Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 29/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 27 marca 2015 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą zajmującym się hurtowym handlem materiałami budowlanymi, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). Na podstawie umowy Emitent zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec jego 9 kontrahentów. Przyznany łączny limit faktoringowy wynosi 950.000,- zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie nie odbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych, liczone jako procent nabywanych wierzytelności w skali miesiąca.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta brutto za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

 

data wpisu: 27 marca 2015 13:14