Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 73/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 15.10.2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia z siedzibą w województwie małopolskim(Faktorant). Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowiązał się do nabywania niewymagalnychwierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec dłużników faktoringowych. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 1.300.000,00 zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Faktorowi przysługujewynagrodzenie nie odbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych, liczonejako procent nabywanych wierzytelności w skali miesiąca.Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów zesprzedaży Emitenta brutto za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

data wpisu: 15 października 2014 14:24