Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

RB nr 29/2016

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt  22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)  Emitent informuje, że:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 21 czerwca 2016 r. podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję: Michała Kolmasiaka, Rafała Witka, Ireneusza Rymaszewskiego, Marcina Nowaka oraz Marka Mańkę.

Michał Kolmasiak

Pan Michał Kolmasiak jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r., podejmując pracę w Domu Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S.A. oraz Sofor Inkaso s.c jako specjalista ds. windykacji. Od kwietnia 2002 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w Pragma Inkaso sp. z o.o., następnie w Pragma Inkaso S.A., a od stycznia 2008 r. do stycznia 2015 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Pragma Inkaso S.A. Michał Kolmasiak pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:

 • Pragma Inkaso S. A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu – od 2002 r. do stycznia 2015 r.
 • Pragma Faktoring S.A. z siedzibą w Katowicach – Przewodniczący Rady Nadzorczej – od lutego 2011 r.
 • Pragma Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu – od 2005 r.
 • Pragma Collect sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu – od 2008 r.
 • Invico S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu – od 2004 r.
 • Aseo Papier sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu – od 2007 r. do maja 2013 r.

Rafał Witek

Pan Rafał Witek ukończył liceum ogólnokształcące w Tarnowskich Górach. Sprawował lub sprawuje następujące stanowiska:

 • Pragma Faktoring S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej od lutego 2011 r.,
 • Inpol Papier sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Wiceprezes Zarządu – do czerwca 2004 r.,
 • Inpol Papier sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu,
 • Profi Link sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prokurent,
 • Pragma Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prokurent,
 • Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • VBCP Asset Managment sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu,
 • Mawo Cores sp. z o.o. z siedzibą w Lewinie Brzeskim – Prokurent,
 • Kent Pak Opakowania sp. z o.o. w Bardzie – Prezes Zarządu.

Ireneusz Rymaszewski

Pan Ireneusz Rymaszewski jest założycielem oraz dyrektorem funduszu inwestycyjnego Rymaszewski Asset. Od 20 lat jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego.

Poprzez Fundusz Rymaszewski Asset jest akcjonariuszem wielu spółek giełdowych, w tym m. in.  Telestrada S.A. oraz  Telgam S.A. Pan Ireneusz Rymaszewski jest członkiem Rad Nadzorczych takich spółek jak: Telestrada S.A., Eurotax S.A., Pragma Inkaso S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej NOM sp. z o.o.

Marcin Nowak

Pan Marcin Nowak jest absolwentem Wydziału Bankowości i Finansów Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2011 r. uzyskał tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) CFA Institute w USA. W latach 2005 -2009 r. pracował na stanowisku Specjalisty w Departamencie Rynków i Bankowości Inwestycyjnej UniCredit CAIB Poland. Od 2009 r. roku pracuje na stanowisku Specjalisty ds. corporate finance w Wydziale Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM.

Marek Mańka

Pan Marek Mańka posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w DFI Sp. z o.o. Jest także członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Pragma Inkaso S.A. oraz Invico S.A.

Według najlepszej wiedzy Emitenta wszyscy wymienieni nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie są członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Nie figurują też w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259).

data wpisu: 22 czerwca 2016 10:14