma Faktoring S.A.

Zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych Emitenta.

Zbiór charakteryzuje się zmiennym składem, który stanowi całość gospodarczą (portfel wierzytelności nabywanych przez Emitenta na podstawie umów faktoringu od klientów – faktorantów, przysługujących w stosunku do odbiorców usług lub towarów dostarczanych przez faktorantów oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek).

Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi  13 mln zł. Wartość przedmiotu zastawu (zabezpieczającego także emisje obligacji serii E i F), rozumiana jako wartość wierzytelności, wskazana w księgach Emitenta, na dzień dokonania wpisu, wynosi  64.549.810,02 mln  zł.

Wartość zabezpieczonego zobowiązania wynosi 10 mln zł wraz z odsetkami w wysokości równej stopie procentowej WIBOR 3M powiększonymi o marżę. Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, zastawnikiem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta i zastawnika.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009  r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

data wpisu: 20 kwietnia 2015 15:21