Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii S.

 

RB 58/2020

 

Zarząd Pragma GO S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii S, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr nr 1/30.11.2020 Zarządu Pragma GO S.A. z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie emisji Obligacji serii S, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst.

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 3 grudnia 2020 r.

2) data zakończenia subskrypcji: 17 grudnia 2020 r.

3) data przydziału instrumentów finansowych: 18 grudnia 2020 r.

4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 70.000 sztuk obligacji

5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 70.000 sztuk obligacji, dokonano przydziału 70.000 sztuk obligacji,

6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 70.000 sztuk obligacji serii S

7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100 zł

8) liczba osób, które prawidłowo złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii S złożyło 44 osób

9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii S przydzielono 44 osobom

10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję

11) łączne koszty emisji wyniosły: 224.750 zł

12) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,21 zł

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

13) Wszystkie obligacje serii S zostały objęte za wkłady pieniężne.

22.12.2020 r. 09:06

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii R

 

RB 57/2020

 

Zarząd PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 975/2020 o wyznaczeniu na dzień 16 grudnia 2020 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 120.000 obligacji na okaziciela serii R wyemitowanych przez PragmaGO S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00180. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF1124”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

15.12.2020 r. 09:03

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

 

RB 56/2020

 

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 listopada 2020 r.

 

dla serii J                      15 610 726 zł.

dla serii L                      19 923 423 zł.

dla serii M                    16 079 889 zł.

dla serii N                       5 201 397 zł.

dla serii O                     13 002 115 zł.

dla serii P                     13 048 143 zł.

dla serii R                     15 602 395 zł.

 

Łączna wartość zbioru:  98 468 087 zł.

 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P oraz serii R za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 53.751.519 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.12.2020 r. 08:54

Stanowisko Zarządu Spółki PragmaGO S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PragmaGO S.A. ogłoszonego dnia 26 listopada 2020 r.

 

RB 55/2020

 

Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka), w nawiązaniu do ogłoszenia w dniu 26 listopada 2020 r. przez Polish Enterprise Funds SCA zarejestrowaną w Luksemburgu (”Wzywający”) za pośrednictwem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2.752.167 dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem akcji Spółki stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (”Akcje”) i (”Wezwanie”), przedstawia w załączeniu stanowisko Zarządu Spółki dotyczące Wezwania.

 

Załącznik: Stanowisko Zarządu PragmaGO S.A. dot. wezwania do zapisywania się na akcje Spółki

 

Emitent informował o powzięciu przez Spółkę informacji o Wezwaniu w raporcie bieżącym 51/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

11.12.2020 r. 15:54

Wprowadzenie obligacji serii R do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 54/2020

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 09 grudnia 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 955/2020 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 120.000 obligacji na okaziciela serii R wyemitowanych przez  PragmaGO S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. W związku z podjęciem ww. uchwały o wprowadzeniu Emitent informuje również, że rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

10.12.2020 r. 08:14

Dane o obrotach i ilości Klientów w listopadzie 2020 r.

RB 53/2020

 

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc listopad br.  Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_.

 

PragmaGO obroty i ilość Klientów XI 2020

8.12.2020 r. 09:22

Uchwała o emisji obligacji serii S

RB 52/2020

 

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii S, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Emisja obejmuje nie więcej niż 70.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 30.000 obligacji _próg emisji_. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 42 miesięcy od dnia ich przydziału. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii S są oprocentowane w stałej stopie procentowej. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem na rachunku bankowym Emitenta.

W dniu 30 listopada 2020 r. Emitent zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, jako administratorem zabezpieczeń umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

30.11.2020 r. 16:01

Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PragmaGo S.A. przez Polish Enterprise Funds SCA

RB 51/2020

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent_ informuje o powzięciu w dniu 26 listopada 2020 r. informacji o ogłoszeniu w dniu 26 listopada 2020 r. przez Polish Enterprise Funds SCA zarejestrowaną w Luksemburgu _”Wzywający”_ za pośrednictwem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2.752.167 _dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem_ akcji Spółki stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki _”Akcje”_ _”Wezwanie”_.

Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U.2019. 623 z późn.zm._ oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań _Dz.U.2017.1748 z późn. zm._.

Podmiotem nabywającym wszystkie Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający. Wzywający zobowiązał się nabyć Akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w Wezwaniu zostanie objęta liczba Akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów.

Cena Akcji w Wezwaniu będzie wynosić odpowiednio:
a_ 18,10 zł _osiemnaście złotych i dziesięć groszy_ za jedną akcję imienną Emitenta, w przypadku akcji imiennych będących własnością spółki dominującej Emitenta Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach _”Pragma Inkaso”_ cena będzie więc wynosić 18,10 zł _osiemnaście złotych i dziesięć groszy_;
b_ 24,50 zł _dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy_ za jedną akcję na okaziciela Emitenta, z zastrzeżeniem, że w przypadku akcji na okaziciela będących własnością Pragma Inkaso cena będzie wynosić 18,10 zł _osiemnaście złotych i dziesięć groszy_.

Pełna treść Wezwania dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej pod adresem: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/37807416,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-pragmago-sa

Stanowisko Zarządu Emitenta w sprawie Wezwania zostanie opublikowane przez Emitenta w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

27.11.2020 r. 09:11

Perspektywy wynikowe rozwoju działalności Grupy w wariancie bez dokapitalizowania

RB 50/2020

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ przekazuje w załączniku treść raportu bieżącego nr 50/2020.

 

Załączniki:

Raport bieżący nr 50.2020 PragmaGO S.A.

 

27.11.2020 r. 09:10

Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących powzięcia informacji o zawarciu przez spółkę dominującą Pragma Inkaso S.A. term-sheet z funduszem Polish Enterprise Funds SCA w Luksemburgu oraz aneksu do term-sheet

RB 49/2020

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent_ podaje do publicznej wiadomości informacje poufne dotyczące powzięcia wiedzy przez Emitenta o etapach procesu negocjacyjnego prowadzonym przez spółkę dominującą Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach _”Pragma Inkaso”_ z funduszem Polish Enterprise Funds SCA zarejestrowanym w Luksemburgu _”Kupujący”_ w przedmiocie warunków zbycia przez Pragma Inkaso akcji Emitenta, których przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż proces negocjacyjny prowadzony przez Pragma Inkaso z Kupującym został uznany za rozciągnięty w czasie proces, którego rezultatem będzie zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy. W toku tego procesu Emitent zidentyfikował etapy pośrednie, same w sobie spełniające kryteria zakwalifikowania jako informacje poufne. Podanie informacji poufnych o zaistnieniu etapów pośrednich w toku procesu negocjacyjnego zostało opóźnione do momentu powzięcia wiedzy o zawarciu przez Pragma Inkaso umowy, w ramach której Pragma Inkaso zaciągnie wiążące zobowiązania _co nastąpiło w dniu 26 listopada 2020 r. z chwilą zawarcia przez Pragma Inkaso umowy inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy, o czym Emitent powziął wiedzę i informował w raporcie bieżącym nr 48/2020 z dnia 26 listopada 2020 r._, na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”Rozporządzenie MAR”_ i art. 4 Rozporządzenia wykonawczego Komisji _UE_ 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 _”Rozporządzenie Wykonawcze”_, z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta, tj. ryzyko negatywnego wpływu podania informacji na przebieg i wynik prowadzonych przez Pragma Inkaso negocjacji z Kupującym, a tym samym ryzyko niekorzystnych dla Spółki skutków biznesowo-finansowych, w szczególności negatywnego wpływu na możliwość pozyskania finansowania przez Spółkę oraz ryzyko niewłaściwej oceny informacji przez rynek.
Opóźnieniu w podaniu do wiadomości publicznej podlegały następujące etapy pośrednie procesu negocjacyjnego:
1_ z dnia 15 listopada 2019 r. o powzięciu wiedzy o zawarciu w dniu 15 listopada 2019 r. przez Pragma Inkaso z Funduszem term-sheet dotyczącego istotnych warunków transakcji zbycia przez Pragma Inkaso akcji Emitenta.
Treść opóźnionej informacji poufnej:
„Zarząd Pragma Faktoring S.A. z siedzibą w Katowicach _”Emitent”_ informuje o powzięciu w dniu 15 listopada 2019 r. wiedzy o zawarciu w dniu 15 listopada 2019 r. przez spółkę dominującą Pragma Inkaso S.A. z siedzibą Tarnowskich Górach _”Pragma Inkaso”_ term-sheet dotyczącego istotnych warunków transakcji zbycia przez Pragma Inkaso akcji Emitenta _”Term-Sheet”_. Oprócz Pragma Inkaso, stronami Term-Sheet są: fundusz Polish Enterprise Funds SCA zarejestrowany w Luksemburgu _”Kupujący”_, akcjonariusze Pragma Inkaso: Guardian Investment sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, Pan Jacek Obrocki oraz Prezes Zarządu Emitenta Tomasz Boduszek.

Term-Sheet nie stanowi prawnie wiążącej umowy, z zastrzeżeniem postanowień o zachowaniu poufności, wyłączności negocjacyjnej, prawa właściwego i rozwiązywania sporów, kosztów oraz charakteru prawnego Term-Sheet.
Term-Sheet nie stanowi zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy, jak również nie stanowi zobowiązania Pragma Inkaso do zbycia akcji Emitenta.

Term-Sheet określa istotne warunki potencjalnej transakcji _”Transakcja”_ obejmującej:
i. nabycie przez Kupującego akcji Emitenta w drodze ogłoszenia przez Kupującego wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Emitenta;
ii. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Emitenta;
iii. możliwość zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w przypadkach określonych w Term-Sheet;
iv. emisję nowych akcji przez Emitenta.

Zgodnie z postanowieniami Term-Sheet Kupujący przeprowadzi badanie due diligence Emitenta. Strony uzgodniły również okres wyłączności negocjacyjnej na przeprowadzenie badania due diligence oraz prowadzenie rozmów w zakresie potencjalnej Transakcji.

Docelowa struktura Transakcji, w tym w szczególności brzmienie umowy inwestycyjnej, która będzie określać szczegółowe warunki Transakcji, zostanie ustalone przez strony Transakcji w trakcie dalszych negocjacji.

Emitent uznał powyższą informację za istotną informację, gdyż w przypadku realizacji Transakcji, będzie ona miała istotny wpływ na sytuację Spółki oraz jej akcjonariuszy.”

2_ z dnia 18 września 2020 r. o powzięciu wiedzy o zawarciu w dniu 18 września 2020 r. przez Pragma Inkaso z Funduszem aneksu do term-sheet dotyczącego istotnych warunków transakcji zbycia przez Pragma Inkaso akcji Emitenta.
Treść opóźnionej informacji poufnej:
„Zarząd PragmaGo S.A. z siedzibą w Katowicach _”Emitent”_ informuje o powzięciu wiedzy w dniu 18 września 2020 r. o zawarciu w dniu 18 września 2020 r. przez spółkę dominującą Pragma Inkaso S.A. z siedzibą Tarnowskich Górach _”Pragma Inkaso”_ aneksu do term-sheet zawartego w dniu 15 listopada 2019 r. dotyczącego istotnych warunków transakcji zbycia przez Pragma Inkaso akcji Emitenta _”Term-Sheet”_, _”Aneks”_. Oprócz Pragma Inkaso stronami Aneksu są: fundusz Polish Enterprise Funds SCA zarejestrowany w Luksemburgu _”Kupujący”_, akcjonariusze Emitenta: Guardian Investment sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach i Pan Jacek Obrocki oraz Prezes Zarządu Emitenta Tomasz Boduszek.

Aneks nie zmienił charakteru prawnego Term-Sheet. Term-Sheet nie stanowi prawnie wiążącej umowy, z zastrzeżeniem postanowień o zachowaniu poufności, wyłączności negocjacyjnej, prawa właściwego i rozwiązywania sporów, kosztów oraz charakteru prawnego Term-Sheet.
Term-Sheet nie stanowi zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy, jak również nie stanowi zobowiązania Pragma Inkaso do zbycia akcji Emitenta.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, strony Aneksu zaktualizowały istotne warunki potencjalnej Transakcji, która obejmuje:
i. nabycie przez Kupującego akcji Emitenta w drodze ogłoszenia przez Kupującego wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Emitenta;
ii. możliwość zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w przypadkach określonych w Aneksie;
iii. emisję nowych akcji przez Emitenta.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Kupujący przeprowadzi aktualizujące badanie due diligence Emitenta za okres następujący po 31 grudnia 2019 r. Strony przedłużyły okres wyłączności negocjacyjnej na przeprowadzenie aktualizującego badania due diligence oraz prowadzenie rozmów w zakresie potencjalnej Transakcji.

Docelowa struktura Transakcji, w tym w szczególności brzmienie umowy inwestycyjnej, która będzie określać szczegółowe warunki Transakcji, zostanie ustalone przez strony Transakcji w trakcie dalszych negocjacji.

Emitent uznał powyższą informację za istotną informację, gdyż w przypadku realizacji Transakcji, będzie ona miała istotny wpływ na sytuację Spółki oraz jej akcjonariuszy.”

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia powyższych informacji poufnych, składając pisemne wyjaśnienie na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a_ – c_ Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i ust. 4 MAR – informacje poufne.

27.11.2020 r. 09:07

Powzięcie wiedzy o zawarciu przez spółkę dominującą umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy

RB  48/2020

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_, informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. Spółka powzięła wiadomość o zawarciu przez spółkę dominującą Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach _”Pragma Inkaso”_ umowy inwestycyjnej dotyczącej warunków zbycia przez Pragma Inkaso akcji Emitenta _”Umowa Inwestycyjna”_ oraz umowy akcjonariuszy _”Umowa Akcjonariuszy”_. Oprócz Pragma Inkaso stronami zarówno Umowy Inwestycyjnej, jak i Umowy Akcjonariuszy są: fundusz Polish Enterprise Funds SCA zarejestrowany w Luksemburgu _”Kupujący”_, akcjonariusz Pragma Inkaso Guardian Investment sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach _”Guardian”_ oraz Prezes Zarządu Emitenta Tomasz Boduszek _”Menadżer”_.

Umowa Inwestycyjna określa w szczególności zasady i warunki nabycia przez Kupującego do 100% akcji Emitenta w ramach ogłoszonego przez Kupującego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Emitenta w trybie art. 74 Ustawy o Ofercie.

Kluczowe ustalenia zawarte w Umowie Inwestycyjnej przedstawiają się następująco:
1. W dniu 26 listopada 2020 r. Kupujący ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Emitenta w trybie art. 74 Ustawy o Ofercie _”Wezwanie”_. Podmiotem nabywającym akcje Emitenta będzie Kupujący lub inny podmiot przez niego wskazany i kontrolowany. Wezwanie zostanie ogłoszone pod warunkiem, że zapisami w Wezwaniu zostanie objęta liczba akcji Emitenta uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Cena akcji Emitenta w Wezwaniu będzie wynosić odpowiednio:
a_ 18,10 zł _osiemnaście złotych i dziesięć groszy_ za jedną akcję imienną, w przypadku akcji imiennych będących własnością Pragma Inkaso cena będzie więc wynosić 18,10 zł _osiemnaście złotych i dziesięć groszy_;
b_ 24,50 zł _dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy_ za jedną akcję na okaziciela, z zastrzeżeniem, że w przypadku akcji na okaziciela będących własnością Pragma Inkaso cena będzie wynosić 18,10 zł _osiemnaście złotych i dziesięć groszy_.
Jeżeli Wezwanie nie zostanie ogłoszone do dnia 31 stycznia 2020 r. Umowa Inwestycyjna wygasa.
2. Pragma Inkaso złoży w ramach Wezwania zapis na sprzedaż 1.787.077 akcji Emitenta, w tym wszystkich 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu będących własnością Pragma Inkaso po otrzymaniu zawiadomienia od Kupującego o spełnieniu się warunków, o których mowa w Umowie Inwestycyjnej.
Menadżer zobowiązał się do nieskładania zapisów na sprzedaż akcji Emitenta w ramach Wezwania.
Po rozliczeniu Wezwania, Pragma Inkaso pozostanie właścicielem 446.771 akcji Emitenta.
3. Pragma Inkaso oraz Menadżer zobowiązali się, że najpóźniej w dniu rozliczenia Wezwania spowodują zmiany personalne w Radzie Nadzorczej Emitenta oraz zmiany statutu Emitenta, jak również zobowiązali się do powstrzymywania się od działań, które mogłyby spowodować utratę wartości Emitenta, w szczególności od podejmowania czynności mogących skutkować istotną negatywną zmianą w sytuacji Emitenta.
4. Pragma Inkaso oraz Menadżer zobowiązali się do przystąpienia, na żądanie Kupującego złożone po dacie rozliczenia Wezwania do porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, które dotyczyć będzie w szczególności przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Emitenta oraz wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Strony Umowy Inwestycyjnej uzgodniły, że w przypadku spełniania się warunków określonych w Umowie Inwestycyjnej, w tym w szczególności zawarcia porozumienia, o którym mowa w pkt 4 oraz osiągnięcia wymaganego progu ogólnej liczby głosów w Spółce, na żądanie Kupującego, strony przeprowadzą przymusowy wykup akcji Emitenta lub podejmą działania mające na celu wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
6. Umowa Inwestycyjna zawiera standardowe postanowienia regulujące odpowiedzialność gwarancyjną Pragma Inkaso, Guardian i Menadżera za prawdziwość oraz kompletność zapewnień złożonych w Umowie Inwestycyjnej oraz za zaciągnięte przez te podmioty w Umowie Inwestycyjnej zobowiązania oraz kary umowne za naruszenie zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej, a także postanowienia dotyczące przejęcia odpowiedzialności _indemnity_ w odniesieniu do przypadków określonych w Umowie Inwestycyjnej.
7. Umowa Inwestycyjna przewiduje standardowe dla tego typu umów postanowienia dotyczące zakazu konkurencji, zakazu uszczuplenia majątku Emitenta w okresie przejściowym _zobowiązania locked box_ oraz zakazu zbywania i obciążania akcji Emitenta _stand-still_.
8. Umowa Inwestycyjna przewiduje mechanizm w ramach którego Pragma Inkaso będzie zobowiązana do odkupienia od Emitenta określonych w umowie aktywów _portfela wierzytelności, nieruchomości inwestycyjnych_ albo przeniesienia części akcji Emitenta przysługujących Pragma Inkaso na rzecz Kupującego, na zasadach i w przypadkach określonych w Umowie Inwestycyjnej.

Umowa Akcjonariuszy wyraża zasady współpracy stron po rozliczeniu Wezwania. Umowa Akcjonariuszy wchodzi w życie z chwilą rozliczenia Wezwania _”Data Zamknięcia”_, pod warunkiem rozliczenia Wezwania, zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej i obowiązuje do dnia zbycia przez Kupującego wszystkich przysługujących mu akcji Emitenta.

Kluczowe ustalenia zawarte w Umowie Akcjonariuszy przedstawiają się następująco:
1. Umowa Akcjonariuszy zawiera postanowienia dotyczące kompetencji i funkcjonowania organów Emitenta oraz zasad powoływania i odwoływania ich członków. Postanowienia te mają zostać odzwierciedlone w postanowieniach statutu Emitenta.
2. Umowa przewiduje dokapitalizowanie Emitenta w drodze emisji nowych akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r., w ramach których Kupujący będzie uprawniony do objęcia łącznie nie więcej niż 3.658.537 nowych akcji Emitenta po cenie emisyjnej istotnie niższej od ceny akcji w Wezwaniu. W przypadkach określonych w Umowie Akcjonariuszy, Kupujący jest uprawniony do zapewniania Emitentowi dodatkowego finansowania poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Emitenta w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Kupującego lub jego podmiotu powiązanego. Wycena nowych akcji Emitenta emitowanych w celu zapewnienia dodatkowego finansowania nie jest ograniczona postanowieniami Umowy Akcjonariuszy.
3. W ramach Umowy Akcjonariuszy, Pragma Inkaso oraz Guardian zobowiązali się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego nie dojdzie do obciążenia akcji _udziałów_, aktywów lub pozostałego majątku Pragma Inkaso lub Guardian, zbycia akcji Pragma Inkaso lub udziałów Guardian, emisji nowych akcji Pragma Inkaso lub udziałów Guardian, inaczej niż na zasadach określonych w Umowie Akcjonariuszy.
4. W ramach Umowy Akcjonariuszy Guardian oraz Menedżer zobowiązali się do utworzenia z Kupującym spółki specjalnego przeznaczenia, która przejmie funkcje biznesowe prowadzone przez Pragma Fakor sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
5. Umowa Akcjonariuszy zawiera również standardowe dla tego typu umów postanowienia regulujące w szczególności:
a_ wdrożenie programu opcji menedżerskich u Emitenta;
b_ ograniczenia oraz warunki zbycia akcji Emitenta, w tym postanowienia dotyczące prawa pociągnięcia _drag-along right_ oraz prawa przyłączenia się _tag-along right_;
c_ zakaz konkurencji;
d_ zasady wyjścia ze Spółki przez Kupującego.
6. Umowa Akcjonariuszy zawiera postanowienia nakładające kary umowne na Pragma Inkaso oraz Menedżera w przypadku naruszenia określonych postanowień Umowy Akcjonariuszy.
W celu zabezpieczenia roszczeń Kupującego wynikających z Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy Akcjonariuszy, Pragma Inkaso zobowiązała się do:
a_ zawarcia umowy zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na wszystkich akcjach Emitenta posiadanych przez Pragma Inkaso w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej oraz nabytych w przyszłości, z wyłączeniem 1.787.078 akcji Emitenta sprzedawanych w Wezwaniu,
b_ zawarcia umowy ustanowienia hipoteki na wskazanej w Umowie Inwestycyjnej nieruchomości.

W związku z powzięciem wiedzy o zawarciu Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy Akcjonariuszy, Emitent w kolejnym raporcie bieżącym przekaże do publicznej wiadomości informacje poufne dotyczące procesu negocjacji Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy Akcjonariuszy, których przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione.

Emitent uznał powyższą informację za istotną informację, gdyż wartość transakcji objętej Umowa Inwestycyjną przekracza kryterium istotności przyjęte przez Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

27.11.2020 r. 09:06

Rejestracja obligacji serii R w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 47/2020

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Emitent_ informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 120.000 obligacji na okaziciela serii R, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00180. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

 

 

23.11.2020 r. 14:48

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

RB 46/2020

Emitent informuje, że zmienia termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2020 r. na dzień 25 listopada 2020 r.
Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

18.11.2020 r. 15:35

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 45/2020

 

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2020 r.:

 

dla serii J                      15 601 331 zł.

dla serii L                      19 584 332 zł.

dla serii M                    15 603 837 zł.

dla serii N                       5 225 770 zł.

dla serii O                     13 010 088 zł.

dla serii P                     13 000 555 zł.

 

Łączna wartość zbioru:  82 025 914 zł.

 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 48 413 246 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.11.2020 r. 14:44

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii R.

RB 44/2020

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd PragmaGO S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii R, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/22.10.2020 Zarządu PragmaGO S.A. z dnia 22 października 2020 roku w sprawie emisji Obligacji serii R, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst.

 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 27 października 2020 r.
 2. data zakończenia subskrypcji: 9 listopada 2020 r.
 3. data przydziału instrumentów finansowych: 10 listopada 2020 r.
 4. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 120.000 sztuk obligacji,
 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 120.000 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 120.000 sztuk obligacji, uznaniowa redukcja dotyczyła 115 obligacji,
 6. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 120.000 sztuk obligacji serii R,
 7. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100 zł,
 8. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii R złożyło 69 osób,
 9. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii R przydzielono 69 osobom,
 10. nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
 11. wartość przeprowadzonej subskrypcji: 12.000.000 zł.
 12. łączne koszty emisji wyniosły: 416.500 zł.
 13. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,47 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji,
 14. wszystkie obligacje serii R zostały objęte za wkłady pieniężne.
10.11.2020 r. 14:25

Dane o obrotach i ilości Klientów w październiku 2020 r.

RB 43/2020

 

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc październik br.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_.

 

PragmaGO dane o obrotach i ilości Klientów w X.2020

4.11.2020 r. 13:35

Uchwała o emisji obligacji serii R

RB 42/2020

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii R, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Emisja obejmuje nie więcej niż 120.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii P są oprocentowane w stałej stopie procentowej. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem na rachunku bankowym Emitenta.

W dniu 22 października 2020 r. Emitent zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, jako administratorem zabezpieczeń umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

22.10.2020 r. 13:51

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 41/2020

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2020 r.:

dla serii J                       15 600 225 zł.

dla serii L                      19 863 626 zł.

dla serii M                     15 714 670 zł.

dla serii N                       5 767 994 zł.

dla serii O                      13 000 864 zł.

dla serii P                       13 027 807 zł.

Łączna wartość zbioru:  82 975 186 zł.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 44 394 497 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.10.2020 r. 09:25

Dane o obrotach i ilości Klientów we wrześniu 2020 r.

RB 40/2020

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc wrzesień br.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_.

Dane o obrotach i ilości Klientów we wrześniu 2020

7.10.2020 r. 08:53

Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. dotyczącej portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych

RB 39/2020

 

Emitent informuje, że zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. umowę dotyczącą portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Umowa określa zasady udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach portfelowej linii gwarancyjnej, nieodwołalnych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancji spłaty limitów faktoringowych udzielanych przez PragmaGO jako Faktora  w ramach umów faktoringu niepełnego (z regresem) oraz faktoringu odwrotnego przedsiębiorcom należącym do kategorii MŚP oraz dużym przedsiębiorcom z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej mogą być objęte limity faktoringowe przyznane nie wcześniej niż w dniu 1 marca 2020 r. i wpisane do rejestru umów objętych gwarancją do dnia 31 grudnia 2020 r., do kwoty łącznej limitu gwarancji 35 000 000 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów).

 

W ramach umów objętych gwarancją, jeśli odbiorca (płatnik) danej faktury nie dokona zapłaty to wówczas PragmaGO będzie mogła skorzystać z w/w gwarancji, co pozwoli klientowi uniknąć konieczności natychmiastowej zapłaty roszczenia regresowego.

 

Gwarancje udzielane przez BGK stanowią pomoc publiczną udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”. Gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej mogą być objęte limity faktoringowe przyznane nie wcześniej niż w dniu 1 marca 2020 r. i wpisane do specjalnego rejestru umów objętych gwarancją, do dnia 31 grudnia 2020 r., do kwoty łącznej limitu gwarancji 35 000 000 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów). Limit ten może być obniżony w przypadku niższego niż wskazano w umowie poziomu wykorzystania. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

W ocenie Emitenta zawarta umowa będzie pozytywnie wpływać na poziom ryzyka portfela faktoringowego PragmaGO oraz na jej wyniki sprzedażowe.

30.09.2020 r. 09:22

Drugi Publiczny Program Obligacji

RB 38/2020

Zarząd Emitenta  informuje, że w dniu 21 września 2020 r. podjął uchwałę w sprawie uchylenia w całości uchwały Zarządu Emitenta z dnia 10 października 2019 r. w sprawie II Publicznego Programu Emisji Obligacji, o którym Emitent  informował w raporcie bieżącym nr 39/2019.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 21 września 2020 roku podjął uchwałę o ustaleniu publicznego programu emisji obligacji przez Emitenta („II PPEO”).  W ramach II PPEO, Emitent może wyemitować obligacje („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 (sto milionów) złotych, w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego podstawowego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje będą zabezpieczone w sposób i w terminach określonych w prospekcie emisyjnym podstawowym i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji. Obligacje będą zdematerializowanymi obligacjami na okaziciela. Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości.  Szczegółowe warunki emisji każdej serii Obligacji, w tym cena emisyjna Obligacji, zawarte będą w prospekcie podstawowym i ostatecznych warunkach emisji każdej serii Obligacji. Emisje Obligacji będą dokonywane każdorazowo na mocy uchwały Zarządu.

PragmaGO S.A. jest Emitentem od 2011 r. obecnym na rynku Catalyst. Łącznie spółka wyemitowała 16 serii obligacji o wartości 218 mln zł, wszystkie serie zostały objęte w całości. 10 serii obligacji o wartości 155 mln zł zostało w terminie lub przedterminowo spłaconych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

21.09.2020 r. 14:20

Uruchomienie nowego subproduktu PragmaGO w ramach Dystrybucji Systemowej – Finansowanie Zakupów jako metoda płatności na e-fakturze

RB 37/2020

Emitent informuje, że we współpracy z platformą Infakt.pl (świadczącą usługi wystawiania e-faktur oraz usługi e-księgowości) uruchomił dla klientów Infakt.pl nowe rozwiązanie przyspieszające płatności za wystawione przez nich faktury.

Rozwiązanie to polega na tym, że odbiorcy tych faktur będą mieć możliwość zapłaty za nie poprzez skorzystanie z produktu Finansowanie Zakupów realizowanego przez PragmaGO (metoda płatności na fakturze). Aby skorzystać z Finansowania Zakupów jako metody płatności odbiorca faktury musi jedynie kliknąć w interaktywne łącze na otrzymywanych fakturach, co inicjuje zautomatyzowany, onlinowy proces scoringu i sprzedaży usługi.

Rozwiązanie to przyspieszy płatności otrzymywane przez klientów Infakt.pl, odbiorcom tych faktur da możliwość dokonania zapłaty w dogodnym terminie, a także zwiększy korzyści klientów związane z korzystaniem z platformy Infakt.pl. Do tej pory klienci Infakt.pl mieli z poziomu platformy dostęp do innych usług PragmaGO: sprzedaży wystawianych faktur, a także sfinansowania faktur kosztowych oraz zobowiązań publicznoprawnych z odroczeniem terminu spłaty.

