Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 49/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2, T  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 listopada 2022r.

dla serii P                     12 000 030 zł.

dla serii R                     14 400 550 zł.

dla serii S                      8 512 653 zł.

dla serii A1                   19 251 806 zł.

dla serii A2                   20 458 383 zł.

dla serii T                     19 206 827 zł.

dla serii U                     12 002 268 zł.

dla serii B1                   26 425 127 zł.

Łączna wartość zbioru:  132 257 643 zł. 

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 165.211.681 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/11/2022 wynosi 1,12%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.12.2022 r. 16:25

Zawarcie aneksów do umów zastawów rejestrowych zabezpieczających wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii B1

RB 48/2022

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”), informuje, że dnia 19 grudnia 2022 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Administrator Zastawu”) działającą jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rzecz obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B1 emitowanych przez Emitenta w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji („Obligacje serii B1”) aneks do umowy zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu na Zbiorze” oraz „Aneks do Umowy Zastawu na Zbiorze”) oraz aneks do umowy zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego („Umowa Zastawu na Rachunku” oraz „Aneks do Umowy Zastawu na Rachunku”). Przedmiotem Aneksu do Umowy Zastawu na Zbiorze oraz Aneksu do Umowy Zastawu na Rachunku jest zmiana liczby Obligacji serii B1 Emitenta określonej w Umowie Zastawu na Zbiorze oraz w Umowie Zastawu na Rachunku z 200.000 na liczbę Obligacji serii B1, które zostały przydzielone tj. 127.792 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwie) oraz zmiana najwyższej sumy zabezpieczenia dla Obligacji serii B1 z określonej w Umowie Zastawu na Zbiorze oraz w Umowie Zastawu na Rachunku kwoty 24.000.000,00 zł do wartości odpowiadającej 120% łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji serii B1, to jest do kwoty 15.335.040,00 zł.
Podstawą do dokonania zmiany najwyższej sumy zabezpieczenia dla Obligacji serii B1 jest § 3 ust. 3 Umowy Zastawu na Zbiorze oraz § 3 ust. 3 Umowy Zastawu na Rachunku oraz pkt. B Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii B1.

O zawarciu Umowy Zastawu na Zbiorze oraz Umowy Zastawu na Rachunku Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2022 z dnia 3.10.2022 r., a o warunkowym przydziale Obligacji serii B1 Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2022 z dnia 24.10.2022 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

19.12.2022 r. 16:28

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 grudnia 2022r.

RB 47/2022

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż dnia 2 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J. Zgodnie z treścią uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 grudnia 2022 roku podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 445.214,00 zł do kwoty 6.891.041,00 zł poprzez emisję 445.214 akcji serii J o wartości nominalnej 1 zł każda. Łączna cena emisyjna akcji serii J wynosi 6.673.757,86 zł. Emisja akcji serii J nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonych akcjonariuszy, w tym do Polish Enterprise Funds SCA, z siedzibą w Luksemburgu, przy 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga.

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

2.12.2022 r. 12:11

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 46/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2022r.

dla serii P 12 944 250 zł.
dla serii R 14 405 936 zł.
dla serii S 8 491 038 zł.
dla serii A1 19 206 843 zł.
dla serii A2 20 401 756 zł.
dla serii T 19 203 103 zł.
dla serii U 13 327 291 zł.
dla serii B1 24 002 837 zł.

Łączna wartość zbioru: 131 983 053 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru.
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 170.722.806 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/10/2022 wynosi 1,00%.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.11.2022 r. 21:05

Dane o obrotach i ilości klientów w 3 Q 2022 r.

RB 45/2022

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za III kwartał 2022 oraz w okresie I-III kwartał 2022. Ostateczne wyniki zostaną podane w treści raportu okresowego, którego publikacja zaplanowana jest na 25 listopada 2022 r. Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w III kwartale br. wyniosły 419 mln zł (wzrost o 58% r/r), z czego 377 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 49% r/r), a 42 mln zł na pożyczki online (wzrost o 308% r/r). Z usług PragmaGO w tym okresie skorzystało 6 363 klientów (wzrost o 67% r/r), którzy zrealizowali 55317 transakcji (wzrost o 81% r/r). W III kwartale br. obszar embedded finance (dystrybucji systemowej) wygenerował obroty w wysokości 85 mln zł (wzrost o 58% r/r). W okresie I-III kwartał 2022 łączne obroty PragmaGO wyniosły 1,15 mld zł (wzrost o 61% r/r).

