Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB nr 65/2016

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 28 grudnia 2016 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR.

Powiadomienie o transakcji >> zobacz tutaj

28.12.2016 r. 19:34

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii K

RB nr 64/2016

Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii K, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 15 grudnia 2016 r. Subskrypcję przeprowadzono w okresie od 20 do 21 grudnia 2016 r., przydział miał miejsce 22 grudnia 2016 r. Subskrypcja objęła 100 tys. obligacji, emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów, przydzielono wszystkie 100 tys. sztuk obligacji. Obligacje zostały nabyte po cenie 100 zł. Zapisy złożył jeden inwestor, któremu przydzielono wszystkie obligacje. Wartość przeprowadzonej subskrypcji to 10 mln zł. Emitent nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii K do publicznego obrotu. Więcej informacji na temat emisji Emitent przekazał w raportach bieżących nr 62/2016 z 15 grudnia 2016 r. i  63/2016 z 19 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

22.12.2016 r. 14:03

Podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji obligacji serii K

RB nr 63/2016

W związku z emisją obligacji serii K, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 61/2016, podpisano w dniu 19 grudnia 2016 r. z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii K. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 13 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.   Ponadto Emitent informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 r. zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii K. Poręczenie jest udzielone do kwoty 13 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

19.12.2016 r. 16:45

Emisja obligacji serii K oraz podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji

RB nr 62/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii K oraz ustalenia warunków ich emisji. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 100.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K. Ewidencję obligacji będzie prowadził organizator emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 43 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 22 lipca 2020 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, tj. 14 lipca 2020 r. Obligacje serii K oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą trzy miesiące każdy, za wyjątkiem ostatniego okresu odsetkowego, który wyniesie jeden miesiąc. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 22 grudnia 2016 r. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł. Wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 21 października 2016 r. wymienia ona kwotę 89.616.687,93 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 89.030.717,01 zł jako jego wartość godziwą. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 112 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii K istnieją także obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r., serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r. oraz serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu na 2 grudnia 2020 r. Zobowiązania Emitenta na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 30 września 2016 r. wynoszą 75.416 tys. złotych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.12.2016 r. 16:27

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 61/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H i I, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 listopada 2016 r.:

dla serii H 26.005.666,22 zł;

dla serii  I 26.027.595,49 zł.

14.12.2016 r. 17:08

Wybór podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

RB nr 60/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 lit. j) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy 4AUDYT sp. z o.o.  z/s w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 r. grupy kapitałowej, w którym PRAGMA FAKTORING S.A. jest podmiotem dominującym. Umowa z ww. podmiotem ma być zawarta na okres potrzebny na wykonanie ww. badania i przeglądu. Emitent korzystał z usług 4AUDYT sp. z o.o. w zakresie badania i przeglądu półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej, w której Emitent był wcześniej jednostką dominującą, oraz w trakcie prac związanych z emisja obligacji wszystkich serii (od A do J), w zakresie wyceny wierzytelności będących przedmiotem zastawu rejestrowego zabezpieczającego wykonanie zobowiązań Emitenta wynikających z emisji ww. obligacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

12.12.2016 r. 16:30

Objęcie dalszych udziałów w Leaselink

RB nr 59/2016

Emitent informuje, że w związku z realizacją przez spółkę Leaselink sp. z o.o. kolejnych celów biznesowych, określonych w umowie inwestycyjnej z dnia 21 kwietnia 2016 r., wspólnicy spółki  Leaselink sp. z o.o. uchwalili w dniu dzisiejszym podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 40 nowych udziałów. Wszystkie nowo wyemitowane udziały objęła Pragma Faktoring S.A., na skutek czego, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, jej udział w spółce zwiększy się z 50 % do 58,3 %. Docelowo, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, po zrealizowaniu wszystkich wskazanych w niej celów biznesowych, Pragma Faktoring S.A. ma objąć łącznie 71,5 % udziałów w Leaselink Sp. z o.o.  Leaselink Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach mikro leasingu realizowanego poprzez innowacyjną aplikację online, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zakupów dokonywanych w ramach handlu e-commerce.  O zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej Leaselink sp. z o.o. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

28.11.2016 r. 16:43

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB nr 58/2016

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 28 listopada 2016 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu tutaj.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

28.11.2016 r. 13:02

Umorzenie obligacji serii F i G

RB nr 57/2016

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym dokonano z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych rozliczeń związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji serii F i serii G. O podjęciu decyzji o wcześniejszym wykupie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. Emitent dokonał wszystkich czynności mających na celu zaspokojenie roszczeń obligatariuszy z Obligacji serii F i G. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał obligatariuszom środki z tytułu wykupu, co skutkowało nabyciem przez Emitenta 10.000 obligacji serii F i 10.000 obligacji serii G, tj. wszystkich obligacji tych serii oraz ich umorzeniem. Podstawą prawną nabycia Obligacji są: uchwały Zarządu Emitenta nr 1/04.11.2016 o wcześniejszym wykupie Obligacji serii F i nr 3/04.11.2016 o wcześniejszym wykupie Obligacji serii G, obie z dnia 4 listopada 2016 r., artykuł 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 7.4 warunków emisji obu serii. Średnia jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła dla serii F 1.007,15 zł, a dla serii G 1.011,33 zł. Emitent nabył obligacje w związku ze skorzystaniem, z przewidzianego w warunkach emisji, prawa do ich wcześniejszego wykupu, co z kolei miało na celu doprowadzenie do ich umorzenia.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

25.11.2016 r. 16:11

Podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji obligacji serii J

RB nr 56/2016

Emitent w dniu 15 listopada 2016 r. zawarł z kancelarią “Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” (“Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie (“Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii J. O emisji obligacji serii J Emitent informował w raporcie 54/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria “Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 15,6 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. zawarł ze spółką PRAGMA INKASO S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której PRAGMA INKASO S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii J. Poręczenie jest udzielone do kwoty 15,6 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.11.2016 r. 08:56

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji serii F, G i H

RB nr 55/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  F, G i H, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 października 2016 r.:

dla serii F            13.011.159,73 zł;

dla serii G           13.007.005,04 zł;

dla serii H           26.005.983,93 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.11.2016 r. 18:30

Emisja obligacji serii J

RB nr 54/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 8 listopada 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii J, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji, celem emisji obligacji serii J jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 120.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez organizatora emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 2 grudnia 2020 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 24 listopada 2020 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii J oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 2 grudnia 2016 r.

Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 15,6 mln zł.  Wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 21 października 2016 r. wymienia ona kwotę 89.616.687,93 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 89.030.717,01 zł jako jego wartość godziwą.

Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 100 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji.

W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii J istnieją także obligacje serii F (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wcześniejszego wykupu ustalonym na 25 listopada 2016 r., obligacje serii G (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wcześniejszego wykupu ustalonym na 25 listopada 2016 r., obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r. oraz obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r. O wcześniejszym wykupie obligacji serii F i G Emitent informował w raporcie nr 52/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. Zobowiązania Emitenta na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 30 września 2016 r. wynoszą 75.416 tys. złotych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

9.11.2016 r. 10:33

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 r.

RB nr 53/2016

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za trzeci kwartał 2016 r. z dnia  14 listopada  2016 r. na 10 listopada 2016 r.  Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

7.11.2016 r. 16:38

Wcześniejszy wykup obligacji serii F i G

RB nr 52/2016

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 4 listopada 2016 r. Emitent podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii F i G. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w warunkach emisji obligacji obu serii.  Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje obu serii, tj. 10.000 sztuk obligacji serii F oraz 10.000 sztuk obligacji serii G. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 17 listopada 2016 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 25 listopada 2016 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji w dniu wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, czyli nominał obligacji, odsetki oraz premię. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji zostaną dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Przed ww. zmianą obligacje serii F miały być wykupione w dniu 19 lutego 2018 r., a obligacje serii G miały być wykupione w dniu 23 kwietnia 2018 r. Uprawnione do odsetek byłyby osoby posiadające obligacje odpowiednio w dniu 9 lutego 2018 r. dla serii F oraz w dniu 13 kwietnia 2018 r. dla serii G. Na skutek dokonania zamiany terminu wykupu okres za który naliczane są odsetki został skrócony do dnia 25 listopada 2016 r.  Uprawnione do otrzymania odsetek będą osoby posiadające obligacje w dniu 17 listopada 2016 r. Dodatkowo każdy z obligatariuszy otrzyma premię w wysokości 6,00 zł. dla każdej obligacji obu serii.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

4.11.2016 r. 15:07

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii I

RB nr 51/2016

Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii I, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 2 listopada 2016 r. Subskrypcję przeprowadzono w okresie od 2 do 3 listopada 2016 r., przydział miał miejsce 3 listopada 2016 r. Subskrypcja objęła 200 tys. obligacji, emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów, przydzielono wszystkie 200 tys. sztuk obligacji. Obligacje zostały nabyte po cenie 100 zł. Zapisy złożyło dwóch inwestorów i tylu inwestorom przydzielono obligacje. Wartość przeprowadzonej subskrypcji to 20 mln zł. Emitent nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii I do publicznego obrotu. Więcej informacji na temat emisji Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 50/2016 z 2 listopada 2016 r.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

3.11.2016 r. 13:55

Emisja obligacji serii I oraz podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji

RB nr 50/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 2 listopada 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii I oraz ustalenia warunków ich emisji. Celem emisji jest wykup obligacji serii F i G Emitenta.Emisja obejmuje nie więcej niż 200.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii I. Ewidencję obligacji będzie prowadził organizator emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 42 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 3 maja 2020 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, tj. 23 kwietnia 2020 r. Obligacje serii I oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3 M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego,powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 3 listopada 2016 r. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek.Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 26 mln zł. Wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu,wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 21 października 2016 r. wymienia ona kwotę 89.616.687,93 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 89.030.717,01 zł jako jego wartość godziwą. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 100 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii I istnieją także obligacje serii F (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu na 19 lutego 2018 r., obligacje serii G (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu na 23 kwietnia 2018 r. oraz obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r. Zobowiązania Emitenta na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 30 września 2016 r. wynoszą 75.416 tys. złotych, w tym zobowiązania przeterminowane zero złotych.W związku z emisją obligacji serii I Emitent w dniu 2 listopada 2016 r. zawarł z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze prawo zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii I. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 26 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.Ponadto Emitent informuje, że w dniu 2 listopada 2016 r. zawarł ze spółką PRAGMA INKASO S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii I. Poręczenie jest udzielone do kwoty 26 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

2.11.2016 r. 13:21

Wyznaczenie daty pierwszego notowania Obligacji serii H na rynku Catalyst

RB nr 49/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 27 października 2016 r.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1123/2016 o wyznaczeniu na 28 października 2016 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 200.000 obligacji na okaziciela serii H wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00123. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą PRF0919.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

28.10.2016 r. 11:44

Wprowadzenie obligacji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB nr 48/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 25 października 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 200 000 obligacji na okaziciela serii H wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

26.10.2016 r. 10:24

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii F, G i H

RB nr 47/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  F, G i H, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 września 2016 r.:

dla serii F            13.018.917,32  zł;

dla serii G           13.091.584,22  zł;

dla serii H           26.008.389,03  zł.

14.10.2016 r. 10:31

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB nr 46/2016

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 13 października 2016 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z prezesem zarządu, Panem Tomaszem Boduszkiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR pobierz adobe-pdf


13.10.2016 r. 12:37

Rejestracja obligacji serii H w KDPW

RB nr 45/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 10 października 2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie 200.000 sztuk obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 100,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00123, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

11.10.2016 r. 09:39

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB nr 44/2016

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 10 października 2016 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z prezesem zarządu, Panem Tomaszem Boduszkiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR  pobierz adobe-pdf

10.10.2016 r. 14:34

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2016 r.

RB nr 43/2016

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za III kwartał 2016 r.  Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2016 r. pobierz adobe-pdf

6.10.2016 r. 14:26

Istotna informacja

RB nr 42/2016

Emitent informuje, że wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w sprawie p-ko Bankowi Pekao S.A. o zapłatę 5.182.345,93 tys. zł, w którym Sąd II Instancji oddalił apelację Emitenta. O sprawie Emitent informował wcześniej w raportach bieżących nr 69/2015 oraz 30/2016. Emitent nie zgadza się z rozstrzygnięciem sadu i podtrzymuje swoje stanowisko opisane w raporcie nr 30/2016.  Jednocześnie Emitent przypomina, iż całość należności objętych w/w postępowaniem objął odpisem aktualizującym w trzecim kwartale 2015 r. i obciążył nim wynik 2015 r., a sam odpis miał charakter memoriałowy, co zostało szczegółowo wyjaśnione w raporcie nr 69/2015. W związku z powyższym ewentualne niepowodzenie skargi kasacyjnej nie będzie mieć negatywnego wpływu na wyniki bieżące Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

30.09.2016 r. 09:04

Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii H

RB nr 41/2016

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii H, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 29 sierpnia 2016 r.

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 7 września 2016 roku;

2) data zakończenia subskrypcji: 20 września 2016 roku;

3) data przydziału instrumentów finansowych: 21 września 2016 roku;

4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 200.000 sztuk Obligacji;

5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze.

6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 200.000 sztuk Obligacji serii H;

7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100 zł;

8 liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii H złożyło 140 osób;

9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii H przydzielono 140 osobom;

10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji:  20.000.000,- zł;

12) łączne koszty emisji wyniosły: 486.340 zł, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 486.340 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,

c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a,

d) promocji oferty: 0 zł.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,43 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

21.09.2016 r. 13:40

Umorzenie obligacji serii E

RB nr 40/2016

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym dokonano z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych rozliczeń związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji serii E. O wcześniejszym wykupie obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2016 przekazanym w dniu 29 sierpnia 2016 r. Emitent dokonał wszystkich czynności mających na celu zaspokojenie roszczeń obligatariuszy z Obligacji serii E co skutkowało nabyciem przez Emitenta 20.000 obligacji oraz ich umorzeniem. Podstawą prawną nabycia Obligacji jest uchwała Zarządu Emitenta z dnia 29 sierpnia 2016 r. nr 2/29.08.2016 o wcześniejszym wykupie Obligacji serii E, artykuł 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 7.4 warunków emisji. Średnia jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 1.018,24 zł. Emitent nabył obligacje w związku ze skorzystaniem, z przewidzianego w warunkach emisji, prawa do ich wcześniejszego wykupu, co z kolei miało na celu doprowadzenie do ich umorzenia.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

16.09.2016 r. 13:18

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 39/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 sierpnia 2016 r.:

dla serii E 26.087.398,18 zł;
dla serii F 13.111.153,96 zł;
dla serii G 13.880.685,12 zł.

12.09.2016 r. 10:05

Korekta wybranych danych finansowych

RB nr 38/2016

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że w okresowym raporcie za pierwsze półrocze 2016 r. w tabeli wybrane dane finansowe na str. 7 omyłkowo podano błędne dane za 2015 r. W związku z powyższym w załączeniu przysyłamy tabelę z poprawnymi danymi. Błąd nie miał wpływu na pozostałe dane finansowe wykazane w sprawozdaniu.

Korekta wybranych danych finansowych pobierz adobe-pdf

 

7.09.2016 r. 13:35

Emisja obligacji serii H oraz podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji

RB nr 37/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu  29 sierpnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii H, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 200.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H. Podobnie jak w przypadku obligacji wcześniejszych serii Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez organizatora emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.  Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 36 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 21 września 2019 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 13 września 2019 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii H oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 21 września  2016 r.  Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 26 mln zł.  Wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 30 maja 2016 r. wymienia ona kwotę 53 948 135,98 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 53 590 160,22 zł jako jego wartość godziwą. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 100 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii H istnieją także obligacje serii E (wartość emisji 20 mln zł), których wcześniejszy wykup nastąpi 21 września 2016 r., serii F (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu na 19 lutego 2018 r. oraz serii G (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu na 23 kwietnia 2018 r. Zobowiązania Emitenta na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 30 czerwca 2016 r. wynoszą 63.674 tys.  Ponadto Emitent w dniu 29 sierpnia 2016 r. zawarł z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii H. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 26 mln- zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.  Emitent informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. zawarł ze spółką PRAGMA INKASO S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii H. Poręczenie jest udzielone do kwoty 26 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.08.2016 r. 15:34

Wcześniejszy wykup obligacji serii E

RB nr 36/2016

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. podjął uchwałę nr 2/29.08.2016 o wcześniejszym wykupie obligacji serii E. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w pkt 7.4 „Warunków emisji 20.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E”.  Zgodnie z treścią ww. uchwały decyzja o wcześniejszym wykupie obejmuje wszystkie 20.000 sztuk obligacji serii E, które zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 8 września 2016 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 16 września 2016 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z Obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji serii E, w dniu wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, czyli nominał obligacji, odsetki oraz premię. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji zostaną dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.. Przed ww. zmianą obligacje serii E miały być wykupione w dniu 19 grudnia 2016 r., a uprawnienie do odsetek byłyby osoby posiadające obligacje w dniu 9 grudnia 2016 r. Na skutek dokonania zamiany terminu wykupu okres za który naliczane są odsetki został skrócony do dnia 16 września 2016 r. Odsetki będą naliczone do tegoż dnia i wyniosą 15,24 zł. na każda obligację.  Uprawnione do otrzymania odsetek będą osoby posiadające obligacje w dniu 8 września 2016 r. Dodatkowo każdy z obligatariuszy otrzyma premię w wysokości 0,1% wartości obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do pierwotnie ustalonego dnia wykupu, która wyniesie 3,00 zł. dla każdej obligacji.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.08.2016 r. 15:33

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 35/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 lipca 2016 r.:

dla serii E            26.048.397,12  zł;

dla serii F            13.029.202,78  zł;

dla serii G           13.156.228,78  zł.

