Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii G

RB nr 30/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w związku z emisją obligacji serii G (o czym informowano w raporcie nr 25/2015), w dniu 30 marca 2015 r. zawarła z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii G o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, w liczbie nie większej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) ( dalej – „Obligacje”). Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 19 marca 2015 r. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 13.000.000,- zł (trzynaście milionów złotych). Do zbioru wchodzą Wierzytelności na zasadach określonych w Umowie Zastawu. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu 30 marca 2015 r. zawarł ze spółką PRAGMA INKASO S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii G. Poręczenie jest udzielone do kwoty 13 mln zł. Termin wykupu obligacji tej serii przypada na 23 kwietnia 2018 r. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Więcej informacji na temat emisji obligacji serii G Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 25/2015.

Podstawa prawna – art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

data wpisu: 30 marca 2015 22:00