Finansowanie Zakupów jako metoda płatności na e-fakturze to pierwsze tego typu rozwiązanie wdrożone przez PragmaGO na obsługiwanych platformach do fakturowania, planowane są kolejne. W ocenie Emitenta może ono istotnie poszerzyć potencjalną grupę docelową klientów dla usług świadczonych przez PragmaGO.

 

18.09.2020 r. 11:15

Uruchomienie pierwszego etapu projektu oferowania usług faktoringu w serwisie allegro.pl

RB 36/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 Emitent informuje o uruchomieniu pierwszego etapu projektu oferowania usług faktoringu w serwisie allegro.pl.

Uruchomiony etap projektu polega na onboardingu przedsiębiorców sprzedających i kupujących w serwisie allegro.pl zainteresowanych otrzymaniem natychmiastowej zapłaty za sprzedany towar lub nabyciem tego towaru z odroczonym terminem płatności. Proces onboardingu odbywa się za pomocą komunikujących się ze sobą aplikacji Allegro.pl i Navi PragmaGO i kończy się podpisaniem umowy.

W kolejnym etapie projektu udostępniona zostanie możliwość realizacji transakcji finansowania w ramach podpisanych umów.

 

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

17.09.2020 r. 10:13

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 35/2020

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2020 r.:

dla serii J                      15 604 195 zł.

dla serii L                      19 511 303 zł.

dla serii M                    18 798 798 zł.

dla serii N                       5 645 608 zł.

dla serii O                     14 517 878 zł.

dla serii P                     13 525 973 zł.

Łączna wartość zbioru:  87 603 755 zł.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 37 685 594 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.09.2020 r. 18:36

Dane o obrotach i ilości Klientów w sierpniu 2020 r.

RB 34/2020

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc sierpień br.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_nr 596/2014 _MAR_.

Załączniki:

Dane o obrotach i ilości Klientów w Sierpniu 2020

7.09.2020 r. 11:29

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy

RB 33/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PragmaGO S.A. podjęło w dniu 26 sierpnia 2020 r. uchwałę nr 5 o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą:
1. wysokość dywidendy wynosi 10.733.451,30 zł;
2. wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 3,90 zł;
3. liczba akcji objętych dywidendą to 2 752 167 szt.;
4. dzień dywidendy to 23 października 2020 r.;
5. dzień wypłaty dywidendy to 30 października 2020 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

27.08.2020 r. 08:28

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 sierpnia 2020 r.

RB 32/2020

Zarząd PragmaGO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta, w dniu 26 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_, 7_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

Załączniki:

Uchwały podjęte przez ZWZ 26.08.2020

Wykaz akcjonariuszy

27.08.2020 r. 08:20

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

RB 31/2020

Emitent informuje, ze zmienia termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 r. na dzień 14 września 2020 r.
Zmiana wynika z harmonogramu pracy audytora dokonującego przeglądu sprawozdania finansowego.
Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

26.08.2020 r. 08:17

Change of the terms of cooperation and extension of significant agreements concluded with the Fund and the SPV

RB 30/2020

PragmaGO S.A. informs that on 25th August 2020, an amendment to the suretyship agreement was signed, the conclusion of which was announced by the Issuer in the current report No. 41/2018 of June 6, 2018.

The suretyship agreement is part of the Issuer’s servicing project, in which:

– an entity based in the USA specializing in lending to companies from the SME financing sector (Fund) places at the disposal of the special purpose vehicle Pragma Faktor sp. z o.o. (SPV) a revolving credit facility in the amount of PLN 22 million (RCF),

– the credit facility is partially guaranteed by the Issuer,

– The Issuer also grants SPV a subordinated loan in the amount not lower than PLN 1.1 million,

– The Issuer manages the SPV factoring receivables portfolio and receives remuneration for this service.

As a result, PragmaGO® obtains revenues from the project without increasing on balance sheet debt.

Under the amendment, the amount of the Issuer’s liability for the liabilities of SPV resulting from the RCF was increased from 10% to 20%, i.e. to PLN 4.4 million. In connection with the above-mentioned suretyship agreement, the SPV signed an amendment letter to the RCF, which specifies among others a 12-month period in which the agreement is not terminated (after this period, a 3-month notice period applies) and the maximum financial leverage, i.e. the ratio of the value of all liabilities to the value of net assets at the level of 5: 1 (net assets are increased, while liabilities are decreased by the value of the subordinated debt to the Fund). At the same time, the Issuer signed a tripartite agreement with the Fund and the SPV regulating the issues related to the above-mentioned subordinated debt. In the amendment letter to the RCF, financing costs were also reduced by more than 20%, which made it possible to appropriately increase the amount of the servicing fee in the contract between the Issuer and the SPV for the management of the factoring receivables portfolio.

The total value of the Issuer’s servicing fee in the first six months of 2020 amounted to PLN 1,42 million, which represents 12% of the Issuer’s net sales revenues in this period. The current balance of the SPV’s debts towards the Fund is PLN 8,2 million, and the value of the SPV’s factoring receivables portfolio is PLN 13,4 million.

Please find attached the details of the Pragma Faktor project as part of PragmaGO® financing strategy.

Attachments:

Presentation_EN

25.08.2020 r. 14:00

Zmiana warunków współpracy i przedłużenie istotnych umów zawartych z Funduszem i Spółką celową

RB 30/2020

PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 25 sierpnia 2020 r. został podpisany aneks do umowy poręczenia, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.

Umowa poręczenia jest częścią projektu serwiserskiego Emitenta polegającego na tym, że:

– podmiot z siedzibą w USA specjalizujący się w kredytowaniu spółek z branży finansowania MSP (Fundusz) udziela spółce celowej Pragma Faktor sp. z o.o. (Spółka Celowa) kredytu odnawialnego w wysokości 22 mln zł (Linia Kredytowa),

– kredyt ten jest poręczony częściowo przez Emitenta,

– Emitent udziela też Spółce Celowej pożyczki podporządkowanej w kwocie nie niższej niż 1,1 mln zł,

– Emitent zarządza portfelem wierzytelności faktoringowych Spółki Celowej i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie serwiserskie.

W efekcie PragmaGO® uzyskuje w ramach projektu przychody, nie obciążając bilansu długiem finansowym z nim związanym.

W ramach aneksu podwyższona została z 10% do 20%, tj. do 4,4 mln zł, wysokość poręczenia za zobowiązania Spółki Celowej wynikające z Linii Kredytowej. W powiązaniu do ww. umowy poręczenia Spółka Celowa podpisała aneks do Linii Kredytowej, w którym, między innymi, określono 12-sto miesięczny okres, w którym umowa jest niewypowiadalna (po tym okresie obowiązuje 3-miesięczny termin wypowiedzenia) oraz ustalono maksymalną dźwignię finansową, czyli relację wartości wszystkich zobowiązań do wartości aktywów netto, na poziomie 5:1 (aktywa netto są powiększane, natomiast zobowiązania pomniejszane o wartość długu podporządkowanego wobec Funduszu). Jednocześnie Emitent podpisał z Funduszem i Spółką Celową trójstronną umowę regulującą zagadnienia związane z ww. długiem podporządkowanym. W aneksie do Linii Kredytowej obniżone zostały również koszty finansowania o ponad 20%, co umożliwiło odpowiednie podwyższenie wysokości prowizji serwiserskiej w umowie o zarządzanie portfelem wierzytelności faktoringowych zawartej pomiędzy Emitentem a Spółką Celową.

Łączna wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu świadczenia usług serwiserskich w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku wyniosła 1,42 mln zł, co stanowi 12% przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w tym okresie. Obecne saldo zadłużenia Spółki Celowej wobec Funduszu wynosi 8,2 mln zł, a wartość portfela wierzytelności faktoringowych Spółki celowej 13,4 mln zł.

W załączeniu przedstawiamy szczegóły funkcjonowania projektu Pragma Faktor na tle strategii finansowania działalności PragmaGO®.

Załączniki:

Prezentacja_PL

25.08.2020 r. 13:59

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 29/2020

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 lipca 2020r.:

dla serii J                      15 617 602 zł.

dla serii L                      21 241 569 zł.

dla serii M                    17 998 208 zł.

dla serii N                       5 208 704 zł.

dla serii O                     13 041 189 zł.

dla serii P                     13 021 621 zł.

Łączna wartość zbioru:  86 128 894 zł.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 33.233.721 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

17.08.2020 r. 09:23

Zawarcie przez PragmaGO® z Allegro.pl Sp. z o.o. umowy o współpracy w zakresie oferowania w serwisie allegro.pl usług faktoringu online w modelu white label

RB 28/2020

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Allegro Sp. z o.o. umowę o współpracy, której przedmiotem jest realizowanie przez Strony na rzecz użytkowników sprzedających towary w serwisie allegro.pl usług faktoringu online z przejęciem ryzyka wypłacalności, celem umożliwienia tym użytkownikom otrzymania natychmiastowej zapłaty za sprzedany towar, a kupującym nabycie towaru z odroczonym terminem płatności.

Realizacja usługi będzie odbywać się online, w komunikujących się ze sobą aplikacjach Allegro.pl i Navi PragmaGO. Umowa przewiduje szczegółowy harmonogram prac wdrożeniowych, a także integracji technicznej aplikacji Stron oraz procesów operacyjnych w projekcie. O uruchomieniu projektu Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z 12 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowa przewiduje, że przez okres 18 miesięcy od produkcyjnego uruchomienia produktu Allegro nie nawiąże współpracy z podmiotem konkurencyjnym w stosunku do Emitenta w celu realizowania przez niego produktu obok Emitenta, przy czym nie wyłącza to możliwości samodzielnej realizacji produktu przez Allegro. Emitent zobowiązany jest nie tworzyć analogicznego produktu z podmiotami konkurencyjnymi w stosunku do Allegro.

Emitent zobowiązał się do zapewnienia środków finansowych pozwalających na zrealizowanie w ramach projektu obrotów faktoringowych do końca 2021 r. co najmniej w kwocie 500 mln zł oraz do końca 2022 r. co najmniej w kwocie 1,2 mld zł oraz posiadanie co najmniej takiej kwoty środków finansowych jak przewidziana na okres do końca 2022 r. na dalsze analogiczne okresy.

10.08.2020 r. 12:47

Conclusion of a cooperation agreement between PragmaGO® and Allegro Sp. z o.o. for white label factoring services offered on the allegro.pl platform

RB 28/2020

The Issuer hereby informs that today it concluded a cooperation agreement with Allegro Sp. z o.o. for the provision of factoring services by the Parties to the users selling goods on allegro.pl that involves assuming solvency risk and will enable users to instantly receive payment for the goods, and the buyers to purchase goods with deferred payment.

The service will be provided online via Allegro.pl and Navi PragmaGO applications communicating with each other. The agreement includes a detailed schedule of implementation and technical integration of the Parties’ applications and operating processes under the project. The Issuer will inform about the launch of the product in a separate report.

The Agreement was concluded for an indefinite period of time with a 12-month notice period. Under the Agreement, for 18 months from going live with the product, Allegro will not engage in cooperation with any of the Issuer’s competitors to implement a product in parallel to the Issuer’s implementation. This does not prevent Allegro from individually implementing the product. The Issuer will not develop similar products together with Allegro’s competitors.

The Issuer will make funds available that will suffice to finance factoring transactions in the amount of at least PLN 500 million by the end of 2021, and PLN 1.2 billion by the end of 2022, and to hold at least the amount made available by the end of 2022 in future periods.

10.08.2020 r. 12:47

Dane o obrotach i ilości Klientów w lipcu 2020 r.

RB 27/2020

Emitent informuje, iż w celu zwiększenia ilości i regularności przekazywanych interesariuszom informacji dotyczących bieżącej działalności PragmaGO®, począwszy od lipca 2020 r. będzie publikował co miesiąc podsumowanie podstawowych danych za ubiegły miesiąc.

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc lipiec br.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_nr 596/2014 _MAR_.

Dane o obrotach i ilości Klientów w lipcu 2020

5.08.2020 r. 12:21

Rekomendacja Zarządu PragmaGO S.A. ws wypłaty dywidendy

RB 26/2020

Emitent informuje, że w porządku dziennym Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PragmaGO S.A. zwołanym na dzień 26.08.2020r. znalazł się projekt uchwały przewidującej wypłatę na rzecz akcjonariuszy dywidendy w łącznej wysokości 10.733.451,30 zł tj. 3,90 zł na jedną akcję poprzez przeznaczenie na poczet dywidendy całości zysku netto wypracowanego w 2019 r. 6.878.324,58 zł  oraz części zysku z lat ubiegłych przekazanego uprzednio na kapitał zakładowy 3.855.126,72 zł.
Wg planów Zarządu Emitenta całość dywidendy przeznaczonej na rzecz większościowego akcjonariusza Spółki, tj. Pragma Inkaso S.A. 8.712.007,20 zł zostanie przez Spółkę skompensowana z należnościami Spółki wobec Pragma Inkaso S.A., co pozwoli istotnie zredukować, a docelowo całkowicie rozliczyć te należności.
Wypłata dywidendy zatem jedynie w zakresie pozostałym 2.021.444,10 zł będzie dla Spółki wydatkiem gotówkowym.
Obniżenie kapitałów własnych w wyniku wypłaty dywidendy:
• nie spowoduje naruszenia kowenantów kredytowych ani obligacyjnych, w szczególności dług finansowy netto będzie wg obecnego stanu zadłużenia oraz gotówki stanowił ok 185 % kapitałów własnych, podczas gdy warunki emisji obligacji Spółki przewidują ten wskaźnik na poziomie 350 % seria J i 400 % serie L, M, N, O, P
• zwiększy rentowność kapitałów własnych Spółki i jej aktywów.
Wypłata dywidendy stanowi kolejny krok w celu wygaszenia wszystkich powiązań operacyjnych pomiędzy Emitentem, a akcjonariuszem większościowym. W ocenie Emitenta ten ruch przyczyni się do zwiększenia transparentności, wyeliminowania potencjalnych konfliktów interesów i w efekcie zapewni dostęp do tańszego i bardziej elastycznego finansowania.

28.07.2020 r. 15:44

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 25/2020

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach „Spółka” działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402.2 k.s.h. zwołuje na dzień 26 sierpnia 2020 r., o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 „Walne Zgromadzenie”.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika >> kliknij tutaj.

Ogłoszenie Zarządu PragmaGO S.A. o zwołaniu ZWZ >> kliknij tutaj.

Projekt uchwał >> kliknij tutaj.

Sprawozdanie z działalności RN PragmaGO za 2019 >> kliknij tutaj.

28.07.2020 r. 15:42

Podsumowanie pilotażowej fazy realizacji produktu Prefinansowania Faktoringowego

RB 24/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 (Uruchomienie Prefinansowania Faktoringowego-nowego onlinowego produktu PragmaGO) Emitent informuje, iż zakończył fazę pilotażową produktu i na podstawie efektów pilotażu zdecydował się o jego kontynuowaniu ze zwiększeniem skali.

Produkt Prefinansowania Faktoringowego wygenerował w okresie od X 2019 r. do VI 2020 r. 6.327 tys. zł (wartość finansowania udzielonego Klientom) w 653 transakcjach.

Szkodowość produktu jest bardzo niska, wskaźnik Prawdpodobieństwa Defaultu (relacja należności zapadalnych w danym okresie, które uległy przeterminowaniu powyżej 90 dni do całości należności wymagalnych w tym okresie) wyniósł 0,4% (przy średniej ok 1,3 % dla całego portfela Spółki).

Produkt polega na udzieleniu Klientom realizującym z PragmaGO regularne obroty faktoringowe dodatkowego finansowania-zaliczki na poczet przyszłych rozliczeń faktoringowych, z których następnie będzie spłacana.

Produkt jest w realizowany online i całkowicie zautomatyzowany. Procesy związane ze scoringiem, ustaleniem kwoty limitu dostępnego dla Klienta, złożeniem Klientowi oferty, kalibracją oferty przez Klienta (kwota, waluta), zawarciem umowy, uruchomieniem finansowania, rozliczeniem należności są realizowane w 100% przez autorski system IT Navi Pragma i odbywają się bez konieczności aktywności pracowników PragmaGO.

Proces scoringowy (ustalenie którym Klientom można zaoferować produkt i w jakiej wysokości limitu, który jest zmienny w czasie) oparty jest na dynamicznym i samouczącym się algorytmie kilkunastu zmiennych danych dotyczących Klienta, właściwości jego portfela należności oraz historii transakcji.

W ocenie Emitenta produkt może dostarczyć Klientom wartości dodane (dodatkowy kapitał na rozwój biznesu w momentach pików zamówień) i zwiększyć tym samym atrakcyjność współpracy z PragmaGO, a jednocześnie pozwoli Pragmie zwiększyć skalę działalności i generowane przychody.

15.07.2020 r. 09:48

Informacja dotycząca wpływu skutków wirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta – aktualizacja; dane o obrotach i ilości Klientów w II Q 2020

RB 23/2020

W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd PragmaGo S.A. informuje o wpływie skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta.

Załączniki:

Informacja dotycząca wpływu skutków SARS-CoV-2

15.07.2020 r. 09:46

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 22/2020

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2020 r.:

dla serii J 15 616 897 zł.
dla serii L 19 503 524 zł.
dla serii M 15. 637 518 zł.
dla serii N 7 145 554 zł.
dla serii O 13 000 859 zł.
dla serii P 13 005 366 zł.
Łączna wartość zbioru: 83.909.718 zł.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 28 140 399 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.07.2020 r. 09:41

Informacja uzupełniająca raport okresowy roczny za 2019 r.

RB 21/2020

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości Informację Zarządu o wyborze firmy audytorskiej celem uzupełnienia raportu okresowego rocznego za 2019 rok opublikowanego dnia 28 maja 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…)

Załączniki:

Informacja Zarządu PragmaGO SA o wyborze firmy audytorskiej

13.07.2020 r. 13:00

Nabycie udziałów w spółce Mint Software

RB 20/2020

W dniu dzisiejszym PragmaGO S.A. nabyła 50 udziałów, stanowiących 50% w kapitale zakładowym spółki Mint Software sp. z o.o. za cenę 190.000 zł i obecnie posiada 100% udziałów spółki będącej przedmiotem transakcji. Cena sprzedaży zostanie uregulowana do 31 grudnia 2020 roku według swobodnego wyboru kupującego albo gotówką, albo akcjami PragmaGO. W przypadku bezgotówkowego rozliczenia transakcji, do sprzedaży otrzymanych akcji wymagana będzie, pod rygorem kary pieniężnej, zgoda PragmaGO przez okres maksymalnie do 31 października 2022 roku (lock-up).

Jednocześnie zgromadzenie wspólników Mint Software dokonało podwyższenia kapitału zakładowego o 420 nowych udziałów, które zostały objęte przez PragmaGO S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 1.637.086,51 zł. Środki z transakcji zostaną w całości przeznaczone na spłatę zadłużenia Mint Software wobec PragmaGO z tytułu udzielanych pożyczek.

Mint Software to software house specjalizujący się w rozwoju oprogramowania w obszarze usług finansowych B2B. Sztandarowym produktem spółki jest modułowy, kompleksowy i skalowalny system do obsługi faktoringu klasycznego, mikrofaktoringu i innych usług finansowych dedykowanych przedsiębiorstwom.  Elementem systemu jest platforma sprzedażowa umożliwiająca dystrybucję produktów finansowych w sposób w pełni zautomatyzowany w wielu kanałach, wyposażona we wtyczki oraz uniwersalne i produktowe API. System ten jest nieustannie rozwijany i optymalizowany, a  dzięki wdrożeniom produkcyjnym i wykorzystywaniem na masową skalę, jego funkcjonalności i rozwiązania odpowiadają najnowszym trendom i potrzebom rynku.

PragmaGO od kilku lat wykorzystuje ww. system do prowadzenia swojej działalności, do tej pory nakłady inwestycyjne z tym związane przekroczyły kwotę 8 mln złotych. System zapewnia Spółce przewagę konkurencyjną w zakresie akwizycji nowego biznesu i skalowalności. PragmaGO wyróżnia się na rynku prostotą i szybkością wpinania swoich produktów do ekosystemów, platform B2B, marketplace B2B zapewniając w 100% proces online i wysoki poziom user experience.

Transakcja przejęcia 100% udziałów i dokapitalizowania Mint Software ma na celu wzmocnienie finansowe spółki, zwiększenie jej wiarygodności w oczach zewnętrznych kontrahentów i zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości długoterminowej współpracy przy kolejnych wdrożeniach produkcyjnych ww. systemu. Mint Software pozostanie samodzielną spółką, która ma rozwijać i komercjalizować swój podstawowy produkt oraz oferować rozwiązania dla fintechów i automatyzację procesów finansowo-księgowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Skład zarządu nie uległ zmianie.

Informacja o zakresie działalności >> Mint Software.

1.07.2020 r. 19:17

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 19/2020

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maj 2020 r.:

dla serii  J 15 678 352 zł
dla serii  L 19 535 781 zł
dla serii  M 17 130 704 zł
dla serii  N 7 000 000 zł
dla serii O 13 004 637 zł
dla serii P 13 060 317 zł
Łączna wartość zbioru: 85 409 790 zł

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 22 847 770 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

18.06.2020 r. 13:06

Podjęcie uchwały ws skupu części własnych obligacji

RB 18/2020

Zarząd PragmaGO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie skupu części  własnych, zdematerializowanych obligacji, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie stosownych uchwał Zarządu i będących w obrocie na rynku Catalyst (Obligacje).

Skup Obligacji nastąpi w celu ich umorzenia na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Umorzenie Obligacji nastąpi po ich wartości nominalnej, nie później niż 30 października 2020 r. Emitent zastrzega sobie prawo wielokrotnego realizowania skupu Obligacji w terminie do 30 października 2020 r. Skup może być przeprowadzony w ramach obrotu giełdowego lub poza nim. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu Obligacji nie przekroczy kwoty 5 mln złotych.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

28.05.2020 r. 21:53

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 17/2020

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwiecień 2020 r.:

dla serii  J        15 617 905 zł

dla serii  L        19 720 068 zł

dla serii  M       15 949 746 zł

dla serii  N         5 218 591 zł

dla serii O         13 000 234 zł

dla serii P          13 038 988 zł

Łączna wartość zbioru:            82 545 533 zł.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 22 589 877 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.05.2020 r. 08:19

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

RB 16/2020

Zarząd PragmaGO S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu okresowego za rok 2019,  z 11 maja 2020 r. na 28 maja 2020 r. oraz termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. z 25 maja 2020 r. na 28 maja 2020 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

6.05.2020 r. 16:24

Zmiana firmy Emitenta na PragmaGO S.A.

RB 15/2020

Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 16 kwietnia 2020 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana firmy Emitenta. Nowe brzmienie firmy Emitenta to PragmaGO S.A.

Aktualna nazwa Emitenta lepiej oddaje istotę jej obecnej działalności, tj. onlinowe, szybkie i komfortowe dla Klientów finansowanie ich działalności, w formach nieograniczających się wyłącznie do usługi faktoringowej.

Zmiana firmy Emitenta wynika z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 06.02.2020  r. w przedmiocie zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki na: „Firma Spółki brzmi: PragmaGO spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się następującym skrótem firmy: PragmaGO S.A.”

Pozostałe dane Spółki pozostają bez zmian. W załączeniu tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia MF z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Załączniki:

Statut Spółki PragmaGO S.A.

Podgląd raportu tutaj

17.04.2020 r. 12:45

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

RB 14/2020

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu okresowego za rok 2019,  z 20 kwietnia 2020 r. na 11 maja 2020 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

14.04.2020 r. 16:52

Dane o obrotach i ilości klientów w 1 Q 2020 r.

RB 13/2020

W pierwszym kwartale 2020 r. Spółka odnotowała następujące dane:

 1. Obroty (wartość nominalna sfinansowanych faktur) – 146.422 tys. zł (r/r wzrost o 15 %)
 2. Obroty w segmencie PragmaGO – 106.208 tys. zł (r/r wzrost o 43%)
 3. Ilość aktywnych klientów (klienci, którzy sfinansowali swoje należności w 1 Q) – 1073 (r/r wzrost o 108 %).

Dane zostały zaprezentowane z uwzględnieniem obsługiwanej przez Pragma Faktoring spółki Pragma Faktor.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

14.04.2020 r. 13:08

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 12/2020

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marzec 2020 r.:

dla serii  J        15 610 814 zł

dla serii  L        21 291 478 zł

dla serii  M       16 790 137 zł

dla serii  N          5 433 127 zł

dla serii O          13 004 048 zł

dla serii P           13 003 988 zł

Łączna wartość zbioru:            85 133 592 zł.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P (o wartości nominalnej 10 mln zł) za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 20 224 415 zł. Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P powinno to być nie mniej niż 13 mln zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.04.2020 r. 10:22

Informacja dotycząca wpływu skutków wirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta – aktualizacja

RB 11/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o wpływie skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2  na działalność Emitenta.

Pierwsza grupa informacji została przez Spółkę przedstawiona w raporcie bieżącym nr 9/2020 w dniu 23 marca 2020 r.

Na podstawie obecnych obserwacji i analiz może stwierdzić, że:

 1. Spółka zachowała pełną zdolność operacyjną, w pełni i bez zakłóceń realizowała i realizuje wszystkie procesy związane z codzienną działalnością operacyjną.
 2. Odnotowujemy wzrost popytu nowych klientów na nasze usługi, z uwagi na onlinowość naszych produktów i procesów, nie widzimy istotnych barier w ich świadczeniu w obecnej sytuacji.
 3. W marcu br. pozyskaliśmy 217 nowych klientów, podczas gdy w marcu 2019 r. było ich 128 (+70% r/r), a w lutym 2020 r. 181 (+20% m/m).

Wartość limitów finansowania w nowych umowach podpisanych w marcu br. wyniosła 14,6 mln zł, analogiczne dane za marzec 2019 r. to 12 mln zł, a za luty 2020 r. to 13,8 mln zł.

 1. Obroty (wartość nominalna sfinansowanych faktur) w marcu br. wyniosły 51,2 mln zł, w marcu 2019 r. było to 45,4 mln zł (+13 % r/r), a w lutym 2020 r. 45,3 mln zł (+13 % m/m).
 2. Spłacalność portfela nie uległa pogorszeniu:
 3. Wskaźnik NPL (poziom procentowy portfela, który w marcu br. miał możliwość ulec przeterminowaniu powyżej 90 dni) wyniósł 0,84% (przy średniej z ostatnich 6 miesięcy wynoszącej 1,15%)
 4. Wskaźnik wczesnych NPL (poziom procentowy portfela, który w marcu miał możliwość ulec przeterminowaniu powyżej 30 dni) wyniósł 2,74% (przy średniej z ostatnich 6 miesięcy wynoszącej 2,8%).
 5. Wartość wpłat gotówkowych z portfela uzyskana w okresie styczeń-marzec 2020 r. wyniosła 124,2 mln zł, co stanowi 180 % salda zadłużenia finansowego spółki na koniec 2019 r.

 

W pkt 3, 4, 5 uwzględniono również dane spółki Pragma Faktor, której portfel jest serwisowany przez Pragma Faktoring S.A. (opis projektu znajduje się w RB 41/2018).

Podgląd raportu tutaj

10.04.2020 r. 10:57

Zawarcie znaczącej umowy pożyczki

RB 10/2020

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 marca 2020r. Emitent zawarł z Pragmą Inkaso S.A. umowę pożyczki, w wykonaniu której przekazał pożyczkobiorcy kwotę 5 mln zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 30 czerwca 2020 r. z możliwością wcześniejszej spłaty. Wysokość oprocentowania nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

23.03.2020 r. 19:02

Informacja dotycząca wpływu skutków wirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta

RB 9/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o wpływie skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2  na działalność Emitenta.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć skutków wirusa na jej działalność.

Na podstawie obecnych obserwacji i analiz możemy stwierdzić, że:

 1. Spółka zachowała pełną zdolność operacyjną, w pełni i bez zakłóceń realizuje wszystkie procesy związane z codzienną działalnością operacyjną.
 2. Spółka nie posiada istotnej ekspozycji portfelowej w branżach dotkniętych ograniczeniami regulacyjnymi (transport pasażerski, turystyka, rozrywka, gastronomia).
 3. Możliwy jest wzrost przeterminowań na portfelu ponieważ w związku z ewentualnymi opóźnieniami stosować będziemy miękkie działania w stosunku do odbiorców i klientów, odraczanie spłat w uzasadnionych przypadkach jeśli nie będzie to generować wzrostu ryzyka transakcji. Na dzień dzisiejszy zwiększonych opóźnień nie odnotowaliśmy.
 4. Liczymy się ze spadkiem obrotów jednak nie jest on oczywisty: obroty w marcu (w tym w ubiegłym tygodniu) są wyższe niż wygenerowane w analogicznych okresach w lutym i styczniu.
 5. Odnotowujemy wzrost popytu nowych klientów na nasze usługi, z uwagi na onlinowość naszych produktów i procesów nie widzimy istotnych barier w ich świadczeniu w obecnej sytuacji.