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.11.2022 r. 13:19

Wprowadzenie obligacji serii B1 do obrotu giełdowego na Catalyst

RB 44/2022

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1001/2022 o wprowadzeniu z dniem 8 listopada 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 127.792 obligacji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Uchwała Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
4.11.2022 r. 09:29

Korekta raportu bieżącego nr 42/2022 z dnia 28 października 2022 roku

RB 43/2022 K

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2022 z dnia 28 października 2022 r., Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej w treści pkt. 9 tegoż raportu, gdzie jako liczbę osób, które złożyły zapisy na Obligacje wskazano liczbę 541 w miejsce prawidłowej liczby 451.

Emitent niniejszym podaje prawidłowe brzmienie pkt. 9 raportu bieżącego nr 42/2022 z dnia 28 października 2022 roku:
„9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 451 osób”.

Opisana powyżej korekta nie ma wpływu na pozostałe informacje zawarte w korygowanym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

28.10.2022 r. 16:03

Zakończenie subskrypcji obligacji serii B1

RB 42/2022

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B1 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/03.10.2022 z dnia 3 października 2022 r. w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r. („Obligacje”):

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 6 października 2022 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 19 października 2022 r.
3) data przydziału Obligacji: 24 października 2022 r. uchwała o warunkowym przydziale pod warunkiem rejestracji Obligacji w depozycie prowadzonym przez KDPW, 28 października 2022 r. rejestracja Obligacji w KDPW
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 200.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 127.792 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 127.792 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 541 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 451 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
12) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Obligacji i ceny emisyjnej: 12.779.200 zł,
13) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły: 549.948,00 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 496.000,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 31.948,00 zł,
d) promocji oferty: 22.000,00 zł
14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 4,30 zł,
15) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji,
16) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 36/2022 z dnia 3 października 2022 r., a o warunkowym przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 39/2022 z dnia 24 października 2022 r.

Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

28.10.2022 r. 14:06

Dopuszczenie obligacji serii B1 do obrotu giełdowego

RB 41/2022

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż dnia 26 października 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 973/2022 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym do 127.792 obligacji na okaziciela serii B1 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”)- z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 36/2022 z dnia 3 października 2022 r., a o warunkowym przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 39/2022 z dnia 24 października 2022 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

26.10.2022 r. 14:03

Rejestracja obligacji serii B1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 40/2022

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że dnia 24 października 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 200.000 obligacji na okaziciela serii B1, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00289. Rejestracja nastąpi na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, składanych po podjęciu uchwały o dopuszczeniu ww. obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

24.10.2022 r. 17:59

Warunkowy przydział obligacji serii B1

RB 39/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2022 z dnia 3 października 2022 roku w sprawie emisji obligacji w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji (dalej: „Program”), Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 października 2022 roku podjął uchwałę (dalej: „Uchwała”) w sprawie warunkowego przydziału obligacji serii B1 emitowanych w ramach Programu (dalej: „Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 200.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację.

Zarząd Spółki dokonał przydziału 127.792 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 12.779.200 zł pod warunkiem zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w trybie rozrachunku transakcji. Warunkowy przydział Obligacji został dokonany w oparciu o listę wstępnej alokacji sporządzoną przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Emisja Obligacji dojdzie do skutku na poziomie zgodnym z ostateczną liczbą przydzielonych Obligacji, która będzie wynikać z liczby zarejestrowanych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, zgodnie z prawidłowymi zgodnymi instrukcjami rozrachunku.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR

24.10.2022 r. 15:39

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 38/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2, T oraz U, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2022r.

dla serii P                     12 009 291 zł.

dla serii R                     14 595 415 zł.

dla serii S                      8 401 521 zł.

dla serii A1                   19 214 225 zł.

dla serii A2                   20 493 710 zł.

dla serii T                     19 524 565 zł.

dla serii U                     12 033 981 zł.

Łączna wartość zbioru:  106 272 707 zł. 

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz serii U za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 180 550 744 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/09/2022 wynosi 0,95%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

21.10.2022 r. 08:08

Zawarcie umów zastawów rejestrowych zabezpieczających wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii B1

RB 37/2022

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Emitent_, informuje, że dnia 3 października 2022 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie _”Administrator Zastawu”_ działającą jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rzecz obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B1 emitowanych przez Emitenta w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji _”Obligacje serii B1_ umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie _”Umowa Zastawu na Zbiorze”_ oraz umowę zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego _”Umowa Zastawu na Rachunku”_, celem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z Obligacji serii B1.

Zastaw rejestrowy na zbiorze praw o zmiennym składzie, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Zbiorze, został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 24.000.000 zł.

W ramach Umowy Zastawu na Zbiorze Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Umowa Zastawu na Zbiorze przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, w drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu.

