Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 12/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 22 marca 2016 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży ogrodniczej, który ma siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim (Faktorant). Na podstawie umowy Emitent zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec jego 3 kontrahentów. Przyznany łączny limit faktoringowy wynosi 1.000.000,- zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie nie odbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych, liczone jako procent nabywanych wierzytelności w skali miesiąca.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – szacowana wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta brutto za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

data wpisu: 24 marca 2016 10:25