Podgląd raportu tutaj

23.03.2020 r. 16:12

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 8/2020

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 29 luty 2020 r.:

dla serii  J 15 607 110 zł
dla serii  L 19 896 260 zł
dla serii  M 20 299 545 zł
dla serii  N 5 204 153 zł
dla serii  O 13 004 794 zł
dla serii  P 13 012 395 zł

 

Łączna wartość zbioru:  87 024 257 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

18.03.2020 r. 10:06

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 7/2020

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2020 r.:

dla serii  J      15 604 565,05 zł

dla serii  L      19 503 557,30 zł

dla serii  M    15 662 814,77 zł

dla serii  N       5 200 372,05 zł

dla serii O      13 000 127,41 zł

dla serii P           13 010 343,83 zł

Łączna wartość zbioru:            81 981 780,41 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

22.02.2020 r. 13:51

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06 lutego 2020 roku

RB 6/2020

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jakie odbyło się w siedzibie Emitenta, w dniu 06 lutego 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały, jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów oraz przyjęty przez Walne Zgromadzenie tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Załączniki:

Wykaz akcjonariuszy Pragma Faktoring SA

Uchwały podjęte przez NWZA

Statut Spółki PragmaGO SA

6.02.2020 r. 16:27

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

RB 5/2020

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki Pragma Faktoring S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2020 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– jednostkowy raport roczny za 2019 r. – 20 kwietnia 2020 r.

– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 25 maja 2020 r.

– rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r.

– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 23 listopada 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

– zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2019 oraz raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2020,

– zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2020 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,

– zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2020 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

30.01.2020 r. 11:18

Nabycie większościowego pakietu udziałów Brutto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

RB 4/2020

Zarząd Pragma Faktoring S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent„), informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r. Emitent zawarł ze wspólnikami Brutto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Brutto”) umowy nabycia udziałów Spółki (łącznie „Umowy”, każda z osobna „Umowa”).

 

Na podstawie Umów, Emitent nabędzie od wspólników Brutto łącznie 2.096 (dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć) udziałów Brutto, o wartości nominalnej 100,00 PLN każdy udział („Udziały 1”). Własność 2.092 (dwóch tysięcy dziewięćdziesiąt dwóch) Udziałów 1 przejedzie na Emitenta w dniu 20 stycznia 2020 r., przejście własności 4 (czterech) Udziałów 1 została zastrzeżona terminem i nastąpi w dniu 31.12.2023 r. Udziały 1 stanowią 98,9% kapitału zakładowego Brutto.

 

Łączna cena Udziałów 1 wynosi 1.564.936,48 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć i 48/100) złotych („Cena”). Cena została uiszczona przez Emitenta w dniu 20 stycznia 2020 r. Cena uiszczona przez Emitenta tytułem nabycia Udziałów 1, może ulec w przyszłości zmianie. Wartość korekty Ceny jest powiązana z wynikami finansowymi osiąganymi w przyszłości przez Brutto oraz przez Emitenta w zakresie transakcji zrealizowanych w kanale sprzedaży Brutto (mechanizm earn-out). Warunkiem przejścia własności części Udziałów 1 było wystawienie przez Emitenta czterech weksli własnych in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, który to warunek został spełniony. Łączna maksymalna kwota zobowiązań Emitenta z tytułu weksli wynosi 13,2 mln złotych, weksle zabezpieczają ewentualne przyszłe zobowiązania Emitenta z tytułu wskazanej powyżej korekty Ceny.

 

Zgodnie z postanowieniami Umowy, własność pozostałych 24 (dwudziestu czterech) udziałów posiadanych przez pozostałych wspólników Brutto, zostanie przeniesiona na Emitenta po dniu 31 grudnia 2023 r. na zasadach szczegółowo określonych w Umowie.

 

W dniu 20 stycznia 2020 r. Emitent złożył również oświadczenie o objęciu 804 (osiemset czterech) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Brutto („Udziały 2”) oraz zobowiązał się wnieść wkład pieniężny w wysokości 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych tytułem objęcia Udziałów 2.

 

W ramach Umowy, Emitent zobowiązał się do zawarcia ze wspólnikami Brutto umów zastawu rejestrowego,  na mocy których ustanowione mają zostać zastawy rejestrowe na Udziałach 1 oraz Udziałach 2. Ustanowienie zastawów rejestrowych ma na celu zabezpieczenie wykonania przez Emitenta zobowiązań wynikających z mechanizmu earn-out.  Umowy zawierają postanowienia dotyczące kar umownych w przypadku niewykonania zobowiązań umownych przez strony Umów.

Brutto to fintech specjalizujący się we współpracy z platformami umożliwiającymi wystawianie faktur online i księgowość online polegającej  na onlinowym dostarczaniu usług finansowych do Klientów platform. Spółka współpracuje m.in. z fakturownia.pl, ifirma.pl, afaktury.pl, szybkafaktura.pl, favato.pl.

PragmaGO zapewni Brutto szeroką gamę produktów finansowych online, technologię do ich wdrożenia oraz finansowanie, co pozwoli Brutto zaoferować Klientom platform dodatkowe usługi o wysokiej jakości. Współpraca ta będzie realizowana w modelu white label, pod marką Brutto (pozyskanie i obsługa Klienta) na książki PragmaGO.  Brutto będzie też sprzedawać komplementarne usługi innych podmiotów, dostosowując ofertę do potrzeb danego Klienta.

Założyciele Brutto  będą wchodzić w skład jej organów: Piotr Strzelecki będzie nadal Prezesem Zarządu, a Rafał Agnieszczak wejdzie w skład Rady Nadzorczej.

Umowy stanowią dla Emitenta istotne umowy, gdyż stanowią kolejny etap realizacji strategii rozwoju Emitenta i stwarzają Emitentowi możliwość znacznego zwiększenia portfela Klientów, co może mieć istotne znaczenie dla osiąganych wyników finansowych.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Podgląd raportu tutaj

20.01.2020 r. 18:19

Dane o obrotach i ilości Klientów w 2019 r.

RB 3/2020

Dane o obrotach i ilości Klientów w 2019 r.

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia dane dotyczące obrotów i ilości Klientów w 2019 r.  Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

Załączniki:

Dane o obrotach i ilości Klientów w 2019 roku

15.01.2020 r. 16:15

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 2/2020

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2019 r.:

dla serii  J 15 635 629,26 zł
dla serii  L 19 503 285,86 zł
dla serii  M 19 503 285,86 zł
dla serii  N 6 949 841,39 zł
dla serii  O 13 002 452,50 zł
dla serii  P 13 025 007,89 zł

Łączna wartość zbioru:            86 263 045,79 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.01.2020 r. 10:03

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A.

RB 1/2020

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A., które odbędzie się dnia 06 lutego 2020 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Załączniki:

Oświadczenie Zarządu Pragma Faktoring S.A.

Projekty uchwał 

Tekst jednolity Statutu Spółki PragmaGO®

 

10.01.2020 r. 13:18

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 44/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 listopada 2019 r.:

dla serii  J        15 600 179,36 zł

dla serii  L       19 558 743,93 zł

dla serii  M      15 627 031,53 zł

dla serii  N       5 202 096,68 zł

dla serii O        13 320 561,88 zł

dla serii P         13 013 390,20 zł

 

Łączna wartość zbioru:            82 322 003,58 zł.

 

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

18.12.2019 r. 10:32

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 43/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2019 r.:

dla serii  J     15 606 197,92 zł

dla serii  L     20 458 169,62 zł

dla serii  M    15 603 453,67 zł

dla serii  N      5 254 069,72 zł

dla serii O      13 001 121,57 zł

dla serii P      13 002 325,64 zł

Łączna wartość zbioru:  82 925 338,14 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 

27.11.2019 r. 13:15

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 42/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2019 r.:

dla serii  J       15 605 635,15 zł

dla serii  L       20 062 780,92 zł

dla serii  M      15 602 587,95 zł

dla serii  N       5 203 655,66 zł

dla serii O       13 000 100,26 zł

dla serii P        13 000 979,24 zł

Łączna wartość zbioru:            82 475 739,18 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

17.10.2019 r. 15:06

Uruchomienie Prefinansowania Faktoringowego – nowego onlinowego produktu PragmaGO®

RB 41/2019

Emitent informuje o poszerzeniu swojej oferty handlowej PragmaGO® o nowy produkt onlinowy – Prefinansowanie Faktoringowe.

Produkt polega na udzieleniu Klientom realizującym z Pragmą regularne obroty faktoringowe dodatkowego finansowania-zaliczki na poczet przyszłych rozliczeń faktoringowych, z których następnie będzie spłacana.

Produkt jest w realizowany online i całkowicie zautomatyzowany. Procesy związane ze scoringiem, ustaleniem kwoty limitu dostępnego dla Klienta, złożeniem Klientowi oferty, kalibracją oferty przez Klienta (kwota, waluta), zawarciem umowy, uruchomieniem finansowania, rozliczeniem należności są realizowane w 100% przez autorski system IT Navi Pragma i odbywają się bez konieczności aktywności pracowników Pragmy.

Proces scoringowy (ustalenie którym Klientom można zaoferować produkt i w jakiej wysokości limitu, który jest zmienny w czasie) oparty jest na dynamicznym i samouczącym się algorytmie kilkunastu zmiennych danych dotyczących Klienta, właściwości jego portfela należności oraz historii transakcji.

Produkt będzie systemowo, cyklicznie oferowany Klientom.

W ocenie Emitenta produkt może dostarczyć Klientom wartości dodane (dodatkowy kapitał na rozwój biznesu w momentach pików zamówień) i zwiększyć tym samym atrakcyjność współpracy z Pragmą, a jednocześnie pozwoli Pragmie zwiększyć skalę działalności i generowane przychody.

Produkt spotkał się z pozytywnym przyjęciem ze strony Klientów. W pierwszym testowym cyklu ofertowania z propozycji Prefinansowania skorzystało 48 % Klientów, którzy ją otrzymali. Tak wysoki wskaźnik konwersji przy nowym produkcie realizowanym w automatycznym procesie świadczy również pozytywnie o przyjazności dla Klienta przygotowanego przez Pragmę procesu onlinowego.

16.10.2019 r. 08:45

Dane o obrotach i ilości Klientów w III kwartale 2019 r.

RB 40/2019

Obroty Pragma Faktoring S.A. odnotowane w trzecim kwartale 2019 r. (rozumiane jako wartość sfinansowanych należności) wyniosły 159.961 tys. zł (r/r +14%).

Obroty wygenerowane przez obszar PragmaGO wyniosły 98.787 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiły 59.900 tys. zł (+65% r/r), a za 2 Q br. 86.975 tys. zł (+14% q/q).

Wartość brutto (bez uwzględnienia odpisów) portfela PragmaGO wyniosła 51.688 tys. zł i była o 62 % wyższa niż rok wcześniej.

W trakcie trzeciego kwartału br. z usług Pragma Faktoring skorzystało (otrzymane finansowanie) 901 Klientów, a w tym samym okresie rok wcześniej 450. W całym 2019 r. aż 1240 Klientów zrealizowało transakcje z Pragmą (+78% r/r).

W powyższych danych uwzględniono również transakcje realizowane przez Pragma Faktoring w ramach projektu serwiserskiego świadczonego na rzecz Pragma Faktor.

14.10.2019 r. 09:13

Drugi Publiczny Program Emisji Obligacji

RB 39/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Emitent”)  informuje, że w dniu 10 października 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia II Publicznego Programu Emisji Obligacji („II PPEO”).  W ramach II PPEO, Emitent może wyemitować obligacje („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 (sto milionów) złotych, w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego podstawowego przez KNF.  Obligacje będą zabezpieczone w sposób i w terminach określonych w prospekcie emisyjnym podstawowym i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji, w szczególności mogą być zabezpieczone zastawem na zmiennym zbiorze wierzytelności oraz zastawem na wierzytelnościach z rachunku bankowego Emitenta. Obligacje będą zdematerializowanymi obligacjami na okaziciela. Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości, a także daty wykupu Obligacji (nie dłuższe jednak niż 5 lat od daty emisji).  Szczegółowe warunki emisji każdej serii Obligacji, w tym cena emisyjna Obligacji, zawarte będą w prospekcie emisyjnym podstawowym i uchwalanych przez Zarząd Emitenta ostatecznych warunkach emisji każdej serii Obligacji.

Pragma Faktoring jest Emitentem od 2011 r. obecnym na rynku Catalyst. Łącznie spółka wyemitowała 16 serii obligacji o wartości 218 mln zł, wszystkie serie zostały objęte w całości. 10 serii obligacji o wartości 155 mln zł zostało w terminie lub przedterminowo spłaconych gotówkowo, bez tzw. rolowania. Obecnie wyemitowane i notowane na Catalyst obligacje wynoszą 63 mln zł i w całości mają charakter długoterminowy (zapadalność w okresie XII 2020-VII 2023 r.).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

10.10.2019 r. 13:13

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 38/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2019 r.:

dla serii  J      15 663 457,05  zł

dla serii  L      21 052 105,65 zł

dla serii  M     20 825 589,71 zł

dla serii  N      5 229 248,73 zł

dla serii O       13 001 001,04 zł

dla serii P        13 001 630,03 zł

Łączna wartość zbioru:     88 773 032,21

25.09.2019 r. 15:17

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.

RB 37/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 r. z 30 sierpnia 2019 r. na 02 września 2019 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 Rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

27.08.2019 r. 10:45

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 36/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 lipca 2019 r.:

dla serii  J         15 608 783  zł

dla serii  L         19 869 404 zł

dla serii  M        16 053 744 zł

dla serii  N          6 214 385  zł

dla serii O          13 013 244 zł

dla serii P           13 005 019 zł

Łączna wartość zbioru:  83 764 579 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

21.08.2019 r. 15:26

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii P

RB 35/2019

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 09 sierpnia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 796/2019 o wyznaczeniu na dzień 12 sierpnia 2019 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii P wyemitowanych przez Pragmę Faktoring S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00172. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0723”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

12.08.2019 r. 10:45

Wprowadzenie obligacji serii P do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 34/2019

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 773/2019 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii P wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. W związku z podjęciem ww. uchwały o wprowadzeniu Emitent informuje również, że rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

8.08.2019 r. 15:11

Korekta raportu bieżącego 30/2019/K

RB 30/2019/K

Korekta raportu o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji serii P.

Emitent koryguje treść raportu bieżącego 30/2019 dotyczącego zakończenia subskrypcji i przydziału obligacji serii P w ten sposób, iż:

– w punkcie 8 raportu bieżącego 30/2019 w miejsce informacji: liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii P złożyło 120 osób, wpisuje się prawidłową informację: liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii P złożyło 115 osób,
– w punkcie 9 raportu bieżącego 30/2019 w miejsce informacji: liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii P przydzielono 120 osobom, wpisuje się prawidłową informację: liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii P przydzielono 115 osobom.

Pozostała treść raportu bieżącego 30/2019 pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

1.08.2019 r. 10:21

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 33/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2019 r.:

dla serii  J      15 821 331,28  zł

dla serii  L      19.540.321,52  zł

dla serii  M    15.635.288,13  zł

dla serii  N       5.204.495,74  zł

dla serii O      13.000.046,95  zł

Łączna wartość zbioru:            69 201 483,62 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

17.07.2019 r. 16:10

Rejestracja obligacji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 32/2019

PRAGMA FAKTORING S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 100.000 obligacji na okaziciela serii P, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00172. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

12.07.2019 r. 13:38

Informacja o obrotach i ilości Klientów w drugim kwartale 2019 r.

RB 31/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia dane dotyczące obrotów i ilości Klientów w drugim kwartale 2019 r.

Obroty Pragma Faktoring S.A. odnotowane w drugim kwartale 2019 r. (rozumiane jako wartość sfinansowanych należności) wyniosły 147.463 tys. zł. Obroty wygenerowane przez obszar PragmaGO wyniosły 86.974 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiły 53.406 tys. zł (+63% r/r), a za 1 Q br. 74.193 tys. zł (+17% q/q).

Wartość brutto (bez uwzględnienia odpisów) portfela PragmaGO wyniosła  42.411 tys. zł i była o 36% wyższa niż rok wcześniej.

W trakcie drugiego kwartału br. z usług Pragma Faktoring skorzystało 629 Klientów, a w tym samym okresie rok wcześniej 443, a za 1 Q br. 514 Klientów.

W powyższych danych uwzględniono również transakcje realizowane przez Pragma Faktoring w ramach projektu serwiserskiego świadczonego na rzecz Pragma Faktor.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

11.07.2019 r. 15:21

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii P

RB 30/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii P, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/17.06.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.:

 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 18 czerwca 2019 r.;
 2. data zakończenia subskrypcji: 3 lipca 2019 r.;
 3. data przydziału instrumentów finansowych: 4 lipca 2019 r.;
 4. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 100.000 sztuk obligacji;
 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 100.400 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 100.000 sztuk obligacji, uznaniowa redukcja dotyczyła 400 obligacji;
 6. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 100.000 sztuk obligacji serii P;
 7. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;
 8. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii P złożyło 120 osób;
 9. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii P przydzielono 120 osobom;
 10. nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
 11. wartość przeprowadzonej subskrypcji:  10.000.000,- zł;
 12. łączne koszty emisji wyniosły: 358 560,- zł, w tym:
 1. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 347 000,- zł;
 2. wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
 3. sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a;
 4. promocji oferty: 0,- zł;

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego:  3,59 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

14. Wszystkie obligacje serii P zostały objęte za wkłady pieniężne.

Inne istotne postanowienia Warunków Emisji na tle wcześniejszych emisji:

 1. Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 4,25% marży (wartość bez zmian w stosunku do wcześniej przeprowadzanych i notowanych na Catalyst emisji).
 2. Maksymalny wskaźnik zadłużenia finansowego netto na poziomie 400% kapitałów własnych (bez zmian).
 3. Zabezpieczenie zastawem na portfelu wierzytelności o zmiennym składzie (bez zmian), Najwyższa Suma Zabezpieczenia 120% (przejściowo i uprzednio 130%).
 4. Uwzględnienie w szacowaniu Najwyższej Sumy Zabezpieczenia portfela wierzytelności odpisów na przyszłą szkodowość portfela zawiązywanych przez Emitenta zgodnie z MSSF9 (uprzednio nie było takiej regulacji).
 5. Zmniejszenie maksymalnych poziomów koncentracji portfela objętego zastawem z 20% do 10%.
 6. Zabezpieczenie w postaci zastawu na rachunku bankowym wraz z regulacją dotyczącą zapewnienia odpowiedniej ilości wpływów gotówkowych na rachunku (uprzednio takiego zabezpieczenia nie było).
 7. Rezygnacja z poręczenia Pragma Inkaso S.A., które znajdowało się w poprzednich emisjach.

Emitent zamierza finansując swoją działalność korzystać nadal z emisji obligacji obok środków własnych, kredytów bankowych oraz finansowania pozabilansowego ze strony wyspecjalizowanych funduszy.

Pogląd raportu tutaj

4.07.2019 r. 15:29

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy

RB 29/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A. podjęło w dniu 26 czerwca 2019 r. uchwałę nr 7 o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą:

1)  wysokość dywidendy wynosi  4 128 250,50 zł;

2)  wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to  1,50 zł;

3)  liczba akcji objętych dywidendą to  2 752 167 szt.;

4)  dzień dywidendy to 3 lipca 2019 r.;

5)  dzień wypłaty dywidendy to 10 lipca 2019 r.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

26.06.2019 r. 15:39

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019 r.

RB 28/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta, w dniu 26 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów oraz przyjęty przez Walne Zgromadzenie tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Załączniki:

Uchwały podjęte przez WZ 

Statut Spółki Pragma Faktoring SA

Wykaz akcjonariuszy

26.06.2019 r. 15:37

Emisja obligacji serii P

RB 27/2019

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii P, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Emisja obejmuje nie więcej niż 100.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 4 lipca 2023 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 4 lipca 2023 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii P są oprocentowane w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M, ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 4 lipca 2019 r. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem na rachunku bankowym Emitenta. Także w dniu 17 czerwca 2019 r. Emitent zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, jako administratorem zabezpieczeń umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu.

W chwili podjęcia uchwały istnieją także obligacje serii, obligacje serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 2 grudnia 2020 r., obligacje serii L (wartość emisji 15 mln zł) z terminem wykupu 17 maja 2021 r., obligacje serii M (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 18 październik 2021 r., obligacje serii N (wartość emisji 4 mln zł) z terminem wykupu 15 grudnia 2021 r., obligacje serii O (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu 29 marca 2022 r. oraz obligacje serii P1 (wartość emisji 1,68 mln zł) z terminem wypuku 28 maja 2021 r.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

18.06.2019 r. 09:17

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 26/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2019 r.:

dla serii  J      15 600 589,40 zł

dla serii  K     13 000 735,29 zł

dla serii  L      20 487 235,94 zł

dla serii  M    15 675 746,88 zł

dla serii  N       5 215 451,99 zł

dla serii O      13 001 241,84 zł

Razem łączna wartość zbioru wyniosła: 82 981 001,34 zł.

12.06.2019 r. 14:15

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 25/2019

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:30, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał, projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki i sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające sprawozdanie z badania rocznych sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Pragma Faktoring S.A. wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Załączniki:

Oświadczenie Zarządu Pragma Faktoring SA

Statut Spółki Pragma Faktoring SA tekst jednolity

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pragma Faktoring SA

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pragma Faktoring SA

31.05.2019 r. 20:00

Objęcie obligacji Emitenta przez insajderów i osobę blisko związaną

RB 24/2019

Pragma Faktoring S.A. _”Emitent”_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta i od Jacka Obrockiego – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Anny Obrockiej – osoby blisko związanej w stosunku do Jacka Obrockiego, powiadomień w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o objęciu obligacji Emitenta serii P1. Otrzymane notyfikacje stanowią załącznik do niniejszego raportu. Emisja tej serii była skierowana do pracowników i współpracowników Emitenta. Wyemitowano 168 obligacji na kwotę 1.680.000,- zł. Obligacje są niezabezpieczone, nie będą wprowadzane do publicznego obrotu. Oprocentowanie obligacji jest stałe, obecnie nie przekracza wysokości oprocentowania obligacji wcześniej emitowanych przez Pragmę Faktoring S.A. z uwzględnieniem rozliczanego w czasie kosztu ich pozyskania.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Załączniki:

Notyfikacja Jacek Obrocki

Notyfikacja Anna Obrocka

Notyfikacja Tomasz Boduszek

31.05.2019 r. 14:13

Wcześniejszy wykup obligacji serii K

RB 23/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 maja 2019 r. podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii K. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w warunkach emisji.  Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii K, tj. 100.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia.  Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na  31 maja 2019 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 3 czerwca 2019 r.  Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu na którą składa się: nominał obligacji, odsetki oraz premia. Wszelkich rozliczeń z tytułu obligacji serii K dokona podmiot prowadzący ich ewidencję – Dom Maklerski BDM S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.05.2019 r. 16:16

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 22/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2019 r.:

dla serii  J    15 641 664,36 zł;

dla serii  K   13 001 437,75 zł;

dla serii  L    19 611 476,54 zł;

dla serii  M   15 608 714,08 zł;

dla serii  N     5 200 382,65 zł;

dla serii O    13 017 626,90 zł.

Razem łączna wartość zbioru wyniosła: 82 081 302,28 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.05.2019 r. 15:26

Przedłużenie istotnych umów zawartych z Funduszem i Spółką celową

RB 21/2019

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 maja 2019 r. doszło do przedłużenia na kolejny rok poręczenia udzielonego przez Emitenta wobec specjalizującego się w kredytowaniu spółek z branży finansowania MSP podmiotu z siedzibą w USA (Fundusz). Poręczenie zostało wcześniej udzielone za zobowiązania spółki Pragma Faktor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka celowa), wynikające z umowy kredytu odnawialnego (Linia kredytowa) w kwocie 22 mln zł, jaki został udzielony przez Fundusz Spółce celowej. Wysokość udzielonego przez Emitenta poręczenia nie ulega zmianie i nadal wynosić będzie 2,2 mln zł. Jednocześnie przedłużono o kolejny rok, na dotychczasowych zasadach:

  –  linię kredytową udostępnioną przez Fundusz na rzecz Spółki celowej;

  –  umowę pożyczki udzieloną Spółce celowej przez Emitenta;

  –  umowę serwiserską zawartą przez Emitenta ze Spółką celową o zarządzanie portfelem wierzytelności faktoringowych.

Obecne saldo finansowania ze strony Funduszu wynosi 0.7 mln zł. O zawarciu ww. umów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. gdzie podano istotne elementy współpracy Emitenta z Funduszem i Spółką celową prowadzonej w oparciu o te umowy.

 

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.05.2019 r. 15:36

Rozszerzenie składu zarządu

RB 20/2019

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 maja 2019 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Jacka Obrockiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Pan Jacek Obrocki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Ekonomia, specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne (1998 r.). Był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu JBO, MBO, M&A, rachunkowości (PSR, IAS, US GAAP), prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawa handlowego; ukończył kurs przygotowawczy dla doradców inwestycyjnych i podatkowych oraz kurs CCIM (Certified Commercial Investment Member). Uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) (2005–2007).

Pan Jacek Obrocki od 1997 r. do końca sierpnia 2011 r. był zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A. kolejno na stanowiskach: analityk giełdowy (1997 – 1999), Zastępca Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji (1999 – 2000), Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji (2002 – 2005), Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej (2005 – 2011). Od 1 stycznia 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Meridum sp. z o.o. Od lutego 2011 r. do sierpnia 2016 r. był członkiem Rady Nadzorczej w Pragmie Faktoring S.A.

Pan Jacek Obrocki sprawował funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych: Future Screen Sp. z o.o., OLSON S.A., SATUS Venture Sp. z o.o., GC Investment S.A. Fabryka Części Rowerowych „Romet-Wałcz” sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS Budostal -3 sp. z o.o., Invico S.A., LeaseLink Sp. z o.o. Od października 2016 r. do 10 maja 2019 r. był członkiem zarządu w spółce Pragma Inkaso S.A.

Obecnie jest członkiem zarządu w Meridum sp. z o.o., Olson sp. z o.o. oraz jest członkiem rady nadzorczej w Controling-Online sp. z o.o.

Pan Jacek Obrocki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

 

10.05.2019 r. 13:47

Korekta raportu bieżącego 19/2019/k

RB 19/2019/k

Emitent koryguje treść prezentacji dołączonej do poprzedniego raportu bieżącego i Raportu Rocznego poprzez zmianę daty umieszczonej na stronie 9 prezentacji w tabeli „NPL I JEGO POKRYCIE ODPISAMI” z 31.03.2018 na prawidłową 31.03.2019.   W załączeniu poprawiona wersja prezentacji.

Pragma Faktoring Prezentacja za 2018

6.05.2019 r. 11:16

Podsumowanie działalności w 2018 r.

RB 19/2019

Emitent w załączeniu przedstawia poprawioną wersję prezentacji dotyczącej podsumowania działalności w 2018 r. Poprzednia wersja została dołączona do Raportu Rocznego. Poprawka dotyczy zamieszczenia przypisów objaśniających w jednym ze slajdów.

Pragma Faktoring Prezentacja za 2018

 

6.05.2019 r. 10:38

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 r.

RB 18/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2018, z 26 kwietnia 2019 r. na 30 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 Rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

24.04.2019 r. 08:11

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 r.

RB 17/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2018, z 19 kwietnia 2019 r. na 26 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

15.04.2019 r. 15:14

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 16/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Raport uwzględnia wcześniejszy wykup i umorzenie obligacji serii I oraz H (raporty 12/2019 i 13/2019). Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2019 r.:

dla serii  J    15.608.080,45  zł;

dla serii  K   13.009.230,15  zł;

dla serii  L    19.527.995,93  zł;

dla serii  M   15,621.978,78  zł;

dla serii  N     5.236.719,11  zł;

dla serii O    13.003.249,22  zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi   82.007.253,64 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.04.2019 r. 12:38

Zmiana zasad raportowania o efektywności onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring S.A.

RB 15/2019

Emitent informuje, że w związku ze sprzedażą LeaseLink Sp. z o.o. (o której informował w raporcie bieżącym nr 8/2019) począwszy od kwietnia 2019 r. zaprzestaje publikacji raportów miesięcznych dotyczących efektywności onlinowych kanałów sprzedaży Grupy. Informacje dotyczące procesów sprzedaży w Pragma Faktoring S.A. będą publikowane w ramach raportów kwartalnych.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

8.04.2019 r. 21:00

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości obrotów po I kwartale 2019 r.

RB 14/2019

 1. Wartość kontraktacji (przez wartość kontraktacji rozumie się wartości brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu oraz wartość udzielonych pożyczek):

W 1 Q 2019 r. wartość kontraktacji wyniosła 138.753 tys. zł, co było wynikiem o 15 % niższym w stosunku do I Q 2018 r. i jest efektem wynikających ze Strategii Pragma Faktoring zmian w polityce sprzedażowej Spółki, tj. rezygnacji z wysokonominałowych i niskomarżowych transakcji.

Co ważne, obroty w kluczowym dla rozwoju Spółki i charakteryzującym się wyższą rentownością segmencie PragmaGO wzrosły aż o 59 %, tj. do 70.228 tys. zł.

 1. Dywersyfikacja portfela faktoringowego.

Rozwój segmentu PragmaGO  przyniósł dalszą dywersyfikację portfela faktoringowego. Z usług faktoringowych Spółki skorzystało w 1 Q 2019 r. aż 514 Klientów (wobec 411 rok wcześniej i 232 w roku 2016), którzy sfinansowali w Pragmie 16.699 faktur w stosunku do 1318 Odbiorców.