17.08.2016 r. 15:34

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB 34/2016

Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 12.08.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z dostawą drewna i produktów drewnopodobnych w województwie mazowieckim  ( Faktorant ). Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi  wobec 302 dłużników faktoringowych. (więcej…)

12.08.2016 r. 13:45

Informacja otrzymana od osoby blisko związanej z członkiem Rady Nadzorczej

RB 33/2016

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 02 sierpnia 2016 r. powiadomień, przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta od VBCP Asset Management sp. z o.o. będącej osobą blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – Panem Rafałem Witkiem.  Pełna treść powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 

powiadomienie o transakcji

2.08.2016 r. 16:12

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 32/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 czerwca 2016 r.:

dla serii E            26.033.873,87  zł;

dla serii F            13.000.229,00  zł;

dla serii G           13.097.718,61  zł.

 

27.07.2016 r. 15:13

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2016 r.

RB nr 31/2016

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

Dane o portfelu i sprzedaży w 2 kwartale 2016 roku

5.07.2016 r. 09:21

Istotna informacja

RB nr 30/2016

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok w sprawie z powództwa Pragmy Faktoring S.A. p-ko Bankowi Pekao S.A. o zapłatę 5.182.345,93 tys. zł (po wcześniejszym ograniczeniu powództwa), w którym oddalił apelację Emitenta utrzymując w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24 sierpnia 2015 r. O wyroku sądu pierwszej instancji Emitent informował raportem bieżącym nr 65/2015. Sąd Apelacyjny częściowo podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji uznając samo rozstrzygnięcie za prawidłowe. Emitent rozważy złożenie skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.  Emitent przypomina w tym miejscu, że zawiązał już odpis na całość należności będących przedmiotem procesu i obciążył nim wynik za rok 2015. W związku z tym wyrok Sądu Apelacyjnego nie będzie mieć negatywnego wpływu na bieżące wyniki finansowe, a z uwagi na memoriałowy charakter odpisu (szczegółowo opisany w raporcie 65/2015), także na bieżącą działalność operacyjną.

23.06.2016 r. 14:44

Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

RB nr 29/2016

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt  22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)  Emitent informuje, że:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 21 czerwca 2016 r. podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję: Michała Kolmasiaka, Rafała Witka, Ireneusza Rymaszewskiego, Marcina Nowaka oraz Marka Mańkę. (więcej…)

22.06.2016 r. 10:14

Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r.

RB nr 28/2016

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r.

Wykaz 5 proc.

22.06.2016 r. 10:08

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r.

RB nr 27/2016

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 21 czerwca 2016 r., a także przekazuje informacje o zmianach w statucie spółki oraz jego tekst jednolity.

Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

Uchwały podjęte

Tekst jednolity statutu

Zmiany statutu

22.06.2016 r. 09:56

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 26/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 14.06.2016 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą budowlaną z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

14.06.2016 r. 14:58

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 25/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 maja 2016 r.:

dla serii E            26.330.569,19  zł;

dla serii F            13.068.947,92  zł;

dla serii G           13.141.536,69  zł.

14.06.2016 r. 08:50

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 24/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 07.06.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą produktów z tworzyw sztucznych z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

7.06.2016 r. 15:37

Zawarcie umowy kredytu obrotowego

RB nr 23/2016

Emitent informuje, że w dniu 6 czerwca 2016 r. podpisał z bankiem komercyjnym mającym siedzibę w Polsce umowę kredytu obrotowego na kwotę 10 mln zł, który będzie przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej Emitenta, a w pierwszej kolejności częściowe refinansowanie obligacji serii E wyemitowanych przez Pragma Faktoring S.A., a zapadalnych 19 grudnia 2016 r.  Warunki finansowe umowy nie odbiegają od stawek oprocentowania i prowizji występujących na rynku usług bankowych przeznaczonych dla przedsiębiorców.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy w okresie na jaki została zawarta przekracza próg 10% wartości przychodów ze sprzedaży brutto Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: par. 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

6.06.2016 r. 13:43

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 22/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 kwietnia 2016 r.:

dla serii E            26.332.162,14  zł;

dla serii F            13.024.127,57  zł;

dla serii G           13.006.348,60  zł

16.05.2016 r. 11:32

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2016 r.

RB nr 21/2016

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za pierwszy kwartał 2016 r. z dnia 16 maja 2016 r. na 12 maja 2016 r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

9.05.2016 r. 11:09

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB nr 20/2016

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 21 czerwca 2016 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał oraz projekt jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego proponowane zmiany.

Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2016 r.

Tekst jednolity statutu

6.05.2016 r. 15:47

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w roku 2016 r.

RB nr 19/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 lit. j) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy 4AUDYT Sp. z o.o.  z/s w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2016 oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Umowa z ww. podmiotem ma być zawarta na okres potrzebny na wykonanie ww. badania i przeglądu. Emitent korzystał z usług 4AUDYT Sp. z o.o. w zakresie badania i przeglądu półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej, w której Emitent był wówczas jednostką dominującą, oraz w trakcie prac związanych z emisja obligacji wszystkich serii (od A do G), w zakresie wyceny wierzytelności będących przedmiotem zastawu rejestrowego zabezpieczającego wykonanie zobowiązań Emitenta wynikających z emisji ww. obligacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).


 

25.04.2016 r. 14:58

Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

RB nr 18/2016

Rada Nadzorcza Pragmy Faktoring S.A., na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 r., podjęła uchwały o powołaniu z tym dniem Zarządu Emitenta na kolejną wspólną, pięcioletnią kadencję. Skład Zarządu nie uległ zmianie i jest następujący:

 • Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu;
 • Jakub Holewa – Wiceprezes Zarządu;
 • Daniel Mączyński – Wiceprezes Zarządu;
 • Agnieszka Kowalik – Członek Zarządu;
 • Grzegorz Pardela – Członek Zarządu. (więcej…)
25.04.2016 r. 14:57

Zawarcie umowy inwestycyjnej, objęcie udziałów w spółce Lease Link Sp. z o.o.

RB nr 17/2016

Emitent informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. zawarł z osobami fizycznymi będącymi udziałowcami spółki Lease Link Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) umowę inwestycyjną, która przewiduje:

a. objęcie przez Pragma Faktoring S.A. nowych udziałów wyemitowanych przez Spółkę, dających 50 % udział Pragma Faktoring w podwyższonym kapitale zakładowym;

b. kierowanie do Pragma Faktoring kolejnych emisji udziałów w Spółce po uprzednim zrealizowaniu przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej celów biznesowych;

c. osiągnięcie docelowo (po zrealizowaniu wszystkich w/w celów biznesowych) przez Pragma Faktoring poziomu 71,5 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki;

d. współpracę stron w zakresie rozwijania działalności Spółki, jej zarządzania oraz finansowania.

W wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej w dniu 21 kwietnia 2016 r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a Pragma Faktoring złożyła oświadczenie o objęciu 100 udziałów, stanowiących 50 % w podwyższonym kapitale zakładowym.

Lease Link Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach mikro leasingu realizowanego poprzez innowacyjną aplikację online, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zakupów dokonywanych w ramach handlu e-commerce.

Przesłanki biznesowe inwestycji Pragma Faktoring w Spółkę, a także przewidywane synergie działalności obu spółek przedstawia załączona do niniejszego raportu prezentacja.

Wartość nabytych w dniu dzisiejszym udziałów nie przekracza obowiązującego Emitenta progu aktywów znacznej wartości (par. 2 ust. 1 pkt 45 lit b) rozporządzenia MF o raportach bieżących i okresowych (…).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

Pragma Faktoring-inwestycja w Lease Link

21.04.2016 r. 13:35

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 16/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 19.04.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką działającą w branży związanej z produkcją wyrobów budowlanych z betonu z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)
19.04.2016 r. 15:05

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 15/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 marca 2016 r.:

dla serii E            26.075.670,38  zł;

dla serii F            13.193.472,44  zł;

dla serii G           13.077.605,15  zł.

 

15.04.2016 r. 13:34

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 14/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 14.04.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółdzielnią prowadzącą działalność usługową wspomagającą produkcję roślinną z siedzibą w województwie lubelskim (Faktorant). (więcej…)

14.04.2016 r. 15:16

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2016 r.

RB nr 13/2016

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za I kwartał 2016 r.

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

6.04.2016 r. 10:27

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 12/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 22 marca 2016 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży ogrodniczej, który ma siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim (Faktorant). Na podstawie umowy Emitent zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec jego 3 kontrahentów. (więcej…)

24.03.2016 r. 10:25

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 11/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 18.03.2016 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej paliw z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant ).

(więcej…)

18.03.2016 r. 16:39

PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 10/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 29 lutego 2016 r.:

dla serii E 26.130.027,31 zł;

dla serii F 13.477.895,37 zł;

dla serii G 13.031.246,56 zł.

 

15.03.2016 r. 22:00

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB  nr 9/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 08.03.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką  działającą w branży sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

8.03.2016 r. 15:26

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 8/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.03.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

4.03.2016 r. 16:30

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Raport EBI 1/2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

GPW dobre praktyki 2016 PRAGMA FAKTORING SA

 

29.02.2016 r. 12:55

Zawarcie umowy kredytu bankowego

RB nr 7/2016

Zarząd Emitenta informuje, że dnia 24 lutego 2016 r. zawarł z bankiem z siedzibą w Polsce umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Umowa jest zawarta na okres trzech lat. Kwota kredytu wynosi 20.000.000,- zł, przy czym część kredytu do równowartości 10 mln zł może być wykorzystywana również w walucie euro. Wynagrodzenie banku nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych świadczonych przez banki. Uzyskanie kredytu przyczyni się do zwiększenia skali działania Spółki i generowanych przez nią przychodów oraz do optymalizacji kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę, zarówno poprzez zmniejszenie uśrednionego poziomu oprocentowania długu, jak i obciążanie kosztami finansowania kredytu jedynie w zakresie, w którym będzie on wykorzystywany.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentówfinansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekstjednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

 

 

24.02.2016 r. 15:52

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 6/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 stycznia 2016 r.:

dla serii E            26.024.661,38  zł;

dla serii F            13.091.041,03  zł;

dla serii G           13.017.824,14  zł.

 

15.02.2016 r. 10:08

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 5/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 26.01.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży usługowej związanej z utrzymaniem czystości z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

29.01.2016 r. 16:40

Powołanie nowego członka zarządu

RB nr 4/2016

Emitent informuje, że Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę na mocy której z dniem 25 stycznia 2016 r. Pan Daniel Mączyński został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. Daniel Mączyński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania – Polish Open University w Warszawie, jest w trakcie studiów EMBA w centrum szkoleniowym  Polish Open University w Warszawie przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula  i Oxford Brookes University. Ukończył warsztaty związane z zarządzaniem  strategicznym  opracowane przez Harvard Business Publishing oraz uczestniczył  w programie Elite Sales Program of Harvard Business Review.  Posiada następujące doświadczenie zawodowe: od 2000 r. do 2015 r. zajmował w Raiffeisen Leasing Polska S.A. stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządzającego, Pion Sprzedaży Bankowej i Biznesu Korporacyjnego, a wcześniej zajmował tam stanowiska: Zastępcy Dyrektora Sieci Sprzedaży, Dyrektora Makroregionu, Dyrektora Regionu, Senior Account Manager, Account Manager. W latach 1996 – 1997 pracował w   Pomorskim Towarzystwie Leasingowym S.A.

Daniel Mączyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259).

 

25.01.2016 r. 16:04

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

RB nr 3/2016

Zarząd Pragma Faktoring S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w2016 roku:

– raport roczny za 2015 rok – 21 marca 2016 r.

– raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 r.

– raport półroczny za I półrocze 2016 roku – 29 sierpnia 2016 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). Z uwagi na fakt, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2016 roku (tj. w ciągu 80 dni od zakończenia roku obrotowego), Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia.

21.01.2016 r. 16:28

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

RB nr 2/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 grudnia 2016 r.:

dla serii E            26.104.349,20  zł;

dla serii F            13.051.935,12  zł;

dla serii G           13.030.160,85  zł.

11.01.2016 r. 11:42

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności po IV kwartale 2015 r.

RB nr 1/2016

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności po czwartym kwartale 2015 r.

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności po IV kwartale 2015 r.

7.01.2016 r. 16:01

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 78/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 listopada 2015 r.:

dla serii E            26.064.851,26  zł;

dla serii F            13.002.823,32  zł;

dla serii G           13.014.650,65  zł.

 

14.12.2015 r. 09:30

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 77/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 24.11.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

24.11.2015 r. 16:55

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 76/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 24.11.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży spożywczej z siedzibą w województwie świętokrzyskim (Faktorant). (więcej…)

24.11.2015 r. 16:54

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 75/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.11.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży paliwowej z siedzibą w województwie lubelskim (Faktorant). (więcej…)

20.11.2015 r. 16:09

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 74/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. informuje o stanie przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 października 2015 r.:

dla serii E            26.152.294,76  zł;

dla serii F            13.161.423,15  zł;

dla serii G           13.018.075,38  zł.

 

12.11.2015 r. 10:47

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 73/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 września 2015 r.:

dla serii E            26.009.182,51  zł;

dla serii F            13.020.890,46  zł;

dla serii G           13.115.992,32  zł.

14.10.2015 r. 15:19

PRAGMA FAKTORING SA Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2015 r.

RB nr 72/2015

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za III kwartał 2015 r.

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2015 r.

5.10.2015 r. 12:51

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 71/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 sierpnia 2015 r.:

dla serii E            26.017.531,83  zł;

dla serii F            13.273.169,11  zł;

dla serii G           13.337.940,44  zł.

 

14.09.2015 r. 10:54

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 70/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 03.09.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży produkcji obuwia z siedzibą w województwie łódzkim (Faktorant). (więcej…)

3.09.2015 r. 14:59

Istotna informacja

RB nr 69/2015

W związku z postępowaniem sądowym z powództwa Pragma Faktoring S.A. przeciwko Bankowi Pekao S.A. o zapłatę kwoty 5.700 tys. wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia Emitent informuje, że otrzymał informację, iż w dniu 24 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok oddalający powództwo Spółki w całości. Wyrok nie jest prawomocny.

O postępowaniu tym Spółka informowała w raporcie okresowym za I półrocze 2014 r. i kolejnych raportach okresowych. Roszczenie Pragma Faktoring S.A. wynika z udzielonej przez w/w Bank na rzecz Pragma Faktoring S.A. bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie, niezależnie od ważności i skutków prawnych umowy gwarancji bankowej udzielonej na wypadek nie wykonania przez spółkę WZRT Północ Sp. z o.o. zobowiązań pieniężnych wobec Pragma Faktoring S.A. wynikających z zawartej pomiędzy Pragma Faktoring S.A. i WZRT Północ Sp. z o.o. umowy 01/10/2013/ŁS/U/R/NC z dnia 02.10.2013 r. wraz z aneksem nr 1,2,3. Pozwany Bank Pekao S.A. odmawia spełnienia świadczenia z gwarancji argumentując, iż wprawdzie gwarantował zapłatę kwoty 5.700.000 zł na rzecz Pragma Faktoring S.A., ale w przypadku niewykonania przez WZRT Północ innej umowy niż faktycznie zawarta pomiędzy Pragma Faktoring i WZRT Północ, z której wynikają wierzytelności Pragma Faktoring do WZRT Północ. Bank powołuje się na kserokopię rzekomo otrzymanej od WZRT Północ na etapie procedowania gwarancji umowy pomiędzy Pragma Faktoring i WZRT Północ o tej samej dacie i nazwie co faktycznie zawarta umowa 01/10/2013/ŁS/U/R/NC z dnia 02.10.2013 r., z której wynikać miały zobowiązania WZRT Północ do Pragma Faktoring na kwotę 5.700.000 zł, jednocześnie potwierdzając, iż nie dysponuje oryginałem umowy, która rzekomo została mu złożona przez WZRT Północ Sp. z o.o. Bank argumentuje przy tym, że Pragma Faktoring nie wykonała zobowiązań wobec WZRT Północ z tej umowy, za wykonanie których WZRT Północ miała zapłacić, więc nie powstał obowiązek zrealizowania gwarancji. Umowa, na którą powołuje się Bank, nie została jednak nigdy zawarta ani nawet negocjowana między Pragma Faktoring a WZRT Północ, a w ocenie Pragma Faktoring jej podpisy na kopii przedstawionej przez Bank zostały skopiowane z innego dokumentu. Bezdyskusyjnym jest zatem, iż w obrocie istniała tylko jedna umowa pomiędzy Pragma Faktoring S.A. a WZRT Północ o dacie i nazwie wskazanej w gwarancji bankowej udzielonej przez Bank Pekao S.A., umowa ta została przez Pragma Faktoring S.A. wykonana, a WZRT Północ nie zapłaciła wynikających z nich zobowiązań na rzecz Pragma Faktoring S.A. W ocenie Pragma Faktoring S.A. stanowisko Banku Pekao S.A. nie jest zatem zasadne. Pragma Faktoring jest działającym w dobrej wierze i w zaufaniu do Banku beneficjentem gwarancji. Ewentualne nieprawidłowości przy procedowaniu gwarancji związane są wyłącznie z czynnościami mającymi miejsce w bezpośrednich relacjach między Bankiem a WZRT Północ jako jego klientem zlecającym udzielenie gwarancji. W czynnościach tych Pragma Faktoring S.A. nie brała udziału i nie były jej znane żadne okoliczności, na które powołuje się obecnie Bank. Dodatkowo gwarancja bankowa udzielona przez Bank zawiera stwierdzenie, iż zobowiązanie Banku jest nie tylko bezwarunkowe i nieodwołalne, ale też niezależne od ważności i skutków prawnych umowy 01/10/2013/ŁS/U/R/NC z dnia 02.10.2013 r., której roszczenia zabezpiecza. Stanowisko Pragma Faktoring S.A. potwierdzają niezależne opinie prawne.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, iż w jego ocenie umowa przedłożona Bankowi przez WZRT Północ została sfałszowana, a jedyną umową występującą w obrocie była umowa, z której Pragma Faktoring wywodzi swoje roszczenia do WZRT. Sąd przyjął jednak, iż Bank dołożył należytej staranności w weryfikacji przedstawionej mu przez WZRT umowy (mimo, że bezspornym między stronami było, iż otrzymał jedynie jej kserokopię, bez załączników i nie zwrócił się o dodatkowe wyjaśnienia do WZRT czy też Pragma Faktoring), a ponieważ pomiędzy stronami sporu nie doszło do konsensusu, którą umowę zabezpiecza gwarancja to Pragma Faktoring nie może powoływać się na jej bezwarunkowy i abstrakcyjny charakter.