Zastaw rejestrowy na obecnych oraz przyszłych prawach, wierzytelnościach oraz roszczeniach Emitenta wobec banku prowadzącego rachunek bankowy Emitenta, zawierających w szczególności roszczenie o zapłatę kwot zgromadzonych na tym rachunku łącznie z wszystkimi naliczonymi odsetkami, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Rachunku, został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 24.000.000 zł.

Umowa Zastawu na Rachunku przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub w drodze przejęcia na własność przedmiotu zastawu.
Emitent informował o emisji Obligacji serii B1 raportem bieżącym nr 36/2022 z dnia 3 października 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

3.10.2022 r. 17:36

Emisja obligacji serii B1 w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 36/2022

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, że dnia 3 października 2022 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii B1_”Obligacje”_. Obligacje emitowane są w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych _”Prospekt”_. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 200.000 _dwieście tysięcy_ Obligacji o wartości nominalnej 100,00 _sto_ złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 20.000.000,00 _dwadzieścia milionów_ złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Emitent wykupi Obligacje w dniu 28 października 2026 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Obligacje będą zabezpieczone w szczególności zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem rejestrowym na rachunku bankowym Emitenta. Szczegóły dotyczące zabezpieczeń Obligacji zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacjom został nadany wstępny kod ISIN PLGFPRE00289.

Emitent informował o ustaleniu III Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

3.10.2022 r. 17:33

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 września 2022r.

RB 35/2022

Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Emitent” lub „Spółka”_ informuje, iż dnia 28 września 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I. Zgodnie z treścią uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2022 roku podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 511.967,00 zł do kwoty 6.445.827,00 zł poprzez emisję 511.967 akcji serii I o wartości nominalnej 1 zł każda. Łączna cena emisyjna akcji serii I wynosi 7.674.385,00 zł. Emisja akcji serii I nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonego akcjonariusza, to jest do: Polish Enterprise Funds SCA, z siedzibą w Luksemburgu.


Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

28.09.2022 r. 12:25

Wpis PragmaGO S.A. do rejestru małych instytucji płatniczych

RB 34/2022

Zarząd PragmaGO S.A. dalej: „Spółka” informuje, iż dnia 27 września 2022 roku Spółka została wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych dalej: „MIP” w rozumieniu art. 2 pkt. 17b_ ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych Dz.U. z 2021 r. poz. 1907. Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpis Spółki nosi numer MIP157/2022.
Uzyskanie licencji MIP umożliwia rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez Spółkę w obszarze e-commerce o kompleksowe rozwiązanie płatnicze oferowane klientom i partnerom Spółki w modelu embedded finance, przy czym usługi finansowania merchantów i ich sprzedaży pozostaną produktami wiodącymi w ofercie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

28.09.2022 r. 08:59

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji po wydzieleniu ze Zbioru Wydzielanych Wierzytelności dla EBOR

RB 33/2022

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 16 września 2022 r.  w sprawie zawarcia porozumień do umów zastawów rejestrowych na zbiorze wierzytelności („Zbiór”) stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, U oraz T przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia obligatariuszy uprawnionych obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, U oraz T. Niniejszy raport przedstawia stan Zbioru po wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z umów zawartych przez Emitenta po dniu 1 stycznia 2019 r., stanowiących umowy faktoringu ryczałtowego oznaczone przez Emitenta w systemie „Navi”  jako „Faktoring Ryczałtowy” lub „Faktoring Ryczałtowy+ Zaliczka („Wydzielane Wierzytelności”) oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności.

Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru objętych zastawem rejestrowym dla poszczególnych serii obligacji Spółki wyniosła na dzień 31 sierpnia 2022 r.:

dla serii P                     12 129 402 zł.

dla serii R                     14 413 640 zł.

dla serii S                      8 694 478 zł.

dla serii A1                   19 229 443 zł.

dla serii A2                   20 400 419 zł.

dla serii T                     19 202 017 zł.

dla serii U                     12 309 571 zł.

Łączna wartość Zbioru:  106 378 971 zł. 

Nie zaistniał stan niedoboru na Zbiorze.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz serii U („Rachunek”) za ostatnie 6 miesięcy wyniosły na dzień 31 sierpnia 2022 r. 164.386.503 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru na Rachunku,

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31 sierpnia 2022 r. wyniósł 0,92%.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.09.2022 r. 14:04

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 32/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2, T oraz U, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2022r.

dla serii P                     12 176 191 zł.

dla serii R                     14 406 470 zł.

dla serii S                      8 736 351 zł.

dla serii A1                   19 206 851 zł.

dla serii A2                   20 429 420 zł.

dla serii T                     19 200 230 zł.

dla serii U                     12 006 665 zł.