Będąca motorem wzrostów PragmaGO sfinansowała dla 434 Klientów (r/r + 42 %) aż 9.050 faktur w stosunku do 859 Odbiorców.

8.04.2019 r. 20:50

Wcześniejszy wykup obligacji serii H

RB 13/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii H. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust.1 ustawy o obligacjach oraz w pkt 8 warunków emisji.  Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii H, tj. 200.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia.

Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu wyznaczono na  9 kwietnia 2019 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 16 kwietnia 2019 r.

Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu na którą składa się: nominał obligacji, odsetki oraz premia. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji serii H zostaną dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.03.2019 r. 15:26

Wcześniejszy wykup obligacji serii I

RB 12/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii I. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust.1 ustawy o obligacjach oraz w warunkach emisji.  Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii I, tj. 200.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 29 marca 2019 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 3 kwietnia 2019 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu na którą składa się: nominał obligacji, odsetki oraz premia. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji dokona podmiot prowadzący ewidencję – Dom Maklerski BDM S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

27.03.2019 r. 13:20

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 11/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2019 r.:

dla serii H         26 009 274,49  zł;

dla serii  I          26 337 063,19  zł;

dla serii  J          17 788 441,61  zł;

dla serii  K         13 023 711,72  zł;

dla serii  L          19 621 702,24  zł;

dla serii  M        15 630 152,52  zł;

dla serii  N           5 202 681,14  zł;

dla serii  O         13 001 363,98  zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi                     136 614 390,89  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.03.2019 r. 16:46

Zawarcie aneksu do umowy kredytu

RB 10/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2019 r. otrzymał aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej wcześniej z jednym z banków zajmujących się finansowaniem podmiotów gospodarczych. Na jego mocy limit kredytowy zostanie stopniowo ograniczony z obecnego poziomu 20 mln zł do 1,25 mln zł – od 31 stycznia 2020 r. Limit kredytowy wygaśnie 28 lutego 2020 r.

Z uwagi na zamknięcie inwestycji w LeaseLink (raport bieżący nr 8/2019) obniżanie kwoty kredytu nie będzie miało negatywnego wpływu na działalność Emitenta.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.03.2019 r. 11:45

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

RB 9/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia MAR przekazuje w trybie opóźnionym informację poufną o otrzymaniu od mLeasing sp. z o.o. (mLeasing) oferty nabycia udziałów w LeaseLink.

Otrzymanie od mLeasing Sp. z o.o. oferty nabycia udziałów w LeaseLink Sp. z o.o.

W dniu 8 października 2018 r. Pragma Faktoring S.A. otrzymała od mLeasing sp. z o.o. ofertę zakupu 100% udziałów w LeaseLink sp. z o.o. – spółce zależnej Emitenta. Proponowana cena wynosi 35 mln zł i wg treści oferty odpowiada 100% szacunkowej wartości udziałów LeaseLink ustalonej przy zastosowaniu metod wyceny typowych dla spółek z sektora finansowego. Zawarcie transakcji uzależnione jest od pomyślnego wyniku badania spółki oraz od wyrażenia zgody przez organy korporacyjne mLeasing sp. z o.o. oraz Emitenta.”

Emitent uznał ww. informację za poufną, ponieważ, w jego ocenie, mogła potencjalnie wpłynąć na decyzje inwestorów. Informacja miała za przedmiot istotny składnik majątku Emitenta, tj. 71,51% udziałów w LeaseLink sp. z o.o. o wartości księgowej 10.065.851,00 zł.

W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości ww. informacji było uzasadnione z uwagi na wyczerpanie przesłanek z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, tj. jej niezwłoczne ujawnienie mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta poprzez możliwy negatywny wpływ na wyniki negocjacji. Upublicznienie informacji otrzymanych w ofercie, czyli w praktyce podanie najistotniejszych elementów oferty, mogłoby niekorzystnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Emitenta i ostateczne warunki transakcji, a także umożliwiałoby wykorzystanie ich przez konkurencję. Ponadto mogłoby też niekorzystnie wpłynąć na ewentualne rozmowy jakie Emitent mógłby prowadzić z innymi potencjalnymi nabywcami. W konsekwencji wcześniejsze ujawnienie informacji o otrzymaniu oferty mogłoby skutkować obniżeniem ceny zbywanych udziałów, a także pogorszeniem relacji z partnerami biznesowymi Emitenta. W skrajnym przypadku mogłoby nie dojść do zamierzonej transakcji z przyczyn leżących po stronie osoby trzeciej.

Powyższe okoliczności spełniają przesłankę zagrożenia uzasadnionego prawnie interesu Emitenta w rozumieniu art. 17 ust. 4 lit a) rozporządzenia MAR oraz punktu 5, ppkt. 8 a) i e) wytycznych ESMA dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku – „Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych”.

Opóźnienie nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, ponieważ prowadzenie negocjacji i zawarcie umowy nie spowodowało zaciągnięcia przez Emitenta żadnych wiążących zobowiązań i nie wpłynęło na obecną sytuację finansową Emitenta lub grupy kapitałowej, do której należy Emitent. Opóźniona informacja nie była też sprzeczna z wcześniej przekazywanymi informacjami dotyczącymi LeaseLink. W szczególności Emitent raportem bieżącym 87/2017 z dnia 21.12.2017 r. poinformował o rozpoczęciu procesu sprzedaży udziałów w LeaseLink lub procesu pozyskania inwestora dokapitalizowującego tą spółkę, a w okresie późniejszym nie przekazywał żadnych informacji, które mogłyby zmieć oczekiwania rynku w tym zakresie. W niniejszym przypadku nie występowały też żadne inne z sytuacji, w których opóźnienie ujawnienia informacji poufnych mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną, o których mowa w rozumieniu punktu 9 Wytycznych ESMA. Ponadto, w ocenie Emitenta, poinformowanie rynku o otrzymaniu oferty przed zawarciem umowy, kiedy nie można jeszcze wykluczyć fiaska negocjacji mogłoby spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez inwestorów, którzy w razie fiaska mogliby dopatrywać się próby manipulacji.

Emitent zapewnił poufność przedmiotowej informacji do czasu jej przekazania do publicznej wiadomości.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek pozwalających na jej opóźnienie.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

8.03.2019 r. 15:55

Sprzedaż udziałów w LeaseLink Sp. z o.o.

RB 8/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 8 marca 2019 r. dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce LeaseLink sp. z o.o. (Spółka), dających 71,51% udziału w kapitale zakładowym LeaseLink, na rzecz mLeasing sp. z o.o., za cenę 22.604.780,05,- zł (tj. przy wycenie wszystkich udziałów w LeaseLink na 31.610.668,20 zł). Wartość sprzedanych udziałów w księgach Emitenta wynosi 10.065.851,00 zł.

Równocześnie w ramach zrealizowanej transakcji Spółka dokonała na rzecz Emitenta spłaty wszystkich należności Emitenta wobec LeaseLink wynikających z umowy faktoringu łączącej Emitenta z LeaseLink. Kwota spłaconych należności wynosi 65.074.507,67 mln zł.

Ponadto Spółka dokonała spłaty całości swoich zobowiązań wynikających z finansowania realizowanego poprzez platformę Mintos, za które to zobowiązania Emitent odpowiadał jako poręczyciel.

Emitent spodziewa się, że zbycie udziałów w LeaseLink będzie miało istotny i korzystny wpływ na jego wyniki finansowe oraz sytuację majątkową. Uwolnienie znacznych środków finansowych umożliwi zwiększenie skali działalności operacyjnej w zakresie faktoringu.

Podstawa prawna:   art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

8.03.2019 r. 15:53

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 7/2019

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3 października 2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za luty 2019 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

 

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*:

II Q 2016 – 97

III Q 2016 – 265

IV Q 2016 – 621

I Q 2017 – 810

II Q 2017 – 1.236

III Q 2017 – 1.821

IV Q 2017 – 5.106

I Q 2018 – 6.516

II Q 2018 – 8.166

III Q 2018 – 8.140

IV Q  2018 – 10.147

styczeń 2019 – 3.224

luty 2019 – 3.008

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

5.03.2019 r. 12:22

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 6/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2019 r.:

dla serii   H        26 120 642,11 zł;

dla serii   I          26 236 188,15 zł;

dla serii   J         16 078 304,89 zł;

dla serii   K         13 353 143,67 zł;

dla serii   L         19 502 098,97 zł;

dla serii   M        15 522 361,80 zł;

dla serii   N           5 580 166,88 zł;

dla serii   O         17 510 219,26 zł. Stan niedoboru w wysokości 4.444.187,22 zł wystąpił w zakresie wierzytelności zabezpieczających serię O. Kwota niedoboru rozumiana jest jako różnica pomiędzy wysokością zabezpieczenia dla tej serii (13 mln zł), a sumą wierzytelności podstawowych i rezerwowych pierwszego stopnia zabezpieczających tą serię (8.555.812,78 zł.). Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii O niedobór został automatycznie pokryty w całości przez wierzytelności rezerwowe drugiego stopnia o wartości 8.954.406,48 zł.

Łącznie wartość zbioru wyniosła  139 903 125,73 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.02.2019 r. 14:15

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 5/2019

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3 października 2017r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za styczeń 2019 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*:

II Q 2016 – 97

III Q 2016 – 265

IV Q 2016 – 621

I Q 2017 – 810

II Q 2017 – 1.236

III Q 2017 – 1.821

IV Q 2017 – 5.106

I Q 2018 – 6.516

II Q 2018 – 8.166

III Q 2018 – 8.140

IV Q  2018 – 10.147

styczeń 2019 – 3.224

 

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

7.02.2019 r. 14:28

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

RB 4/2019

Zgodnie z par. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki Pragma Faktoring S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2019 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

–  jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 19 kwietnia 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 24 maj 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. – 30 sierpnia 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 22 listopada 2019 r.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

–    zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018 i II kwartał roku obrotowego 2019;

–    zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2019 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

–    zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

28.01.2019 r. 12:30

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości obrotów po IV kwartale 2018 r.

RB 3/2019

1. Wartość kontraktacji (przez wartość kontraktacji rozumie się wartości brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu oraz wartość udzielonych pożyczek):

W trakcie czterech kwartałów 2018 roku wartość kontraktacji Pragma Faktoring wyniosła 646.978 tys. zł (w tym kontraktacja faktoringowa 615.819 tys. zł), a w czwartym kwartale 147.651 tys. zł (w tym faktoring 139.969 tys. zł).

2. Dywersyfikacja portfela faktoringowego.

Rok 2018 przyniósł dalszą dywersyfikację portfela faktoringowego. Z usług faktoringowych Spółki skorzystało aż 840 Klientów (wobec 600 rok wcześniej i 328 w roku 2016), co pozytywnie świadczy o jakości tych usług oraz o efektywności kanałów dystrybucji.

3. Obroty PragmaGO.

Bardzo duże znaczenie dla osiągniętego wzrostu mają kluczowe dla dalszego rozwoju Spółki procesy onlinowej sprzedaży i procesowania w zakresie usług mikrofinansowania w segmencie PragmaGO, w którym obroty w 2018 r. przedstawiały się następująco:

I Q   44.095 tys. zł,  

II Q  53.406 tys. zł,  

III  Q  59.900 tys. zł,  

IV Q  69.939 tys. zł,

I-IV Q 227.339 tys. zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

21.01.2019 r. 15:34

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 2/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2018 r.:

dla serii H         26 001 526,86 zł;

dla serii  I          26 003 349,36 zł;

dla serii  J          15 634 510,05 zł;

dla serii  K         13 087 891,38 zł;

dla serii  L          19 675 563,96 zł;

dla serii  M        15 623 572,92 zł;

dla serii  N           5 482 746,42 zł;

dla serii  O         13 056 407,99 zł.

 

Razem wartość sumy zbiorów wynosi                     134 565 568,94 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.01.2019 r. 10:22

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 1/2019

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3 października 2017r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za grudzień 2018r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

II Q 2016 – 97

III Q 2016 – 265

IV Q 2016 – 621

I Q 2017 – 810

II Q 2017 – 1.236

III Q 2017 – 1.821

IV Q 2017 – 5.106

I Q 2018 – 6.516

II Q 2018 – 8.166

III Q 2018 – 8.140

październik  2018 – 3.222

listopad  2018 – 3.514

grudzień  2018 – 3.411

IV Q  2018 – 10.147

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

3.01.2019 r. 10:25

Druga korekta raportu bieżącego nr 70/2018

RB 70/2018- druga korekta

Emitent koryguje wykaz stron internetowych na których 20 grudnia 2018 r. zostanie udostępniony prospekt emisyjny Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji:

18.12.2018 r. 16:30

Korekta raportu bieżącego nr 70/2018

RB 70/2018- korekta

Emitent koryguje termin opublikowania prospektu emisyjnego, podany w raporcie bieżącym nr 70/2018 o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji, który zostanie udostępniony na jego stronie internetowej https://inwestor.pragmago.pl/ oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.com.pl w dniu 20 grudnia 2018 r.

17.12.2018 r. 13:29

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 70/2018

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Emitenta. Prospekt będzie podstawą do emisji i publicznego oferowania kolejnych serii obligacji Spółki, emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nie wyższej niż 50 mln. złotych. W ramach programu Emitent może wyemitować jedną lub więcej serii zdematerializowanych obligacji („Obligacje”) na okaziciela w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu. Obligacje będą zabezpieczone  w sposób i w terminach określonych w prospekcie emisyjnym podstawowym i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii. Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania. Szczegółowe warunki emisji każdej serii, w tym cena emisyjna, zawarte będą w uchwalanych przez Zarząd Emitenta ostatecznych warunkach emisji każdej serii Obligacji, które będą także ustalać:

a)  jednostkową oraz łączną wartość nominalną Obligacji emitowanych w ramach danej serii;

b)  wysokość oprocentowania;

c)  czas wykupu;

d)  ewentualne prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu;

e)  okresy odsetkowe, które będą wynosiły 3, 6 lub 12 miesięcy.

Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (…), prospekt emisyjny zostanie opublikowany w dniu  18 grudnia 2018 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://inwestor.pragmago.pl/ oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A., pod adresem: www.bdm.com.pl.  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.12.2018 r. 18:45

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 69/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 listopada 2018 r.:

dla serii H          26.175.471,99 zł;

dla serii  I           26.034.800,51 zł;

dla serii  J          15.653.382,12 zł;

dla serii  K         13.000.000,00 zł;

dla serii  L          19.658.310,38 zł;

dla serii  M        15.746.656,63 zł;

dla serii  N           5.286.332,45 zł;

dla serii  O         13.048.393,39 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi                     134 603 347,47 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

12.12.2018 r. 16:15

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 68/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3 października 2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za październik 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

II Q 2016 – 97

III Q 2016 – 265

IV Q 2016 – 621

I Q 2017 – 810

II Q 2017 – 1.236

III Q 2017 – 1.821

IV Q 2017 – 5.106

I Q 2018 – 6.516

II Q 2018 – 8.166

III Q 2018 – 8.140

Październik 2018 – 3.222

Listopad 2018 – 3.514

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

4.12.2018 r. 22:35

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 67/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2018 r.:

dla serii H         26.036.773,31 zł;

dla serii  I          26.330.474,57 zł;

dla serii  J          15.897.828,40 zł;

dla serii  K         13.832.740,21 zł;

dla serii  L          21.752.787,49 zł;

dla serii  M        16.485.040,66 zł;

dla serii  N           5.354.410,00 zł;

dla serii  O         13.000.775,36 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi             138 690 830,00 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.11.2018 r. 19:19

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 66/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za październik 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • I Q 2018- 6.516
 • II Q 2018- 8.166
 • III Q 2018- 8.140
 • Październik 2018- 3.222

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.11.2018 r. 10:30

Podsumowanie pierwszego roku realizacji strategii 2017-2020

RB 65/2018

Emitent przedstawia w załączeniu podsumowanie pierwszego roku realizacji Strategii Pragma Faktoring S.A. ogłoszonej w dniu 3 października 2017 r. raportem bieżącym nr 61/2017.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).Podsumowanie pierwszego roku realizacji strategii 2017-2020
17.10.2018 r. 15:03

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 64/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2018 r.:

 • dla serii H         26.009.930,27 zł;
 • dla serii  I          26.024.921,20 zł;
 • dla serii  J          17.459.310,47 zł;
 • dla serii  K         13.025.287,14 zł;
 • dla serii  L          19.803.795,56 zł;
 • dla serii  M       15.883.240,37 zł;
 • dla serii  N           5.467.337,62 zł;
 • dla serii  O         13.206.776,04 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi 136 880 638,67 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 

15.10.2018 r. 11:12

Dane o sprzedaży w III kwartale 2018 r.

RB 63/2018

W załączeniu Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży w III kwartale 2018 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Dane o kontraktacji oraz portfelu Pragma Faktoring SA za 3Q 2018

12.10.2018 r. 13:10

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 62/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za wrzesień 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • I Q 2018- 6.516
 • II Q 2018- 8.166
 • Lipiec 2018- 2.662
 • Sierpień 2018- 2.759
 • Wrzesień 2018- 2.719
 • III Q 2018- 8.140

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

2.10.2018 r. 12:42

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną LeaseLink sp. z o.o., udzielenie poręczenia za zobowiązania LeaseLink

RB 61/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 września 2018 r. jej spółka zależna Leaselink sp. z o.o. zawarła umowę współpracy z internetową platformą Mintos (Platforma). Dzięki niej Leaselink będzie miał możliwość zbywania na rzecz inwestorów korzystających z Platformy przepływów z wierzytelności przysługujących mu w stosunku do klientów z jednoczesnym zagwarantowaniem tym inwestorom spłacalności wierzytelności (Zobowiązania Gwarancyjne). Emitent w dniu 17 września 2018 r. udzielił poręczenia za Zobowiązania Gwarancyjne LeaseLink zastrzegając sobie jednocześnie możliwość wypowiedzenia poręczenia skutkującego zwolnieniem się z odpowiedzialności za Zobowiązania Gwarancyjne z tytułu transakcji zrealizowanych po dokonaniu wypowiedzenia.

Korzystanie przez LeaseLink z Platformy będzie mieć wg planów spółki charakter uzupełniający oraz pomostowy i stanowi jednocześnie realizację jednego z celów strategicznych Grupy Pragma Faktoring jakim jest dywersyfikacja źródeł finansowania działalności, w tym poprzez korzystanie z finansowania pozabilansowego w modelu P2P.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

17.09.2018 r. 08:50

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 60/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2018 r.:

dla serii H 26.003.995,01 zł;
dla serii  I 26.408.570,74 zł;
dla serii  J 15.601.116,61 zł;
dla serii  K 13.002.725,01 zł;
dla serii  L 21.291.044,42 zł;
dla serii  M 17.316.917,77 zł;
dla serii  N 6.898.925,81 zł;
dla serii  O 16.111.596,07 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi            142 634 901,44 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.09.2018 r. 16:00

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 59/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za sierpień 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • I Q 2018- 6.516
 • II Q 2018- 8.166
 • Lipiec 2018- 2.662
 • Sierpień 2018- 2.759

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.09.2018 r. 09:00

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2018 r.

RB 58/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2018 r. z 3 września 2018 r. na 5 września 2018 r.

Podstawa prawna:  par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

28.08.2018 r. 14:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 57/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 lipca 2018 r.:

dla serii H 26.011.098,91 zł;
dla serii  I 26.018.857,28 zł;
dla serii  J 15.609.202,21 zł;
dla serii  K 13.270.835,91zł;
dla serii  L 21.293.726,75 zł;
dla serii  M 18.288.156,60 zł;
dla serii  N 5.233.549,41 zł;
dla serii  O 13.002.350,01 zł.

 

Razem wartość sumy zbiorów wynosi   138 727 777,08 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.08.2018 r. 14:05

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

RB 56/2018

Pragma Faktoring S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 13 sierpnia 2018 r. podjęło uchwałę o powołaniu Pana Grzegorza Borowskiego w skład Rady Nadzorczej spółki. Jego kandydatura została zgłoszona przez akcjonariusza – Pragmę Inkaso S.A.

Grzegorz Borowski w 2003 roku ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji, Kierunek Prawo, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pracę zawodową rozpoczął w 1998 roku w firmie Trading Service, gdzie był zatrudniony na stanowisku handlowca oraz referenta prawnego. W roku 2002 pracował w spółce Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. na stanowisku Specjalisty ds. prawnych. Od 08.12.2013 r. jest zatrudniony w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie zajmował Stanowska: Referenta ds. windykacji, Kierownika ds. windykacji i kontroli ryzyka kredytowego, Kierownika ds. windykacji i restrukturyzacji należności kredytowych, Dyrektora zarządzającego komórkami obsługi kredytowej a obecnie pełni funkcję Kierownika ds. windykacji. W okresie od 22.06.2011 r. do 02.03.2017 r., jako przedstawiciel Banku, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z/s w Jastrzębiu-Zdroju. 29.06.2018 r. został powołany w skład rady nadzorczej Pragmy Inkaso S.A.

Według najlepszej wiedzy Emitenta Grzegorz Borowski nie wykonuje innej działalności gospodarczej niż wymieniona powyżej, w tym działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta, także jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jak członek jej organu, a ponadto nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez KRS.

 

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

13.08.2018 r. 13:58

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 sierpnia 2018 r.

RB 55/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 13 sierpnia 2018 r. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Uchwały podjęte NWZ 13.08.2018

Wykaz 5%

13.08.2018 r. 13:57

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 54/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za lipiec 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • I Q 2018- 6.516
 • II Q 2018- 8.166
 • Lipiec 2018- 2.662

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.08.2018 r. 09:55

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BR 53/2018

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 13 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Projekty uchwał

Ogłoszenie NWZ 13.08.2018

17.07.2018 r. 15:41

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

BR 52/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Ireneusza Rymaszewskiego oświadczenie o rezygnacji z dniem 17 lipca 2018 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, w którym jako powód rezygnacji wskazano zamiar podjęcia nowych obowiązków zawodowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

17.07.2018 r. 12:55

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2018 r.

BR 51/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży w II kwartale 2018 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

Dane o kontraktacji oraz portfelu Pragma Faktoring SA za 2Q 2018

 

17.07.2018 r. 10:17

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 50/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2018 r.:

dla serii H         26.057.455,45 zł;

dla serii  I          26.055.085,38 zł;

dla serii  J          15.826.656,68 zł;

dla serii  K         13.215.422,69 zł;

dla serii  L          19.500.266,37 zł;

dla serii  M        17.590.602,86 zł;

dla serii  N           5.584.196,28 zł;

dla serii  O         16.890.792,75 zł.

 

Razem wartość sumy zbiorów wynosi  140 720 478,46 zł.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.07.2018 r. 15:12

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 49/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za czerwiec 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

II Q 2016- 97

III Q 2016- 265

IV Q 2016- 621

I Q 2017- 810

II Q 2017- 1.236

III Q 2017- 1.821

IV Q 2017- 5.106

I Q 2018- 6.516

Kwiecień 2018- 2.615

Maj 2018- 2.763

Czerwiec 2018- 2.788

II Q 2018- 8.166

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

5.07.2018 r. 22:55

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 48/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia, przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
3.07.2018 r. 13:28

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 r.

RB 47/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 29 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów oraz przyjęty przez Walne Zgromadzenie tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Uchwały podjęte na WZA w dniu 29 06 2018

Lista akcjonariuszy na WZA powyżej 5 procent

Statut Pragma Faktoring S.A.

 

29.06.2018 r. 17:04

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 46/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu dwóch powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

R Asset 27.06.2018

R Asset 26.06.2018

29.06.2018 r. 09:03

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 45/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu dwóch powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

IR notyfikacja PFA 12.06.2018

IR notyfikacja PFA 11.06.2018

14.06.2018 r. 08:37

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 44/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2018 r.:

 • dla serii H          26.015.836,27 zł;
 • dla serii  I           26.057.155,31 zł;
 • dla serii  J          16.035.590,23 zł;
 • dla serii  K         13.191.496,00 zł;
 • dla serii  L         19.653.402,52 zł;
 • dla serii  M        16.102.951,94 zł;
 • dla serii  N         5.514.455,60 zł;
 • dla serii  O         13.027.429,49 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi  135.598.317,36 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.06.2018 r. 11:57

Uzupełnienie dokumentacji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

RB 43/2018

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności rady w roku 2017, które zawiera także rekomendacje dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Pragma Faktoring S.A., Emitent przekazuje do publicznej wiadomości ww. sprawozdanie.

Wszystkie dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na 29 czerwca 2018 r. są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem:

https://inwestor.pragmago.pl/wza/

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Sprawozdanie z działalności RN Pragma Faktoring za 2017

11.06.2018 r. 11:55

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 42/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu trzech powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

IR notyfikacja PFA 08.06.2018

IR notyfikacja PFA 07.06.2018

IR notyfikacja PFA 06.06.2018

11.06.2018 r. 08:41

Zawarcie istotnej umowy dotyczącej realizacji przez Pragma Faktoring S.A. usług serwiserskich

RB 41/2018

Emitent informuje, iż w dniu 6 czerwca 2018 r. zawarł ze specjalizującym się w kredytowaniu spółek z branży finansowania MSP podmiotem z siedzibą w USA (Fundusz) umowę poręczenia wobec Funduszu za zobowiązania spółki Pragma Faktor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Celowa), wynikające z umowy kredytu odnawialnego (Linia Kredytowa) w kwocie 22 mln zł, jaki ma zostać udzielony przez Fundusz Spółce Celowej. Poręczenie ma zostać udzielone przez Emitenta do wysokości 10 % wartości limitu Linii, tj. do wysokości 2.2 mln zł. Jednocześnie Emitent uzgodnił ze Spółką Celową warunki umowy o zarządzanie portfelem wierzytelności faktoringowych Spółki.

Powyżej wymienione umowy są elementem trójstronnej współpracy między stronami. Współpraca ta będzie realizowana na następujących zasadach:

–  Fundusz udostępni Spółce Celowej na okres minimum 12 miesięcy dostępną w walucie PLN Linię Kredytową w kwocie 22 mln zł, której celem będzie finansowanie wierzytelności z transakcji faktoringowych realizowanych z polskimi przedsiębiorcami;

–  Emitent  zobowiązany jest udzielić Spółce Celowej pożyczki podporządkowanej pod Linię Kredytową w wysokości 5 % limitu kredytowego, tj. w kwocie 1.100 tys. zł;

–  Emitent będzie świadczył na rzecz Spółki Celowej usługi serwiserskie polegające na pozyskiwaniu transakcji faktoringowych, weryfikacji kontrahentów, ustalaniu ratingów kontrahentów i limitów finansowania, bieżącej obsługi w zakresie finansowania faktoringowego kontrahentów oraz monitorowania i windykacji;

– z tytułu świadczenia ww. usług Emitentowi przysługiwać będzie od Spółki Celowej ustalone na warunkach rynkowych wynagrodzenie będące częścią generowanych przez nią przychodów faktoringowych;

–  Emitent nie będzie odpowiadać za spłacalność realizowanych transakcji z zastrzeżeniem odpowiedzialności z tytułu ww. poręczenia;

–  Emitent odpowiada również bez ograniczeń za szkody jakie poniesie Fundusz w wyniku oszustwa lub rażącego niedbalstwa Spółki Celowej lub Emitenta;

–  Fundusz zabezpieczy swoje należności z Linii Kredytowej również poprzez zastaw na należącym do Spółki Celowej zbiorze rzeczy o zmiennym składzie, zastaw na udziałach w niej oraz zastaw na jej dwóch zastrzeżonych rachunkach bankowych, będzie również autoryzował kluczowe decyzje transakcyjne Spółki Celowej.

Uruchomienie finansowania jest uzależnione od ustanowienia w/w zabezpieczeń.

Spółka Celowa jest podmiotem, w którym całość udziałów posiada spółka Pragma Finanse Sp. z o.o., a więc podmiot spoza Grupy Kapitałowej Emitenta. Współpraca ze Spółką Celową i Funduszem w tej formule nie obciąża bilansu Emitenta długiem, a jednocześnie pozwoli Emitentowi zwiększać skalę działalności, generowane przychody i wyniki. Zawarte umowy są elementem realizacji strategii  Emitenta w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania działalności, pozyskiwania finansowania pozabilansowego i realizacji usług serwiserskich.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 

6.06.2018 r. 10:50

Zmiana składu zarządu z dniem 1 lipca 2018 r.

RB 40/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu zarządu Emitenta Jakuba Holewę pełniącego dotychczas funkcję wiceprezesa zarządu oraz Agnieszkę Kowalik i Grzegorza Pardelę pełniących funkcje członków zarządu. Odwołanie zostało dokonane z dniem 1 lipca 2018 r.

Powodem odwołania jest zmiana formuły zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i funkcjonowania zarządu. Jednocześnie Emitent informuje, że zamierza kontynuować współpracę ze wszystkimi wymienionymi osobami, w szczególności po odwołaniu z zarządu planowane jest powierzenie im funkcji prokurentów.