W ocenie Spółki treść wyroku nie uwzględnia charakteru prawnego zobowiązania Banku jako wystawcy gwarancji bankowej, która w niniejszej sprawie – czego Sąd nie kwestionował – ma charakter abstrakcyjny i bezwarunkowy. Dodatkowo stanowisko Sądu, wbrew utrwalonym poglądom wyrażanym w doktrynie i orzecznictwie, odmawia ochrony prawnej beneficjentowi gwarancji (tj. adresatowi oświadczeń Banku zawartych w gwarancji bankowej) mimo, iż gwarancja została zredagowana bez udziału beneficjenta, tj. została wydana na zlecenie WZRT a zredagowana przez Bank. W ocenie doradców prawnych Spółki i w świetle posiadanych opinii prawnych apelacja od wyroku jest uzasadniona i konieczna i zostanie ona przez Spółkę złożona. Bazując na posiadanych ekspertyzach Spółka ocenia wysoko szanse na uzyskanie korzystnego wyroku w II instancji.

Spółka z uwagi na opinie prawne potwierdzające zasadność roszczenia dotychczas nie zawiązywała odpisu korygującego wartość bilansową dochodzonej kwoty głównej, a jedynie dokonywała na bieżąco odpisów na odsetki z tytułu opóźnienia. W związku z wydanym wyrokiem sądowym, o ile do czasu sporządzania sprawozdania rocznego nie zostanie on w toku postępowania apelacyjnego uchylony bądź zmieniony, Spółka dokona stosownego odpisu aktualizującego wartość tych należności obciążając nim wynik 2015 r. Jednocześnie Emitent informuje, że środki wypłacone WZRT Północ, o zwrot których występował w powództwie przeciw w/w Bankowi, już od 6-ciu kwartałów są wyłączone z obrotu. Ewentualny odpis będzie miał charakter niegotówkowy i nie wpłynie na bieżącą sprzedaż Spółki.

25.08.2015 r. 21:05

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2015 r.

RB nr 68/2015

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za pierwsze półrocze 2015 r.z dnia 27 sierpnia 2015 r. na 20 sierpnia 2015 r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych(…).

17.08.2015 r. 14:05

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

RB nr 67/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 lipca 2015 r.:

dla serii E            26.126.530,89  zł;

dla serii F            13.050.722,67  zł;

dla serii G           13.272.270,13  zł.

 

6.08.2015 r. 11:50

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 66/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 17.07.2015 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

17.07.2015 r. 15:17

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 65/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 czerwca 2015 r.:

dla serii E            26.037.508,98 zł;

dla serii F            13.239.383,97 zł;

dla serii G           13.195.102,18 zł.

10.07.2015 r. 13:36

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

Rb nr 64/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.07.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

9.07.2015 r. 15:51

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w roku 2015 r.

RB nr 63/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 8 lipca 2015 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 lit j) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy 4AUDYT Sp. z o.o.  z/s w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2015 oraz rocznego sprawozdania finansowego. Umowa z ww. podmiotem ma być zawarta na okres potrzebny na wykonanie ww. badania i przeglądu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

8.07.2015 r. 13:55

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2015 r.

RB nr 62/2015

Zarząd Pragma Faktoring SA przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za II kwartał 2015.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu Pragma Faktoring SA

6.07.2015 r. 14:28

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 61/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 26 czerwca 2015 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą zajmującym się sprzedażą paliw, metali i chemii przemysłowej, który ma siedzibę w Województwie Opolskim (Faktorant). (więcej…)

26.06.2015 r. 12:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 60/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 maja 2015 r.:

dla serii E            26.157.777,28 zł;

dla serii F            13.017.395,07 zł;

dla serii G           13.112.503,10 zł.

12.06.2015 r. 10:06

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 59/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 10.06.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży transportowej z siedzibą w województwie zachodniopomorskim (Faktorant). (więcej…)

10.06.2015 r. 15:13

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 58/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 01.06.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży przetwórstwa mięsnego z siedzibą w województwie warmińsko-mazurskim (Faktorant). (więcej…)

1.06.2015 r. 15:00

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 57/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 28.05.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją wyrobów ogniotrwałych z siedzibą w województwie śląskim(Faktorant). (więcej…)

28.05.2015 r. 14:49

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 56/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 25.05.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą kosmetyków z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

25.05.2015 r. 14:20

Wyznaczenie daty pierwszego notowania Obligacji serii G na rynku Catalyst

RB nr 55/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2015 r.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 489/2015 o wyznaczeniu na 22 maja 2015 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii G wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00115. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą PRF0418.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

21.05.2015 r. 10:41

Wprowadzenie obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB nr 54/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 10 000 obligacji na okaziciela serii G wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

19.05.2015 r. 09:55

Zawarcie istotnego aneksu do umowy kredytu

RB nr 53/2015

Emitent informuje, że w dniu 13 maja 2015 r. podpisał aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej wcześniej z jednym z banków zajmujących się finansowaniem podmiotów gospodarczych. Aneks zwiększył limit umowy o 10 mln zł. Kredyt będzie wykorzystany do finansowania bieżącej działalności Emitenta. Wynagrodzenie banku nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych. Zabezpieczeniem roszczeń banku jest ustanowienie hipotek umownych łącznych na nieruchomościach własność Emitenta oraz poręczenie udzielone przez Pragma Inkaso S.A. Umowa zawarta jest na okres do dnia 12 maja 2016 r.

Podstawa prawna:  art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej – informacje poufne

13.05.2015 r. 15:51

Rejestracja obligacji serii G w KDPW

BR nr 52/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 12 marca 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie 10.000 sztuk obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00115, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.  Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

 

13.05.2015 r. 10:16

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 51/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 12.05.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją i montażem stolarki otworowej i aluminiowej z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

12.05.2015 r. 13:00

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 50/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 kwietnia 2015 r.:

 • dla serii E            26.579.315,81  zł;
 • dla serii F            13.078.063,80  zł;
 • dla serii G           13.025.493,30  zł.
11.05.2015 r. 15:20

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 49/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 08.05.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

8.05.2015 r. 15:10

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 48/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 08.05.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży transportowej z siedzibą w województwie zachodniopomorskim (Faktorant). (więcej…)

8.05.2015 r. 14:24

Korekta raportu bieżącego nr 47/2015

Raport nr 47k/2015

Pragma Faktoring S.A. koryguje wskazanie dnia wypłaty dywidendy, który wyznaczony został na 4 czerwca 2015 r.

5.05.2015 r. 13:25

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy

RB nr 47/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A. podjęło w dniu 5 maja 2015 r. uchwałę nr 15 o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą:

1)  ogólna wartość dywidendy wynosi 4.002.819,60 zł;

2)  wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1,56 zł;

3)  liczba akcji objętych dywidendą to 2.565.910 szt.;

4)  dzień dywidendy to 20 maja 2015 r.;

5)  dzień wypłaty dywidendy to 14 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: §. 38 ust. 2 RMF z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

5.05.2015 r. 13:08

Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2015 r.

RB nr 46/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2015 r.

Wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w dniu 5 maja 2015 r.

5.05.2015 r. 12:25

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 5 maja 2015 r

RB nr 45/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w dniu 5 maja 2015 r.

Uchwały podjęte na WZA w dniu 05.05.2015 r.

 

5.05.2015 r. 12:12

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015 r.

RB nr 44/2015

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za pierwszy kwartał 2015 r. z dnia 14 maja 2015 r. na 7 maja 2015 r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

4.05.2015 r. 09:50

Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii G

RB nr 43/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii G, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 19 marca 2015 r. (więcej…)

23.04.2015 r. 15:14

Emisja obligacji serii G – uzupełnienie raportu nr 25/2015

RB nr 42/2015

Emitent uzupełnia informacje zawarte w raporcie 25/2015 o wskazanie wartości zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia, czyli na 31 marca 2015 r. Zobowiązania łączne dla danych jednostkowych wyniosły  50 200 tys. zł, w tym zobowiązania oprocentowane to 45 180 tys. zł. Emitent nie spodziewa się aby do czasu całkowitego wykupu obligacji jego zobowiązania przekroczyły poziom 100 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

22.04.2015 r. 14:09

Zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta – zabezpieczenie emisji obligacji serii G

RB nr 41/2015

W dniu 20 kwietnia 2015 r. Emitent uzyskał informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta do rejestru zastawów. Zastaw zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii G. O emisji obligacji serii G oraz o zawarciu umów z tym związanych Emitent informował w raportach bieżących nr 25/2015, 30/2015.  (więcej…)

20.04.2015 r. 15:21

Szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring SA za I kwartał 2015 r.

RB nr 40/2015

Zarząd Emitenta przedstawia szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring SA

Szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring SA za I kwartał 2015 r.

20.04.2015 r. 13:02

Zawarcie kolejnych umów ubezpieczenia faktoringu z Atradius Cerdit Insurance NV S.A.

RB nr 39/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zawarła z Atradius Cerdit Insurance NV S.A. w Warszawie umowy ubezpieczenia faktoringu na kolejny rok ubezpieczeniowy, tj. umowę ubezpieczenia faktoringu pełnego (bez regresu), umowę ubezpieczenia faktoringu z regresem, umowę ubezpieczenia faktoringu eksportowego pełnego (bez regresu) oraz umowę ubezpieczenia faktoringu eksportowego z regresem. Przedmiotem każdej z umów jest ubezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (dłużnika) lub przewlekłej zwłoki w zapłacie. Podpisanie umów pozwala Emitentowi na oferowanie klientom usługi faktoringowej w wersji z ubezpieczeniem dla każdego z typów faktoringu, w tym także faktoringu exportowego co umożliwia finansowanie wierzytelności  należnych od odbiorców mających siedziby na terenie państw Unii Europejskiej.

16.04.2015 r. 13:06

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 38/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 15.04.2015 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej skór z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

15.04.2015 r. 15:03

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 37/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 15.04.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą hurtową skór z siedzibą w województwie pomorskim (Faktorant). (więcej…)

15.04.2015 r. 15:01

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 36/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 14.04.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją tkanin z włókien chemicznych z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)
14.04.2015 r. 15:06

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 35/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 13.04.2015 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

13.04.2015 r. 15:44

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 34/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E i F, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 marca 2015 r.:

dla serii E            26.249.355,18 zł;

dla serii F            13.090.114,82  zł

 

13.04.2015 r. 09:04

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2015 r.

RB nr 33/2015

Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za I kwartał 2015 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu Pragma Faktoring SA za I kwartał 2015 r.

7.04.2015 r. 14:43

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 5 maja 2015 r.

RB nr 32/2015

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych (…) przedstawia projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 5 maja 2015 r.

Projekty uchwał WZA 5.05.2015

7.04.2015 r. 08:55

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy

RB nr 31/2015

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA FAKTORING S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, informuje, że zwołuje na dzień 5 maja 2015 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 z następującym porządkiem obrad: (więcej…)

7.04.2015 r. 08:44

Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii G

RB nr 30/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w związku z emisją obligacji serii G (o czym informowano w raporcie nr 25/2015), w dniu 30 marca 2015 r. zawarła z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii G o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, w liczbie nie większej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) ( dalej – „Obligacje”). (więcej…)

30.03.2015 r. 22:00

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 29/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 27 marca 2015 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą zajmującym się hurtowym handlem materiałami budowlanymi, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). (więcej…)

27.03.2015 r. 13:14

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad zawartych w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”

Raport EBI 1/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A., działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informuje o niestosowaniu opisanych w załączniku zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Ład korporacyjny 2014

27.03.2015 r. 11:47

Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii F na rynku Catalyst

RB nr 28/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2015 r.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 271/2015 o wyznaczeniu na 25 marca 2015 r. pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii F wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00107. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą PRF0218.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

24.03.2015 r. 13:12

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 27/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.03.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z wydobywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)
20.03.2015 r. 15:46

PRAGMA FAKTORING S.A. – wprowadzenie obligacji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB nr 26/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii F wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

19.03.2015 r. 13:13

PRAGMA FAKTORING S.A. – emisja obligacji serii G

RB nr 25/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu  19 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii G, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia Obligacji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. (więcej…)

19.03.2015 r. 13:12

PRAGMA FAKTORING S.A. – rekomendacja Zarządu co do podziału zysku za 2014 r.

RB nr 24/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2014, wynoszącego 4.006.986,60 zł, w całości na wypłatę dywidendy, co daje 1,56 zł na każdą akcję.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

 

16.03.2015 r. 14:08

PRAGMA FAKTORING S.A. – rejestracja obligacji serii F w KDPW

RB nr 23/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 9 marca 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie 10.000 sztuk obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00107, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.  Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu. (więcej…)

9.03.2015 r. 16:46

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 r.

RB nr 22/2015

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu rocznego za 2014 r. z dnia 20 marca 2015 r. na 16 marca 2015 r. (więcej…)

9.03.2015 r. 13:21

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 21/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E i F, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 28 lutego 2015 r.: (więcej…)

9.03.2015 r. 11:05

PRAGMA FAKTORING S.A. – wykup obligacji serii D

RB nr 20/2015

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dokonał terminowego wykupu wszystkich (15.000 szt.) obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000,- zł każda. Wykup obligacji o łącznej wartości 15 mln złotych został przeprowadzony zgodnie z warunkami emisji.

Podstawa prawna   Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

 

6.03.2015 r. 11:18

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 19/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.03.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

4.03.2015 r. 16:46

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 18/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.02.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą hurtową odpadów i złomu z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

27.02.2015 r. 16:16

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 17/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 26.02.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą hurtową napojów alkoholowych z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

26.02.2015 r. 16:54

PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. – zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta – zabezpieczenie emisji obligacji serii F

RB nr 16/2015

W dniu 19 lutego 2015 r. Emitent uzyskał informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta do rejestru zastawów. Zastaw zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii F. O emisji obligacji serii F oraz o zawarciu umów z tym związanych Emitent informował w raportach bieżących nr 6/2015, 12/2015, 13/2015 i 15/2015. Szczegółowe dane dotyczące ustanowienia zastawu i przedmiotu zastawu są następujące. (więcej…)

20.02.2015 r. 10:44

Pragma Faktoring S.A. – zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii F.

RB nr 15/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziału obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 22 stycznia 2015 r. (więcej…)

19.02.2015 r. 11:46

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 14/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  D i E, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 stycznia 2015 r.:

dla serii D            19.525.480,44  zł;

dla serii E             26.120.730,57 zł.

 

10.02.2015 r. 09:48

Pragma Faktoring S.A. – zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii F.

RB nr 13/2015

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) informuje, że w związku z emisją obligacji serii F (o czym informowano w raporcie nr 6/2015), Emitent w dniu 03 lutego 2015 r. zawarł z kancelarią„Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu rejestrowego dla programu emisji obligacji („Umowa w sprawie Administratora Zastawu”). (więcej…)

3.02.2015 r. 15:58

Emisja Obligacji serii F – uzupełnienie raportu nr 6/2015

RB nr 12/2015

W uzupełnieniu raportu nr 6/2015 o emisji Obligacji serii F, Emitent podaje informacje o wycenie portfela wierzytelności, który będzie przedmiotem zastawu zabezpieczającego uprawnienia obligatariuszy. (więcej…)

2.02.2015 r. 16:20

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

RB nr 11/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015: (więcej…)

30.01.2015 r. 09:28

PRAGMA FAKTORING S.A. – wykup obligacji serii C

RB nr 10/2015

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dokonał terminowego wykupu wszystkich (10.000 szt.) obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,- zł każda. Wykup obligacji o łącznej wartości 10 mln złotych został przeprowadzony zgodnie z warunkami emisji.

Podstawa prawna – art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

29.01.2015 r. 12:00

PRAGMA FAKTORING S.A. – ustalenie daty pierwszego notowania Obligacji serii E na rynku Catalyst.

RB nr 9/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2015 r.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 109/2015 o wyznaczeniu na 30 stycznia 2015 r. pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 20.000 obligacji na okaziciela serii E wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00099. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą PRF1216.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

29.01.2015 r. 11:07

PRAGMA FAKTORING S.A. – szacunkowe dane finansowe za rok 2014 r

RB nr 8/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia szacunkowe dane finansowe spółki za 2014 r.

Szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring SA za 2014 rok

28.01.2015 r. 17:00

PRAGMA FAKTORING S.A. – wprowadzenie obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB nr 7/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 20.000 obligacji na okaziciela serii E wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

27.01.2015 r. 11:58

PRAGMA FAKTORING S.A. – emisja obligacji serii F

RB nr 6/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji, w dniu  22 stycznia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia Obligacji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. (więcej…)

23.01.2015 r. 09:52

PRAGMA FAKTORING S.A. – rejestracja obligacji serii E w KDPW

RB nr 5/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie papierów wartościowych 20.000 sztuk obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00099, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu. (więcej…)

20.01.2015 r. 13:23

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A

RB nr 4/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  C, D i E, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. (więcej…)

12.01.2015 r. 09:16

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2014 r.

RB nr 3/2015

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności zaIV kwartał 2014 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu Pragma Faktoring SA za IV kwartał 2014 r.

 

9.01.2015 r. 16:07

PRAGMA FAKTORING S.A. – rejestracja połączenia Emitenta ze spółką PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna

RB nr 2/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał postanowienie sądu rejestrowego o zarejestrowaniu w dniu 31 grudnia 2014 r. połączenia Emitenta („Spółka Przejmująca”) ze spółką zależną PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna („Spółka Przejmowana”). (więcej…)

7.01.2015 r. 16:46

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 1/2015

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 5 stycznia 2015 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży produkcji opakowań, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). (więcej…)

5.01.2015 r. 11:09

Pragma Faktoring S.A. – zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii E

RB nr 94/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziału obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1000,- złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii E, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 13 listopada 2014 r. (więcej…)

22.12.2014 r. 09:48

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 93/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 17.12.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z wydobywaniem żwiru i piasku z siedzibą w województwie śląskim( Faktorant ). (więcej…)

18.12.2014 r. 10:47

PRAGMA FAKTORING S.A. – zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta – zabezpieczenie emisji obligacji serii E

RB nr 92/2014

W dniu 12 grudnia 2014 r. Emitent powziął informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił dokonać wpisu zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta do rejestru zastawów. Zastaw zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii E. (więcej…)

15.12.2014 r. 09:29

PRAGMA FAKTORING S.A. – wykup obligacji serii B

RB nr 91/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent dokonał terminowego wykupu wszystkich (15.000 szt.)  obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,- zł każda. Wykup obligacji o łącznej wartości 15 mln złotych został przeprowadzony zgodnie z warunkami emisji.

12.12.2014 r. 14:24

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 90/2014


Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. (więcej…)

11.12.2014 r. 09:20

Emisja Obligacji serii E – uzupełnienie raportu nr 80/2014

RB nr 89/2014

W uzupełnieniu raportu nr 80/2014 o emisji Obligacji serii E, Emitent podaje informacje o wycenie portfela wierzytelności, który będzie przedmiotem zastawu zabezpieczającego uprawnienia obligatariuszy. Wycena została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Wycena na dzień 24 listopada 2014 r. wymienia kwotę 70.010.705,07 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 69.605.637,36 zł jako jego wartość godziwą. Różnica pomiędzy wymienionymi kwotami wynika z dyskonta związanego z czasem oczekiwania na zapadalność wierzytelności.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

8.12.2014 r. 12:55

PRAGMA FAKTORING SA – zawarcie umowy zmiany administratora zastawu

RB nr 88/2014

Emitent informuje, że w dniu 3 grudnia 2014 r. zawarł z Domem Maklerskim BDM SA (dotychczasowy administrator) oraz z kancelarią „Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” (nowy administrator) umowę zmiany administratora zastawu, na mocy której nowy administrator przejął wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego administratora zastawu, w zakresie dotyczącym obligacji serii B i D. (więcej…)

4.12.2014 r. 09:11

Poręczenie przez Pragmę Inkaso SA za zobowiązania Pragma Faktoring SA z tytułu obligacji serii E

RB nr 87/2014

Emitent informuje, iż w dniu 3 grudnia 2014 r. zawarł ze spółką Pragma Inkaso SA umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso SA udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii E. Poręczenie jest udzielone do kwoty 26 mln zł. Termin wykupu obligacji tej serii przypada na 19 grudnia 2016 r. Więcej informacji na temat emisji obligacji serii E podano w raporcie bieżącym nr 80/2014. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych. Zawarcie umowy poręczenia jest jednym z elementów procesu emisji obligacji serii E.

4.12.2014 r. 09:10

PRAGMA FAKTORING SA – zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii E

RB nr 86/2014

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) informuje, że w związku z emisją obligacji serii E (o czym informowano w raporcie nr 80/2014), Emitent w dniu 3 grudnia 2014 r. zawarł z „Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu rejestrowego dla programu emisji obligacji („Umowa w sprawie Administratora Zastawu”). (więcej…)

4.12.2014 r. 09:09

Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 grudnia 2014 r.

RB nr 85/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 grudnia 2014 r.

Wykaz akcjonariuszy powyżej 5 proc. na NWZA 1 grudnia 2014 roku

2.12.2014 r. 09:37

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 1 grudnia 2014 r.

RB nr 84/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA FAKTORING S.A. jakie odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 r.

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 1 grudnia 2014 roku

2.12.2014 r. 09:25

PRAGMA FAKTORING S.A. – stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia z PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo Akcyjna

RB nr 83/2014

Działając na podstawie § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Emitent przekazuje pisemne stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia z PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo Akcyjna. (więcej…)

26.11.2014 r. 15:48

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 82/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.11.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży produkcji opakowań z tworzyw sztucznych z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)
21.11.2014 r. 10:22

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z Pragma Faktoring S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna

RB nr 81/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (“Spółka Przejmująca”) zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy o zamiarze połączenia z Pragma Faktoring S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna (“Spółka Przejmowana”). (więcej…)

14.11.2014 r. 16:09

PRAGMA FAKTORING S.A. – emisja obligacji serii E

RB nr 80/2014

Zarząd Emitenta informuje, że w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji, w dniu  13 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii E, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia Obligacji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. (więcej…)

13.11.2014 r. 11:43

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 79/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. (więcej…)

5.11.2014 r. 15:47

Pragma Faktoring S.A. – zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

RB nr 78/2014

Pragma Faktoring S.A. informuje, że zmienia termin przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. z dnia 13 listopada 2014 r. na dzień 3 listopada 2014 r.   Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozp. M.F. z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259.

29.10.2014 r. 16:58

Korekta raportu bieżącego nr 77/2014

RB nr 77/2014/K

Pragma Faktoring S.A. koryguje wskazanie daty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, które zostało zwołane na 1 grudnia 2014 r.

 

28.10.2014 r. 11:48

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 27 października 2014 r.

RB nr 77/2014


Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych (… Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 27 października 2014 r.

Projekty uchwał na NWZA w dniu 1 grudnia 2014 r.

27.10.2014 r. 16:19

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Faktoring S.A.

RB nr 76/2014


I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA FAKTORING S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, informuje, że zwołuje na dzień 1 grudnia 2014 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 z następującym porządkiem obrad: (więcej…)

27.10.2014 r. 16:05

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta ze spółką zależną PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna

RB nr 75/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o podjęciu w dniu 27 października 2014 r. decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną, tj. PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna oraz informuje o uzgodnieniu i podpisaniu przez obie spółki planu połączenia. (więcej…)

27.10.2014 r. 15:36

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 74/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 16.10.2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

17.10.2014 r. 13:57

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 73/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 15.10.2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia z siedzibą w województwie małopolskim(Faktorant). (więcej…)

15.10.2014 r. 14:24

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 72/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. (więcej…)

10.10.2014 r. 15:00

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2014 r.

RB nr 71/2014

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za III kwartał 2014 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu Pragma Faktoring SA za III kwartał 2014 r

6.10.2014 r. 14:14

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 70/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 16.09.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży elektrycznej z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

16.09.2014 r. 14:40

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 69/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zrównoważane informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 16.09.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z zagospodarowaniem terenów zielonych z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

16.09.2014 r. 14:38

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 68/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. (więcej…)

11.09.2014 r. 09:38

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

Rb nr 67/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 1 września 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej, zawiadomienia z dnia 1 września 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Wszystkie zawiadomienia dotyczą tej samej transakcji wobec czego Emitent przekazuje w ich sprawie wspólny komunikat. (więcej…)

1.09.2014 r. 15:26

Pragma Faktoring S.A. – informacja o nabyciu akcji otrzymana od Pragmy Inkaso S.A.

RB nr 66/2014

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 1 września 2014 r. otrzymał od akcjonariusza – spółki Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach, informację o zmianie stanu posiadania akcji PRAGMY FAKTORING S.A., której treść jest następująca:

PRAGMA INKASO S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału, tj. o zwiększeniu się go o 1,80% w ogólnej liczbie głosów spółki PRAGMA FAKTORING S.A.  (więcej…)

1.09.2014 r. 12:53

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacja osoby obowiązanej

RB nr 65/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2014 r. otrzymał od Ireneusza Rymaszewskiego – członka rady nadzorczej Emitenta, zawiadomienie z dnia 24 sierpnia 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia w dniu 21 sierpnia 2014 r. 1 744 szt. akcji Emitenta po cenie 13,39 zł za akcję przez osobę blisko z nim związaną, tj. fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd. (więcej…)

25.08.2014 r. 09:29

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 64/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 21 sierpnia 2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży budowalanej, który ma siedzibę w województwie Małopolskim (Faktorant). (więcej…)

25.08.2014 r. 09:23

Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.

RB nr 63/2014

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r. z 28 sierpnia 2014 r. na 25 sierpnia 2014 r.

20.08.2014 r. 13:02

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 62/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 18 sierpnia 2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży producentów żywności, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). (więcej…)

18.08.2014 r. 14:32

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 61/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 lipca 2014 r.: (więcej…)

12.08.2014 r. 09:14

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 60/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 07.08.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z budową dróg i autostrad z siedzibą w województwie lubelskim (Faktorant). (więcej…)

7.08.2014 r. 15:10

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 59/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 07.08.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z budową dróg i autostrad z siedzibą w województwie lubelskim (Faktorant). (więcej…)

7.08.2014 r. 15:09

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 58/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarówno ważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 07.08.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z motoryzacją z siedzibą w województwie lubuskim (Faktorant ). (więcej…)

7.08.2014 r. 15:07

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 57/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 09.07.2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą spożywczą z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

9.07.2014 r. 15:39

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 56/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 04.07.2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży nabiału z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)
4.07.2014 r. 14:37

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 55/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 czerwca 2014 r.: (więcej…)

4.07.2014 r. 12:38

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2014 r.

RB nr 54/2014

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za II kwartał 2014 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu Pragma Faktoring SA za II kwartał 2014 r

3.07.2014 r. 14:47

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB  nr 53/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.06.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą detaliczną sprzętu sportowego z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

27.06.2014 r. 14:31

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 52/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 26.06.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z wyrobami ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej z siedzibą w województwie dolnośląskim (Faktorant). (więcej…)

26.06.2014 r. 15:05

Pragma Faktoring S.A. – informacja o nabyciu akcji otrzymana od Pragmy Inkaso S.A.

RB nr 51/2014

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 r. otrzymał od akcjonariusza – spółki Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach, informację o zmianie stanu posiadania akcji PRAGMY FAKTORING S.A., której treść jest następująca: (więcej…)

24.06.2014 r. 12:49

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 50/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej zawiadomienia z dnia 24 czerwca 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. (więcej…)

24.06.2014 r. 09:02

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 49/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej, zawiadomienia z dnia 16 czerwca 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Wszystkie zawiadomienia dotyczą tej samej transakcji wobec czego Emitent przekazuje w jej sprawie wspólny komunikat. (więcej…)

16.06.2014 r. 10:11

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 11 czerwca 2014 r.

RB 48/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA FAKTORING S.A. jakie odbyło się w dniu 11 czerwca 2014 r.

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 11 czerwca 2014 roku

 

12.06.2014 r. 08:44

Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2014 r.

RB nr 47/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2014 r.

Wykaz akcjonariuszy powyżej 5 proc na ZWZA 11 czerwca 2014 roku

 

12.06.2014 r. 08:41

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 46/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej zawiadomienia z dnia 9 czerwca 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Wszystkie zawiadomienia dotyczą tych samych transakcji wobec czego Emitent przekazuje w ich sprawie wspólny komunikat. (więcej…)

9.06.2014 r. 09:54

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 45/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 czerwca 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej zawiadomienia z dnia 3 czerwca 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Wszystkie zawiadomienia dotyczą tych samych transakcji wobec czego Emitent przekazuje w ich sprawie wspólny komunikat.   (więcej…)

4.06.2014 r. 08:14

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 44/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 maja 2014 r.: (więcej…)

2.06.2014 r. 15:18

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 43/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej Emitenta, zawiadomienia z dnia 2 czerwca 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. (więcej…)

2.06.2014 r. 10:44

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 42/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 28 maja 2014 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży transportowej, który ma siedzibę w województwie Małopolskim (Faktorant). (więcej…)

28.05.2014 r. 13:44

PRAGMA FAKTORING S.A. – projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 11 czerwca 2014 r.

RB nr 41/2014

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych (… Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) przedstawia projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 11 czerwca 2014 r.

Projekty uchwał ZWZA na dzień 11 06 2014

12.05.2014 r. 12:35

PRAGMA FAKTORING S.A. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy

RB nr 40/2014

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA FAKTORING S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, informuje, że zwołuje na dzień 11 czerwca 2014 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 z następującym porządkiem obrad: (więcej…)

12.05.2014 r. 12:14

Pragma Faktoring S.A. – zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r.

RB nr 39/2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014, Zarząd spółki Pragma Faktoring S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku z dnia 15 maja 2014 r. na dzień 14 maja 2014 r. Terminy publikacji pozostałych raportów nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozp. M.F. z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259.

12.05.2014 r. 10:11

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 38/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.05.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją napojów z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

9.05.2014 r. 12:40

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 37/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 07.05.2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych z siedzibą w województwie opolskim (Faktorant). (więcej…)

7.05.2014 r. 12:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 36/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 kwietnia 2014 r.:

 • dla serii B            24.181.042,53  zł;
 • dla serii C            15.720 000,00 zł;
 • dla serii D            19.534.658,79 zł.
5.05.2014 r. 07:10

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 35/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka zawiadomienia z dnia 28 kwietnia 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. (więcej…)

30.04.2014 r. 09:39

Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Pragma Faktoring S.A. za I kwartał 2014 r.

RB nr 34/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Pragma Faktoring S.A.

Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe GK Pragma Faktoring za I kwartał 2014

24.04.2014 r. 10:51

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 33/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 22.04.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z transportem drogowym z siedzibą w województwie opolskim (Faktorant). (więcej…)

22.04.2014 r. 13:33

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 32/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka zawiadomienia z dnia 17 kwietnia 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Wszystkie zawiadomienia dotyczą tych samych transakcji wobec czego Emitent przekazuje w ich sprawie wspólny komunikat.  (więcej…)

18.04.2014 r. 08:12

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 31/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 17.04.2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków z siedzibą w województwie dolnośląskim (Faktorant ). (więcej…)

17.04.2014 r. 13:15

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 30/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 16 kwietnia 2014 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży przerobu odpadów, który ma siedzibę w województwie Wielkopolskim (Faktorant). (więcej…)

16.04.2014 r. 13:05

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 29/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 16 kwietnia 2014 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży transportowej, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). (więcej…)

16.04.2014 r. 12:25

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 28/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 16 kwietnia 2014 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży reklamowej, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). (więcej…)

16.04.2014 r. 12:23

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

RB nr 27/2014

PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza emitenta uchwałą nr 1/2014, powziętą w dniu 16 kwietnia 2014 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 lit j) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy 4AUDYT Sp. z o.o.  z/s w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu:

– jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2014;

– rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2014.   (więcej…)

16.04.2014 r. 12:07

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 26/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.04.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej z siedzibą w województwie dolnośląskim (Faktorant). (więcej…)

9.04.2014 r. 07:40

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 25/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarówno ważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.04.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją autobusów z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

4.04.2014 r. 11:31

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacja osoby obowiązanej

RB nr 24/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż otrzymał od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienie z dnia 2 kwietnia 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nim związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A.
Zawiadomienie dotyczy następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. zakupu:

– w dniu 25 marca 2014 roku:

 • 125 sztuk akcji po cenie 15,84 zł za akcję,
 • 3319 sztuk akcji po cenie 15,85 zł za akcję,
 • 77 sztuk akcji po cenie 15,88 zł za akcję,

– w dniu 26 marca 2014 roku:

 • 10 sztuk akcji po cenie 15,95 zł za akcję,
 • 299 sztuk akcji po cenie 16,20 zł za akcję,
 • 138 sztuk akcji po cenie 16,24 zł za akcję,
 • 100 sztuk akcji po cenie 16,25 zł za akcję.

– w dniu 27 marca 2014 roku:

 • 300 sztuk akcji po cenie 16,24 zł za akcję,
 • 106 sztuk akcji po cenie 16,25 zł za akcję.

