Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 25/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarówno ważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.04.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją autobusów z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec dłużnika faktoringowego. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 2.500.000,00 zł. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy z opcją jej przedłużenia. Faktorowi przysługujewynagrodzenie nie odbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych, liczonejako procent nabywanych wierzytelności w skali miesiąca.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta brutto za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

data wpisu: 4 kwietnia 2014 11:31