Łączna wartość zbioru:  106 162 178 zł. 

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz serii U za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 185 481 776 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/08/2022 wynosi 0,92%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.09.2022 r. 13:57

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji po wydzieleniu ze Zbioru Wydzielanych Wierzytelności dla EBOR

RB 31/2022

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zawarcia porozumień do umów zastawów rejestrowych na zbiorze wierzytelności („Zbiór”) stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, U oraz T przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, U oraz T. Niniejszy raport przedstawia stan Zbioru po wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z umów zawartych przez Emitenta po dniu 1 stycznia 2019 r., stanowiących umowy faktoringu ryczałtowego oznaczone przez Emitenta w systemie „Navi” jako „Faktoring Ryczałtowy” lub „Faktoring Ryczałtowy + Zaliczka („Wydzielane Wierzytelności”) oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności.
Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru objętych zastawem rejestrowym dla poszczególnych serii obligacji Spółki wyniosła na dzień 31 lipca 2022 r.:

dla serii P 12 269 305 zł.
dla serii R 14 400 761 zł.
dla serii S 8 794 457 zł.
dla serii A1 19 202 826 zł.
dla serii A2 20 405 456 zł.
dla serii T 19 200 759 zł.
dla serii U 12 685 389 zł.

Łączna wartość Zbioru: 106 958 953 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru na Zbiorze.
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz serii U _”Rachunek”_ za ostatnie 6 miesięcy wyniosły na dzień 31 lipca 2022 r. 161.152.008 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru na Rachunku,
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31 lipca 2022 r. wyniósł 0,90%.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.09.2022 r. 14:26

Zawarcie porozumień do umów zastawów rejestrowych na zbiorze wierzytelności stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Emitenta

RB 30/2022


Zarząd PragmaGO S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 16 września 2022 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A. _”Administrator Zabezpieczeń”_, pełniącą funkcję administratora zastawu dla zastawów rejestrowych ustanowionych na zbiorze wierzytelności Emitenta _”Zbiór”_, stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Emitenta:
– serii P oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00172 w łącznej liczbie 100.000;
– serii R oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00180 w łącznej liczbie 120.000;
– serii S oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00206 w łącznej liczbie 70.000;
– serii T oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00248 w łącznej liczbie 160.000;
– serii U oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00271 w łącznej liczbie 100.000;
– serii A1 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00222 w łącznej liczbie 160.000;
– serii A2 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00230 w łącznej liczbie 170.000;
_łącznie określonych dalej jako „Obligacje”_, porozumienia do umów zastawów rejestrowych na Zbiorze dotyczące zmiany zawartości Zbioru oraz zasad wchodzenia wierzytelności do Zbioru.
Zmiana Zbioru polega na wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z umów zawartych przez Emitenta po dniu 1 stycznia 2019 r., stanowiących umowy faktoringu ryczałtowego oznaczone przez Emitenta w systemie „Navi” jako „Faktoring Ryczałtowy” lub „Faktoring Ryczałtowy + Zaliczka _”Wydzielane Wierzytelności”_ oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności _”Zmiana Zbioru”_.
Zmiana Zbioru nie spowoduje powstania Stanu Niedoboru na Zbiorze w rozumieniu warunków emisji poszczególnych serii Obligacji, szczegóły w zakresie stanu Zbioru zostaną przedstawione w raporcie bieżącym nr 31/2022 z dnia 16 września 2022 r.
Możliwość dokonania Zmiany Zbioru została przewidziana zarówno w warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji _pkt 10.10 warunków emisji obligacji serii P, R, S, R, U oraz pkt 2.7.1. minimalnego zakres informacji w odniesieniu do zabezpieczeń zawartego w Prospekcie Podstawowym II Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta, w ramach którego zostały wyemitowane obligacje serii A1 oraz A2_, jak i w poszczególnych umowach zastawów rejestrowych ustanowionych na Zbiorze. Zmiana Zbioru nie będzie stanowiła zmiany warunków emisji Obligacji.
Zmiana Zbioru podyktowana jest zobowiązaniem Emitenta wynikającym z umowy pożyczki zawartej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie _”EBOR”_ w dniu 19 sierpnia 2022 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. Jednym z zabezpieczeń wierzytelność EBOR wynikających z umowy pożyczki ma być zastaw rejestrowy ustanowiony na Wydzielanych Wierzytelnościach.

Podstawa Prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).
16.09.2022 r. 13:49

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

RB 29/2022

Zarząd spółki PragmaGO S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 7/2022, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2022 roku.

Poprzedni termin – 15.09.2022 r.