– w dniu 28 marca 2014 roku:

 • 90 sztuk akcji po cenie 16,19 zł za akcję,
 • 235 sztuk akcji po cenie 16,20 zł za akcję,
 • 145 sztuk akcji po cenie 16,25 zł za akcję,
 • 90 sztuk akcji po cenie 16,27 zł za akcję,
 • 250 sztuk akcji po cenie 16,30 zł za akcję,
 • 400 sztuk akcji po cenie 16,36 zł za akcję,
 • 515 sztuk akcji po cenie 16,37 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

3.04.2014 r. 14:15

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2014 r.

RB nr 23/2014

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za I kwartał 2014 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i wartości portfela za I kwartał 2014 roku Pragma Faktoring S.A.

3.04.2014 r. 13:59

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 22/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 marca 2014 r.:

 • dla serii B            24.063.875,62 zł;
 • dla serii C            15 880 000,00 zł;
 • dla serii D            19.684.344,67 zł.

 

3.04.2014 r. 08:12

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 21/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta oraz od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta zawiadomienia z dnia 2 kwietnia 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Oba zawiadomienia dotyczą tych samych transakcji wobec czego Emitent przekazuje w ich sprawie wspólny komunikat. Zawiadomienia dotyczą następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. kupna w dniu 28 marca 2014 roku:

 • 90 sztuk akcji po cenie 16,19 zł za akcję,
 • 235 sztuk akcji po cenie 16,20 zł za akcję,
 • 145 sztuk akcji po cenie 16,25 zł za akcję,
 • 90 sztuk akcji po cenie 16,27 zł za akcję,
 • 250 sztuk akcji po cenie 16,30 zł za akcję,
 • 400 sztuk akcji po cenie 16,36 zł za akcję,
 • 515 sztuk akcji po cenie 16,37 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

2.04.2014 r. 09:57

PPRAGMA FAKTORING S.A. Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB 20/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 marca 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta oraz od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta zawiadomienia z dnia 28 marca 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Oba zawiadomienia dotyczą tych samych transakcji wobec czego Emitent przekazuje w ich sprawie wspólny komunikat.
Zawiadomienia dotyczą następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– kupno w dniu 25 marca 2014 roku:

 • 125 sztuk akcji po cenie 15,84 zł za akcję,
 • 3319 sztuk akcji po cenie 15,85 zł za akcję,
 • 77 sztuk akcji po cenie 15,88 zł za akcję,

– kupno w dniu 26 marca 2014 roku:

 • 10 sztuk akcji po cenie 15,95 zł za akcję,
 • 299 sztuk akcji po cenie 16,20 zł za akcję,
 • 138 sztuk akcji po cenie 16,24 zł za akcję,
 • 100 sztuk akcji po cenie 16,25 zł za akcję.

– kupno w dniu 27 marca 2014 roku:

 • 300 sztuk akcji po cenie 16,24 zł za akcję,
 • 106 sztuk akcji po cenie 16,25 zł za akcję.

Podstawa prawna: par 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

 

 

28.03.2014 r. 12:22

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 19/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 26 marca 2014 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży farmaceutycznej, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). Na podstawie umowy Emitent zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec jego 19 kontrahentów. Przyznany łączny limit faktoringowy wynosi 600.000,- zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie nie odbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych, liczone jako procent nabywanych wierzytelności w skali miesiąca. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta brutto za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

26.03.2014 r. 11:37

PRAGMA FAKTORING S.A. – rekomendacja zarządu co do podziału zysku za 2013 r.

RB nr 18/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 marca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto wypracowanego przez Emitenta w 2013 r., rekomendując walnemu zgromadzeniu emitenta przeznaczenie zysku netto w całości na kapitał zapasowy. Jednocześnie zarząd Emitenta informuje, że zwrócił się z wnioskiem do rady nadzorczej, o rekomendowanie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia dywidendy zgodnie z niniejszą rekomendacją.
Podejmując decyzję co do przeznaczenia dywidendy zarząd miał na uwadze aktualną sytuację na rynku faktoringowym, w szczególności dużą podaż atrakcyjnych transakcji i prowadzoną z powodzeniem przez emitenta akcję sprzedażową usług faktoringowych. Pozostawienie środków w spółce umożliwi wzrost skali działalności, a tym samym zwiększenie jej przychodów i zysków, co będzie też korzystne dla akcjonariuszy.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) RMF z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

24.03.2014 r. 10:13

Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Pragma Faktoring S.A.

RB 17/2014

Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 marca 2014 r. podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Nowaka. Pan Marcin Nowak jest absolwentem Wydziału Bankowości i Finansów Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2011 uzyskał tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) CFA Institute w USA. W latach 2005-2009 pracował na stanowisku Specjalisty w Departamencie Rynków i Bankowości Inwestycyjnej UniCredit CAIB Poland. Od 2009 roku pracuje na stanowisku Specjalisty ds. corporate finance w Wydziale Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM. Odbył liczne szkolenia i warsztaty z zakresu corporate finance, fuzji i przejęć (M&A), wyceny przedsiębiorstw, rynków kapitałowym, regulacji GPW i NewConnect. Posiada ponad 9-letnie doświadczenie w realizacji projektów M&A, doradztwie związanym z pozyskiwaniem kapitału (udziałowego i dłużnego), wyceną spółek oraz w przygotowywaniu prospektów emisyjnych, dokumentów ofertowych i informacyjnych dla spółek pozyskujących kapitał zarówno z rynku publicznego, jak i niepublicznego. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A., spółki dominującej w stosunku do Pragma Faktoring S.A.  Pan Marcin Nowak zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.  Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

19.03.2014 r. 14:13

Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 marca 2014 r.

RB nr 16/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 marca 2014 r.

wykaz akcjonariuszy posiadający powyżej 5 % na NWZA 19.03.2014 r.

19.03.2014 r. 14:00

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 19 marca 2014 r.

RB nr 15/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA FAKTORING S.A. jakie odbyło się w dniu 19 marca 2014 r.

uchwały podjęte przez NWZA w dniu 19 marca 2014 roku

 

19.03.2014 r. 13:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 14/2014
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 28 lutego 2014 r.:

 • dla serii B            24.132.766,12 zł;
 • dla serii C            14 445 000,00 zł;
 • dla serii D            19.586.666,11 zł.
10.03.2014 r. 09:25

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 13/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 06.03.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z wydobywaniem kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

6.03.2014 r. 14:01

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 12/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją opakowań drewnianych z siedzibą w województwie zachodniopomorskim ( Faktorant ). (więcej…)

4.03.2014 r. 13:45

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A. zwołanego na 19 marca 2014 r.

RB nr 11/2014

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19 lutego 2009 r. przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 19 marca 2014 r.

Projekty uchwał na NWZA w dniu 19 marca 2014 roku

20.02.2014 r. 14:46

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A.

RB nr 10/2014

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA FAKTORING S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, informuje, że zwołuje na dzień 19 marca 2014 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 z następującym porządkiem obrad:

1) Wybór Przewodniczącego.

2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

6) Zamknięcie obrad.
II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (rekord date), który przypada na dzień 3 marca 2014 r. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406(3) § 2 Ksh żądanie należy złożyć w okresie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 4 marca 2014 r. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 Ksh tj.: • firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,• liczbę akcji, rodzaj i kod akcji, wartość nominalną akcji,• firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,• imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,• siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,• cel wystawienia zaświadczenia,• datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W celu wyeliminowania wątpliwości Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane powinien posiadać na Walnym Zgromadzeniu zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
III. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

2. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa, może też reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariuszy. Akcjonariusz, który posiada akcje zapisane na więcej, niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych (kilku) pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.

3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje godnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tym celu można wykorzystać formularz pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki www.pragmafaktoring.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na dedykowany adres mailowy sekretariat@pragmafaktoring.pl w formacie PDF wraz z załącznikami. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

5. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza jak również działania osób posługujących się pełnomocnictwami. W celu wyeliminowania wątpliwości, na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik powinien posiadać ze sobą papierowy dokument pełnomocnictwa.6. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika, a jeżeli jego mocodawcą jest podmiot wpisany do rejestru sądowego – także oryginał odpowiedniego odpisu z rejestru sądowego.
IV. Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia i głosowania korespondencyjnego.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
V. Informacje na temat praw akcjonariuszy.

1.  Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą: –   żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 26 luty 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sekretariat@pragmafaktoring.pl; –   przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej przesyłając na adres: sekretariat@pragmafaktoring.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

2.  Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3.  Zgodnie z art. 428 ksh podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

VI. Informacje na temat dostępu do dokumentacji i kontakt elektroniczny.

1. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana, w tym projekty uchwał będą zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres www.pragmafaktoring.pl w zakładce WZA.

2. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

3. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pragmafaktoring.pl, przy czym w celu wyeliminowania wątpliwości należy na ww. adres przesyłać skany dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariuszy. Aby je wyeliminować Akcjonariusze powinni niezależnie od przesyłania do Spółki dokumentów w formie elektronicznej przesyłać je w formie papierowej.

4. Jeżeli przesyłającym dokument pisemny lub drogą elektroniczną jest Akcjonariusz lub osoba działająca w imieniu Akcjonariusza, powinna wraz z pismem lub e-mejlem przesłać dokument potwierdzający, że dana osoba jest Akcjonariuszem, tj. w przypadku akcji zdematerializowanych – świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie do uczestniczenia w Zgromadzeniu, w przypadku akcji na okaziciela – kopię dokumentu akcji, w przypadku akcji imiennych – kopię księgi akcyjnej lub wskazanie, że jest aktualnie wymieniona jako akcjonariusz w księdze akcyjnej.

5. W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych) wraz z dokumentami w formie papierowej lub w załączeniu do e-mejli należy przesłać uwierzytelnione przez składających dokument kopie odpisów (lub skany) z KRS, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące prawo osób podpisujących dany dokument do reprezentowania danego podmiotu.
VII. Weryfikacja informacji i dokumentów.

Spółka może podejmować działania służące weryfikacji tożsamości i uprawnień podmiotów kontaktujących się z nią drogą elektroniczną jak i przesyłanych dokumentów. W szczególności weryfikacja może polegać na domaganiu się uzupełnienia przekazywanych informacji, wniosków i dokumentów, a także weryfikowaniu treści dokumentów uprawniających do udziału w Walnym Zgromadzeniu u podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Nie przesłanie dokumentu w formie papierowej lub jego skanu drogą elektroniczną lub brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
VIII. Informacja o akcjach.

W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 2.565.910 akcji dających łącznie 3.269.234 głosy, z czego: 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.406.648  głosów z ogółu akcji serii A, 1.200.000 akcji serii B dających łącznie 1 200 000 głosów, 662.586 akcji serii C dających łącznie 662.586 głosów.

 

20.02.2014 r. 14:36

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 9/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.02.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej produkcją wyrobów tartacznych z siedzibą w województwie śląskim(Faktorant). (więcej…)

20.02.2014 r. 13:28

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

RB nr 8/2014

Emitent  informuje, że w dniu 17 lutego 2014 r. otrzymał pisemne oświadczenie Dariusza Piaseckiego o rezygnacji ze sprawowanej funkcji członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią oświadczenia rezygnacja nastąpiła ze względów osobistych.  Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia MF z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

17.02.2014 r. 14:22

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 7/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 stycznia 2014 r.:

dla serii B            24.188.893,89 zł;

dla serii C            13.965.000,00 zł;

dla serii D            19.506.823,11 zł.

 

10.02.2014 r. 14:32

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 6/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 10.02.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z hodowlą drobiu z siedzibą w województwie lubuskim (Faktorant ). (więcej…)

10.02.2014 r. 14:28

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 5/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 05.02.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją papieru i opakowań z tektury z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

5.02.2014 r. 14:37

Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości przez Pragma Faktoring S.A. w 2013 r.

RB nr 4/2014

Zarząd Emitenta na podstawie art. 65 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2013. Oryginały raportów znajduja się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. Jednocześnie raporty wymienione w wykazie są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pragmafaktoring.pl.

Wykaz raportów za 2013 r

17.01.2014 r. 14:12

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

RB nr 3/2014

Zarząd PRAGMA FAKTORING SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku:

– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2013 rok – 20.03.2014

– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 15.05.2014

– rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku – 28.08.2014

– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 13.11.2014

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm., w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.Tym samym PRAGMA FAKTORING SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał 2014 r.Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259)

17.01.2014 r. 14:08

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 2/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C i D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31.12.2013 r.:

 • dla serii B            24.244.589,72 zł;
 • dla serii C            13 575 000,00 zł;
 • dla serii D            19.605.067,91 zł.


10.01.2014 r. 12:43

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2013 r.

RB nr 1/2014

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług za IV kwartał 2013 r. oraz wielkość portfela wierzytelności.

Raport dotyczacy danych o kontraktacji i portfelu w IV kw 2013 – PFA

7.01.2014 r. 13:49

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 159/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.12.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą folii z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

20.12.2013 r. 14:22

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 158/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 17.12.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie transportu i spedycji z siedzibą w województwie zachodniopomorskim(Faktorant ). (więcej…)

17.12.2013 r. 14:39

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 157/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 16.12.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie transportu i spedycji z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

16.12.2013 r. 14:03

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 156/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 listopada 2013 r.:

dla serii B            24.396.462,12 zł;

dla serii C            13.605.000,00 zł;

dla serii D            19.778.078,21 zł.

6.12.2013 r. 10:05

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 155/2013

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 29 listopada 2013r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży transportowej, który ma siedzibę w województwie Mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

29.11.2013 r. 14:13

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 154/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 08.11.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą hurtową pieców, grzejników z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ).
8.11.2013 r. 12:44

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 153/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarówno ważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 05.11.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z dostawą części metalowych z siedzibą w województwie mazowieckim(Faktorant ). (więcej…)

5.11.2013 r. 14:44

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 152/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 października 2013 r.:

dla serii B            24.174.066,71 zł;

dla serii C            13.605.000,00 zł;

dla serii D            19.582.620,37 zł

 

5.11.2013 r. 12:55

Powołanie nowego członka Zarządu w Pragmie Faktoring S.A.

RB nr 151/2013

Emitent informuje, że Rada Nadzorcza PRAGMA FAKTORING S.A. w dniu 23 października 2013 r. podjęła uchwałę na mocy której z dniem 23 października 2013 r. Pan Grzegorz Pardela został powołany na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Grzegorz Pardela posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończył Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim kierunek socjologia oraz uzyskał tytuł EMBA w Wyższej Szkole Bankowej oraz Coventry University.   Posiada następujące doświadczenie zawodowe:  2011 – aktualnie – Pragma Faktoring S.A. – Dyrektor Handlowy, od 2009 do 2011 Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. – Regionalny Dyrektor Sprzedaży, od 2005 do 2009 Bibby Financial Services Sp. z o. o. – Businsess Development Manager. (więcej…)

23.10.2013 r. 10:59

PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 150/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 18.10.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją i sprzedażą wyrobów stalowych z siedzibą w województwie dolnośląskim ( Faktorant ). (więcej…)

18.10.2013 r. 10:39

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 149/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 września 2013 r.:
dla serii B            24.212.114,77 zł;
dla serii C            19.578.463,72 zł;
dla serii D            15.255.000,00 zł.
7.10.2013 r. 13:01

Dane o kontraktacji i portfelu w III kwartale 2013 r.

RB nr 148/2013

Zarząd Emitenta w załączeniu przedstawia dane o kontraktacji w III kwartale 2013 r. oraz wielkość portfelawierzytelności na koniec III kwartału 2013 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu w III kw 2013

4.10.2013 r. 11:53

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 147/2013

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 27 września 2013 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży konstrukcji metalowych, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant).
(więcej…)

27.09.2013 r. 13:08

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 146/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 sierpnia 2013 r.:
dla serii B            24.162.840,99 zł;
dla serii C            15.155.000,00 zł;
dla serii D            19.004.786,83 zł.

5.09.2013 r. 12:34

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 145/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 04.09.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z produkcją wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa z siedzibą w województwie świętokrzyskim (Faktorant ). (więcej…)

4.09.2013 r. 13:07

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 144/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 03.09.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z wykonywaniem robót energetycznych z siedzibą w województwie podlaskim ( Faktorant ). (więcej…)

3.09.2013 r. 13:20

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu odwróconego

RB nr 143/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 29 sierpnia 2013 r. zawarła umowę faktoringu odwróconego z przedsiębiorcą działającym w branży produkcji opakowań, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). Na podstawie umowy Emitent zobowiązał się do nabywania od kontrahenta (wierzyciela) Faktoranta wierzytelności przysługujących w stosunku do Faktora. (więcej…)

29.08.2013 r. 12:29

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 142/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 28.08.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z pośrednictwem sprzedaży gadżetów z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

28.08.2013 r. 13:04

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 141/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.08.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z przetwórstwem tworzyw sztucznych z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

27.08.2013 r. 12:14

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 140/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 23.08.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży spożywczej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

23.08.2013 r. 11:55

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 139/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.08.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży robót budowlanych z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

20.08.2013 r. 13:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 138/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C i D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu na koniec lipca 2013 r., zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi:
dla serii B            24.209.149,59 zł;
dla serii C            18.625.000,00 zł;
dla serii D            19.824.071,96 zł.

5.08.2013 r. 10:45

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu.

RB nr 137/2013

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych(…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 26 lipca 2013 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży budowlanej, który ma siedzibę w województwie Wielkopolskim (Faktorant). (więcej…)

26.07.2013 r. 09:26

Dane o kontraktacji i portfelu wierzytelności w II kwartale 2013 r.

