Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB 34/2016

Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 12.08.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z dostawą drewna i produktów drewnopodobnych w województwie mazowieckim  ( Faktorant ). Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi  wobec 302 dłużników faktoringowych. Maksymalny limit  faktoringowy wynosi 8.000.000,00 zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie nie odbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych, liczone jako procent nabywanych wierzytelności  w skali miesiąca.      

 Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 12 sierpnia 2016 13:45