Aktualny termin – 22.09.2022 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

12.09.2022 r. 07:56

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Fandla Faktoring sp. z o.o.

RB 28/2022

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka) informuje, iż dnia 31 sierpnia 2022 r. Emitent jako kupujący zawarł z Fandla Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako sprzedającym umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Fandla Sprzedaż i Obsługa Klienta” (dalej: „Umowa Sprzedaży ZCP”). Na podstawie Umowy Sprzedaży ZCP Spółka nabyła od Fandla Faktoring sp. z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wchodzi między innymi: baza klientów, majątek własny, pracownicy oraz umowy partnerskie. Minimalna cena sprzedaży została określona na 500.000,00 zł. Cena ta zostanie powiększona o procent przychodów osiągniętych przez Emitenta z umów zawartych przez niego z podmiotami z bazy klientów wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na rzecz których Emitent uruchomi finansowanie. Na podstawie zapisów Umowy Sprzedaży ZCP Emitent zaoferuje dotychczasowym klientom Fandla Faktoring sp. z o.o. możliwość finansowania w oparciu o zróżnicowane produkty finansowe i zwiększony limit finansowania.

31.08.2022 r. 19:06

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2022 r.

RB 27/2022

Zarząd PragmaGO S.A. informuje, że Spółka dokonała korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 1 kwartał 2022 r. który został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 maja 2022 r.

Po ponownej analizie części składowych opłaty pobieranej w związku z produktem pożyczkowym finansowania zakupów oraz analizie zapisów standardu MSSF 9 oraz MSSF 15 Spółka zadecydowała o zmianie prezentacji rozliczeń międzyokresowych przychodów związanych ze wspomnianym produktem.
Korekta polegająca na zmianie prezentacji rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczących produktu pożyczkowego w zakresie finansowania zakupów _kwota rozliczeń pomniejszy odpowiednie aktywa finansowe_ zostanie wprowadzona w sprawozdaniach finansowych za okresy roku 2022 z ujęciem zmian retrospektywnie.
W przypadku raportu kwartalnego za pierwszy kwartał roku 2022, który został już opublikowany, korekta została wprowadzona i raport został skorygowany poprzez ujęcie zmian retrospektywnie.
W sprawozdaniu finansowym za 1Q2022 r. dokonano zmian w następujących pozycjach:

– w aktywach trwałych i obrotowych w pozycji pożyczki,
– w pasywach w zobowiązaniach krótkoterminowych w pozycji przychody przyszłych okresów.

Jednocześnie zmianie uległy dane w notach 2 ,8 i 16. W związku z powyższym Spółka przekazuje w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości skorygowany Raport.

Podstawa prawna:§ 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

23.08.2022 r. 08:47

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 26/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2, T oraz U, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 lipca 2022r.

dla serii P                     12 128 964 zł.

dla serii R                     14 405 068 zł.

dla serii S                      8 575 841 zł.

dla serii A1                   19 207 994 zł.

dla serii A2                   20 410 714 zł.

dla serii T                     19 265 453 zł.

dla serii U                     12 000 663 zł.

Łączna wartość zbioru:  105 994 696 zł. 

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz serii U za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 180 985 041 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/07/2022 wynosi 0,90%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

22.08.2022 r. 08:35

Zawarcie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

RB 25 / 2022

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż dnia 19 sierpnia 2022 roku pomiędzy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie („EBOR”) jako pożyczkodawcą a Spółką jako pożyczkobiorcą została zawarta umowa pożyczki do kwoty 5.000.000,00 EURO, przeznaczona na finansowanie przez Spółkę wykupu niewymagalnych wierzytelności i udzielanie pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw („Umowa Pożyczki”).

Zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki okres finansowania wynosi 36 miesięcy, spłata pożyczki nastąpi w ośmiu równych kwartalnych ratach po okresie finansowania wynoszącym 12 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki wyliczone będzie według stopy równej sumie marży oraz stopy międzybankowej dla odpowiedniego okresu odsetkowego (WIBOR / EURIBOR).

Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki jest: zastaw rejestrowy na rachunku bankowym, zastaw rejestrowy na zbiorze wydzielonych wierzytelności o wartości nie niższej niż 120% wartości wykorzystanych środków z pożyczki, weksel oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

22.08.2022 r. 08:29

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 24/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2, T oraz U, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2022r.

dla serii P                     12 164 985 zł.

dla serii R                     14 407 611 zł.

dla serii S                      8 400 799 zł.

dla serii A1                   19 245 416 zł.

dla serii A2                   20 454 051 zł.

dla serii T                     19 608 166 zł.

dla serii U                     12 002 630 zł.