RB nr 136/2013

Zarząd Emitenta w załączeniu przedstawia dane o kontraktacji w II kwartale 2013 r. oraz wielkość portfela wierzytelności na koniec II kwartału 2013 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu w II kwartale 2013

22.07.2013 r. 10:56

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 135/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 17.07.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie łódzkim ( Faktorant ). (więcej…)

17.07.2013 r. 12:55

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 134/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 11.07.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży obuwniczej z siedzibą w województwie pomorskim ( Faktorant ). (więcej…)

11.07.2013 r. 13:21

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 133/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.07.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży robót budowlanych z siedzibą w województwie łódzkim ( Faktorant ). (więcej…)

9.07.2013 r. 13:38

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 132/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.07.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą opału z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

9.07.2013 r. 13:37

Dane o obrotach PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze 2013 r.

RB 131/2013

Zarząd emitenta przedstawia w załączeniu informacje o obrotach w segmencie faktoringu, rozumianych jako wartość nabytych wierzytelności  oraz w segmencie pożyczek, osiągniętych przez PRAGMA FAKTORING S.A. w pierwszym półroczu 2013 r. oraz porównawczo przedstawia analogiczne dane za pierwsze półrocze 2012 r.

Obroty za I półrocze 2013 r.

4.07.2013 r. 10:45

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 130/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 01.07.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży poligraficznej z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

1.07.2013 r. 13:45

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 129/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na 30 czerwca 2013 r.:

dla serii B            24.256.588,23 zł;

dla serii C            18.625.000,00 zł;

dla serii D            19.790.410,47 zł.

1.07.2013 r. 11:11

Zmiana kryterium uznawania umów i aktywów jako umowy znaczące i aktywa znacznej wartości

RB nr 128/2013

Zarząd emitenta informuje, że od dnia dzisiejszego, tj. 1 lipca 2013 r., zgodnie z pkt  44 i 45 z ustępu 1 paragrafu 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), jako kryterium oceny aktywów znacznej wartości oraz umowy znacznej wartości przyjmować będzie sytuację gdy wartość umowy lub aktywów wynosić będzie co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży emitenta brutto za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. W ocenie emitenta nowe kryterium, w miejsce  dotychczas stosowanego kryterium 10% wartości kapitałów własnych, lepiej pozwala na właściwą ocenę znaczenia zawieranych umów oraz znaczenia nabywanych, zbywanych i obciążanych aktywów, ponieważ wyeliminuje konieczność raportowania o zawieraniu umów faktoringu o mniejszym znaczeniu z uwagi na ich niższą wartość przewidywanego obrotu (niższa wartość udzielanych limitów faktoringowych). Do chwili obecnej emitent oceniając wartość umowy przyjmował hipotetyczną wartość spodziewanego obrotu jaki mógł być wygenerowany przez daną umowę w przeciągu 5 lat, przy założeniu wykorzystania przyznanego limitu faktoringowego w całości, tj. mnożąc wartość przyznanego w umowie limitu faktoringowego (lub sumy limitów przyznanych w jednej umowie) przez 60 miesięcy. W efekcie należało uznawać za znaczące wszystkie umowy faktoringu zawarte na czas nieokreślony, których limit przekraczał próg ok. 55 tys. zł, co w efekcie skutkowało koniecznością raportowania o zawarciu umów o stosunkowo niewielkiej wartości.  Aktualnie próg 10% wartości przychodów ze sprzedaży emitenta brutto wynosi  26.228.165,49 zł, co oznacza, że po zmianie kryterium raportowania obowiązek raportowania obejmie umowy o limitach (sumach limitów) powyżej 437 tys. zł, co w praktyce oznaczać będzie informowanie o umowach, które faktycznie mogą być uważane za znaczące. Oceniając wartość umowy wieloletniej emitent będzie nadal przyjmował 5 letnie hipotetyczne kryterium jej trwania, tj. mnożąc limit faktoringowy (sumę limitów) przez 60.Ww. kryterium – próg wartości sumy limitów faktoringowych, będzie przez emitenta korygowane każdorazowo po opublikowaniu raportu okresowego.

1.07.2013 r. 07:52

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 127/2013

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 28 czerwca 2013 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w sektorze hurtowego handlu drobiem, który ma siedzibę w województwie Mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

1.07.2013 r. 06:32

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 126/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 28.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą pianek do materacy z siedzibą w województwie wielkopolskim (Faktorant ). (więcej…)

28.06.2013 r. 12:56

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 125/2013

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych(…) Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 27 czerwca 2013 r.  zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży meblowej, który ma siedzibę w województwie Kujawsko-Pomorskim (Faktorant). (więcej…)

27.06.2013 r. 16:41

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 124/2013

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowyc(…) Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 27 czerwca 2013 r.  zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą zajmującym się wynajmem maszyn budowlanych, który ma siedzibę w województwie Kujawsko-Pomorskim (Faktorant). (więcej…)

27.06.2013 r. 16:32

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 123/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży wydawniczej z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

27.06.2013 r. 12:51

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 122/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 25.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą budowlaną z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant ). (więcej…)

25.06.2013 r. 13:59

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 121/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 25.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą spożywczą z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

25.06.2013 r. 13:57

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 120/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 25.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z handlem i pośrednictwem w sprzedaży folii z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

25.06.2013 r. 13:55

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 119/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 25.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży dostaw izostatycznych wkładów kominowych z siedzibą w województwie lubuskim (Faktorant ). (więcej…)

25.06.2013 r. 13:53

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 118/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 25.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą okien i wyrobów z tworzyw sztucznych z siedzibą w województwie wielkopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

25.06.2013 r. 13:51

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 117/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 17.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży przetwórczo-spożywczej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

17.06.2013 r. 13:51

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 116/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 17.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w ramach usług budowalnych z siedzibą w województwie wielkopolskim (Faktorant ). (więcej…)

17.06.2013 r. 13:48

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 115/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 14.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą i dostawą styropianu z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

14.06.2013 r. 12:54

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 114/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 14.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z handlem artykułami elektrycznymi z siedzibą w województwie wielkopolskim (Faktorant ). (więcej…)

14.06.2013 r. 12:49

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 113/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 13.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z produkcją mebli z siedzibą w województwie warmińsko-mazurskim (Faktorant ). (więcej…)

13.06.2013 r. 14:03

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 112/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 12.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją podzespołów z gumy, metalu i tworzyw sztucznych z siedzibą w województwie śląskim( Faktorant ). (więcej…)

12.06.2013 r. 13:25

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 111/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 11.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją konstrukcji metalowych z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

11.06.2013 r. 13:27

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 110/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 11.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z konsorcjum w ramach którego wchodzą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w ramach usług budowlanych w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

11.06.2013 r. 13:23

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 109/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 06.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z inżynierią budowlaną z siedzibą w województwie lubelskim (Faktorant ). (więcej…)

6.06.2013 r. 13:17

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 108/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 05.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży sprzedaży hurtowej piwa z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

5.06.2013 r. 13:20

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 107/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. (więcej…)

5.06.2013 r. 11:07

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 106/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży usług transportowych z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

4.06.2013 r. 13:04

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 105/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z wykonywaniem remontów części maszyn górniczych z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

4.06.2013 r. 13:00

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 104/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 29.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży usług budowlanych z siedzibą w województwie dolnośląskim ( Faktorant ). (więcej…)

29.05.2013 r. 12:41

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 103/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 29.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant ). (więcej…)

29.05.2013 r. 12:37

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 102/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 29.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną działającą w branży związanej z wykonywaniem instalacji elektrycznych z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

29.05.2013 r. 12:35

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 101/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 23.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z badaniem rynku i opinii publicznej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant). (więcej…)

23.05.2013 r. 12:39

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 100/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 22.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant ). (więcej…)

22.05.2013 r. 13:26

Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2013 r.

RB nr 99/2013 

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2013 r.

Wykaz akcjonariuszy pow. 5 proc.

21.05.2013 r. 10:36

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA FAKTORING S.A. w dniu 21 maja 2013 r.

RB nr 98/2013

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA FAKTORING S.A. jakie odbyło się w dniu 21 maja 2013 r.

Uchwały podjęte na ZWZA 21.05.2013

21.05.2013 r. 10:32

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 97/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 20.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą złomu w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

20.05.2013 r. 12:57

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 96/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży wykonywania projektów z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

20.05.2013 r. 12:56

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB 95/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 17.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży projektowania i sprzedaży hurtowej upominków i artykułów reklamowych z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

17.05.2013 r. 13:59

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 94/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 15.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną działąjącą w branży związanej ze świadczeniem usług budowlanych i transportowych w województwie opolskim ( Faktorant ). (więcej…)

15.05.2013 r. 13:18

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 93/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 10.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą hurtową zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt z siedzibą w województwie lubelskim ( Faktorant ). (więcej…)

10.05.2013 r. 11:49

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 92/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży produkcji i montażu konstrukcji metalowych z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim ( Faktorant ). (więcej…)

9.05.2013 r. 13:12

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 91/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży usług budowlanych z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

9.05.2013 r. 13:10

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 90/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 07.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży produkcji i handlu materiałami stosowanymi w ciepłownictwie z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

7.05.2013 r. 13:43

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 89/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C i D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi:

dla serii B            24.033.151,86 zł;

dla serii C            18.625.000,00 zł;

dla serii D            19.558.049,26 zł.

6.05.2013 r. 13:48

Propozycja Zarządu co do podziału zysku za 2012 r.

RB nr 88/2013

Na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 11) RMF z 19 lutego 2009r. Zarząd Pragma Faktoring rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie 80% zysku wypracowanego przez Emitenta w 2013r. tj. kwoty 4.310.728,80 zł do podziału między Akcjonariuszy, co daje 1,68 zł na każdą akcję. Pozostała część zysku, tj. kwota 1.078.480,92 zł przeznaczona ma być na kapitał zapasowy.

6.05.2013 r. 13:41

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 87/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 26.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z handlem metalem z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

26.04.2013 r. 12:30

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 86/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 24.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą budowlaną w województwie małopolskim (Faktorant ). (więcej…)

24.04.2013 r. 13:50

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 85/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 24.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związana z branżą budowlaną w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

24.04.2013 r. 13:48

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Faktoring S.A. zwołanego na 21 maja 2013r.

RB nr 84/2013

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19 lutego 2009r. w załączeniu podaje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 maja 2013r. (więcej…)

24.04.2013 r. 08:49

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA FAKTORING S.A.

RB nr 83/2013

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA FAKTORING S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, informuje, że zwołuje na dzień 21 maja 2013 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Mieczyków 14 z następującym porządkiem obrad: (więcej…)

24.04.2013 r. 08:43

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 82/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 19.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją i sprzedażą materiałów chemii budowlanej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

19.04.2013 r. 12:28

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 81/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 19.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą budowlaną w województwie dolnośląskim (Faktorant ). (więcej…)

19.04.2013 r. 12:27

Dane o kontraktacji i portfelu w I kwartale 2013 r.

RB nr 80/2013

Zarząd Emitenta w załączeniu przedstawia dane o kontraktacji w I kwartale 2013 r. oraz wielkość portfela wierzytelności na koniec I kwartału 2013 r.

Dane o kontraktacji i portfelu w I kwartale 2013 r.

19.04.2013 r. 12:26

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 79/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 18.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związana z branżą sprzedaży hurtowej mięsa i wyrobów mięsnych w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

18.04.2013 r. 13:20

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 78/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 17.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie wielkopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

17.04.2013 r. 14:03

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 77/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 17.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży produkcji elementów z tworzyw sztucznych z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

17.04.2013 r. 14:02

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 76/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 16.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z wykonywaniem instalacji sanitarnych i prac instalacyjnych z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

16.04.2013 r. 13:10

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 75/2013 

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 15.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży spożywczej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

15.04.2013 r. 12:11

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 74/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 10.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

10.04.2013 r. 13:17

Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii D na rynku Catalyst

RB nr 73/2013 

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 5 kwietnia 2013r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 359/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst  15.000 obligacji na okaziciela serii D spółki PRAGMA FAKTORING S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ”PLGFPRE00081”. Pierwszym dniem notowań w/w obligacji będzie dzień 8 kwietnia 2013r. 

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (Dz. U. Nr 33 poz. 259).

5.04.2013 r. 10:35

Dane o obrotach w segmencie faktoringu w pierwszym kwartale 2013r.

RB nr 72/2013

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu informacje o obrotach w segmencie faktoringu, rozumianych jako wartość nabytych wierzytelności, osiągniętych przez PRAGMA FAKTORING S.A. w pierwszym kwartale 2013r. 

 • Faktoring odwrotny: 
  200.000,00 zł.
 • Faktoring z regresem:
  41.706.966,58 zł.
 • Faktoring bez regresu:                                   
  4.470.623,57 zł.
 • Faktoring ubezpieczony bez regresu:          
  326.262,43 zł.
 • Faktoring ubezpieczony z regresem:        
  3.754.973,31 zł. 
 • Faktoring exportowy:                                         
  403.730,79 zł. 
 • Obroty ogółem:                                             
  60.862.556,68 zł.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

5.04.2013 r. 07:30

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 71/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C oraz D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi:        

 •  dla serii B    24.183.527,66 zł;             
 • dla serii C        18.625.000,00 zł;                  
 •  dla serii D        20.675.590,67 zł.
2.04.2013 r. 13:17

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 70/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 02.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu złomem w województwie dolnośląskim (Faktorant ). (więcej…)

2.04.2013 r. 12:53

Zakończenie uczestniczenia w obrocie obligacji serii A

RB nr 69/2013

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii A, w dniu 27 marca 2013r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę o wykluczeniu tych obligacji z dniem 2 kwietnia 2013r., z alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Liczba wyemitowanych, wykupionych i wykluczonych obligacji serii A wynosi 25.000 sztuk.

28.03.2013 r. 07:33

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 68/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży hurtowej sprzedaży materiałów elektrotechnicznych i energetycznych z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

27.03.2013 r. 14:44

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 67/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 27.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związana z branżą wyrobów tartacznych w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

27.03.2013 r. 14:43

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 66/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży obróbki mechanicznej elementów metalowych z siedzibą w województwie dolnośląskim ( Faktorant ). (więcej…)

27.03.2013 r. 14:42

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 65/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 27.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie uboju zwierząt rzeźnych w województwie świętokrzyskim (Faktorant ). (więcej…)

27.03.2013 r. 14:41

Rejestracja obligacji serii D w KDPW

RB nr 64/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwalę o zarejestrowaniu z dniem 27 marca 2013 r. 15.000 sztuk obligacji na okaziciela serii D wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda oznaczając je kodem PLGFPRE00081.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

26.03.2013 r. 14:43

Zawarcie umów ubezpieczenia faktoringu z Atradius Cerdit Insurance NV S.A.

RB nr 63/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że Emitent zawarł z Atradius Cerdit Insurance NV S.A. (Ubezpieczyciel) w Warszawie umowy ubezpieczenia faktoringu na kolejny rok ubezpieczeniowy, tj. umowę ubezpieczenia faktoringu pełnego (bez regresu), umowę ubezpieczenia faktoringu z regresem, umowę ubezpieczenia faktoringu eksportowego pełnego (bez regresu) oraz umowę ubezpieczenia faktoringu eksportowego z regresem. Strony kontynuują współpracę w zakresie ubezpieczenia faktoringu, która w przypadku ubezpieczenia faktoringu pełnego trwa od grudnia 2007 r. Przedmiotem każdej z umów jest ubezpieczenie ryzyka niewypłacalności Odbiorcy (kontrahenta Faktoranta). Podpisanie kolejnych umów ubezpieczenia pozwala Emitentowi na oferowanie klientom usługi faktoringowej w wersji z ubezpieczeniem dla każdego z typów faktoringu. Od marca 2011r. ubezpieczenie rozszerzone jest także na faktoring eksportowy, co umożliwia Emitentowi oferowanie swoich usług klientom mających odbiorców w krajach Unii Europejskiej.

25.03.2013 r. 16:40

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 62/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 20.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą wyrobów tartacznych w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

20.03.2013 r. 14:30

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 61/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 20.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i spedycyjnych w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

20.03.2013 r. 12:54

Rekomendacja Zarządu Pragma Faktoring S.A. co do podziału dywidendy za rok 2012

RB nr 60/2013

Emitent informuje, że Zarząd Pragma Faktoring S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu 80 % zysku jednostkowego Spółki za rok 2012 (tj. łącznie kwoty 4.310.728,80 zł, tj.  1,68 zł na jedną akcję) na poczet wypłaty dywidendy, natomiast w pozostałej części zysk ma zostać przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

20.03.2013 r. 11:00

Wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

RB nr 59/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 15.000 obligacji na okaziciela serii D spółki PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

19.03.2013 r. 18:51

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 58/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 18.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

18.03.2013 r. 14:47

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 57/2013

Zawarcie znaczącej umowy faktoringuZgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 14.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z handlem celulozą z siedzibą w województwie podkarpackim ( Faktorant ). (więcej…)

14.03.2013 r. 14:42

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 56/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 14.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

14.03.2013 r. 14:41

Zawarcie znaczącej umowy pożyczki

RB nr 55/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Pragma Faktoring SA (Pożyczkodawca) informuje, że w dniu 13.03.2013 r. zawarł umowę pożyczki ze spółką prawa handlowego zajmującą się produkcją maszyn z siedzibą w województwie opolskim (Pożyczkobiorca). (więcej…)

14.03.2013 r. 07:54

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 54/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 08.03.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną działąjącą w branży związanej ze świadczeniem usług transportowych w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

8.03.2013 r. 14:01

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii D

RB nr 53/2013

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 18 lutego 2013r. (więcej…)

7.03.2013 r. 09:49

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 52/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 06.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z gospodarowaniem odpadami z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

6.03.2013 r. 14:48

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 51/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 06.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

6.03.2013 r. 14:47

Zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta – zabezpieczenie emisji obligacji serii D

RB nr 50/2013

W dniu 5 marca 2013r. Emitent powziął informację, iż w związku z wnioskiem Domu Maklerskiego BDM  S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy uczestnictwie Emitenta, o wpisanie zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił dokonać wpisu ww. zastawu do rejestru zastawów. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii D. (więcej…)

5.03.2013 r. 16:40

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 49/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 05.03.2013 r. została zawarta umowa faktoringu ze spółką działającą w branży budowlanej w województwie pomorskim ( Faktorant ). (więcej…)

5.03.2013 r. 14:35

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 48/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 05.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu i produkcji odzieży w województwie kujawsko-pomorskim (Faktorant ). (więcej…)

5.03.2013 r. 14:34

Ustalenie daty pierwszego notowania Obligacji serii C na rynku Catalyst

RB nr 47/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2013r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 251/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii C spółki PRAGMA FAKTORING S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ”PLGFPRE00073”. Pierwszym dniem notowań w/w Obligacji będzie dzień 7 marca 2013r. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (Dz. U. Nr 33 poz. 259).

