Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 11/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 18.03.2016 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej paliw z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant ).

Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi  wobec dłużników faktoringowych. Maksymalny limit  faktoringowy wynosi  800.000,00 zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie nie odbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych, liczone jako procent nabywanych wierzytelności  w skali miesiąca.        Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta brutto za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

 

 

data wpisu: 18 marca 2016 16:39