Łączna wartość zbioru:  106 283 659 zł. 

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz serii U za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 182 661 225 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/06/2022 wynosi 0,78%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

19.07.2022 r. 15:24

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii U

RB 23/2022

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 689/2022 o wyznaczeniu na dzień 20 lipca 2022 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii U wyemitowanych przez PragmaGO S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00271. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0626”.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

18.07.2022 r. 09:08

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego dokumentów III Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 22/2022

Zarząd PragmaGo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzje o zatwierdzeniu dokumentu rejestracyjnego, dokumentu ofertowego dla obligacji zabezpieczonych Spółki oraz dokumentu ofertowego dla obligacji niezabezpieczonych Spółki emitowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji Spółki („III PEO”). Zatwierdzone dokumenty będą podstawą do prowadzenia ofert publicznych obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach III PEO o łącznej o wartości nominalnej nie wyższej niż 150.000.000 złotych („Obligacje”) oraz dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informował o ustaleniu III Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

18.07.2022 r. 08:41

Wprowadzenie obligacji serii U do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 21/2022

Zarząd PragmaGO S.A. „Emitent” informuje, że w dniu 12 lipca 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 683/2022 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii U wyemitowanych przez PragmaGO S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. W związku z podjęciem ww. uchwały o wprowadzeniu, Emitent informuje również, że rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

13.07.2022 r. 09:11

Rejestracja obligacji serii U w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 20/2022

Zarząd PragmaGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 100.000 obligacji na okaziciela serii U, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00271. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

29.06.2022 r. 09:43

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 19/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2022r.

dla serii P                     12 070 756 zł.

dla serii R                     14 419 272 zł.

dla serii S                      8 406 917 zł.

dla serii A1                   19 213 893 zł.

dla serii A2                   21 041 654 zł.

dla serii T                     19 200 793 zł.

Łączna wartość zbioru:  94 353 285 zł.  

Nie zaistniał stan niedoboru.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 184 445 767 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/05/2022 wynosi 0,58%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.06.2022 r. 15:45

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii U

RB 18/2022

Zarząd PragmaGO S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii U, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/27.05.2022 Zarządu PragmaGO S.A. z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie emisji Obligacji serii U, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst.
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 30 maja 2022 r., data zakończenia subskrypcji: 10 czerwca 2022 r.;
2. data przydziału instrumentów finansowych: 13 czerwca 2022 r.;
3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 100.000 sztuk obligacji;
4. stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 100.000 sztuk obligacji, nie dokonano redukcji zapisów;
5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 100.000 sztuk obligacji serii U;
6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane _obejmowane_: 100,00 zł;
7. wartość nominalna instrumentów finansowych: 100,00 zł każda Obligacja serii U, łączna wartość nominalna Obligacji serii U wynosi 10.000.000 zł;
8. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje serii U złożyło 44 osób _w tym 43 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani_;
9. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje serii U ostatecznie przydzielono 44 osobom _w tym 43 osobom fizycznym lub prawnym innym niż inwestorzy kwalifikowani_;
10. informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem: żadna z osób, której przydzielono Obligacje serii U, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO;
11. nazwa firmy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
12. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły: 284.500,00 zł, w tym koszty:
a_ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 248.000,00 zł;
b_ wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły;
c_ sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 36.500,00 zł
d_ promocji oferty: nie wystąpiły

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji serii U będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji serii U zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Wszystkie obligacje serii U zostały objęte za wkłady pieniężne.

13.06.2022 r. 14:53

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2022r.

RB 17/2022

Zarząd PragmaGO S.A. „Emitent” lub „Spółka” informuje, iż w dniu 6 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, które:

1_ zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki opublikowane w raporcie okresowym z dnia 8 kwietnia 2022 roku,
2_ zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. opublikowane w raporcie okresowym z dnia 8 kwietnia 2022 roku,
3_ przeznaczyło zysk wypracowany w 2021 roku w wysokości 3.995.288,20 zł w całości na kapitał zapasowy,
4_ udzieliło wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku,
5_ udzieliło wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.