5.03.2013 r. 07:37

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenia obligacji serii C

RB nr 46/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii “C”, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tej serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności objętych zastawem wynosi 13.959.008,01 zł.

4.03.2013 r. 14:41

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenia obligacji serii B

RB nr 45/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii “B” PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tej serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności objętych zastawem wynosi 24.397.802,64 zł.

4.03.2013 r. 14:38

Wprowadzenie Obligacji serii C do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

RB nr 44/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał uchwałę Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lutego 2013r o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii „C” PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

27.02.2013 r. 16:45

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 43/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną działającą w branży związanej z handlem złomem, odpadami w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

27.02.2013 r. 14:32

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 42/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną działającą w branży związanej z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

27.02.2013 r. 14:31

Umorzenie Obligacji serii A

RB nr 41/2013

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym dokonano z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych rozliczeń związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji serii A. Rozliczenia zostały dokonane zgodnie z informacjami podanymi w raporcie bieżącym nr 24/2013 przekazanym w dniu 7 lutego 2013r. Emitent dokonał wszystkich czynności mających na celu zaspokojenie roszczeń obligatariuszy z Obligacji serii A co skutkowało nabyciem 25.000 Obligacji serii A. (więcej…)

26.02.2013 r. 14:27

Umowy pożyczki zawarte z PRAGMA INWESTYCJE Sp. z o.o.

RB nr 40/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 25 lutego 2013r. została zawarta kolejna umowa pożyczki z PRAGMA INWESTYCJE Sp. z o.o. z/s w Katowicach. Jest to trzecia z kolei umowa pożyczki zawarta przez PRAGMA FAKTORING S.A. i PRAGMA INWESTYCJE Sp. z o.o. licząc od opublikowania raportu nr 125/2013. Łączna wartość zawartych umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta i wynosi  8 480 000,00 zł. (więcej…)

25.02.2013 r. 10:47

Zawarcie z Pragma Inkaso S.A. umowy poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring S.A. z tytułu obligacji serii D

RB nr 39/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, iż w dniu 21 lutego 2013r. spółka zawarła ze spółką PRAGMA INKASO S.A. umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii D. Poręczenie jest udzielone do kwoty 19,5 mln zł. Termin wykupu obligacji tej serii przypada na 6 marca 2015r. (więcej…)

22.02.2013 r. 15:39

Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii D

RB nr 38/2013

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) informuje, że w związku z emisją obligacji serii D (o czym informowano w raporcie nr 30/2013), Emitent w dniu 22 lutego 2013r. uzyskał potwierdzenie zawarcia z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („BDM” lub „Administrator Zastawu”) umowy zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności („Umowa Zastawu”) oraz umowy w sprawie ustanowienia administratora zastawu („Umowa w sprawie Administratora Zastawu”). (więcej…)

22.02.2013 r. 15:31

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 37/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 22.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

22.02.2013 r. 14:30

PRAGMA FAKTORING SA zawarcie przez spółkę Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. umowy przedwstępnej zbycia nieruchomości

RB nr 36/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że spółka zależna Emitenta – Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. dnia 21 lutego 2013r. zawarła z kontrahentem będącym właścicielem ogólnopolskiej sieci stacji paliw, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Jaworznie. Nieruchomość ma powierzchnię ok 4 tys. m2. Wartość ewidencyjna nieruchomości ujawniona w księgach spółki zależnej to 800 tys. zł. Spółka zależna zobowiązała się przenieść własność nieruchomości na rzecz nabywcy za cenę 9.863.370,00 zł. brutto, do dnia 15 lutego 2014r. po wybudowaniu na niej stacji paliw. Cena sprzedaży obejmować będzie także wynagrodzenie za dokumentację dotyczącą wzniesionej stacji paliw wraz ze związanymi z nią prawami autorskimi. Nieruchomość została wcześniej zakupiona przez Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. od spółki Pragma Inwestycje Sp. z o.o., która z kolei nabyła ją od swojego dłużnika w ramach rozliczenia jego zadłużenia (wartość tej umowy nie przekraczała wartości 10% wartości kapitałów własnych Emitenta). Inwestycja będzie realizowana za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu działającego w branży budowlanej, który będzie działał na rzecz Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. w roli inwestora zastępczego. (więcej…)

22.02.2013 r. 09:10

Emisja Obligacji serii D – uzupełnienie raportu nr 30/2013

RB nr 35/2013

W uzupełnieniu raportu nr 30/2013 Emitent podaje informacje o wycenie przedmiotu zastawu będącego zabezpieczeniem emisji Obligacji serii D, którą to wycenę Emitent otrzymał w dniu dzisiejszym. Wycena została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Wycena wymienia kwotę 46.419.434,14 zł jako wartość godziwą portfela wierzytelności będącą przedmiotem wyceny na dzień 11 lutego 2013r.

20.02.2013 r. 19:02

Rejestracja obligacji serii C w KDPW

RB nr 34/2013

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, iż w dniu 19 lutego 2013r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w KDPW 10.000 sztuk obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00073, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.  Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu. (więcej…)

20.02.2013 r. 17:30

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 33/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży usług transportowych i spedycji z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

20.02.2013 r. 13:54

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 32/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 19.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży cukierniczej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ).

(więcej…)

19.02.2013 r. 14:38

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 31/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 19.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

19.02.2013 r. 14:36

Emisja obligacji serii D przez PRAGMA FAKTORING SA

RB nr 30/2013

Zarząd Emitenta informuje, że w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji,  w dniu  18 lutego 2013r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. (więcej…)

19.02.2013 r. 13:41

Zawarcie znaczącej lokaty w BZ WBK SA

RB nr 29/2013

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 08-02-2013 r. i 15-02-2013 r. utworzył trzy lokaty terminowe w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, pierwszą utworzono na kwotę 2.000.000,00 zł. na okres 7 dni, drugą na kwotę 3.000.000,00 zł. na okres 10 dni, trzecią na kwotę 4.000.000,00 na okres 7 dni.Oprocentowanie lokat nie odbiega od warunków rynkowych. Zgodnie z par 9 ust. 8 RMF Emitent podaje, że łączna wartość wyżej wymienionych umów wynosi 9.000.000,00 zł. (więcej…)

15.02.2013 r. 14:12

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 28/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 14.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

14.02.2013 r. 14:47

Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Pragma Faktoring S.A. za 2012 r.

RB nr 27/2013

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu skonsolidowane szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring S.A. za 2012 r.

Pragma Faktoring SA szacunkowe dane finansowe za 2012 r

12.02.2013 r. 14:14

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 26/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 11.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

11.02.2013 r. 14:35

Zawarcie znaczącej lokaty w BZ WBK S.A. przez spółkę zależną Emitenta

RB nr 25/2013

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 06.02.2013 r. i 08.02.2013 r. spółka zależna Emitenta Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. utworzyła dwie lokaty terminowe w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, pierwszą utworzono na kwotę 3.100.000,00 zł. na okres 14 dni, drugą na kwotę 4.000.000,00 zł. na okres 14 dni. Oprocentowanie lokat nie odbiega od warunków rynkowych. Zgodnie z par 9 ust. 8 RMF Emitent podaje, że łączna wartość wyżej wymienionych umów wynosi 7.100.000,00 zł. (więcej…)

8.02.2013 r. 14:45

Wcześniejszy wykup obligacji serii A.

RB nr 24/2013

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 7 lutego 2013r. podjął uchwałę nr 1/02/2013 o wcześniejszym wykupie obligacji serii A. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w pkt 7.4 „Warunków emisji 25.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A”.  Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarządu Emitenta decyzja o wcześniejszym wykupie obejmuje wszystkie 25.000 sztuk obligacji serii A. (więcej…)

7.02.2013 r. 20:00

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenia obligacji serii C.

RB nr 23/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii C, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tej serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności objętych zastawem wynosi 13.959.008,01 zł.

7.02.2013 r. 19:00

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenia obligacji serii A i serii B.

RB nr 22/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii A i B, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności wynosi  84.476.775,16 zł.

7.02.2013 r. 18:40

Zawarcie znaczącej lokaty w Banku Zachodnim WBK S.A.

RB nr 21/2013

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 25-01-2013 r. i 04-02-2013 r. utworzył dwie lokaty terminowe w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, pierwszą utworzono na kwotę 3.500.000,00 zł. na okres 7 dni, drugą na kwotę 4.000.000,00 zł. na okres 14 dni. Oprocentowanie lokat nie odbiega od warunków rynkowych. Zgodnie z par 9 ust. 8 RMF Emitent podaje, że łączna wartość wyżej wymienionych umów wynosi 7.500.000,00 zł. (więcej…)

4.02.2013 r. 13:56

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 20/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 04.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i hurtowego obuwia w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

4.02.2013 r. 13:55

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2012r.

RB nr 19/2013

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług za IV kwartał 2012r. oraz wielkość portfela wierzytelności.

Wyniki dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w IV kw. 2012 r.

1.02.2013 r. 12:41

Zawarcie znaczących lokat w BZ WBK przez spółkę zależną Emitenta

RB nr 18/2013

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 1 lutego 2013r. spółka zależna Emitenta – PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna S.K.A. utworzyła dwie lokaty terminowe w  BZ WBK S.A. Łączna wartość zawartych lokat wynosi 4.190.000,- zł. Wartość wyższej lokaty wynosi 3.570.000,- zł, obie lokaty zostały zawarte na okres 7 dni. Oprocentowanie lokat i inne warunki finansowe umowy będącej podstawą utworzenia lokat nie odbiegają od warunków rynkowych.   (więcej…)

1.02.2013 r. 11:55

Zastaw na aktywach spółki zależnej Emitenta w celu zabezpieczenia emisji obligacji serii C.

RB nr 17/2013

W dniu 31 stycznia 2013r. Emitent powziął informację, iż w związku z wnioskiem Domu Maklerskiego BDM  S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy uczestnictwie Emitenta, o wpisanie zastawu na aktywach (wierzytelnościach) należących do spółki zależnej Emitenta – Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A., Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił dokonać wpisu ww. zastawu do rejestru zastawów. (więcej…)

31.01.2013 r. 19:32

Umowy pożyczki zawarte z PRAGMA FAKTORING S.A. S.K.A.

RB nr 16/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 31 stycznia 2013r. została zawarta kolejna umowa pożyczki ze spółką zależną Emitenta – PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna S.K.A. z/s w Katowicach. (więcej…)

31.01.2013 r. 14:52

Zawarcie znaczącej lokaty w BZ WBK przez spółkę zależną Emitenta.

RB nr 15/2013

Zarząd Emitenta informuje, że w okresie od 18 stycznia 2013r. do 30 stycznia 2013r. spółka zależna Emitenta – PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna S.K.A. utworzyła cztery lokaty terminowe w Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w BZ WBK S.A. – będącym następcą prawnym Kredyt Bank S.A. Łączna wartość zawartych lokat wynosi 4.860.000,- zł. (więcej…)

31.01.2013 r. 08:34

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii C.

RB nr 14/2013

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii C, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 11 stycznia 2013r.  (więcej…)

30.01.2013 r. 16:27

Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości przez Pragma Faktoring S.A. w 2012r.

RB nr 13/2013

Zarząd Emitenta na podstawie art. 56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2012. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie spółki, tj. w Katowicach przy ul. Mieczyków 14.

Wykaz raportów za 2012 r.

30.01.2013 r. 12:55

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 12/2013

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259) Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 30 stycznia 2013r. Faktor zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży telekomunikacyjnej, który ma siedzibę w województwie Małopolskim (Faktorant). (więcej…)

30.01.2013 r. 12:52

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 11/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 23.01.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

23.01.2013 r. 14:54

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

RB nr 10/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza emitenta uchwałą nr 1/13, powziętą w dniu 22 stycznia 2013r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz par. 12 ust. 5 lit j) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy 4AUDYT Sp. z o.o.  z/s w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu: (więcej…)

22.01.2013 r. 11:08

Zawarcie znaczącej lokaty w Banku Zachodnim WBK S.A.

RB nr 9/2013

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11.01.2013 r. i 18.01.2013 r. utworzył lokaty terminowe w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, pierwszą utworzono na kwotę 3.500.000,00 zł. na okres jednego tygodnia, drugą na kwotę 3.000.000,00 zł. na okres jednego tygodnia. Oprocentowanie lokat nie odbiega od warunków rynkowych. Zgodnie z par 9 ust. 8 RMF Emitent podaje, że łączna wartość wyżej wymienionych umów wynosi 6.500.000,00 zł. (więcej…)

18.01.2013 r. 14:24

Zawarcie z Pragma Inkaso S.A. umowy poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring S.A. z tytułu obligacji serii C

RB nr 8/2013

Zawarcie z Pragma Inkaso S.A. umowy poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring S.A. z tytułu obligacji serii C. Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, iż w dniu 17 stycznia 2013r. zawarł ze spółką PRAGMA INKASO S.A. umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii C. (więcej…)

17.01.2013 r. 16:34

Zawarcie umów związanych z emisja obligacji serii C

RB nr 7/2013

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) informuje, że w związku z emisją obligacji serii C (o czym informowano w raportach nr 5/2013 i 6/2013), Emitent oraz jego spółka zależna – Pragma Faktoring S.A. s.k.a., w dniu 16 stycznia 2013r. zawarli z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („BDM” lub „Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu („Umowa w sprawie Administratora Zastawu”). Umowa w sprawie Administratora Zastawu i Umowa Zastawu zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda, w liczbie nie większej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) („Obligacje”). (więcej…)

17.01.2013 r. 14:39

Emisja obligacji serii C – uzupełnieie raportu nr 5/2013

RB nr 6/2013

W uzupełnieniu raportu nr 5/2013 Emitent podaje dane o wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie niniejszej Propozycji Nabycia, czyli na 31 grudnia 2012 r.: zobowiązania łączne dla danych jednostkowych to 51.140 tys. zł. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu Obligacji przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 70 mln złotych.

14.01.2013 r. 10:09

Emisja obligacji serii C przez PRAGMA FAKTORING S.A.

RB nr 5/2013

Zarząd Emitenta w dniu 11 stycznia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii C, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Emitent publikuje parametry emisji. (więcej…)
12.01.2013 r. 16:49

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenia obligacji serii A i serii B

RB nr 4/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii A i B, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności wynosi 74.713.618,50 zł.

10.01.2013 r. 15:01

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 3/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 10.01.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną działającą w branży usług poligraficznych w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

10.01.2013 r. 14:42

Dane o obrotach PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2012.

RB nr 2/2013

Zarząd emitenta przedstawia w załączeniu informacje o obrotach w segmencie faktoringu, rozumianych jako wartość nabytych wierzytelności, osiągniętych przez PRAGMA FAKTORING S.A. w roku 2012r.  (więcej…)

4.01.2013 r. 12:31

Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r.

RB nr 1/2013

Zarząd PRAGMA FAKTORING SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku:

– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2012 rok – 20.03.2013
– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – 15.05.2013
– rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku – 29.08.2013
– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – 14.11.2013 (więcej…)

3.01.2013 r. 14:48

Objęcie przez Pragma Faktoring S.A. akcji w spółce zależnej

RB nr 176/2012

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2012r. nabyła aktywa znacznej wartości poprzez objęcie 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B spółki zależnej – Pragma Faktoring S.A. Spółka Komandytowo – Akcyjna. Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 7,24 zł, a wartość nominalna 1,00 zł. Aktywa zostały nabyte w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego  – wierzytelności pożyczkowych przysługujących emitentowi w stosunku do jego kontrahentów. (więcej…)

21.12.2012 r. 13:52

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 175/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 18.12.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego zajmującą się produkcją parkietów podłogowych z siedzibą w województwie wielkopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

18.12.2012 r. 14:32

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 147/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 17.12.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa z siedzibą w województwie wielkopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

18.12.2012 r. 14:31

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenia obligacji serii A i serii B.

RB nr 173/2012

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii A i B, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności wynosi 71.090.546,42 zł.

10.12.2012 r. 14:43

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 172/2012 

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 07.12.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży paliwowej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

7.12.2012 r. 14:56

Umowy pożyczki zawarte z PRAGMA INKASO S.A.

