Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii P

RB 30/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii P, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/17.06.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.:

 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 18 czerwca 2019 r.;
 2. data zakończenia subskrypcji: 3 lipca 2019 r.;
 3. data przydziału instrumentów finansowych: 4 lipca 2019 r.;
 4. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 100.000 sztuk obligacji;
 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 100.400 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 100.000 sztuk obligacji, uznaniowa redukcja dotyczyła 400 obligacji;
 6. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 100.000 sztuk obligacji serii P;
 7. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;
 8. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii P złożyło 120 osób;
 9. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii P przydzielono 120 osobom;
 10. nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
 11. wartość przeprowadzonej subskrypcji:  10.000.000,- zł;
 12. łączne koszty emisji wyniosły: 358 560,- zł, w tym:
 1. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 347 000,- zł;
 2. wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
 3. sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a;
 4. promocji oferty: 0,- zł;

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego:  3,59 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

14. Wszystkie obligacje serii P zostały objęte za wkłady pieniężne.

Inne istotne postanowienia Warunków Emisji na tle wcześniejszych emisji:

 1. Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 4,25% marży (wartość bez zmian w stosunku do wcześniej przeprowadzanych i notowanych na Catalyst emisji).
 2. Maksymalny wskaźnik zadłużenia finansowego netto na poziomie 400% kapitałów własnych (bez zmian).
 3. Zabezpieczenie zastawem na portfelu wierzytelności o zmiennym składzie (bez zmian), Najwyższa Suma Zabezpieczenia 120% (przejściowo i uprzednio 130%).
 4. Uwzględnienie w szacowaniu Najwyższej Sumy Zabezpieczenia portfela wierzytelności odpisów na przyszłą szkodowość portfela zawiązywanych przez Emitenta zgodnie z MSSF9 (uprzednio nie było takiej regulacji).
 5. Zmniejszenie maksymalnych poziomów koncentracji portfela objętego zastawem z 20% do 10%.
 6. Zabezpieczenie w postaci zastawu na rachunku bankowym wraz z regulacją dotyczącą zapewnienia odpowiedniej ilości wpływów gotówkowych na rachunku (uprzednio takiego zabezpieczenia nie było).
 7. Rezygnacja z poręczenia Pragma Inkaso S.A., które znajdowało się w poprzednich emisjach.

Emitent zamierza finansując swoją działalność korzystać nadal z emisji obligacji obok środków własnych, kredytów bankowych oraz finansowania pozabilansowego ze strony wyspecjalizowanych funduszy.

Pogląd raportu tutaj

data wpisu: 4 lipca 2019 15:29