Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 38/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.05.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją napojów z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec dłużnika faktoringowego. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 1.300.000,00 zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie nieodbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych, liczone jako procent nabywanych wierzytelności w skali miesiąca.
Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów zesprzedaży Emitenta brutto za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

data wpisu: 9 maja 2014 12:40