Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 61/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 26 czerwca 2015 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą zajmującym się sprzedażą paliw, metali i chemii przemysłowej, który ma siedzibę w Województwie Opolskim (Faktorant). Na podstawie umowy Emitent zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec jego 20 kontrahentów. Przyznany łączny limit faktoringowy wynosi 1.000.000,- zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie nie odbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych, liczone jako procent nabywanych wierzytelności w skali miesiąca.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta brutto za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

 

data wpisu: 26 czerwca 2015 12:42