W zarządzie Emitenta pozostają:

 • Tomasz Boduszek, pełniący funkcję prezesa zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprawozdawczość finansową i relacje inwestorskie, finansowanie działalności, ryzyko i windykację;
 • Daniel Mączyński, pełniący funkcję wiceprezesa zarządu, który będzie odpowiedzialny za produkty, ich sprzedaż i realizację operacyjną.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

5.06.2018 r. 16:20

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 39/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za maj 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • I Q 2018- 6.516
 • Kwiecień 2018- 2.615
 • Maj 2018- 2.763
*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową
Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 

5.06.2018 r. 10:41

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 38/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA_2018.05.29

 

 

1.06.2018 r. 16:28

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 37/2018

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 29 czerwca 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Projekty uchwał 29.06.2018 Pragma Faktoring SA

Ogłoszenie ZWZ 29.06.2018 Pragma Faktoring SA

1.06.2018 r. 16:26

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 36/2018

Pragma Faktoring S.A. _Emitent_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym dwóch powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.

Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA_2018.05.28

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA_2018.05.25

29.05.2018 r. 20:32

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR 

RB 35/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu dwóch powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA_2018 05 23

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA_2018 05 25

28.05.2018 r. 08:51

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii O

RB 34/2018

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 481/2018 o wyznaczeniu na 21 maja 2018 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii O wyemitowanych przez Pragmę Faktoring S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGFPRE00164”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF 0322”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

18.05.2018 r. 08:31

Rejestracja obligacji serii O w KDPW

RB 33/2018

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała komunikat KDPW o rejestracji z dniem jutrzejszym, tj. 16 maja 2018 r., 100.000 sztuk obligacji serii O w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Obligacjom został nadany kod ISIN: PLGFPRE00164.

 Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
15.05.2018 r. 15:10

Wprowadzenie obligacji serii O do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 32/2018

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację o podjęciu w dniu 14 maja 2018 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały nr 468/2018 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii O wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. W związku z podjęciem ww. uchwały o wprowadzeniu Emitent informuje również, że rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

15.05.2018 r. 09:08

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 31/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2018 r.:

 • dla serii H 26.003.101,94 zł;
 • dla serii  I 26.000.005,40 zł;
 • dla serii  J 15.602.841,68 zł;
 • dla serii  K 13.762.758,83 zł;
 • dla serii  L 19.543.938,29 zł;
 • dla serii  M 15.615.783,52 zł;
 • dla serii  N 5.213.574,04 zł;
 • dla serii  O 13.000.270,15 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi  134.742.273,85 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.05.2018 r. 10:14

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 30/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za kwiecień 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

II Q 2016- 97

III Q 2016- 265

IV Q 2016- 621

I Q 2017- 810

II Q 2017- 1.236

III Q 2017- 1.821

IV Q 2017- 5.106

I Q 2018- 6.516

Kwiecień 2018- 2.615

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 

7.05.2018 r. 21:30

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 29/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

IR notyfikacja PFA 23.04.2018

 

25.04.2018 r. 11:43

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 28/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2018 r.:

dla serii H           26.001.594,22 zł;

dla serii  I            26.014.493,23 zł;

dla serii  J            15.604.418,72 zł;

dla serii  K           13.017.734,58 zł;

dla serii  L           19.501.167,83 zł;

dla serii  M        15.653.717,20 zł;

dla serii  N          5.218.551,01 zł;

dla serii  O        13.016.257,03 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi  134.027.933,82 zł.   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.04.2018 r. 10:09

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2018 r.

RB 27/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży w I kwartale 2018r.

1. Wartość kontraktacji (przez wartość kontraktacji rozumie się wartości brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu oraz wartość udzielonych pożyczek):

W I kwartale 2018 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring S.A. wyniosła 162.2 mln zł. Kontraktacja w ramach Faktoringu wyniosła 158 580 tys. zł, natomiast w ramach pożyczek 3 601 tys. zł.

2.Portfel wierzytelności (przez portfel wierzytelności rozumie się saldo wartości brutto należności faktoringowych oraz pożyczek).

Pragma Faktoring S.A. na dzień 31.03.2018 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 160 mln zł, co stanowi 11 procentowy wzrost r/r. Portfel faktoringowy zwiększył się o 25 % r/r.

3. Dywersyfikacja portfela

Portfel faktoringowy utrzymywał bardzo wysoki poziom dywersyfikacji, co w istotny sposób sprzyja jego bezpieczeństwu i niskiej szkodliwości.

Aż o 77 %, tj. do 411, wzrosła liczba Klientów korzystających w trakcie pierwszego kwartału z usług faktoringowych Pragma Faktoring, co jest efektem pozytywnego odbioru przez przedsiębiorców oferty PragmaGO.

Emitent w załączeniu przedstawia szczegółowe dane dotyczące sprzedaży.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

Dane o kontraktacji oraz portfelu Pragma Faktoring SA za 1Q 2018

 

 

12.04.2018 r. 19:55

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2017

RB 26/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za 2017 rok z 13 kwietnia 2018 r. na 17 kwietnia 2018 r. Powodem zmiany terminu jest chęć opublikowania raportów Spółki jednocześnie z raportami spółki dominującej Pragma Inkaso S.A.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

11.04.2018 r. 20:14

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

RB 25/2018

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę stwierdzającą, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 186.257 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PRAGMA FAKTORING S.A. oraz postanowił o wprowadzeniu ich z dniem 9 kwietnia 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania przez KDPW S.A. rejestracji tych akcji w dniu 9 kwietnia 2018 r. i oznaczeniem ich kodem „PLGFPRE00040”. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

5.04.2018 r. 14:12

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 24/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za marzec 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • Styczeń 2018 – 1.975
 • Luty- 1.922
 • Marzec- 2.619
 • I Q 2018- 6.516

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

3.04.2018 r. 11:15

Rozwiązanie umowy kredytu bankowego na wniosek Emitenta

RB 23/2018

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 marca 2018 r. podpisał aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej wcześniej z jednym z banków zajmujących się finansowaniem podmiotów gospodarczych, na mocy którego to aneksu umowa kredytu uległa rozwiązaniu z dniem 30 marca 2018 r. Limit umowy kredytowej wynosił 9,5 mln zł.

Rozwiązanie nastąpiło na wniosek Emitenta i miało związek z koniecznością wykreślenia hipotek banku z uwagi na zrealizowaną lub planowaną sprzedaż części nieruchomości zabezpieczających zobowiązania kredytowe Emitenta (stanowiących własność Emitenta oraz Pragma Inkaso S.A.).

W ocenie Emitenta rozwiązanie tej umowy nie będzie miało znaczenia dla jego sytuacji finansowej, ponieważ Emitent w związku ze sprzedażą w/w nieruchomości uzyska gotówkę pozwalająca mu zastąpić środki wykorzystywane w ramach spłacanego kredytu.

Po rozwiązaniu w/w umowy kredytowej Emitent posiada dwa kredyty obrotowe na kwoty 20 mln zł oraz 10 mln zł.

Podstawa prawna:  art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej – informacje poufne

30.03.2018 r. 14:13

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii O

RB 22/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii O, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/19.03.2018 z dnia 19 marca 2018 r.

1)       data rozpoczęcia subskrypcji: 22 marca 2018 r.;

2)       data zakończenia subskrypcji: 28 marca 2018 r.;

3)       data przydziału instrumentów finansowych: 29 marca 2018 r.;

4)       liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 100.000 sztuk obligacji;

5)       stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 101.000 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 100.000 sztuk obligacji, uznaniowa redukcja dotyczyła jednego zapisu;

6)       liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 100.000 sztuk obligacji serii O;

7)       cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;

8)       liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii O złożyło 69 osób;

9)       liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii O przydzielono 68 osobom;

10)      nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11)      wartość przeprowadzonej subskrypcji:  10.000.000,- zł;

12)      łączne koszty emisji wyniosły: 348.500,- zł, w tym

a)   przygotowania i przeprowadzenia oferty: 348.500,- zł;

b)   wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję;

c)   sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a;

d)   promocji oferty: 0,- zł;

13)      średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego:  3,49 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

29.03.2018 r. 11:59

Rejestracja akcji serii D w KDPW

RB 21/2018

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zarejestrował 186 257 sztuk akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00040, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym są notowane inne akcje Emitenta oznaczone tym samym kodem ISIN. Rejestracja nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

27.03.2018 r. 19:23

Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii O

RB 20/2018

Emitent informuje, że w dniu 21 marca 2018 r., zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii O. Informacje o emisji serii O Emitent przekazał w raporcie 19/2018 z dnia 19 marca 2018 r. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 13 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Ponadto Emitent informuje, że także w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz administratorem zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. poręczyła za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii O. Poręczenie jest udzielone do kwoty 13 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

21.03.2018 r. 10:11

Korekta raportu bieżącego nr 19/2018

RB 19/2018- korekta

Emitent koryguje treść raportu dotyczącego emisji obligacji serii O, w ten sposób, że wskazuje, iż pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału obligacji, tj. od dnia 29 marca 2018 r.

19.03.2018 r. 15:50

Emisja obligacji serii O

RB 19/2018

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 19 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii O, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Emisja obejmuje nie więcej niż 100.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez organizatora emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 29 marca 2022 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 21 marca 2022 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii O są oprocentowane w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M, ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 29 marca 2022 r. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności  uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 160 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji serii O. W chwili podjęcia uchwały istnieją także obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r., obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r., obligacje serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 2 grudnia 2020 r., obligacje serii K (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu 22 lipca 2020 r., obligacje serii L (wartość emisji 15 mln zł) z terminem wykupu 17 maja 2021 r., obligacje serii M (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 18 październik 2021 r. oraz obligacje serii N (wartość emisji 4 mln zł) z terminem wykupu 15 grudnia 2021 r.

Wartość skonsolidowanych zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące podjęcie uchwały o emisji obligacji serii O, czyli na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 126 163 tys. złotych (w tym żadnych zobowiązań przeterminowanych).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

19.03.2018 r. 14:40

Informacje otrzymane od akcjonariuszy

RB 18/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset Ltd, będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset Ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. oraz od Tomasza Boduszka – prezesa zarządu Emitenta, oraz o otrzymaniu w trybie art 69 ust. 2 ustawy o ofercie, od Pragmy Inkaso S.A. informacji o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów. Otrzymane informacje stanowią załączniki do raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR i art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie.

notyfikacja Pragma Inkaso 2018_03_16

Ireneusz Rymaszewski notyfikacja nabycie akcji serii D

notyfikacja Tomasz Boduszek seria D

16.03.2018 r. 16:41

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

RB 17/2018

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskała informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 186.257 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 186.257 akcji serii D (o emisji Emitent informował w raportach bieżących  nr 84/2017 i 88/2017).

Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.752.167 zł i dzieli się na 2.752.167 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym

a)       703.324  akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy

b)   1.200.000  akcji na okaziciela serii B;

c)       662.586  akcji na okaziciela serii C;

d)      186.257  akcji na okaziciela serii D.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 3.455.491.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

16.03.2018 r. 13:38

Uruchomienie nowego, onlinowego produktu przez Pragma Faktoring S.A.

RB 16/2018

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym uruchomił nowy produkt, tj. Faktoring Online. Produkt ten obejmuje finansowanie należności Klientów w ramach limitów faktoringowych w wysokości od 300.000 zł do 1.000.000 zł. i wyróżnia się w stosunku do dotychczasowej formuły realizacji takich transakcji onlinowością i automatyzacją procesów sprzedaży, scoringu i podejmowania decyzji kredytowych. Dzięki temu znacznie poprawi się jakość obsługi Klienta, szybkość działania  oraz skalowalność w kolejnym obszarze działalności Emitenta.

Produkt Faktoring Online jest zbudowany w oparciu o pozytywne doświadczenia zdobyte w ramach produktu Mikrofaktoring Online realizowanego w segmencie PragmaGo.

Rozwój produktów oraz szybka ewolucja działalności spółki w kierunku modelu online są ważnymi elementami strategii Pragma Faktoring na lata 2017 – 2020 opublikowanej 3 października 2017 r. w raporcie bieżącym nr 61/2017.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.03.2018 r. 14:25

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 15/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M oraz N, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2018 r.:

dla serii  H           26.087.841,00 zł;

dla serii  I             26.004.076,13 zł;

dla serii  J             15.978.430,57 zł;

dla serii  K            13.008.021,08 zł;

dla serii  L            19.601.698,79 zł;

dla serii  M           15.709.471,82 zł;

dla serii  N              5.441.422,96 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.03.2018 r. 15:49

Uruchomienie nowego produktu przez PragmaGO

RB 14/2018

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach segmentu PragmaGO uruchomiony został nowy produkt, tj. Nanofaktoring w wersji pozwalającej Klientom na onlinową sprzedaż pojedynczych wierzytelności w ramach limitów finansowania do 250 tys. zł (dostępnych w walucie PLN i EUR). Dotychczas w ramach aplikacji PragmaGO Klienci mieli możliwość skorzystania z onlinowych produktów: Mikrofaktoringu (stałe finansowanie w walucie PLN i EUR, limity 50-250 tys. zł) oraz Nanofaktoringu (sprzedaż pojedynczych faktur w walucie PLN i EUR, limity do 50 tys. zł). Nowo uruchomiony produkt przyczyni się do zwiększenia skali działalności PragmaGO oraz jej konkurencyjności rynkowej.

Podstawą do opracowywania i realizacji wszystkich produktów PragmaGO są doświadczenia zdobyte przez Emitenta w ramach świadczenia usługi Mikrofaktoringu. Usługa ta została włączona do oferty Pragma Faktoring w 2012 r. i przez okres 5 lat spółka zbierała doświadczenia i kompetencje w zakresie ryzyka, windykacji i zarządzania portfelem mikro należności. Pozwoliło to na opracowanie autorskich systemów zarządzania ryzykiem, w tym algorytmów scoringowych oraz ratingów Klientów i Płatników, które stanowią ważny element przewagi konkurencyjnej PragmaGO. Włączenie usług mikrofinansowania do segmentu PragmaGO i oparcie sprzedaży oraz procesowania na onlinowej aplikacji umożliwia intensywne skalowanie usług oraz istotne zmniejszenie kosztów ich sprzedaży i realizacji. Zgodnie z opublikowaną Strategią segment ten będzie głównym motorem wzrostu wyników Pragma Faktoring w kolejnych okresach.

Premiera kolejnego produktu PragmaGO jest planowana na drugi kwartał br.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

9.03.2018 r. 15:26

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 13/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za miesiąc luty 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • Styczeń 2018 – 1.975
 • Luty 2018 – 1.922

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

5.03.2018 r. 12:18

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 12/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA_2018 03 01

2.03.2018 r. 09:26

Rozpoczęcie przez LeaseLink Sp. z o.o. współpracy z Allegro.pl

RB 11/2018

Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym LeaseLink Sp. z o.o. (podmiot zależny Emitenta) rozpoczął współpracę ze spółką Allegro.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Współpraca ta polega na umożliwieniu przedsiębiorcom dokonującym zakupu poprzez platformę allegro.pl zapłacenia za nie poprzez skorzystanie z onlinowych usług LeaseLink.

Współpraca ta ma istotne znaczenie dla Emitenta ponieważ może znacząco zwiększyć skalę działalności LeaseLink i tym samym pozytywnie wpłynąć na generowane przez tą spółkę wyniki finansowe oraz jej wartość rynkową.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

28.02.2018 r. 14:49

Powołanie członka Rady Nadzorczej

RB 10/2018

Pragma Faktoring S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2018 r. podjęło uchwałę o powołaniu Pana Zbigniewa Zgoły w skład Rady Nadzorczej spółki. Kandydatura p. Zbigniewa Zgoła została zgłoszona przez akcjonariusza – Pragma Inkaso S.A.

Zbigniew Zgoła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 2000 r. ukończył studia o specjalizacji rachunkowość. Ponadto w latach 2001 – 2002 studiował podyplomowo na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Master of Busines Administration. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (wpis nr 11217) oraz uzyskał świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów zezwalające na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.   Zbigniew Zgoła rozpoczął pracę zawodową w OPA-CARBO sp. z o.o. w Bytomiu zajmując kolejno następujące stanowiska: 1996 – 1997 stażysta, 1997 – 2000 specjalista ds. księgowych, 2000 – 2003 zastępca głównego księgowego, 2004 – 2010 główny księgowy. Ponadto w latach 2004 – 2007 był aplikantem w HLB Frąckowiak i Wspólnicy, a w latach 2003 – 2004 był głównym księgowym w P.R.U.H. REM-POW sp. z o.o. w Bytomiu. Od 2008 r. jest zatrudniony w HLB M2  Sp. z o.o. Tax & Audit Sp.k. oraz w HLB M2  Sp. z o.o. Audit PIE Sp.k., gdzie zajmuje się badaniem i przeglądem sprawozdań  finansowych w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także wykonuje inne usługi biegłego rewidenta. Ponadto od 2010 r. jest Prezesem Zarządu OFC sp. z o.o. w Bytomiu, zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, spraw kadrowo-płacowych, wykonywaniem analiz, biznesplanów, planów naprawczych, doradztwem finansowo-księgowym.  Zbigniew Zgoła od 2017 r. jest członkiem rady nadzorczej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach, a od 2015 r. jest członkiem rady nadzorczej Athena Investments Dom Maklerski S.A.

Zbigniew Zgoła nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje też w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna – § 5 ust. 1 pkt  22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

15.02.2018 r. 18:59

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2018 r.

RB 9/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2018 r.

Podstawa prawna – art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie.

lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 15 02 2018

15.02.2018 r. 17:04

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2018 r.

RB 8/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 15 lutego 2018 r.

Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

Uchwaly podjete na NWZA 15 02 2018

15.02.2018 r. 16:59

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 7/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M oraz N, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2018 r.:

 • dla serii  H          26.139.691,67 zł;
 • dla serii  I            26.018.336,86 zł;
 • dla serii  J           16.832.410,78 zł;
 • dla serii  K          13.020.517,66 zł;
 • dla serii  L           22.183.676,41 zł;
 • dla serii  M          16.893.226,67 zł;
 • dla serii  N           5.209.608,07 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.02.2018 r. 10:05

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 6/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za miesiąc styczeń 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • Styczeń 2018 – 1.975

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.02.2018 r. 09:02

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

RB 5/2018

Zarząd PRAGMA FAKTORING SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

 • jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 13 kwietnia 2018 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 23 maja 2018 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 3 września  2018 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 26 listopada 2018 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Pragma Faktoring SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z § 101 ust. 2 oraz w § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu odpowiednio za IV kwartał 2017 r. oraz II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego parostwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.).

30.01.2018 r. 11:57

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RB 4/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 15 lutego 2018 r. o godz. 9:30, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, jaki po zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego emitenta będzie mógł być ustalony przez walne zgromadzenie.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Ogłoszenie NWZ 15.02.2018

Projekty uchwal

STATUT tekst jednolity

19.01.2018 r. 12:30

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2017 r.

RB 3/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży w IV kwartale 2017 r.:

1. Wartość kontraktacji (przez wartość kontraktacji rozumie się wartości brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu oraz wartość udzielonych pożyczek):

W trakcie czterech kwartałów 2017 roku wartość kontraktacji Pragma Faktoring wyniosła 704.150 tys. zł (w tym kontraktacja faktoringowa 666.159 tys. zł), co oznacza r/r wzrost o 21 %.

W poszczególnych kwartałach 2017 r. kontraktacja faktoringowa (kluczowa dla spółki) wynosiła:

I Q – 159.945 tys. zł

II Q – 157.119 tys. zł

III Q – 164.304 tys. zł

IV Q – 184.791 tys. zł.

W IV kwartale 2017 roku Pragma Faktoring S.A. podpisała umowy ze 193 nowymi Klientami podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej nowych umów było 56. Tak duży wzrost jest wynikiem działalności onlinowego segmentu PragmaGo.

2.Dywersyfikacja portfela faktoringowego

W 2017 z usług faktoringowych Pragma Faktoring skorzystało aż 600 Klientów (wobec 328 rok wcześniej), co pozytywnie świadczy o jakości tych usług oraz o efektywności kanałów dystrybucji Spółki. Bardzo duże znaczenie dla osiągniętego wzrostu mają kluczowe dla dalszego rozwoju Spółki procesy onlinowej sprzedaży i procesowania w zakresie usług mikrofinansowania w segmencie PragmaGo.

Emitent w załączeniu przedstawia szczegółowe dane dotyczące sprzedaży

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

 Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2017 r.
15.01.2018 r. 13:50

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 2/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M oraz N, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2017 r.:

dla serii  H           26.001.414,86 zł;

dla serii  I             26.106.282,89 zł;

dla serii  J            15.894.490,70 zł;

dla serii  K           13.210.878,72 zł;

dla serii  L           19.619.639,22 zł;

dla serii  M          15.885.399,27 zł;

dla serii  N            7.463.915,87 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

10.01.2018 r. 16:08

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 1/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za miesiąc grudzień 2017 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821, w tym:

– wrzesień 2017- 733

 •     IV Q 2017- 5.106, w tym:

– październik 2017- 1.148

– listopad 2017- 1.798

– grudzień 2017- 2.160

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

3.01.2018 r. 10:51

Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii D

RB 88/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej i o dokonaniu przydziału akcji na okaziciela serii D, wyemitowanych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 11 grudnia 2017 r. Wszystkie wyemitowane akcje zostały objęte i w całości opłacone. Poniżej przedstawione są szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji:

1)      data rozpoczęcia subskrypcji: 18 grudnia 2017 r.;

2)      data zakończenia subskrypcji: 21 grudnia 2017 r.;

3)      data przydziału instrumentów finansowych: 22 grudnia 2017 r.;

4)      liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 186.257 sztuk akcji;

5)      stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 186.257 akcji, dokonano uznaniowego przydziału 186.257 sztuk akcji, nie wystąpiła reedukacja zapisów;

6)      liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 186.257 sztuk akcji serii D;

7)      cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 17,- zł;

8)      liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na akcje serii D złożyło 9 osób;

9)      liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii D przydzielono 9 osobom;

10)     nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11)     wartość przeprowadzonej subskrypcji:  3.166.369,00,- zł;

12)     łączne koszty emisji wyniosły: 19.437,49 zł, w tym:

 1. a)   przygotowania i przeprowadzenia oferty: 19.437,49 zł,
 2. b)   wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
 3. c)   sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a,
 4. d)   promocji oferty: 0,- zł;

13)     średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego:  0,10 zł.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

22.12.2017 r. 10:33

Podjęcie przez Emitenta decyzji o rozpoczęciu procesu sprzedaży udziałów w LeaseLink lub pozyskania inwestora dokapitalizowującego tą spółkę

RB 87/2017

Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy spółką zależną LeaseLink Sp. z o.o., jej udziałowcami (w tym Pragma Faktoring S.A.) oraz firmą świadczącą usługi w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania oraz pozyskiwania inwestorów dla spółek kapitałowych (zwaną dalej Doradcą). Na podstawie tej umowy Doradca będzie świadczył na rzecz LeaseLink oraz jej udziałowców usługi polegające na doradztwie strategicznym i transakcyjnym m.in. przy pozyskaniu kapitału dla LeaseLink poprzez objęcie przez inwestora nowo wyemitowanych udziałów lub też sprzedaży przez udziałowca/udziałowców LeaseLink istotnego pakietu udziałów tej spółki.  Tym samym Emitent podjął decyzję co do rozpoczęcia procesu zmierzającego do sprzedaży całości lub części posiadanych przez siebie udziałów w LeaseLink lub też istotnego dokapitalizowania tej spółki.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

21.12.2017 r. 11:11

Zawarcie umów związanych z zabezpieczeniem emisji obligacji serii N, zakończenie subskrypcji i przydział obligacji

RB 86/2017

W związku z emisją obligacji serii N, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 82/2017, Emitent w dniu dzisiejszym zawarł z Kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Pragmę Faktoring S.A. obligacji serii N. Administratorem zastawu została ustanowiona Kancelaria „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań jest równa najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 5,2 mln zł. Także w dniu dzisiejszym Emitent zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii N. Poręczenie jest udzielone do kwoty 5,2 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Ponadto Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii N, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 4 grudnia 2017 r. Subskrypcję przeprowadzono w dniu 14 grudnia 2017 r., przydział miał miejsce w dniu dzisiejszym. Subskrypcja objęła 40 tys. obligacji, emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów, przydzielono wszystkie 40 tys. sztuk obligacji. Obligacje zostały nabyte po cenie 100 zł. Zapisy złożyło dwóch inwestorów, którym przydzielono wszystkie obligacje. Wartość przeprowadzonej subskrypcji to 4 mln zł. Emitent nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii N do publicznego obrotu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).           

15.12.2017 r. 13:16

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 85/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L oraz M, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 listopada 2017 r.:

dla serii  H           26.011.850,17 zł;

dla serii  I            26.025.075,92 zł;

dla serii  J            15.602.812,63 zł;

dla serii  K           13.002.272,84 zł;

dla serii  L           19.525.543,40 zł;

dla serii  M          15.632.112,36 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.12.2017 r. 23:17

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 grudnia 2017 r.

RB 84/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 grudnia 2017 r.

Wykaz akcjonariuszy powyzej 5 proc na NWZA w dniu 11 12 2017

11.12.2017 r. 12:29

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 grudnia 2017 r.

RB 83/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 11 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

uchwały podjęte na NWZA w dniu 11 12 2017

 

11.12.2017 r. 12:28

Emisja obligacji serii N

RB 82/2017

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii N oraz ustalenia warunków ich emisji. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 40.000 nie mających formy dokumentu, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii N. Ewidencję obligacji będzie prowadził organizator emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 20.000 obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 48 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 15 grudnia 2021 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, tj. 7 grudnia 2021 r. Obligacje serii N oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą trzy miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 15 grudnia 2017 r. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 5,2 mln zł. Wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 6 października 2017 r. wymienia ona kwotę 131 205 922,41 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 129 844 758,72 zł jako jego wartość godziwą. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 151 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji serii N. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii N istnieją także obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r., obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r., obligacje serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 2 grudnia 2020 r., obligacje serii K (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu 22 lipca 2020 r., obligacje serii L (wartość emisji 15 mln zł) z terminem wykupu 17 maja 2021 r. oraz obligacje serii M (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 18 października 2021 r.

Zobowiązania Emitenta na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 30 września 2017 r. wynosiły 120 044 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

4.12.2017 r. 15:20

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 81/2017

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za miesiąc listopad br. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową.

Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

• II Q 2016- 97

• III Q 2016- 265

• IV Q 2016- 621

• I Q 2017- 810

• II Q 2017- 1236

• III Q 2017- 1822

• wrzesień 2017- 773

• październik 2017- 1148

• listopad 2017-1798

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową
Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).
4.12.2017 r. 10:30

Podpisanie aneksu do umowy kredytu odnawialnego

RB 80/2017

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2017 r. zawarła z bankiem komercyjnym mającym siedzibę w Polsce aneks do umowy kredytu odnawialnego wydłużający czas jej obowiązywania do 31 maja 2019 r. Wysokość limitu kredytowego wynosi nadal 10 mln zł. O zawarciu umowy kredytowej Emitent informował 6 czerwca 2016 r. w raporcie bieżącym nr 23/2016. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od parametrów i stawek oprocentowani oraz prowizji występujących na rynku usług finansowych oferowanych przez banki dla przedsiębiorców.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

29.11.2017 r. 15:13

Uruchomienie nowego produktu przez PragmaGO

RB 79/2017

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach segmentu PragmaGO uruchomiony został nowy produkt, tj. Nanofaktoring walutowy, pozwalający Klientom na onlinową sprzedaż wierzytelności nominowanych w walucie euro.

 Dotychczas w ramach aplikacji PragmaGO Klienci mieli możliwość skorzystania z onlinowych produktów: Mikrofaktoring (PLN i euro) oraz Nanofaktoring (PLN). Nanofaktoring w wersji walutowej pozwoli na zwiększenie przychodów generowanych przez aplikację PragmaGO. Obecnie PragmaGO przygotowuje kolejne trzy onlinowe produkty, przy czym dwa z nich są na etapie analitycznym (projektowana architektura w aplikacji) a jeden na etapie produkcyjnym (zaawansowany etap programowania).
 Podstawą do opracowywania i realizacji wszystkich produktów PragmaGO są doświadczenia zdobyte przez Emitenta w ramach świadczenia usługi Mikrofaktoringu. Usługa ta została włączona do oferty Pragma Faktoring w 2012 r. i przez okres 5 lat spółka zbierała doświadczenia i kompetencje w zakresie ryzyka, windykacji i zarządzania portfelem mikro należności. Pozwoliło to na opracowanie autorskich systemów zarządzania ryzykiem,

w tym algorytmów scoringowych oraz ratingów Klientów i Płatników, które stanowią ważny element przewagi konkurencyjnej PragmaGO. Włączenie usługi do segmentu PragmaGO i oparcie sprzedaży oraz procesowania na onlinowej aplikacji umożliwia intensywne skalowanie usługi oraz istotne zmniejszenie kosztów jej sprzedaży i realizacji. Już obecnie PragmaGO odnotowuje rentowność na poziomie netto i zgodnie z opublikowaną Strategią będzie głównym motorem wzrostu wyników Pragma Faktoring w kolejnych okresach.