RB nr 171/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 6 grudnia 2012r. została zawarta kolejna umowa pożyczki ze spółką PRAGMA INKASO S.A. z/s w Katowicach. Jest to trzecia z kolei umowa pożyczki zawarta przez PRAGMA FAKTORING S.A. i PRAGMA INKASO S.A.  (więcej…)

6.12.2012 r. 13:20

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 170/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 05.12.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

5.12.2012 r. 14:47

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 169/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 05.12.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego zajmującą się sprzedażą opału z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

5.12.2012 r. 14:45

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr168/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 05.12.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług internetowych i handlu artykułami spożywczych w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

5.12.2012 r. 14:43

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 167/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.12.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną działającą w branży budowlanej w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

4.12.2012 r. 14:31

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 166/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 30.11.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży dystrybucji, instalacji i konserwacji systemów zabezpieczeń w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

30.11.2012 r. 13:08

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 165/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 29.11.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży telekomunikacyjnej z siedzibą w województwie podkarpackim ( Faktorant ). (więcej…)

29.11.2012 r. 13:33

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr164/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 29.11.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą hurtową mięsa z siedzibą w województwie podkarpackim ( Faktorant ). (więcej…)

29.11.2012 r. 13:32

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 163/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.11.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego zajmującą się sprzedażą artykułów spożywczych z siedzibą w województwie podkarpackim ( Faktorant ). (więcej…)

27.11.2012 r. 14:15

Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku SA

RB nr 162/2012

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 27.11.2012 r. utworzył lokatę terminową w Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 4.000.000,00 zł. na okres od 27.11.2012 r. do 04.12.2012 r. Oprocentowanie lokaty nie odbiega od warunków rynkowych. (więcej…)

27.11.2012 r. 14:04

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 161/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 23.11.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

23.11.2012 r. 12:38

Zawarcie zaczącej umowy faktoringu

RB nr 160/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.11.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego zajmującą się sprzedażą hurtową i detaliczną obuwia i odzieży z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

20.11.2012 r. 14:19

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 159/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 16.11.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją i sprzedażą piwa w województwie zachodniopomorskim ( Faktorant ). (więcej…)

16.11.2012 r. 14:43

Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku SA

RB nr 158/2012

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 16.11.2012 r. utworzył lokatę terminową w Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 4.000.000,00 zł. na okres od 16.11.2012 r. do 26.11.2012 r. Oprocentowanie lokaty nie odbiega od warunków rynkowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

16.11.2012 r. 12:25

Podtrzymanie prognoz na 2012 r. w zakresie przychodów netto oraz zysku netto, korekta prognozy w zakresie przychodów brutto

RB nr 157/2012

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przekazuje informację o podtrzymaniu prognozy na 2012 r. w
zakresie przychodów netto oraz zysku netto i korekcie prognozy w zakresie przychodów brutto.

Prognozy na 2012 r Pragma Faktoring SA

14.11.2012 r. 21:15

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 156/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 14.11.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną działającą w branży związanej z produkcją i dystrybucją mebli w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

14.11.2012 r. 13:00

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 155/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259) Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 8 listopada 2012r. Faktor zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą zajmującym się hurtową sprzedażą mebli, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). (więcej…)

8.11.2012 r. 13:52

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenia obligacji serii A i serii B.

RB nr 154/2012

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii A i B, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu. 

1. Wartość nominalna Wierzytelności Podstawowych i Wierzytelności Rezerwowych I Stopnia wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności na 31 października 2012r. wynosi 64 238 370,28 zł, tj. jego wartość, zgodnie z warunkami umowy zastawu, odpowiada co najmniej Najwyższej Sumie Zabezpieczenia. 

2. Nie zaistniał Stan Niedoboru

5.11.2012 r. 09:08

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 153/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 31.10.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

31.10.2012 r. 14:43

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 152/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 30.10.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego zajmującą się montażem, dostawą i uruchamianiem instalacji elektrycznej z siedzibą w województwie dolnośląskim ( Faktorant ). (więcej…)

30.10.2012 r. 14:05

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 151/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 24.10.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży produkcji i sprzedaży żywności z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

24.10.2012 r. 13:22

Szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring SA za trzeci kwartał 2012 r.

RB nr 150/2012

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu szacunkowe dane finansowe spółki osiągnięte w trzecim kwartale 2012 r.

Pragma Faktoring S.A. szacunkowe dane finansowe za III kw. 2012 r.

24.10.2012 r. 07:17

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 149/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 19.10.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną działającą w branży usług budowlanych w województwie łódzkim ( Faktorant ). (więcej…)

19.10.2012 r. 13:19

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 148/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 18.10.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży artykułów tapicerskich w województwie wielkopolskim (Faktorant ). (więcej…)

18.10.2012 r. 14:01

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 147/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 17.10.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży projektowania i budowania sieci energetycznych, telefonicznych i szerokopasmowych z siedzibą w województwie podkarpackim ( Faktorant ). (więcej…)

17.10.2012 r. 12:53

Dane o kontraktacji i portfelu w III kwartale 2012 r.

RB nr 146/2012

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu dane o kontraktacji w III kwartale 2012 r. oraz wielkość portfela
wierzytelności na koniec III kwartału 2012 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu w III kw 2012 r.

11.10.2012 r. 07:53

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 145/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 10.10.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego zajmującą się sprzedażą hurtową sprzętu IT z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

10.10.2012 r. 14:40

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 144/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 08.10.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży elementów elektroinstalacyjnych w województwie dolnośląskim (Faktorant ). (więcej…)

8.10.2012 r. 13:25

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 143/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 05.10.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną działającą w branży związanej z wykonywaniem konstrukcji stalowych z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

5.10.2012 r. 13:14

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 142/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 05.10.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną zajmującą się wykonywaniem konstrukcji stalowych z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

5.10.2012 r. 13:13

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 141/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 04.10.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą z siedzibą w województwie śląskim w zakresie sprzedaży elementów budowy części maszyn (Faktorant ). (więcej…)

4.10.2012 r. 13:19

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 140/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 04.10.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą z siedzibą w województwie dolnośląskim działającym w branży usług budowlanych (Faktorant ). (więcej…)

4.10.2012 r. 13:18

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenia obligacji serii A i serii B.

RB nr 139/2012

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii A i B, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu.  (więcej…)

3.10.2012 r. 08:33

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 138/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 02.10.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z dystrybucją ubrań sportowych z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

2.10.2012 r. 13:03

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 137/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 02.10.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży usług transportowych z siedzibą w województwie opolskim ( Faktorant ). (więcej…)

2.10.2012 r. 13:02

Dane o obrotach PRAGMA FAKTORING S.A. za trzy kwartały 2012r.

RB nr 136/2012

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu informacje o obrotach w segmencie faktoringu, rozumianych jako wartość nabytych wierzytelności, osiągniętych przez PRAGMA FAKTORING S.A. po trzech kwartałach 2012r.   (więcej…)

2.10.2012 r. 08:12

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 135/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 28.09.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego zajmującą się produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

28.09.2012 r. 11:39

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 134/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.09.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowejj z siedzibą w województwie dolnośląskim (Faktorant). (więcej…)

27.09.2012 r. 13:05

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 133/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 20.09.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej chemii przemysłowej województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

20.09.2012 r. 13:24

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 132/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 17.09.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych w województwie świętokrzyskim (Faktorant ). (więcej…)

17.09.2012 r. 13:47

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 131/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 14.09.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych,cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych w województwie zachodniopomorskim (Faktorant ). (więcej…)

14.09.2012 r. 12:12

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 130/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 12.09.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją papieru i tektury z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

12.09.2012 r. 12:51

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 129/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 11.09.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego zajmującą się modernizacją i dostawą oświetlenia energooszczędnego z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

11.09.2012 r. 12:52

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 128/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 11.09.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie inżynierii i doradztwa technicznego w województwie łódzkim (Faktorant ). (więcej…)

11.09.2012 r. 12:51

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenia obligacji serii A i serii B.

RB nr 127/2012

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii A i B, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu.  Wartość nominalna Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności wynosi 71.215.205,51 zł, przy czym część z nich na kwotę 13.852.837,06 zł to Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia stosownie do postanowień Umowy Zastawu uzupełniające Zbiór Wierzytelności o wysokości równej 200 % różnicy pomiędzy Najwyższą Sumą Zabezpieczenia a sumą Wierzytelności Podstawowych i Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego Stopnia.

10.09.2012 r. 09:44

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 126/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 07.09.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z przemysłem spożywczym z siedzibą w województwie dolnośląskim ( Faktorant ). (więcej…)

7.09.2012 r. 11:44

Umowy pożyczki zawarte z PRAGMA INWESTYCJE Sp. z o.o.

Raport 125/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 5 września 2012r. została zawarta kolejna umowa pożyczki z PRAGMA INWESTYCJE Sp. z o.o. z/s w Katowicach. Jest to piąta z kolei umowa pożyczki zawarta przez PRAGMA FAKTORING S.A. i PRAGMA INWESTYCJE Sp. z o.o. Wszystkie pięć umów łącznie spełnia kryteria umowy znaczącej, tj. ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. (więcej…)

5.09.2012 r. 13:38

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 124/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.09.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą hurtową odzieży i obuwia z siedzibą w województwie podkarpackim ( Faktorant ). (więcej…)

4.09.2012 r. 13:21

Zawarcie umowy znaczącej

RB nr 123/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259) Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 24sierpnia 2012r. Faktor zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży produkcji artykułów spożywczych i żywności dietetycznej, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec czterech odbiorców jego towarów. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 250.000 zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie nie odbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych, liczone jako procent nabywanych wierzytelności w skali miesiąca.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

24.08.2012 r. 09:15

Szacunkowe dane finansowe PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze 2012 r.

RB nr 122/2012

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu szacunkowe dane finansowe spółki osiągnięte w pierwszym półroczu 2012r.

Pragma Faktoring S.A. szacunkowe dane finansowe pierwsze półrocze 2012

21.08.2012 r. 07:14

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 121/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259) Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 16 sierpnia 2012r. Faktor zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży budowlanej, który ma siedzibę w województwie Łódzkim (Faktorant). (więcej…)

16.08.2012 r. 09:00

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 120/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259) Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 14 sierpnia 2012r. Faktor zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży budowlanej, który ma siedzibę w województwie Mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

14.08.2012 r. 13:16

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 119/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259) Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 14 sierpnia 2012r. Faktor zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży sprzedaży detalicznej, który ma siedzibę w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

14.08.2012 r. 10:36

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 118/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259) Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 14 sierpnia 2012r. Faktor zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą zajmującym się hurtową sprzedażą drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, który ma siedzibę w województwie zachodniopomorskim (Faktorant). (więcej…)

14.08.2012 r. 07:09

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 117/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259) Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 13 sierpnia 2012r. Faktor zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży naprawy i konserwacji maszyn, który ma siedzibę w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

13.08.2012 r. 17:30

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 116/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 09.08.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie konstrukcji stalowych w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

9.08.2012 r. 13:51

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 115/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 08.08.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie świętokrzyskim (Faktorant ). Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec dłużnika faktoringowego. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 300.000,00 zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie nie odbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych, liczone jako procent nabywanych wierzytelności w skali miesiąca.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.08.2012 r. 12:31

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenia obligacji serii A i serii B

RB nr 114/2012

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii A i B, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu.  Wartość nominalna Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności wynosi 66.993.599,70 zł, przy czym część z nich na kwotę 5.506.204,70 zł to Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia stosownie do postanowień Umowy Zastawu uzupełniające Zbiór Wierzytelności o wysokości równej 200 % różnicy pomiędzy Najwyższą Sumą Zabezpieczenia a sumą Wierzytelności Podstawowych i Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego Stopnia.

6.08.2012 r. 08:08

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 113/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 03.08.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie dolnośląskim (Faktorant). (więcej…)

3.08.2012 r. 13:33

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2012r.

RB nr 112a/2012

PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 8/12, powziętą w dniu 3 sierpnia 2012r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz par. 12 ust. 5 lit j) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy 4AUDYT Sp. z o.o.  z/s w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu  jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2012 oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2012. (więcej…)

3.08.2012 r. 09:14

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 112/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 31.07.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego zajmującą się projektowaniem architektonicznym z siedzibą w województwie łódzkim (Faktorant). (więcej…)

31.07.2012 r. 13:47

Umowy pożyczki zawarte z PRAGMA INWESTYCJE Sp. z o.o.

RB nr 111/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 30 lipca 2012r. została zawarta kolejna umowa pożyczki z PRAGMA INWESTYCJE Sp. z o.o. z/s w Katowicach. Jest to piąta z kolei umowa pożyczki zawarta przez PRAGMA FAKTORING S.A. i PRAGMA INWESTYCJE Sp. z o.o. (więcej…)

31.07.2012 r. 06:32

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 110/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 30.07.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie lubuskim (Faktorant ). (więcej…)

30.07.2012 r. 13:19

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 109/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 30.07.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

30.07.2012 r. 13:18

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 108/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 24.07.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim ( Faktorant ). (więcej…)

24.07.2012 r. 13:09

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 107/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 23.07.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

23.07.2012 r. 13:42

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 106/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 23.07.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

23.07.2012 r. 13:40

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 105/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 20.07.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

20.07.2012 r. 12:59

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 104/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 19.07.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą z siedzibą w województwie wielkopolskim działającym w branży usług transportowych (Faktorant ). (więcej…)

19.07.2012 r. 13:44

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 103/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 18.07.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży poligraficznej z siedzibą w województwie wielkopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

18.07.2012 r. 11:25

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 102/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 17.07.2012 r. zawarł umowę faktoringu z Konsorcjum, w skład którego wchodzą dwie spółki prawa handlowego działające w branży handlowej i branży usług budowlanych z siedzibą w województwie dolnośląskim ( Faktorant ). (więcej…)

17.07.2012 r. 13:41

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 101/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 17.07.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

17.07.2012 r. 10:41

Dane o sprzedaży usług w II kwartale 2012 r.

RB nr 100/2012

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług za II kwartał 2012 r. oraz wielkość portfela
wierzytelności na koniec II kwartału 2012 r.

Wyniki sprzedaży usług Pragma Faktoring S.A. w II kwartale 2012 r.

11.07.2012 r. 11:15

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 99/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 05.07.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

5.07.2012 r. 12:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenia obligacji serii A i serii B.

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii A i B, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu.

1. Wartość nominalna Wierzytelności Podstawowych i Wierzytelności Rezerwowych I Stopnia wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności wg stanu na koniec dnia 30 czerwca 2012r. wynosi 64 225 720,37 zł, tj. jego wartość, zgodnie z warunkami umowy zastawu, odpowiada co najmniej Najwyższej Sumie Zabezpieczenia.

2. Nie zaistniał Stan Niedoboru.

2.07.2012 r. 13:19

Dane o obrotach PRAGMA FAKTORING S.A. w pierwszym półroczu 2012r.

RB nr 97/2012

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu informacje o obrotach w segmencie faktoringu, rozumianych jako wartość nabytych wierzytelności, osiągniętych przez PRAGMA FAKTORING S.A. w pierwszym i drugim kwartale 2012r. (więcej…)

2.07.2012 r. 12:50

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 96/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 02.07.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

2.07.2012 r. 12:38

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 95/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 26.06.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie świętokrzyskim (Faktorant ). (więcej…)

26.06.2012 r. 13:27

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 94/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 18.06.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie lubuskim ( Faktorant ). (więcej…)

18.06.2012 r. 12:41

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 93/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 18.06.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego zajmującą się produkcją suszonych żwirków i piasków z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

18.06.2012 r. 12:39

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 92/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 13.06.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

13.06.2012 r. 13:29

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 91/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 12.06.2012 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu kamieniem w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

12.06.2012 r. 13:33

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 90/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 11.06.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z transportem towarów z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

11.06.2012 r. 13:16

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenia obligacji serii A i serii B.

RB nr 89/2012

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii A i B, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu.

1. Wartość nominalna Wierzytelności Podstawowych i Wierzytelności Rezerwowych I Stopnia wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności wg stanu na koniec dnia 31 maja 2012r. wynosi 64 227890,73 zł, tj. jego wartość, zgodnie z warunkami umowy zastawu, odpowiada co najmniej Najwyższej Sumie Zabezpieczenia.

2. Nie zaistniał Stan Niedoboru.

11.06.2012 r. 09:33

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 88/2012

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 31.05.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego zajmującą się naprawą i konserwacją urządzeń elektrycznych z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

31.05.2012 r. 13:14

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy Pragma Faktoring S.A.

RB nr 87/2012

Na podstawie par. 38 ust. 2 RMF z 19 lutego 2009r. Emitent podaje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Faktoring S.A. podjęło w dniu 30 maja 2012r. uchwałę nr 20 o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą:

1) ogólna wartość dywidendy wynosi 4 259 410,60 zł;
2) wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1,66 zł;
3) liczba akcji objętych dywidendą to 2 565 910 szt.;
4) dzień dywidendy to 14 czerwca 2012r.;
5) dzień wypłaty dywidendy to 28 czerwca 2012r.

30.05.2012 r. 14:05

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA FAKTORING S.A. w dniu 30 maja 2012r.

RB nr 86/2012

W wykonaniu obowiązku określonego w par. 38 ust.1 pkt 5 RMF z 19 lutego 2009r. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA FAKTORING S.A. jakie odbyło się w dniu 30 maja 2012r.

UCHWAŁY ZWZ 30.05.2012 r.

30.05.2012 r. 13:37

Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby

RB nr 85/2012

Zarząd Emitenta w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2012r.

Wykaz akcjonariuszy 5 proc

30.05.2012 r. 12:03