Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 26/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.04.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej z siedzibą w województwie dolnośląskim (Faktorant). Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec dłużników faktoringowych. Maksymalny limitfaktoringowy wynosi 3.000.000,00 zł. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy z opcją jej przedłużenia. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie nie odbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usługfaktoringowych, liczone jako procent nabywanych wierzytelności w skali miesiąca. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta brutto za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

data wpisu: 9 kwietnia 2014 7:40