 Rozwój usługi Mikrofaktoringu obrazują poniższe dane:
Mikrofaktoring – przychody (tys. zł):

2013 r. – 424

2014 r. – 819

2015 r. – 920

2016 r. – 2 070

2017 r. – 4 046

w tym:

I Q – 870

II Q – 1 200

III Q – 1 340

październik – 636

 Mikrofaktoring – udział w przychodach Pragma Faktoring:

2013 r. – 3%

2014 r. – 4%

2015 r. – 5 %

2016 r. – 10%

2017 r. – 18%

w tym:

I Q – 14%

II Q – 19%

III Q – 19%

Październik – 24%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).
29.11.2017 r. 11:40

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii M na rynku Catalyst

RB 78/2017

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 27.11.2017 r.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1385/2017 o wyznaczeniu na 28.11.2017 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 120.000 obligacji na okaziciela serii M wyemitowanych przez Pragmę Faktoring S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGFPRE00156”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF 1021”.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

28.11.2017 r. 16:45

Wprowadzenie obligacji serii M do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 77/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację o podjęciu w dniu 21 listopada 2017 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 120.000 obligacji na okaziciela serii M wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

22.11.2017 r. 11:49

Uzupełnienie informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 76/2017

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. uzupełnia informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 11 grudnia 2017 r. poprzez wskazanie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D w wysokości 17,00 zł za każdą akcję.  Załącznik do niniejszego raportu stanowi skorygowany projekt uchwał walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

projekty uchwał_ cena

16.11.2017 r. 12:12

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 75/2017

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 11 grudnia 2017 r. o godz. 9:00, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał oraz projekt zmian Statutu Spółki.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Projekty uchwał

Zmiany w treści statutu

Ogłoszenie NWZ 11.12.2017

 

15.11.2017 r. 19:25

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 74/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR
15.11.2017 r. 09:29

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 73/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J, K, L oraz M, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2017 r.:

dla serii H 26.000.048,10 zł;

dla serii I 26.086.565,93 zł;

dla serii J 15.600.136,22 zł;

dla serii K 13.319.180,97 zł;

dla serii L 19.634.095,75 zł;

dla serii M 15.730.265,76 zł.

 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).
14.11.2017 r. 23:55

Rejestracja obligacji serii M w KDPW

RB 72/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 12 listopada 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o przyjęciu do depozytu 120.000 sztuk obligacji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 100,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00156, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

14.11.2017 r. 08:15

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 71/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 9 11 2017

 

10.11.2017 r. 10:07

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 70/2017

W nawiązaniu do publikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za miesiąc październik br.  dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową.

Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1236
 • III Q 2017- 1822
 • wrzesień 2017- 773
 • październik 2017- 1148

 

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

 

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Szczegóły >> kliknij tutaj

2.11.2017 r. 13:45

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 r.

RB 69/2017

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za III kwartał 2017 r. z dnia 14 listopada 2017 r. na dzień 7 listopada 2017 r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

2.11.2017 r. 10:40

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii M

RB 68/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela
serii M, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/27.09.2017 z dnia 27 września 2017 r.
1)data rozpoczęcia subskrypcji: 11 października 2017 r.;
2)data zakończenia subskrypcji: 17 października 2017 r.;
3)data przydziału instrumentów finansowych: 18 października 2017 r.;
4)liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 120.000 sztuk obligacji;
5)stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Przyjęto zapisy na łączną
liczbę 127.330 sztuk obligacji. Dokonano uznaniowego przydziału 120.000 sztuk obligacji. Uznaniowa redukcja
dotyczyła 1 zapisu;
6)liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży: 120.000 sztuk obligacji serii M;
7)cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;
8)liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych
transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii M złożyło 128 osób;
9)liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w
poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii M przydzielono 128 osobom;
10)nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
Spółka nie zawarła umów o subemisję;
11)wartość przeprowadzonej subskrypcji: 12.000.000,- zł;
12)łączne koszty emisji wyniosły: 415.000,- zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 415.000,- zł,
b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych
w pkt a,
d) promocji oferty: 0,- zł;
13)średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,46 zł.
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu
metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa
związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z
zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku
zysków i strat w okresie trwania obligacji.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych (…).

 

 

18.10.2017 r. 16:53

Zawarcie istotnej umowy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. przez spółkę zależną LeaseLink Sp. z o.o.

RB 67/2017

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 16 października 2017 r. jego spółka zależna LeaseLink sp. z o.o. zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (Bank) umowę współpracy, w oparciu o którą Bank będzie prowadził wśród swoich Klientów akwizycję usług mikroleasingu świadczonych przez LeaseLink. Realizacja umowy będzie odbywać się za pośrednictwem autorskiej aplikacji LeaseLink. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wynagrodzenie Banku nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku za tego typu usługi.   BOŚ Bank S.A. będzie trzecim (po Raiffeisen Bank Polska S.A. i ING Bank Śląski S.A.) bankiem oferującym usługi LeaseLink.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

17.10.2017 r. 08:22

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 66/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2017 r.:

dla serii H           26.011.041,39 zł;

dla serii  I            26.081.093,04 zł;

dla serii  J           15.710.370,59 zł;

dla serii  K          13.555.701,66 zł;

dla serii  L           21.253.973,43 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

17.10.2017 r. 08:21

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 65/2017

W nawiązaniu do publikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGo, Emitent informuje, że począwszy od bieżącego raportu wprowadza cykliczne, miesięczne raportowanie ilości procesów sprzedaży online realizowanych w Grupie Pragma Faktoring (obejmujących transakcje fintechowych: segmentu PragmaGo oraz spółki zależnej LeaseLink Sp. z o.o.). Dynamiczny rozwój Grupy na rynku płatności online i finansowania MSP jest zauważalny już w cyklach miesięcznych i staje się bardzo istotny dla wyników generowanych przez Grupę, w związku z czym Zarząd Emitenta uznaje poniższe informacje za potencjalnie cenotwórcze i mogące mieć bezpośredni wpływ na wartość
rynkową Emitenta.
Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGo umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową.
Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGo*

 *Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGo dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową.

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGo i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Treść raportu w formie pliku >> kliknij tutaj.

16.10.2017 r. 09:45

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2017 r.

RB 64/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży w III kwartale 2017 r.:

1. Wartość kontraktacji (przez wartość kontraktacji rozumie się wartości brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu oraz wartość udzielonych pożyczek):

W trakcie trzech kwartałów  2017 roku wartość kontraktacji Pragma Faktoring wyniosła 513 562 tys. zł co oznacza r/r wzrost o 29 %.  W III kwartale 2017 roku łączna wartość kontraktacji Spółki wyniosła 169 442 tys. zł.

W III kwartale 2017 roku Pragma Faktoring S.A. podpisała umowy z 152 nowymi Klientami podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej nowych umów było 63. Tak duży wzrost jest wynikiem realizacji Strategii Pragma Faktoring, która zakłada łatwiejszy dostęp do produktów Spółki dzięki sprzedaży usług online.

2. Portfel wierzytelności (przez portfel wierzytelności rozumie się saldo wartości brutto należności faktoringowych oraz pożyczek)

Pragma Faktoring S.A. na dzień 30.09.2017 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 153, 7 mln zł, co stanowi 32 % wzrost r/r.

3.Dywersyfikacja portfela faktoringowego

W 2017 z usług faktoringowych Pragma Faktoring skorzystało aż 463 Klientów (wobec 270 rok wcześniej), co pozytywnie świadczy o jakości tych usług oraz o efektywności kanałów dystrybucji Spółki. Bardzo duże znaczenie dla osiągniętego wzrostu mają kluczowe dla dalszego rozwoju Spółki procesy onlinowej sprzedaży i procesowania w zakresie usług mikrofinansowania w segmencie PragmaGo.

Emitent w załączeniu przedstawia szczegółowe dane dotyczące sprzedaży

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR)

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2017 r.

10.10.2017 r. 11:48

Objęcie nowych udziałów w LeaseLink

RB 63/2017

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szczegółowe informacje dotyczące objęcia przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej LeaseLink Sp. z o.o.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

Objęcie przez Pragma Faktoring nowych udziałów w LeaseLink

Pragma Faktoring Płacę LeaseLinkiem

Pragma Faktoring Pay LeaseLink EN

9.10.2017 r. 10:56

Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii M

RB 62/2017

Emitent informuje, że w dniu 5 października 2017 r., zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii M. O emisji obligacji serii M Emitent informował w raporcie 58/2017 z dnia 27 września 2017 r. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 15,6 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Ponadto Emitent informuje, że także w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz administratorem zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. poręczyła za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii M. Poręczenie jest udzielone do kwoty 15,6 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR

6.10.2017 r. 09:28

Strategia Spółki na lata 2017 – 2020

RB 61/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 3 października 2017 r. podjął uchwałę o przyjęciu strategii rozwoju Spółki na lata 2017 – 2020.  Dokumenty: strategia 2017-2020, wybrane aspekty strategii oraz podsumowanie realizacji strategii za lata 2014-2016, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

Pragma Faktoring Strategia 2017-2020

Pragma Faktoring Strategia 2017-2020 wybrane aspekty

Pragma Faktoring podsumowanie realizacji Strategii 2014-2016

3.10.2017 r. 09:49

Pierwszy Publiczny Program Emisji Obligacji

RB 60/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Emitent”)  informuje, że w dniu 2 października 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia I Publicznego Programu Emisji Obligacji („I PPEO”), oraz złożył do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego podstawowego I PPEO.  W ramach I PPEO, Emitent może wyemitować jedną lub więcej serii obligacji („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych, w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego podstawowego przez KNF.  Obligacje będą zabezpieczone  w sposób i w terminach określonych w prospekcie emisyjnym podstawowym i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji. Obligacje będą zdematerializowanymi obligacjami na okaziciela.   Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości.  Szczegółowe warunki emisji każdej serii Obligacji, w tym cena emisyjna Obligacji, zawarte będą w prospekcie emisyjnym podstawowym i uchwalanych przez Zarząd Emitenta ostatecznych warunkach emisji każdej serii Obligacji, które będą ustalać w szczególności:

 1. a)    jednostkową oraz łączną wartość nominalną Obligacji emitowanych w ramach danej serii;
 2. b)    wysokość oprocentowania;
 3. c)    czas wykupu, nie dłuższy jednak niż 5 lat od daty przydziału;
 4. d)    ewentualne prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu;
 5. e)    okresy odsetkowe, które będą wynosiły 3, 6 lub 12 miesięcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

2.10.2017 r. 14:52

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 59/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2.10.2017 r. 09:44

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

RB EBI 1/2017

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PRAGMA FAKTORING S.A. przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na stronie internetowej Spółki nie został zamieszczony schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu. Z uwagi na nierozbudowaną strukturę organizacyjną w Spółce nie funkcjonuje sformalizowany podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje obecnie polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji zarządu, nadzoru, oraz funkcji kierowniczych w strukturach Emitenta jest uzależniony od ich kompetencji, umiejętności i efektywności. W opinii Spółki opisane powyżej kryteria oceny kandydatur w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów są całkowicie wystarczające z uwagi na potrzeby Spółki. Informacje dotyczące danych osób zasiadających w organach Spółki są publikowane w stosownych raportach bieżących informujących o wyborze organów oraz na stronie internetowej Spółki.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje zasady ze względu na skoncentrowaną strukturę akcjonariatu Spółki. Zgodnie z art. 406(5) Ksh transmisja obrad walnego zgromadzenia nie ma charakteru obowiązkowego. W opinii Emitenta obowiązujące w tym zakresie przepisy Ksh, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia regulują przebieg i udział w Walnych Zgromadzeniach w sposób kompleksowy i w pełni wystarczający. Koszty związane z transmisją obrad jak również ich rejestrowaniem i zapisu przewyższają na chwilę obecną korzyści dla inwestorów.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady z przyczyn podanych powyżej przy zasadzie I.Z.1.16.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie należy do w/w indeksów giełdowych a jej struktura akcjonariatu i zakres działalności nie przemawiają za przygotowaniem angielskiej wersji strony internetowej w zakresie wskazanym w I.Z.1. W przypadku zakwalifikowania Spółki do w/w indeksów lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszej zasadzie Spółka przygotuje angielską wersję strony internetowej w zakresie wskazanym w I.Z.1.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na stosunkowo niewielki rozmiar przedsiębiorstwa i nierozbudowaną strukturę organizacyjną Emitent nie wprowadził sformalizowanego podziału na poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członkami Zarządu.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady, ponieważ zdaniem Emitenta doświadczenie i kompetencje członków rady, przy uwzględnieniu zróżnicowanego składu rady, pozwalają na należyte wykonywanie przez radę jej zadań niezależnie od kwestii spełniania przez poszczególnych członków formalnego kryterium niezależności opisanego w zasadzie II.Z.4. Aktualnie to kryterium niezależności spełnia jeden członek rady nadzorczej. tj. Marek Mańka. Emitent wskazuje jednocześnie, że Marek Mańka oraz Ireneusz Rymaszewski spełniają wymogi niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na swoją strukturę, Emitent nie zatrudnia osób odpowiedzialnych bezpośrednio za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Za powyższe kwestie odpowiada bezpośrednio Zarząd Emitenta za wyjątkiem zadań z tych obszarów wykonywanych przez Komitet Audytu.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady z przyczyn podanych w wyjaśnieniu do zasady III.Z.2.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje zasady z przyczyn podanych przy rekomendacji IV.R.2.

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Emitent nie posiada regulacji wewnętrznych dotyczących kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów.

Zarząd Emitenta informuje, biorąc pod uwagę w szczególności istniejące powiązania kapitałowe członków zarządu ze Spółką oraz długoterminowy charakter współpracy kluczowych menedżerów, że nie doszło dotychczas w Spółce do zaistnienia konfliktu interesów, a ryzyko jego zaistnienia Zarząd Emitenta ocenia jako niewielkie. W opinii Zarządu, co potwierdza również dotychczasowa historia Spółki, wszyscy przedstawiciele i pracownicy Emitenta z najwyższego szczebla są od wielu lat związani ze Spółką i są skoncentrowani na jej rozwoju i na stałe współpracują z Emitentem, co minimalizuje ryzyko powstania potencjalnego konfliktu interesów.

Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie został wprowadzony program motywacyjny.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie został wprowadzony program motywacyjny.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

 • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
 • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
 • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje niniejszej zasady Dobrych Praktyk, gdyż do dnia sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie została przyjęta polityka wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzeń poszczególnych pracowników i menedżerów oraz członków zarządu jest określana w oparciu o indywidualne umowy zawarte pomiędzy danym pracownikiem a Spółką. Zarząd Spółki dba jednocześnie o odpowiedni poziom wynagrodzeń, tak, aby utrzymać ciągłość i konkurencyjność pracy kluczowych pracowników w zespole, a tym samym zapewnić Emitentowi podstawy do dalszego rozwoju, co potwierdzają również coraz lepsze wyniki finansowe Spółki osiągane w minionych latach.

 

 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
29.09.2017 r. 09:00

Emisja obligacji serii M

RB 58/2017

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 27 września 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii M, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji, celem emisji obligacji serii M jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 120.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez organizatora emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 18 października 2021 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 8 października 2021 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii M oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 18 października 2017 r. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 15,6 mln zł.  Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności  uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 139 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji serii M. W chwili podjęcia uchwały istnieją także obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r., obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r., obligacje serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 2 grudnia 2020 r., obligacje serii K (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu 22 lipca 2020 r. oraz obligacje serii L (wartość emisji 15 mln zł) z terminem wykupu 17 maja 2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

27.09.2017 r. 15:30

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 57/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Powiadomienie o transakcji >> kliknij tutaj

27.09.2017 r. 13:17

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 56/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 25 09 2017

26.09.2017 r. 09:07

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 55/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 21 09 2017

22.09.2017 r. 10:44

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 54/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 20 09 2017

21.09.2017 r. 09:33

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 53/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 19 09 2017

 

20.09.2017 r. 10:18

Uruchomienie projektu PragmaGo

RB 52/2017

Emitent informuje, że Zarząd Pragma Faktoring S.A. podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do wyodrębnienia w ramach Pragma Faktoring zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą PragmaGo. W tej formie projekt zacznie funkcjonować od 2018 jednak począwszy od dnia podjęcia uchwały jest on odrębnie zarządzany i realizowany przez dedykowany zespół.

PragmaGo to grupa produktów mikrofinansowania realizowanych on-line (ofertowanie, sprzedaż, scoring, decyzja kredytowa, finansowanie). W skład PragmaGo wchodzą usługi mikrofaktoringu z limitami finansowania do 250 tys. zł i nanofaktoringu z limitami do 50 tys. zł. Finansowanie jest realizowane w walutach PLN i EURO. Mikrofaktoring jest najszybciej rosnącym produktem w Pragma Faktoring. Uruchomienie procesów on-linowych przyspieszyło rozwój produktu i w pierwszym półroczu 2017 r. r/r wzrósł on o ponad 200 proc.  W czwartym kwartale 2017 r. oferta PragmaGo zostanie rozszerzona o kolejne produkty.

Oferta PragmaGo jest przeznaczona dla Klientów z sektora MSP oraz dla instytucji finansowych i dystrybutorów (programy White Label, usługi operatorskie). Tworząc PragmaGo Pragma Faktoring korzystała z doświadczeń swojej spółki zależnej fintechu LeaseLink Sp. z o.o. – prekursora i lidera rynku mikroleasingu.

Projekt PragmaGo będzie miał istotne znaczenie dla osiąganych przez Pragma Faktoring S.A. wyników. W załączeniu Emitent przedstawia szczegółowa prezentacje projektu PragmaGo.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

PragmaGO – linia biznesowa Pragma Faktoring SA

18.09.2017 r. 13:09

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 51/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2017 r.:

dla serii H           26.154.852,16  zł;

dla serii  I            25.622.884,67  zł;

dla serii  J           15.920.065,87  zł;

dla serii  K          13.002.793,30  zł;

dla serii  L           26.261.860,84  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.09.2017 r. 10:10

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 50/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 08 09 2017

11.09.2017 r. 09:20

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 49/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 04 09 2017

 

5.09.2017 r. 09:31

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 48/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 lipca 2017 r.:

dla serii H           26.010.993,16  zł;

dla serii  I            27.320.637,52  zł;

dla serii  J           15.789.811,65  zł;

dla serii  K          13.010.756,62  zł;

dla serii  L          19.647.520,29  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.08.2017 r. 09:25

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 47/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2017 r.:

dla serii H           26.061.172,53  zł;

dla serii  I            26.063.041,39  zł;

dla serii  J           16.141.242,96  zł;

dla serii  K          13.001.484,53  zł;

dla serii  L          19.620.608,09  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.07.2017 r. 10:19

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2017 r.

RB 46/2017

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkości portfela
wierzytelności za II kwartał 2017 r.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Dane o kontraktacji oraz portfelu Pragma Faktoring SA za 2 Q 2017

11.07.2017 r. 12:28

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii L na rynku Catalyst

RB 45/2017

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 678/2017 o wyznaczeniu na 29 czerwca 2017 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 150.000 obligacji na okaziciela serii L wyemitowanych przez Pragmę Faktoring S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGFPRE00149”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0521”.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

28.06.2017 r. 15:13

Wprowadzenie obligacji serii L do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 44/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację o podjęciu w dniu 26 czerwca 2017 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 150 000 obligacji na okaziciela serii L wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:  § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

27.06.2017 r. 12:09

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 43/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 23 czerwca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta. Powiadomienie pochodzi od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem i dotyczy nabycia przez wymienioną spółkę łącznie 362 akcji Emitenta.  Pełna treść obu powiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

notyfikacja Pragma Inkaso 21.06.2017

23.06.2017 r. 12:59

Objęcie obligacji wyemitowanych przez Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

RB 42/2017

Emitent informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. objął 50 imiennych niezabezpieczonych obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, wyemitowanych przez Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Emitent nabył obligacje po cenie nominalnej. Termin wykupu obligacji przypada na 2 października 2017 r., przy czym warunki emisji przewidują możliwość dokonania ich wcześniejszego wykupu. Oprocentowanie obligacji wynosi 8% w stosunku rocznym. Emisja obligacji była skierowana wyłącznie do Pragmy Faktoring S.A.  Emitent traktuje transakcję jako krótkoterminową inwestycję nadwyżki środków gotówkowych.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

20.06.2017 r. 08:58

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 41/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2017 r.:

dla serii H           26.117.180,64  zł;

dla serii  I            26.013.482,16  zł;

dla serii  J           15.848.051,81  zł;

dla serii  K          14.122.908,32  zł;

dla serii  L          22.199.159,25  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.06.2017 r. 12:29

Istotna informacja

RB 40/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Najwyższego o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Skarga Emitenta dotyczyła sprawy przeciwko Bankowi Pekao S.A. o zapłatę 5.182.345,93 tys. zł. O wniesieniu skargi kasacyjnej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2016, a o sprawie wcześniej także w raportach 69/2015 oraz 30/2016. Emitent przypomina, że całość należności objętych w/w postępowaniem objął odpisem aktualizującym w trzecim kwartale 2015 r. i obciążył nim wynik 2015 r., a sam odpis miał charakter memoriałowy, co zostało szczegółowo wyjaśnione w raporcie nr 69/2015. W związku z powyższym niekorzystny wynik zakończenia sprawy przeciwko Bankowi Pekao S.A. nie będzie mieć negatywnego wpływu na wyniki bieżące Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

12.06.2017 r. 17:06

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r.

RB 39/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r.

lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na WZA w dniu 12 czerwca 2017

12.06.2017 r. 17:05

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2017 r.

RB 38/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 12 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

uchwały podjęte na WZA 12 06 2017

12.06.2017 r. 17:02

Rejestracja obligacji serii L w KDPW

RB 37/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o przyjęciu do depozytu 150.000 sztuk obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 100,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00149, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

 

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

8.06.2017 r. 09:53

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 36/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 5 czerwca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
6.06.2017 r. 09:17

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 35/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 25 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 24 05 2017

25.05.2017 r. 10:23

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii L

RB 34/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii L, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/24.04.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

1)      data rozpoczęcia subskrypcji: 8 maja 2017 r.;

2)      data zakończenia subskrypcji: 16 maja 2017 r.;

3)    data przydziału instrumentów finansowych: 17 maja 2017 r.;

4)    liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 150.000 sztuk obligacji;

5)    stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Przyjęto zapisy na łączną liczbę 150.096 sztuk obligacji. Dokonano uznaniowego przydziału 150.000 sztuk obligacji. Uznaniowa redukcja dotyczyła 1 zapisu;

6)    liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 150.000 sztuk obligacji serii L;

7)    cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;

8)    liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii L złożyły 99 osób;

9)    liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii L przydzielono 99 osobom;

10)    nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11)    wartość przeprowadzonej subskrypcji:  15.000.000,- zł;

12)    łączne koszty emisji wyniosły: 518.500,- zł, w tym:

a)   przygotowania i przeprowadzenia oferty: 518.500,- zł,

b)   wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,

c)   sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a,

d)   promocji oferty: 0,- zł;

13)    średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,46 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

18.05.2017 r. 08:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 33/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J oraz K, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2017 r.:

dla serii H           26.002.238,59  zł;

dla serii  I            26.011.337,68  zł;

dla serii  J           16.529.245,87  zł;

dla serii  K           13.001.942,84  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.05.2017 r. 09:00

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 32/2017

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 12 czerwca 2017 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

projekty uchwal

ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

15.05.2017 r. 17:28

Uzupełnienie informacji o emisji obligacji serii L.

RB 31/2017

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii L. O emisji obligacji serii L Emitent informował w raporcie 30/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 19,5 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Ponadto Emitent informuje, że także w dniu 28 kwietnia 2017 r. zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz administratorem zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. poręczyła za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii L. Poręczenie jest udzielone do kwoty 19,5 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podsumowując informacje o emisji obligacji serii L, Emitent podaje:

Rodzaj Obligacji – zwykłe na okaziciela, zabezpieczone, zdematerializowane;

Wielkość emisji – nie więcej niż 150 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 15 mln złotych;

Cel emisji – finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczkowych;

Próg emisji – emisja dojdzie do skutku pod warunkiem, że prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50 tys. obligacji;

Data Przydziału – 17 maja 2017 r.;

Oprocentowanie – o zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę;

Okres odsetkowy – 3 miesiące; Data Wykupu – 17 maja 2021 r.;

Organizator Emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej;

Sposób przeprowadzenia emisji – Emitent, za pośrednictwem Organizatora Emisji, skieruje propozycję nabycia obligacji do wybranych przez siebie inwestorów w terminie od 8 maja 2017 r. do dnia 16 maja 2017 r.;

Opcja wcześniejszego wykupu – warunki emisji dopuszczają możliwość wcześniejszego wykupu obligacji przez Emitenta;

Zabezpieczenie – poręczenie udzielone przez Pragmę Inkaso S.A. oraz zastaw rejestrowy na wierzytelnościach faktoringowych i pożyczkowych Emitenta, oba zabezpieczenia do wysokości 19,5 mln zł;

Administrator Zastawu – kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni;

Wartość jednostkowych zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, czyli na dzień 31 marca 2017 roku wynosiła 100.409 tys. złotych, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 0,- złotych;

Emitent nie spodziewa się aby w okresie do terminu wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu jego zobowiązań powyżej 127 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

28.04.2017 r. 15:28

Emisja obligacji serii L

RB 30/2017

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii L, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji, celem emisji obligacji serii L jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 150.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez organizatora emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 17 maja 2021 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 7 maja 2021 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii L oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 17 maja 2017 r. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 19,5 mln zł.  Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 112 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii L istnieją także obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r., obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r., obligacje serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 2 grudnia 2020 r. oraz obligacje serii K (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu 22 lipca 2020 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

24.04.2017 r. 18:22

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 29/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 24 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

 Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
24.04.2017 r. 09:08

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 28/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 20 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 20 04 2017

21.04.2017 r. 09:52

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A.

RB 27/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J oraz K, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2017 r.:

dla serii H            26.005.683,38  zł;

dla serii  I            26.043.694,33  zł;

dla serii  J            17.676.881,14  zł;

dla serii  K           22.788.413,42  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.04.2017 r. 20:58

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 26/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 12 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
13.04.2017 r. 08:22

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 25/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 12 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR

 

 Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
12.04.2017 r. 11:39

Zawarcie kolejnych umów ubezpieczenia faktoringu z Atradius Credit Insurance NV S.A.

RB 24/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od ubezpieczyciela –  Atradius Cerdit Insurance NV S.A. w Warszawie polisy ubezpieczenia faktoringu na kolejny okres, tj. do końca 2018 r. Polisy obejmują zarówno faktoring pełny (bez regresu) jak i z regresem, a także faktoring eksportowy. Przedmiotem każdej z polis jest ubezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (dłużnika) lub przewlekłej zwłoki w zapłacie. Zawarcie polis pozwala Emitentowi na realizowanie usługi faktoringowej w wersji z ubezpieczeniem dla każdego z typów faktoringu, w tym także faktoringu exportowego, co umożliwia także finansowanie wierzytelności  należnych od odbiorców mających siedziby na terenie państw Unii Europejskiej. Emitent kontynuuje współpracę w zakresie ubezpieczenia faktoringu od grudnia 2007 r., powiększając z każdym rokiem wolumen wierzytelności objętych ubezpieczeniem.   W ostatnim roku współpracy z w/w ubezpieczycielem Pragma Faktoring S.A. zrealizowała 354.062 tys. zł obrotów faktoringowych objętych ubezpieczeniem na śladowej szkodowości (jedynie 262 tys. zł objęte wnioskami o wypłatę odszkodowania), suma ubezpieczenia wynosiła 30.390 tys. zł.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

10.04.2017 r. 14:21

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2017 r.

RB 23/2017

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

10.04.2017 r. 14:20

Wybór biegłego rewidenta

RB 22/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2017, tj. spółki Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4055. Przedmiotem umowy z Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k. będzie:

–   przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą Pragma Faktoring S.A. za pierwsze półrocze roku 2017;

–   badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą Pragma Faktoring S.A. za rok 2017.

Emitent dotychczas nie korzystał z usług Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

5.04.2017 r. 17:43

Zwrot istotnej pożyczki

RB 21/2017

Pragma Faktoring S.A (Emitent) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r, tj. przed terminem zwrotu przypadającym na 31 maja 2017 r., otrzymał od Pragmy Inkaso S.A. kwotę 10 mln zł z tytułu zwrotu całości pożyczki przekazanej w dniu 6 marca 2017 r. Pożyczka była wykorzystana do sfinansowania wcześniejszej spłaty obligacji serii D wyemitowanych przez Pragmę Inkaso S.A. O zawarciu umowy pożyczki Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2017, który zawiera więcej informacji na ten temat.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

5.04.2017 r. 15:17

Wstępne uzgodnienie Publicznego Programu Emisji Obligacji z Alior Bank S.A. oraz Domem Maklerskim BDM S.A.

RB 20/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym uzgodnił wstępne warunki przeprowadzenia publicznego programu emisji obligacji z Alior Bank S.A. oraz Domem Maklerskim BDM S.A. Wymienione podmioty będą pełnić rolę współorganizatorów emisji. Obligacje będą oferowane przez Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. oraz Dom Maklerski BDM S.A. Założenia programu przewidują publiczną emisję obligacji w kilku seriach, o łącznej wartości do 50 mln złotych, w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, przeprowadzaną na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, sporządzonego w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzeniem obligacji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje objęte emisją publiczną będą zabezpieczone na majątku Emitenta oraz poręczeniem Pragma Inkaso S.A. Terminy wykupu będą zawierać się w przedziale od 3 do 5 lat. Emitent będzie informował na bieżąco o decyzjach podejmowanych przez jego organy, dotyczących publicznego programu emisji obligacji oraz o zawarciu istotnych umów z tym związanych.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

4.04.2017 r. 08:16

Zawarcie istotnej umowy współpracy przez spółkę zależną Leaselink sp. z o.o.