6.06.2022 r. 20:02

Uchwała o emisji obligacji serii U

RB 16/2022

Zarząd Emitenta informuje, że dnia 27 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii U, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst. Emisja obejmuje nie więcej niż 100.000 zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii U _”Obligacje”_. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 Obligacji _próg emisji_. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji będzie ustalane w oparciu o zmienną stopę bazową WIBOR3M, powiększoną o marżę. Wysokość oprocentowania Obligacji będzie stała w danym okresie odsetkowym. Zasady określenia ostatecznej wysokości oprocentowania Obligacji dla poszczególnych okresów odsetkowych zostały określone w warunkach emisji Obligacji.
Obligacje będą zabezpieczone w szczególności zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z rachunku bankowego Emitenta. Zabezpieczeniem Obligacji będą również wystawione przez Emitenta 3 weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty 12.000.000 zł.
W dniu 27 maja 2022 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, jako administratorem zabezpieczeń umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie, umowę zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego Emitenta oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

27.05.2022 r. 14:16

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 15/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2022r.

dla serii P                     12 008 439 zł.

dla serii R                     14 410 717 zł.

dla serii S                      8 452 889 zł.

dla serii A1                   19 208 408 zł.

dla serii A2                   20 862 723 zł.

dla serii T                     19 204 398 zł.

Łączna wartość zbioru:  94 147 573 zł.  

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 181 411 702 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/04/2022 wynosi 0,55%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

23.05.2022 r. 08:41

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

RB 14/2022

Zarząd PragmaGO S.A. „Spółka” informuje, że dnia 12 maja 2022 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.334.222,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 1.334.222 akcji na okaziciela serii H. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.933.860,00 zł i dzieli się na 5.933.860 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym:

1_ 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy;
2_ 1.200.000 akcji na okaziciela serii B;
3_ 662.586 akcji na okaziciela serii C;
4_ 186.257 akcji na okaziciela serii D;
5_ 1.657.459 akcji na okaziciela serii E;
6_ 154.889 akcji na okaziciela serii F;
7_ 35.123 akcji na okaziciela serii G;
8_ 1.334.222 akcji na okaziciela serii H. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 6.637.184.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 marca 2022 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2022 z dnia 15 marca 2022 r.

13.05.2022 r. 08:18

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 13/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2022r.

dla serii P                     12 164 657 zł.

dla serii R                     14 497 128 zł.

dla serii S                      8 401 800 zł.

dla serii A1                   19 201 858 zł.

dla serii A2                   20 655 932 zł.

dla serii T                     19 202 987 zł.

Łączna wartość zbioru:  94 124 363 zł.  

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 182 073 423 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/03/2022 wynosi 0,65%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.04.2022 r. 13:46

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

RB 12/2022

Zarząd PragmaGO S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 25 marca 2022 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 190.012,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 154.889 akcji na okaziciela serii F oraz 35.123 akcji na okaziciela serii G.
Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.599.638,00 zł i dzieli się na 4.599.638 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym:
1_ 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy;
2_ 1.200.000 akcji na okaziciela serii B;
3_ 662.586 akcji na okaziciela serii C;
4_ 186.257 akcji na okaziciela serii D;
5_ 1.657.459 akcji na okaziciela serii E;
6_ 154.889 akcji na okaziciela serii F;
7_ 35.123 akcji na okaziciela serii G.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 5.302.962.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 grudnia 2021 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 82/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.

28.03.2022 r. 11:48

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

RB 11/2022

Zarząd PragmaGO S.A. _”Emitent”_ informuje, że dnia 23 marca 2022 r. Pan Daniel Mączyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
Rezygnacja jest złożona ze skutkiem od dnia 23 marca 2022 r. i jest uzasadniona powodami osobistymi.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 _MAR_.

23.03.2022 r. 13:52

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 10/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2022r.

dla serii P 12 124 894 zł.
dla serii R 14 423 804 zł.
dla serii S 8 405 957 zł.
dla serii A1 19 200 571 zł.
dla serii A2 20 420 629 zł.
dla serii T 19 289 765 zł.

Łączna wartość zbioru: 93 865 619 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 175 979 781 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 28/02/2022 wynosi 0,55%.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 _MAR_.
22.03.2022 r. 08:36

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 marca 2022r.

RB 9/2022

Zarząd PragmaGO S.A. „Emitent” lub „Spółka” informuje, iż w dniu 15 marca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H.
Zgodnie z treścią uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 marca 2022 roku podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.334.222,00 zł do kwoty 5.933.860,00 zł poprzez emisję 1.334.222 akcji serii H o wartości nominalnej 1 zł każda. Łączna cena emisyjna akcji serii H wynosi 20.000.000,00 zł.
Emisja akcji serii H nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonego akcjonariusza, to jest do: Polish Enterprise Funds SCA, z siedzibą w Luksemburgu.

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

15.03.2022 r. 14:52

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 8/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  O, P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2022r.

dla serii O                    13 002 152 zł.

dla serii P                     13 101 773 zł.

dla serii R                     15 780 302 zł.

dla serii S                      9 117 318 zł.

dla serii A1                   20 802 644 zł.

dla serii A2                   22 102 405 zł.

dla serii T                     20 819 378 zł.