RB 19/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. jego spółka zależna Leaselink sp. z o.o. zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) umowę współpracy, w oparciu o którą Bank będzie prowadził akwizycję usług mikroleasingu oferowanych przez Leaselink wśród swoich klientów. Oferta Leaselink będzie kierowana za pośrednictwem Banku do klientów będących przedsiębiorcami. W związku z zawarciem tej umowy spodziewane jest znaczne zwiększenie udziału Leaselink w rynku usług leasingowych w segmencie MSP. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wynagrodzenie Banku nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku za tego typu usług.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

31.03.2017 r. 08:50

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 18/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 29 marca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

 Powiadomienie o transakcji
29.03.2017 r. 09:14

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 17/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 28 marca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 27 03 2017

28.03.2017 r. 17:30

Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2016.

RB 16/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku wypracowanego w 2016 r. na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Emitent planuje dalsze zwiększenie portfela wierzytelności faktoringowych, w związku z czym, niezależnie od możliwości zwiększenia zadłużenia finansowego, wskazane będzie wzmacnianie bazy kapitałowej Pragma Faktoring S.A.

Podstawa prawna: par. 38 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

21.03.2017 r. 08:40

Odstąpienie od sporządzenia i publikacji rocznego sprawozdania skonsolidowanego

RB 15/2017

Emitent informuje, że po zapoznaniu się ze stosownymi regulacjami prawnymi i konsultacji z Audytorem odstąpił od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to miało być sporządzane w związku ze zwiększeniem udziału Spółki w kapitale zakładowym spółki Leaselink Sp. z o.o. z 50 % do 58,3% na skutek objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Zmiana umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału i emisji nowych udziałów została jednak zarejestrowana (a tym samym weszła w życie) przez sąd rejestrowy dopiero w 2017 r. W związku z tym, że na koniec 2016 r. Pragma Faktoring nie przejęła jeszcze kontroli nad w/w spółką została ona zakwalifikowana jako wspólne przedsięwzięcie współkontrolowane, a wynik z tej inwestycji Spółka rozliczyła w sprawozdaniu za rok 2016 metodą praw własności.

20.03.2017 r. 08:39

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A.

RB 14/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J oraz K, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2017 r.:

dla serii H 26.004.681,36 zł;

dla serii I 26.015.879,88 zł;

dla serii J 17.776.817,34 zł;

dla serii K 13.494.295,75 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.03.2017 r. 08:45

Zawarcie umowy pożyczki z Pragma Inkaso S.A.

RB 13/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 marca 2017 r. Emitent zawarł z Pragmą Inkaso S.A. umowę pożyczki w wykonaniu której przekazał pożyczkobiorcy kwotę 10 mln zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 31 maja 2017 r. z możliwością wcześniejszej spłaty. Pożyczka ma na celu sfinansowanie wcześniejszej spłaty obligacji serii D wyemitowanych przez Pragmę Inkaso S.A. Wysokość oprocentowania nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych. Pożyczka zostanie spłacona m.in. ze środków uzyskanych z umorzenia części certyfikatów posiadanych przez Pragmę Inkaso S.A. w Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszu Sekurytyzacyjnym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.03.2017 r. 15:11

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 12/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
17.02.2017 r. 14:45

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 11/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 14 lutego 2017 r., dwóch powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta. Pierwsze powiadomienie pochodzi od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem i dotyczy nabycia przez wymienioną spółkę łącznie 6.299 akcji Emitenta. Drugie powiadomienie Emitent otrzymał od Agnieszki kowalik, która poinformowała o zbyciu 4.515 akcji Emitenta. Pełna treść obu powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

Powiadomienie o transakcji

Powiadomienie o transakcji PI

14.02.2017 r. 15:12

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A

RB 10/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J oraz K, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2017 r.:

dla serii H 26.120.587,64 zł;
dla serii I 27.743.380,84 zł;
dla serii J 16.730.125,84 zł;
dla serii K 13.039.720,37 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.02.2017 r. 10:04

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 9/2017

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 9 lutego 2017 r., dwóch powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta. Pierwsze powiadomienie pochodzi od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem i dotyczy nabycia przez wymienioną spółkę łącznie 16.322 akcji emitenta. Drugie powiadomienie Emitent otrzymał od Michała Kolmasiaka, który poinformował o zbyciu 4.750 akcji Emitenta. Pełna treść obu powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

notyfikacja Pragma Inkaso 09.02.2017

notyfikacja Michał Kolmasiak 09.02.2017

9.02.2017 r. 14:03

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB nr 8/2017

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 20 stycznia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.Notyfikacja PI
20.01.2017 r. 18:56

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii J na rynku Catalyst.

RB nr 7/2017

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 60/2017 o wyznaczeniu na 20 stycznia 2017 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 120.000 obligacji na okaziciela serii J wyemitowanych przez Pragmę Faktoring S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGFPRE00131”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF1220”.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

19.01.2017 r. 08:58

Wprowadzenie obligacji serii J do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

RB nr 6/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informacje o podjęciu w dniu 13 stycznia 2017 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 120 000 obligacji na okaziciela serii J wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

16.01.2017 r. 13:27

Informacje dotyczące nabycia przez Pragmę Inkaso S.A. akcji Emitenta

RB nr 5/2017

Pragma Faktoring S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 16 stycznia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto Emitent otrzymał od Pragmy Inkaso S.A. zawiadomienie przesłane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), a dotyczące także ww. transakcji na akcjach Emitenta, którą w tym miejscu przytacza: PRAGMA INKASO S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału, tj. o zwiększeniu się go o 1,58% w ogólnej liczbie głosów w spółce PRAGMA FAKTORING S.A. 1. Zmiana udziału nastąpiła w dniu 12 stycznia 2017 roku w wyniku nabycia 51.664 akcji spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w drodze transakcji sesyjnych dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2. Przed zmianą PRAGMA INKASO S.A. posiadała 2.149.556 akcji PRAGMY FAKTORING S.A., które stanowiły 83,77 % udziału w kapitale zakładowym i 87,26% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym 703.324 to akcje imienne serii A dające 27.41% udziału w kapitale zakładowym oraz 43,03% w ogólnej liczbie głosów, a 1.446.232 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 56,36% udziału w kapitale zakładowym oraz 44,24% udziału w ogólnej liczbie głosów. 3. Od 12 stycznia 2017 r. PRAGMA INKASO S.A. posiada 2.201.220 akcji spółki PRAGMA FAKTORING S.A., stanowiących 85,79 % udziału w kapitale zakładowym i dających 88,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym 703 324 to akcje imienne serii A dające 27.41% udziału w kapitale zakładowym oraz 43,03% w ogólnej liczbie głosów, a 1.497.896 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 58,38% udziału w kapitale zakładowym oraz 45,82% udziału w ogólnej liczbie głosów. 4. Jednocześnie PRAGMA INKASO S.A. informuje że: 1) nie zawarła i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji PRAGMY FAKTORING S.A.; 2) nie posiada akcji PRAGMY FAKTORING S.A. poprzez podmioty zależne; 3) nie przysługują jej instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ww. ustawy.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR oraz art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…).Informacje dotyczące nabycia przez Pragmę Inkaso S.A. akcji Emitenta
16.01.2017 r. 13:16

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2016 r.

RB nr 4/2017

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za IV kwartał 2016 r. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2016 r.
12.01.2017 r. 14:18

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A.

RB nr 3/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J oraz K, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2016 r.:

dla serii H 26.008.147,97 zł;

dla serii I 26.022.520,41 zł;

dla serii J 15.686.859,67 zł;

dla serii K 13.019.784,16 zł.

11.01.2017 r. 09:00

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

RB nr 2/2017

Zarząd PRAGMA FAKTORING SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:- jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 20 marca 2017 r.- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 r.- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 28 sierpnia 2017 r.- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 r.Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […](Rozporządzenie) w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym PRAGMA FAKTORING SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.Zgodnie z § 101 ust. 2 oraz w § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu odpowiednio za IV kwartał 2016 r. oraz II kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33,poz. 259 wraz z późn. zm.).

3.01.2017 r. 14:48

Rejestracja obligacji serii J w KDPW

RB nr 1/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację, iż 2 stycznia 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie 120.000 sztuk obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 100,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00131, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.  Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

3.01.2017 r. 12:33

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB nr 65/2016

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 28 grudnia 2016 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR.

Powiadomienie o transakcji >> zobacz tutaj

28.12.2016 r. 19:34

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii K

RB nr 64/2016

Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii K, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 15 grudnia 2016 r. Subskrypcję przeprowadzono w okresie od 20 do 21 grudnia 2016 r., przydział miał miejsce 22 grudnia 2016 r. Subskrypcja objęła 100 tys. obligacji, emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów, przydzielono wszystkie 100 tys. sztuk obligacji. Obligacje zostały nabyte po cenie 100 zł. Zapisy złożył jeden inwestor, któremu przydzielono wszystkie obligacje. Wartość przeprowadzonej subskrypcji to 10 mln zł. Emitent nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii K do publicznego obrotu. Więcej informacji na temat emisji Emitent przekazał w raportach bieżących nr 62/2016 z 15 grudnia 2016 r. i  63/2016 z 19 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

22.12.2016 r. 14:03

Podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji obligacji serii K

RB nr 63/2016

W związku z emisją obligacji serii K, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 61/2016, podpisano w dniu 19 grudnia 2016 r. z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii K. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 13 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.   Ponadto Emitent informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 r. zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii K. Poręczenie jest udzielone do kwoty 13 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

19.12.2016 r. 16:45

Emisja obligacji serii K oraz podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji

RB nr 62/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii K oraz ustalenia warunków ich emisji. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 100.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K. Ewidencję obligacji będzie prowadził organizator emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 43 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 22 lipca 2020 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, tj. 14 lipca 2020 r. Obligacje serii K oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą trzy miesiące każdy, za wyjątkiem ostatniego okresu odsetkowego, który wyniesie jeden miesiąc. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 22 grudnia 2016 r. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł. Wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 21 października 2016 r. wymienia ona kwotę 89.616.687,93 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 89.030.717,01 zł jako jego wartość godziwą. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 112 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii K istnieją także obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r., serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r. oraz serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu na 2 grudnia 2020 r. Zobowiązania Emitenta na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 30 września 2016 r. wynoszą 75.416 tys. złotych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.12.2016 r. 16:27

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 61/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H i I, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 listopada 2016 r.:

dla serii H 26.005.666,22 zł;

dla serii  I 26.027.595,49 zł.

14.12.2016 r. 17:08

Wybór podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

RB nr 60/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 lit. j) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy 4AUDYT sp. z o.o.  z/s w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 r. grupy kapitałowej, w którym PRAGMA FAKTORING S.A. jest podmiotem dominującym. Umowa z ww. podmiotem ma być zawarta na okres potrzebny na wykonanie ww. badania i przeglądu. Emitent korzystał z usług 4AUDYT sp. z o.o. w zakresie badania i przeglądu półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej, w której Emitent był wcześniej jednostką dominującą, oraz w trakcie prac związanych z emisja obligacji wszystkich serii (od A do J), w zakresie wyceny wierzytelności będących przedmiotem zastawu rejestrowego zabezpieczającego wykonanie zobowiązań Emitenta wynikających z emisji ww. obligacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

12.12.2016 r. 16:30

Objęcie dalszych udziałów w Leaselink

RB nr 59/2016

Emitent informuje, że w związku z realizacją przez spółkę Leaselink sp. z o.o. kolejnych celów biznesowych, określonych w umowie inwestycyjnej z dnia 21 kwietnia 2016 r., wspólnicy spółki  Leaselink sp. z o.o. uchwalili w dniu dzisiejszym podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 40 nowych udziałów. Wszystkie nowo wyemitowane udziały objęła Pragma Faktoring S.A., na skutek czego, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, jej udział w spółce zwiększy się z 50 % do 58,3 %. Docelowo, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, po zrealizowaniu wszystkich wskazanych w niej celów biznesowych, Pragma Faktoring S.A. ma objąć łącznie 71,5 % udziałów w Leaselink Sp. z o.o.  Leaselink Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach mikro leasingu realizowanego poprzez innowacyjną aplikację online, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zakupów dokonywanych w ramach handlu e-commerce.  O zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej Leaselink sp. z o.o. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

28.11.2016 r. 16:43

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB nr 58/2016

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 28 listopada 2016 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu tutaj.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

28.11.2016 r. 13:02

Umorzenie obligacji serii F i G

RB nr 57/2016

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym dokonano z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych rozliczeń związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji serii F i serii G. O podjęciu decyzji o wcześniejszym wykupie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. Emitent dokonał wszystkich czynności mających na celu zaspokojenie roszczeń obligatariuszy z Obligacji serii F i G. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał obligatariuszom środki z tytułu wykupu, co skutkowało nabyciem przez Emitenta 10.000 obligacji serii F i 10.000 obligacji serii G, tj. wszystkich obligacji tych serii oraz ich umorzeniem. Podstawą prawną nabycia Obligacji są: uchwały Zarządu Emitenta nr 1/04.11.2016 o wcześniejszym wykupie Obligacji serii F i nr 3/04.11.2016 o wcześniejszym wykupie Obligacji serii G, obie z dnia 4 listopada 2016 r., artykuł 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 7.4 warunków emisji obu serii. Średnia jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła dla serii F 1.007,15 zł, a dla serii G 1.011,33 zł. Emitent nabył obligacje w związku ze skorzystaniem, z przewidzianego w warunkach emisji, prawa do ich wcześniejszego wykupu, co z kolei miało na celu doprowadzenie do ich umorzenia.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

25.11.2016 r. 16:11

Podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji obligacji serii J

RB nr 56/2016

Emitent w dniu 15 listopada 2016 r. zawarł z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii J. O emisji obligacji serii J Emitent informował w raporcie 54/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 15,6 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. zawarł ze spółką PRAGMA INKASO S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której PRAGMA INKASO S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii J. Poręczenie jest udzielone do kwoty 15,6 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.11.2016 r. 08:56

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji serii F, G i H

RB nr 55/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  F, G i H, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 października 2016 r.:

dla serii F            13.011.159,73 zł;

dla serii G           13.007.005,04 zł;

dla serii H           26.005.983,93 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.11.2016 r. 18:30

Emisja obligacji serii J

RB nr 54/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 8 listopada 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii J, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji, celem emisji obligacji serii J jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 120.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez organizatora emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 2 grudnia 2020 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 24 listopada 2020 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii J oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 2 grudnia 2016 r.

Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 15,6 mln zł.  Wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 21 października 2016 r. wymienia ona kwotę 89.616.687,93 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 89.030.717,01 zł jako jego wartość godziwą.

Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 100 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji.

W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii J istnieją także obligacje serii F (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wcześniejszego wykupu ustalonym na 25 listopada 2016 r., obligacje serii G (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wcześniejszego wykupu ustalonym na 25 listopada 2016 r., obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r. oraz obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r. O wcześniejszym wykupie obligacji serii F i G Emitent informował w raporcie nr 52/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. Zobowiązania Emitenta na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 30 września 2016 r. wynoszą 75.416 tys. złotych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

9.11.2016 r. 10:33

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 r.

RB nr 53/2016

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za trzeci kwartał 2016 r. z dnia  14 listopada  2016 r. na 10 listopada 2016 r.  Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

7.11.2016 r. 16:38

Wcześniejszy wykup obligacji serii F i G

RB nr 52/2016

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 4 listopada 2016 r. Emitent podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii F i G. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w warunkach emisji obligacji obu serii.  Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje obu serii, tj. 10.000 sztuk obligacji serii F oraz 10.000 sztuk obligacji serii G. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 17 listopada 2016 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 25 listopada 2016 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji w dniu wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, czyli nominał obligacji, odsetki oraz premię. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji zostaną dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Przed ww. zmianą obligacje serii F miały być wykupione w dniu 19 lutego 2018 r., a obligacje serii G miały być wykupione w dniu 23 kwietnia 2018 r. Uprawnione do odsetek byłyby osoby posiadające obligacje odpowiednio w dniu 9 lutego 2018 r. dla serii F oraz w dniu 13 kwietnia 2018 r. dla serii G. Na skutek dokonania zamiany terminu wykupu okres za który naliczane są odsetki został skrócony do dnia 25 listopada 2016 r.  Uprawnione do otrzymania odsetek będą osoby posiadające obligacje w dniu 17 listopada 2016 r. Dodatkowo każdy z obligatariuszy otrzyma premię w wysokości 6,00 zł. dla każdej obligacji obu serii.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

4.11.2016 r. 15:07

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii I

RB nr 51/2016

Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii I, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 2 listopada 2016 r. Subskrypcję przeprowadzono w okresie od 2 do 3 listopada 2016 r., przydział miał miejsce 3 listopada 2016 r. Subskrypcja objęła 200 tys. obligacji, emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów, przydzielono wszystkie 200 tys. sztuk obligacji. Obligacje zostały nabyte po cenie 100 zł. Zapisy złożyło dwóch inwestorów i tylu inwestorom przydzielono obligacje. Wartość przeprowadzonej subskrypcji to 20 mln zł. Emitent nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii I do publicznego obrotu. Więcej informacji na temat emisji Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 50/2016 z 2 listopada 2016 r.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

3.11.2016 r. 13:55

Emisja obligacji serii I oraz podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji

RB nr 50/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 2 listopada 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii I oraz ustalenia warunków ich emisji. Celem emisji jest wykup obligacji serii F i G Emitenta.Emisja obejmuje nie więcej niż 200.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii I. Ewidencję obligacji będzie prowadził organizator emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 42 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 3 maja 2020 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, tj. 23 kwietnia 2020 r. Obligacje serii I oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3 M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego,powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 3 listopada 2016 r. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek.Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 26 mln zł. Wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu,wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 21 października 2016 r. wymienia ona kwotę 89.616.687,93 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 89.030.717,01 zł jako jego wartość godziwą. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 100 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii I istnieją także obligacje serii F (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu na 19 lutego 2018 r., obligacje serii G (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu na 23 kwietnia 2018 r. oraz obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r. Zobowiązania Emitenta na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 30 września 2016 r. wynoszą 75.416 tys. złotych, w tym zobowiązania przeterminowane zero złotych.W związku z emisją obligacji serii I Emitent w dniu 2 listopada 2016 r. zawarł z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze prawo zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii I. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 26 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.Ponadto Emitent informuje, że w dniu 2 listopada 2016 r. zawarł ze spółką PRAGMA INKASO S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii I. Poręczenie jest udzielone do kwoty 26 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

2.11.2016 r. 13:21

Wyznaczenie daty pierwszego notowania Obligacji serii H na rynku Catalyst

RB nr 49/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 27 października 2016 r.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1123/2016 o wyznaczeniu na 28 października 2016 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 200.000 obligacji na okaziciela serii H wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00123. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą PRF0919.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

28.10.2016 r. 11:44

Wprowadzenie obligacji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB nr 48/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 25 października 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 200 000 obligacji na okaziciela serii H wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

26.10.2016 r. 10:24

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii F, G i H

RB nr 47/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  F, G i H, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 września 2016 r.:

dla serii F            13.018.917,32  zł;

dla serii G           13.091.584,22  zł;

dla serii H           26.008.389,03  zł.

14.10.2016 r. 10:31

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB nr 46/2016

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 13 października 2016 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z prezesem zarządu, Panem Tomaszem Boduszkiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR pobierz adobe-pdf


13.10.2016 r. 12:37

Rejestracja obligacji serii H w KDPW

RB nr 45/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 10 października 2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie 200.000 sztuk obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 100,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00123, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

11.10.2016 r. 09:39

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB nr 44/2016

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 10 października 2016 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z prezesem zarządu, Panem Tomaszem Boduszkiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR  pobierz adobe-pdf

10.10.2016 r. 14:34

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2016 r.

RB nr 43/2016

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za III kwartał 2016 r.  Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2016 r. pobierz adobe-pdf

6.10.2016 r. 14:26

Istotna informacja

RB nr 42/2016

Emitent informuje, że wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w sprawie p-ko Bankowi Pekao S.A. o zapłatę 5.182.345,93 tys. zł, w którym Sąd II Instancji oddalił apelację Emitenta. O sprawie Emitent informował wcześniej w raportach bieżących nr 69/2015 oraz 30/2016. Emitent nie zgadza się z rozstrzygnięciem sadu i podtrzymuje swoje stanowisko opisane w raporcie nr 30/2016.  Jednocześnie Emitent przypomina, iż całość należności objętych w/w postępowaniem objął odpisem aktualizującym w trzecim kwartale 2015 r. i obciążył nim wynik 2015 r., a sam odpis miał charakter memoriałowy, co zostało szczegółowo wyjaśnione w raporcie nr 69/2015. W związku z powyższym ewentualne niepowodzenie skargi kasacyjnej nie będzie mieć negatywnego wpływu na wyniki bieżące Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

30.09.2016 r. 09:04

Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii H

RB nr 41/2016

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii H, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 29 sierpnia 2016 r.

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 7 września 2016 roku;

2) data zakończenia subskrypcji: 20 września 2016 roku;

3) data przydziału instrumentów finansowych: 21 września 2016 roku;

4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 200.000 sztuk Obligacji;

5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze.

6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 200.000 sztuk Obligacji serii H;

7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100 zł;

8 liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii H złożyło 140 osób;

9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii H przydzielono 140 osobom;

10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji:  20.000.000,- zł;

12) łączne koszty emisji wyniosły: 486.340 zł, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 486.340 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,

c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a,

d) promocji oferty: 0 zł.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,43 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

21.09.2016 r. 13:40

Umorzenie obligacji serii E

RB nr 40/2016

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym dokonano z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych rozliczeń związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji serii E. O wcześniejszym wykupie obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2016 przekazanym w dniu 29 sierpnia 2016 r. Emitent dokonał wszystkich czynności mających na celu zaspokojenie roszczeń obligatariuszy z Obligacji serii E co skutkowało nabyciem przez Emitenta 20.000 obligacji oraz ich umorzeniem. Podstawą prawną nabycia Obligacji jest uchwała Zarządu Emitenta z dnia 29 sierpnia 2016 r. nr 2/29.08.2016 o wcześniejszym wykupie Obligacji serii E, artykuł 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 7.4 warunków emisji. Średnia jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 1.018,24 zł. Emitent nabył obligacje w związku ze skorzystaniem, z przewidzianego w warunkach emisji, prawa do ich wcześniejszego wykupu, co z kolei miało na celu doprowadzenie do ich umorzenia.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

16.09.2016 r. 13:18

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 39/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 sierpnia 2016 r.:

dla serii E 26.087.398,18 zł;
dla serii F 13.111.153,96 zł;
dla serii G 13.880.685,12 zł.

12.09.2016 r. 10:05

Korekta wybranych danych finansowych

RB nr 38/2016

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że w okresowym raporcie za pierwsze półrocze 2016 r. w tabeli wybrane dane finansowe na str. 7 omyłkowo podano błędne dane za 2015 r. W związku z powyższym w załączeniu przysyłamy tabelę z poprawnymi danymi. Błąd nie miał wpływu na pozostałe dane finansowe wykazane w sprawozdaniu.

Korekta wybranych danych finansowych pobierz adobe-pdf

 

7.09.2016 r. 13:35

Emisja obligacji serii H oraz podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji

RB nr 37/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu  29 sierpnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii H, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 200.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H. Podobnie jak w przypadku obligacji wcześniejszych serii Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez organizatora emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.  Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 36 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 21 września 2019 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 13 września 2019 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii H oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 21 września  2016 r.  Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 26 mln zł.  Wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 30 maja 2016 r. wymienia ona kwotę 53 948 135,98 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 53 590 160,22 zł jako jego wartość godziwą. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 100 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii H istnieją także obligacje serii E (wartość emisji 20 mln zł), których wcześniejszy wykup nastąpi 21 września 2016 r., serii F (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu na 19 lutego 2018 r. oraz serii G (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu na 23 kwietnia 2018 r. Zobowiązania Emitenta na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 30 czerwca 2016 r. wynoszą 63.674 tys.  Ponadto Emitent w dniu 29 sierpnia 2016 r. zawarł z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii H. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 26 mln- zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.  Emitent informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. zawarł ze spółką PRAGMA INKASO S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii H. Poręczenie jest udzielone do kwoty 26 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.08.2016 r. 15:34

Wcześniejszy wykup obligacji serii E

RB nr 36/2016

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. podjął uchwałę nr 2/29.08.2016 o wcześniejszym wykupie obligacji serii E. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w pkt 7.4 „Warunków emisji 20.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E”.  Zgodnie z treścią ww. uchwały decyzja o wcześniejszym wykupie obejmuje wszystkie 20.000 sztuk obligacji serii E, które zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 8 września 2016 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 16 września 2016 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z Obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji serii E, w dniu wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, czyli nominał obligacji, odsetki oraz premię. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji zostaną dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.. Przed ww. zmianą obligacje serii E miały być wykupione w dniu 19 grudnia 2016 r., a uprawnienie do odsetek byłyby osoby posiadające obligacje w dniu 9 grudnia 2016 r. Na skutek dokonania zamiany terminu wykupu okres za który naliczane są odsetki został skrócony do dnia 16 września 2016 r. Odsetki będą naliczone do tegoż dnia i wyniosą 15,24 zł. na każda obligację.  Uprawnione do otrzymania odsetek będą osoby posiadające obligacje w dniu 8 września 2016 r. Dodatkowo każdy z obligatariuszy otrzyma premię w wysokości 0,1% wartości obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do pierwotnie ustalonego dnia wykupu, która wyniesie 3,00 zł. dla każdej obligacji.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.08.2016 r. 15:33

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 35/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 lipca 2016 r.:

dla serii E            26.048.397,12  zł;

dla serii F            13.029.202,78  zł;

dla serii G           13.156.228,78  zł.

17.08.2016 r. 15:34

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB 34/2016

Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 12.08.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z dostawą drewna i produktów drewnopodobnych w województwie mazowieckim  ( Faktorant ). Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi  wobec 302 dłużników faktoringowych. (więcej…)

12.08.2016 r. 13:45

Informacja otrzymana od osoby blisko związanej z członkiem Rady Nadzorczej

RB 33/2016

Pragma Faktoring S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 02 sierpnia 2016 r. powiadomień, przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta od VBCP Asset Management sp. z o.o. będącej osobą blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – Panem Rafałem Witkiem.  Pełna treść powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 

powiadomienie o transakcji

2.08.2016 r. 16:12

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 32/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 czerwca 2016 r.:

dla serii E            26.033.873,87  zł;

dla serii F            13.000.229,00  zł;

dla serii G           13.097.718,61  zł.

 

27.07.2016 r. 15:13

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2016 r.

RB nr 31/2016

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

Dane o portfelu i sprzedaży w 2 kwartale 2016 roku

5.07.2016 r. 09:21

Istotna informacja

RB nr 30/2016

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok w sprawie z powództwa Pragmy Faktoring S.A. p-ko Bankowi Pekao S.A. o zapłatę 5.182.345,93 tys. zł (po wcześniejszym ograniczeniu powództwa), w którym oddalił apelację Emitenta utrzymując w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24 sierpnia 2015 r. O wyroku sądu pierwszej instancji Emitent informował raportem bieżącym nr 65/2015. Sąd Apelacyjny częściowo podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji uznając samo rozstrzygnięcie za prawidłowe. Emitent rozważy złożenie skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.  Emitent przypomina w tym miejscu, że zawiązał już odpis na całość należności będących przedmiotem procesu i obciążył nim wynik za rok 2015. W związku z tym wyrok Sądu Apelacyjnego nie będzie mieć negatywnego wpływu na bieżące wyniki finansowe, a z uwagi na memoriałowy charakter odpisu (szczegółowo opisany w raporcie 65/2015), także na bieżącą działalność operacyjną.

23.06.2016 r. 14:44

Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

RB nr 29/2016

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt  22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)  Emitent informuje, że:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 21 czerwca 2016 r. podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję: Michała Kolmasiaka, Rafała Witka, Ireneusza Rymaszewskiego, Marcina Nowaka oraz Marka Mańkę. (więcej…)

22.06.2016 r. 10:14

Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r.

RB nr 28/2016

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r.

Wykaz 5 proc.

22.06.2016 r. 10:08

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r.

RB nr 27/2016

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 21 czerwca 2016 r., a także przekazuje informacje o zmianach w statucie spółki oraz jego tekst jednolity.

Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

Uchwały podjęte

Tekst jednolity statutu

Zmiany statutu

22.06.2016 r. 09:56

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 26/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 14.06.2016 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą budowlaną z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

14.06.2016 r. 14:58

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 25/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 maja 2016 r.:

dla serii E            26.330.569,19  zł;

dla serii F            13.068.947,92  zł;

dla serii G           13.141.536,69  zł.