Łączna wartość zbioru:  114 725 972 zł. 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 168 565 747 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.02.2022 r. 12:40

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

RB 7/2022

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki PragmaGO S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2022 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 8 kwietnia 2022 r.
2. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 25 maja 2022 r.
3. rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. – 15 września 2022 r.
4. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 25 listopada 2022 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:
1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportów kwartalnych za IV kwartał roku obrotowego 2021 oraz raportów kwartalnych za II kwartał roku obrotowego 2022,
2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2022 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
3. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2022 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

3.02.2022 r. 18:55

Ustalenie Trzeciego Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 6/2022

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia III Publicznego Programu Emisji Obligacji („III PEO”).
Po zatwierdzeniu prospektu podstawowego III PEO („Prospekt”) przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), Emitent będzie uprawniony do wyemitowania oraz przeprowadzenia w ramach III PEO ofert publicznych obligacji („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150.000.000 _sto pięćdziesiąt milionów_ złotych, w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu przez KNF. Obligacje będą zdematerializowanymi obligacjami na okaziciela. Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości, a także daty wykupu Obligacji _nie dłuższe jednak niż 5 lat od daty przydziału Obligacji poszczególnych serii_. Obligacje zostaną dopuszczone i wprowadzone do zorganizowanego obrotu na rynku Catalyst, na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Obligacje wyemitowane w ramach III PEO mogą być obligacjami zabezpieczonymi lub obligacjami niezabezpieczonymi. W przypadku Obligacji zabezpieczonych, szczegóły zabezpieczenia określone zostaną w Prospekcie i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji zabezpieczonych, w szczególności Obligacje zabezpieczone mogą zostać zabezpieczone zastawem rejestrowym na zmiennym zbiorze wierzytelności oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z rachunku bankowego Emitenta.
PragmaGO jest Emitentem obecnym na rynku Catalyst od 2011 r. Łącznie Spółka wyemitowała 21 serii obligacji o wartości 286 mln zł, wszystkie serie zostały objęte w całości. 14 serii obligacji o wartości 198 mln zł zostało w terminie lub przedterminowo wykupionych. Łączna wartość nominalna aktualnie notowanych obligacje wynosi 88 mln zł. Przedterminowy wykup obligacje serii O został przewidziany na 3 lutego 2022 r., pozostałe serie obligacji mają charakter długoterminowy _zapadalność w latach 2023 – 2025_.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

28.01.2022 r. 14:11

Korekta raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku: „Wcześniejszy wykup obligacji serii O”

RB 5/2022 K

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty jego treści poprzez zmianę wskazanej w raporcie liczy obligacji serii O podlegającej wcześniejszemu wykupowi, z błędnej – tj. 100.000.000 sztuk obligacji serii O, na prawidłową – tj. 100.000 (sto tysięcy) sztuk obligacji serii O. W efekcie korygowany fragment raportu otrzymuje brzmienie:

„Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii O, tj. 100.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł.”
Pozostała treść korygowanego raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

24.01.2022 r. 08:15

Wcześniejszy wykup obligacji serii O

RB 5/2022

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2022 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii O. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w pkt. 8 warunków emisji. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii O, tj. 100.000.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 27 stycznia 2022 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 03 lutego 2022 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, premia oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji serii O zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.01.2022 r. 15:57

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii T

RB 4/2022

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 55/2022 o wyznaczeniu na dzień 21 stycznia 2022 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 160.000 obligacji na okaziciela serii T wyemitowanych przez PragmaGO S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00248. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF1225”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

20.01.2022 r. 09:33

Wprowadzenie obligacji serii T do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 3/2022

Zarząd PragmaGO S.A. „Emitent” informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 42/2022 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 160.000 obligacji na okaziciela serii T wyemitowanych przez PragmaGO S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. W związku z podjęciem ww. uchwały o wprowadzeniu, Emitent informuje również, że rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

17.01.2022 r. 08:10

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 2/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  O, P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2021r.

dla serii O                    13 023 345 zł.

dla serii P                     13 002 346 zł.

dla serii R                     15 644 004 zł.

dla serii S                      9 100 832 zł.

dla serii A1                   20 832 298 zł.

dla serii A2                   22 102 207 zł.

dla serii T                     20 840 667 zł.

Łączna wartość zbioru:  114 545 698 zł. 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 158 181 282 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.01.2022 r. 08:49

Rejestracja obligacji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 1/2022

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 4 stycznia 2022 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 160.000 obligacji na okaziciela serii T, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00248. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

5.01.2022 r. 08:12