14.06.2016 r. 08:50

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 24/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 07.06.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą produktów z tworzyw sztucznych z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

7.06.2016 r. 15:37

Zawarcie umowy kredytu obrotowego

RB nr 23/2016

Emitent informuje, że w dniu 6 czerwca 2016 r. podpisał z bankiem komercyjnym mającym siedzibę w Polsce umowę kredytu obrotowego na kwotę 10 mln zł, który będzie przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej Emitenta, a w pierwszej kolejności częściowe refinansowanie obligacji serii E wyemitowanych przez Pragma Faktoring S.A., a zapadalnych 19 grudnia 2016 r.  Warunki finansowe umowy nie odbiegają od stawek oprocentowania i prowizji występujących na rynku usług bankowych przeznaczonych dla przedsiębiorców.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy w okresie na jaki została zawarta przekracza próg 10% wartości przychodów ze sprzedaży brutto Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: par. 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

6.06.2016 r. 13:43

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 22/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 kwietnia 2016 r.:

dla serii E            26.332.162,14  zł;

dla serii F            13.024.127,57  zł;

dla serii G           13.006.348,60  zł

16.05.2016 r. 11:32

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2016 r.

RB nr 21/2016

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za pierwszy kwartał 2016 r. z dnia 16 maja 2016 r. na 12 maja 2016 r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

9.05.2016 r. 11:09

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB nr 20/2016

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 21 czerwca 2016 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał oraz projekt jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego proponowane zmiany.

Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2016 r.

Tekst jednolity statutu

6.05.2016 r. 15:47

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w roku 2016 r.

RB nr 19/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 lit. j) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy 4AUDYT Sp. z o.o.  z/s w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2016 oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Umowa z ww. podmiotem ma być zawarta na okres potrzebny na wykonanie ww. badania i przeglądu. Emitent korzystał z usług 4AUDYT Sp. z o.o. w zakresie badania i przeglądu półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej, w której Emitent był wówczas jednostką dominującą, oraz w trakcie prac związanych z emisja obligacji wszystkich serii (od A do G), w zakresie wyceny wierzytelności będących przedmiotem zastawu rejestrowego zabezpieczającego wykonanie zobowiązań Emitenta wynikających z emisji ww. obligacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).


 

25.04.2016 r. 14:58

Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

RB nr 18/2016

Rada Nadzorcza Pragmy Faktoring S.A., na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 r., podjęła uchwały o powołaniu z tym dniem Zarządu Emitenta na kolejną wspólną, pięcioletnią kadencję. Skład Zarządu nie uległ zmianie i jest następujący:

 • Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu;
 • Jakub Holewa – Wiceprezes Zarządu;
 • Daniel Mączyński – Wiceprezes Zarządu;
 • Agnieszka Kowalik – Członek Zarządu;
 • Grzegorz Pardela – Członek Zarządu. (więcej…)
25.04.2016 r. 14:57

Zawarcie umowy inwestycyjnej, objęcie udziałów w spółce Lease Link Sp. z o.o.

RB nr 17/2016

Emitent informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. zawarł z osobami fizycznymi będącymi udziałowcami spółki Lease Link Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) umowę inwestycyjną, która przewiduje:

a. objęcie przez Pragma Faktoring S.A. nowych udziałów wyemitowanych przez Spółkę, dających 50 % udział Pragma Faktoring w podwyższonym kapitale zakładowym;

b. kierowanie do Pragma Faktoring kolejnych emisji udziałów w Spółce po uprzednim zrealizowaniu przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej celów biznesowych;

c. osiągnięcie docelowo (po zrealizowaniu wszystkich w/w celów biznesowych) przez Pragma Faktoring poziomu 71,5 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki;

d. współpracę stron w zakresie rozwijania działalności Spółki, jej zarządzania oraz finansowania.

W wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej w dniu 21 kwietnia 2016 r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a Pragma Faktoring złożyła oświadczenie o objęciu 100 udziałów, stanowiących 50 % w podwyższonym kapitale zakładowym.

Lease Link Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach mikro leasingu realizowanego poprzez innowacyjną aplikację online, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zakupów dokonywanych w ramach handlu e-commerce.

Przesłanki biznesowe inwestycji Pragma Faktoring w Spółkę, a także przewidywane synergie działalności obu spółek przedstawia załączona do niniejszego raportu prezentacja.

Wartość nabytych w dniu dzisiejszym udziałów nie przekracza obowiązującego Emitenta progu aktywów znacznej wartości (par. 2 ust. 1 pkt 45 lit b) rozporządzenia MF o raportach bieżących i okresowych (…).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

Pragma Faktoring-inwestycja w Lease Link

21.04.2016 r. 13:35

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 16/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 19.04.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką działającą w branży związanej z produkcją wyrobów budowlanych z betonu z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)
19.04.2016 r. 15:05

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 15/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 marca 2016 r.:

dla serii E            26.075.670,38  zł;

dla serii F            13.193.472,44  zł;

dla serii G           13.077.605,15  zł.

 

15.04.2016 r. 13:34

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 14/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 14.04.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółdzielnią prowadzącą działalność usługową wspomagającą produkcję roślinną z siedzibą w województwie lubelskim (Faktorant). (więcej…)

14.04.2016 r. 15:16

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2016 r.

RB nr 13/2016

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za I kwartał 2016 r.

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

6.04.2016 r. 10:27

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 12/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 22 marca 2016 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży ogrodniczej, który ma siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim (Faktorant). Na podstawie umowy Emitent zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec jego 3 kontrahentów. (więcej…)

24.03.2016 r. 10:25

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 11/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 18.03.2016 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej paliw z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant ).

(więcej…)

18.03.2016 r. 16:39

PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 10/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 29 lutego 2016 r.:

dla serii E 26.130.027,31 zł;

dla serii F 13.477.895,37 zł;

dla serii G 13.031.246,56 zł.

 

15.03.2016 r. 22:00

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB  nr 9/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 08.03.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką  działającą w branży sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

8.03.2016 r. 15:26

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 8/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.03.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

4.03.2016 r. 16:30

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Raport EBI 1/2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

GPW dobre praktyki 2016 PRAGMA FAKTORING SA

 

29.02.2016 r. 12:55

Zawarcie umowy kredytu bankowego

RB nr 7/2016

Zarząd Emitenta informuje, że dnia 24 lutego 2016 r. zawarł z bankiem z siedzibą w Polsce umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Umowa jest zawarta na okres trzech lat. Kwota kredytu wynosi 20.000.000,- zł, przy czym część kredytu do równowartości 10 mln zł może być wykorzystywana również w walucie euro. Wynagrodzenie banku nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych świadczonych przez banki. Uzyskanie kredytu przyczyni się do zwiększenia skali działania Spółki i generowanych przez nią przychodów oraz do optymalizacji kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę, zarówno poprzez zmniejszenie uśrednionego poziomu oprocentowania długu, jak i obciążanie kosztami finansowania kredytu jedynie w zakresie, w którym będzie on wykorzystywany.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentówfinansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekstjednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

 

 

24.02.2016 r. 15:52

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 6/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 stycznia 2016 r.:

dla serii E            26.024.661,38  zł;

dla serii F            13.091.041,03  zł;

dla serii G           13.017.824,14  zł.

 

15.02.2016 r. 10:08

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 5/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 26.01.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży usługowej związanej z utrzymaniem czystości z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

29.01.2016 r. 16:40

Powołanie nowego członka zarządu

RB nr 4/2016

Emitent informuje, że Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę na mocy której z dniem 25 stycznia 2016 r. Pan Daniel Mączyński został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. Daniel Mączyński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania – Polish Open University w Warszawie, jest w trakcie studiów EMBA w centrum szkoleniowym  Polish Open University w Warszawie przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula  i Oxford Brookes University. Ukończył warsztaty związane z zarządzaniem  strategicznym  opracowane przez Harvard Business Publishing oraz uczestniczył  w programie Elite Sales Program of Harvard Business Review.  Posiada następujące doświadczenie zawodowe: od 2000 r. do 2015 r. zajmował w Raiffeisen Leasing Polska S.A. stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządzającego, Pion Sprzedaży Bankowej i Biznesu Korporacyjnego, a wcześniej zajmował tam stanowiska: Zastępcy Dyrektora Sieci Sprzedaży, Dyrektora Makroregionu, Dyrektora Regionu, Senior Account Manager, Account Manager. W latach 1996 – 1997 pracował w   Pomorskim Towarzystwie Leasingowym S.A.

Daniel Mączyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259).

 

25.01.2016 r. 16:04

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

RB nr 3/2016

Zarząd Pragma Faktoring S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w2016 roku:

– raport roczny za 2015 rok – 21 marca 2016 r.

– raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 r.

– raport półroczny za I półrocze 2016 roku – 29 sierpnia 2016 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). Z uwagi na fakt, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2016 roku (tj. w ciągu 80 dni od zakończenia roku obrotowego), Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia.

21.01.2016 r. 16:28

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

RB nr 2/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 grudnia 2016 r.:

dla serii E            26.104.349,20  zł;

dla serii F            13.051.935,12  zł;

dla serii G           13.030.160,85  zł.

11.01.2016 r. 11:42

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności po IV kwartale 2015 r.

RB nr 1/2016

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności po czwartym kwartale 2015 r.

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności po IV kwartale 2015 r.

7.01.2016 r. 16:01

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 78/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 listopada 2015 r.:

dla serii E            26.064.851,26  zł;

dla serii F            13.002.823,32  zł;

dla serii G           13.014.650,65  zł.

 

14.12.2015 r. 09:30

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 77/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 24.11.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

24.11.2015 r. 16:55

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 76/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 24.11.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży spożywczej z siedzibą w województwie świętokrzyskim (Faktorant). (więcej…)

24.11.2015 r. 16:54

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 75/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.11.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży paliwowej z siedzibą w województwie lubelskim (Faktorant). (więcej…)

20.11.2015 r. 16:09

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 74/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. informuje o stanie przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 października 2015 r.:

dla serii E            26.152.294,76  zł;

dla serii F            13.161.423,15  zł;

dla serii G           13.018.075,38  zł.

 

12.11.2015 r. 10:47

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 73/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 września 2015 r.:

dla serii E            26.009.182,51  zł;

dla serii F            13.020.890,46  zł;

dla serii G           13.115.992,32  zł.

14.10.2015 r. 15:19

PRAGMA FAKTORING SA Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2015 r.

RB nr 72/2015

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za III kwartał 2015 r.

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2015 r.

5.10.2015 r. 12:51

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 71/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 sierpnia 2015 r.:

dla serii E            26.017.531,83  zł;

dla serii F            13.273.169,11  zł;

dla serii G           13.337.940,44  zł.

 

14.09.2015 r. 10:54

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 70/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 03.09.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży produkcji obuwia z siedzibą w województwie łódzkim (Faktorant). (więcej…)

3.09.2015 r. 14:59

Istotna informacja

RB nr 69/2015

W związku z postępowaniem sądowym z powództwa Pragma Faktoring S.A. przeciwko Bankowi Pekao S.A. o zapłatę kwoty 5.700 tys. wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia Emitent informuje, że otrzymał informację, iż w dniu 24 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok oddalający powództwo Spółki w całości. Wyrok nie jest prawomocny.

O postępowaniu tym Spółka informowała w raporcie okresowym za I półrocze 2014 r. i kolejnych raportach okresowych. Roszczenie Pragma Faktoring S.A. wynika z udzielonej przez w/w Bank na rzecz Pragma Faktoring S.A. bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie, niezależnie od ważności i skutków prawnych umowy gwarancji bankowej udzielonej na wypadek nie wykonania przez spółkę WZRT Północ Sp. z o.o. zobowiązań pieniężnych wobec Pragma Faktoring S.A. wynikających z zawartej pomiędzy Pragma Faktoring S.A. i WZRT Północ Sp. z o.o. umowy 01/10/2013/ŁS/U/R/NC z dnia 02.10.2013 r. wraz z aneksem nr 1,2,3. Pozwany Bank Pekao S.A. odmawia spełnienia świadczenia z gwarancji argumentując, iż wprawdzie gwarantował zapłatę kwoty 5.700.000 zł na rzecz Pragma Faktoring S.A., ale w przypadku niewykonania przez WZRT Północ innej umowy niż faktycznie zawarta pomiędzy Pragma Faktoring i WZRT Północ, z której wynikają wierzytelności Pragma Faktoring do WZRT Północ. Bank powołuje się na kserokopię rzekomo otrzymanej od WZRT Północ na etapie procedowania gwarancji umowy pomiędzy Pragma Faktoring i WZRT Północ o tej samej dacie i nazwie co faktycznie zawarta umowa 01/10/2013/ŁS/U/R/NC z dnia 02.10.2013 r., z której wynikać miały zobowiązania WZRT Północ do Pragma Faktoring na kwotę 5.700.000 zł, jednocześnie potwierdzając, iż nie dysponuje oryginałem umowy, która rzekomo została mu złożona przez WZRT Północ Sp. z o.o. Bank argumentuje przy tym, że Pragma Faktoring nie wykonała zobowiązań wobec WZRT Północ z tej umowy, za wykonanie których WZRT Północ miała zapłacić, więc nie powstał obowiązek zrealizowania gwarancji. Umowa, na którą powołuje się Bank, nie została jednak nigdy zawarta ani nawet negocjowana między Pragma Faktoring a WZRT Północ, a w ocenie Pragma Faktoring jej podpisy na kopii przedstawionej przez Bank zostały skopiowane z innego dokumentu. Bezdyskusyjnym jest zatem, iż w obrocie istniała tylko jedna umowa pomiędzy Pragma Faktoring S.A. a WZRT Północ o dacie i nazwie wskazanej w gwarancji bankowej udzielonej przez Bank Pekao S.A., umowa ta została przez Pragma Faktoring S.A. wykonana, a WZRT Północ nie zapłaciła wynikających z nich zobowiązań na rzecz Pragma Faktoring S.A. W ocenie Pragma Faktoring S.A. stanowisko Banku Pekao S.A. nie jest zatem zasadne. Pragma Faktoring jest działającym w dobrej wierze i w zaufaniu do Banku beneficjentem gwarancji. Ewentualne nieprawidłowości przy procedowaniu gwarancji związane są wyłącznie z czynnościami mającymi miejsce w bezpośrednich relacjach między Bankiem a WZRT Północ jako jego klientem zlecającym udzielenie gwarancji. W czynnościach tych Pragma Faktoring S.A. nie brała udziału i nie były jej znane żadne okoliczności, na które powołuje się obecnie Bank. Dodatkowo gwarancja bankowa udzielona przez Bank zawiera stwierdzenie, iż zobowiązanie Banku jest nie tylko bezwarunkowe i nieodwołalne, ale też niezależne od ważności i skutków prawnych umowy 01/10/2013/ŁS/U/R/NC z dnia 02.10.2013 r., której roszczenia zabezpiecza. Stanowisko Pragma Faktoring S.A. potwierdzają niezależne opinie prawne.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, iż w jego ocenie umowa przedłożona Bankowi przez WZRT Północ została sfałszowana, a jedyną umową występującą w obrocie była umowa, z której Pragma Faktoring wywodzi swoje roszczenia do WZRT. Sąd przyjął jednak, iż Bank dołożył należytej staranności w weryfikacji przedstawionej mu przez WZRT umowy (mimo, że bezspornym między stronami było, iż otrzymał jedynie jej kserokopię, bez załączników i nie zwrócił się o dodatkowe wyjaśnienia do WZRT czy też Pragma Faktoring), a ponieważ pomiędzy stronami sporu nie doszło do konsensusu, którą umowę zabezpiecza gwarancja to Pragma Faktoring nie może powoływać się na jej bezwarunkowy i abstrakcyjny charakter.

W ocenie Spółki treść wyroku nie uwzględnia charakteru prawnego zobowiązania Banku jako wystawcy gwarancji bankowej, która w niniejszej sprawie – czego Sąd nie kwestionował – ma charakter abstrakcyjny i bezwarunkowy. Dodatkowo stanowisko Sądu, wbrew utrwalonym poglądom wyrażanym w doktrynie i orzecznictwie, odmawia ochrony prawnej beneficjentowi gwarancji (tj. adresatowi oświadczeń Banku zawartych w gwarancji bankowej) mimo, iż gwarancja została zredagowana bez udziału beneficjenta, tj. została wydana na zlecenie WZRT a zredagowana przez Bank. W ocenie doradców prawnych Spółki i w świetle posiadanych opinii prawnych apelacja od wyroku jest uzasadniona i konieczna i zostanie ona przez Spółkę złożona. Bazując na posiadanych ekspertyzach Spółka ocenia wysoko szanse na uzyskanie korzystnego wyroku w II instancji.

Spółka z uwagi na opinie prawne potwierdzające zasadność roszczenia dotychczas nie zawiązywała odpisu korygującego wartość bilansową dochodzonej kwoty głównej, a jedynie dokonywała na bieżąco odpisów na odsetki z tytułu opóźnienia. W związku z wydanym wyrokiem sądowym, o ile do czasu sporządzania sprawozdania rocznego nie zostanie on w toku postępowania apelacyjnego uchylony bądź zmieniony, Spółka dokona stosownego odpisu aktualizującego wartość tych należności obciążając nim wynik 2015 r. Jednocześnie Emitent informuje, że środki wypłacone WZRT Północ, o zwrot których występował w powództwie przeciw w/w Bankowi, już od 6-ciu kwartałów są wyłączone z obrotu. Ewentualny odpis będzie miał charakter niegotówkowy i nie wpłynie na bieżącą sprzedaż Spółki.

25.08.2015 r. 21:05

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2015 r.

RB nr 68/2015

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za pierwsze półrocze 2015 r.z dnia 27 sierpnia 2015 r. na 20 sierpnia 2015 r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych(…).

17.08.2015 r. 14:05

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

RB nr 67/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 lipca 2015 r.:

dla serii E            26.126.530,89  zł;

dla serii F            13.050.722,67  zł;

dla serii G           13.272.270,13  zł.

 

6.08.2015 r. 11:50

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 66/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 17.07.2015 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

17.07.2015 r. 15:17

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 65/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 czerwca 2015 r.:

dla serii E            26.037.508,98 zł;

dla serii F            13.239.383,97 zł;

dla serii G           13.195.102,18 zł.

10.07.2015 r. 13:36

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

Rb nr 64/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.07.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

9.07.2015 r. 15:51

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w roku 2015 r.

RB nr 63/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 8 lipca 2015 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 lit j) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy 4AUDYT Sp. z o.o.  z/s w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2015 oraz rocznego sprawozdania finansowego. Umowa z ww. podmiotem ma być zawarta na okres potrzebny na wykonanie ww. badania i przeglądu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

8.07.2015 r. 13:55

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2015 r.

RB nr 62/2015

Zarząd Pragma Faktoring SA przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za II kwartał 2015.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu Pragma Faktoring SA

6.07.2015 r. 14:28

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 61/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 26 czerwca 2015 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą zajmującym się sprzedażą paliw, metali i chemii przemysłowej, który ma siedzibę w Województwie Opolskim (Faktorant). (więcej…)

26.06.2015 r. 12:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 60/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 maja 2015 r.:

dla serii E            26.157.777,28 zł;

dla serii F            13.017.395,07 zł;

dla serii G           13.112.503,10 zł.

12.06.2015 r. 10:06

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 59/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 10.06.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży transportowej z siedzibą w województwie zachodniopomorskim (Faktorant). (więcej…)

10.06.2015 r. 15:13

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 58/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 01.06.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży przetwórstwa mięsnego z siedzibą w województwie warmińsko-mazurskim (Faktorant). (więcej…)

1.06.2015 r. 15:00

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 57/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 28.05.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją wyrobów ogniotrwałych z siedzibą w województwie śląskim(Faktorant). (więcej…)

28.05.2015 r. 14:49

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 56/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 25.05.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą kosmetyków z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

25.05.2015 r. 14:20

Wyznaczenie daty pierwszego notowania Obligacji serii G na rynku Catalyst

RB nr 55/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2015 r.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 489/2015 o wyznaczeniu na 22 maja 2015 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii G wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00115. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą PRF0418.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

21.05.2015 r. 10:41

Wprowadzenie obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB nr 54/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 10 000 obligacji na okaziciela serii G wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

19.05.2015 r. 09:55

Zawarcie istotnego aneksu do umowy kredytu

RB nr 53/2015

Emitent informuje, że w dniu 13 maja 2015 r. podpisał aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej wcześniej z jednym z banków zajmujących się finansowaniem podmiotów gospodarczych. Aneks zwiększył limit umowy o 10 mln zł. Kredyt będzie wykorzystany do finansowania bieżącej działalności Emitenta. Wynagrodzenie banku nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych. Zabezpieczeniem roszczeń banku jest ustanowienie hipotek umownych łącznych na nieruchomościach własność Emitenta oraz poręczenie udzielone przez Pragma Inkaso S.A. Umowa zawarta jest na okres do dnia 12 maja 2016 r.

Podstawa prawna:  art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej – informacje poufne

13.05.2015 r. 15:51

Rejestracja obligacji serii G w KDPW

BR nr 52/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 12 marca 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie 10.000 sztuk obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00115, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.  Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

 

13.05.2015 r. 10:16

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 51/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 12.05.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją i montażem stolarki otworowej i aluminiowej z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

12.05.2015 r. 13:00

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 50/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 kwietnia 2015 r.:

 • dla serii E            26.579.315,81  zł;
 • dla serii F            13.078.063,80  zł;
 • dla serii G           13.025.493,30  zł.
11.05.2015 r. 15:20

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 49/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 08.05.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

8.05.2015 r. 15:10

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 48/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 08.05.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży transportowej z siedzibą w województwie zachodniopomorskim (Faktorant). (więcej…)

8.05.2015 r. 14:24

Korekta raportu bieżącego nr 47/2015

Raport nr 47k/2015

Pragma Faktoring S.A. koryguje wskazanie dnia wypłaty dywidendy, który wyznaczony został na 4 czerwca 2015 r.

5.05.2015 r. 13:25

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy

RB nr 47/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A. podjęło w dniu 5 maja 2015 r. uchwałę nr 15 o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą:

1)  ogólna wartość dywidendy wynosi 4.002.819,60 zł;

2)  wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1,56 zł;

3)  liczba akcji objętych dywidendą to 2.565.910 szt.;

4)  dzień dywidendy to 20 maja 2015 r.;

5)  dzień wypłaty dywidendy to 14 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: §. 38 ust. 2 RMF z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

5.05.2015 r. 13:08

Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2015 r.

RB nr 46/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2015 r.

Wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w dniu 5 maja 2015 r.

5.05.2015 r. 12:25

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 5 maja 2015 r

RB nr 45/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w dniu 5 maja 2015 r.

Uchwały podjęte na WZA w dniu 05.05.2015 r.

 

5.05.2015 r. 12:12

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015 r.

RB nr 44/2015

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za pierwszy kwartał 2015 r. z dnia 14 maja 2015 r. na 7 maja 2015 r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

4.05.2015 r. 09:50

Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii G

RB nr 43/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii G, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 19 marca 2015 r. (więcej…)

23.04.2015 r. 15:14

Emisja obligacji serii G – uzupełnienie raportu nr 25/2015

RB nr 42/2015

Emitent uzupełnia informacje zawarte w raporcie 25/2015 o wskazanie wartości zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia, czyli na 31 marca 2015 r. Zobowiązania łączne dla danych jednostkowych wyniosły  50 200 tys. zł, w tym zobowiązania oprocentowane to 45 180 tys. zł. Emitent nie spodziewa się aby do czasu całkowitego wykupu obligacji jego zobowiązania przekroczyły poziom 100 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

22.04.2015 r. 14:09

Zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta – zabezpieczenie emisji obligacji serii G

RB nr 41/2015

W dniu 20 kwietnia 2015 r. Emitent uzyskał informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta do rejestru zastawów. Zastaw zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii G. O emisji obligacji serii G oraz o zawarciu umów z tym związanych Emitent informował w raportach bieżących nr 25/2015, 30/2015.  (więcej…)

20.04.2015 r. 15:21

Szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring SA za I kwartał 2015 r.

RB nr 40/2015

Zarząd Emitenta przedstawia szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring SA

Szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring SA za I kwartał 2015 r.

20.04.2015 r. 13:02

Zawarcie kolejnych umów ubezpieczenia faktoringu z Atradius Cerdit Insurance NV S.A.

RB nr 39/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zawarła z Atradius Cerdit Insurance NV S.A. w Warszawie umowy ubezpieczenia faktoringu na kolejny rok ubezpieczeniowy, tj. umowę ubezpieczenia faktoringu pełnego (bez regresu), umowę ubezpieczenia faktoringu z regresem, umowę ubezpieczenia faktoringu eksportowego pełnego (bez regresu) oraz umowę ubezpieczenia faktoringu eksportowego z regresem. Przedmiotem każdej z umów jest ubezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (dłużnika) lub przewlekłej zwłoki w zapłacie. Podpisanie umów pozwala Emitentowi na oferowanie klientom usługi faktoringowej w wersji z ubezpieczeniem dla każdego z typów faktoringu, w tym także faktoringu exportowego co umożliwia finansowanie wierzytelności  należnych od odbiorców mających siedziby na terenie państw Unii Europejskiej.

16.04.2015 r. 13:06

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 38/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 15.04.2015 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej skór z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

15.04.2015 r. 15:03

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 37/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 15.04.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą hurtową skór z siedzibą w województwie pomorskim (Faktorant). (więcej…)

15.04.2015 r. 15:01

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 36/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 14.04.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją tkanin z włókien chemicznych z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)
14.04.2015 r. 15:06

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 35/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 13.04.2015 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

13.04.2015 r. 15:44

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 34/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E i F, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 marca 2015 r.:

dla serii E            26.249.355,18 zł;

dla serii F            13.090.114,82  zł

 

13.04.2015 r. 09:04

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2015 r.

RB nr 33/2015

Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za I kwartał 2015 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu Pragma Faktoring SA za I kwartał 2015 r.

7.04.2015 r. 14:43

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 5 maja 2015 r.

RB nr 32/2015

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych (…) przedstawia projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 5 maja 2015 r.

Projekty uchwał WZA 5.05.2015

7.04.2015 r. 08:55

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy

RB nr 31/2015

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA FAKTORING S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, informuje, że zwołuje na dzień 5 maja 2015 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 z następującym porządkiem obrad: (więcej…)

7.04.2015 r. 08:44

Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii G

RB nr 30/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w związku z emisją obligacji serii G (o czym informowano w raporcie nr 25/2015), w dniu 30 marca 2015 r. zawarła z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii G o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, w liczbie nie większej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) ( dalej – „Obligacje”). (więcej…)

30.03.2015 r. 22:00

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 29/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 27 marca 2015 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą zajmującym się hurtowym handlem materiałami budowlanymi, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). (więcej…)

27.03.2015 r. 13:14

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”

Raport EBI 1/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A., działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informuje o niestosowaniu opisanych w załączniku zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Ład korporacyjny 2014

27.03.2015 r. 11:47

Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii F na rynku Catalyst

RB nr 28/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2015 r.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 271/2015 o wyznaczeniu na 25 marca 2015 r. pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii F wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00107. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą PRF0218.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

24.03.2015 r. 13:12

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 27/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.03.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z wydobywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)
20.03.2015 r. 15:46

PRAGMA FAKTORING S.A. – wprowadzenie obligacji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB nr 26/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii F wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

19.03.2015 r. 13:13

PRAGMA FAKTORING S.A. – emisja obligacji serii G

RB nr 25/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu  19 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii G, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia Obligacji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. (więcej…)

19.03.2015 r. 13:12

PRAGMA FAKTORING S.A. – rekomendacja Zarządu co do podziału zysku za 2014 r.

RB nr 24/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2014, wynoszącego 4.006.986,60 zł, w całości na wypłatę dywidendy, co daje 1,56 zł na każdą akcję.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

 

16.03.2015 r. 14:08

PRAGMA FAKTORING S.A. – rejestracja obligacji serii F w KDPW

RB nr 23/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 9 marca 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie 10.000 sztuk obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00107, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.  Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu. (więcej…)

9.03.2015 r. 16:46

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 r.

RB nr 22/2015

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu rocznego za 2014 r. z dnia 20 marca 2015 r. na 16 marca 2015 r. (więcej…)

9.03.2015 r. 13:21

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 21/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E i F, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 28 lutego 2015 r.: (więcej…)

9.03.2015 r. 11:05

PRAGMA FAKTORING S.A. – wykup obligacji serii D

RB nr 20/2015

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dokonał terminowego wykupu wszystkich (15.000 szt.) obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000,- zł każda. Wykup obligacji o łącznej wartości 15 mln złotych został przeprowadzony zgodnie z warunkami emisji.

Podstawa prawna   Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

 

6.03.2015 r. 11:18

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 19/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.03.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

4.03.2015 r. 16:46

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 18/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.02.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą hurtową odpadów i złomu z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

27.02.2015 r. 16:16

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 17/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 26.02.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą hurtową napojów alkoholowych z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

26.02.2015 r. 16:54

PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. – zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta – zabezpieczenie emisji obligacji serii F

RB nr 16/2015

W dniu 19 lutego 2015 r. Emitent uzyskał informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta do rejestru zastawów. Zastaw zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii F. O emisji obligacji serii F oraz o zawarciu umów z tym związanych Emitent informował w raportach bieżących nr 6/2015, 12/2015, 13/2015 i 15/2015. Szczegółowe dane dotyczące ustanowienia zastawu i przedmiotu zastawu są następujące. (więcej…)

20.02.2015 r. 10:44

Pragma Faktoring S.A. – zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii F.

RB nr 15/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziału obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 22 stycznia 2015 r. (więcej…)

19.02.2015 r. 11:46

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 14/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  D i E, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w