Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii D

RB 88/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej i o dokonaniu przydziału akcji na okaziciela serii D, wyemitowanych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 11 grudnia 2017 r. Wszystkie wyemitowane akcje zostały objęte i w całości opłacone. Poniżej przedstawione są szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji:

1)      data rozpoczęcia subskrypcji: 18 grudnia 2017 r.;

2)      data zakończenia subskrypcji: 21 grudnia 2017 r.;

3)      data przydziału instrumentów finansowych: 22 grudnia 2017 r.;

4)      liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 186.257 sztuk akcji;

5)      stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 186.257 akcji, dokonano uznaniowego przydziału 186.257 sztuk akcji, nie wystąpiła reedukacja zapisów;

6)      liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 186.257 sztuk akcji serii D;

7)      cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 17,- zł;

8)      liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na akcje serii D złożyło 9 osób;

9)      liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii D przydzielono 9 osobom;

10)     nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11)     wartość przeprowadzonej subskrypcji:  3.166.369,00,- zł;

12)     łączne koszty emisji wyniosły: 19.437,49 zł, w tym:

 1. a)   przygotowania i przeprowadzenia oferty: 19.437,49 zł,
 2. b)   wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
 3. c)   sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a,
 4. d)   promocji oferty: 0,- zł;

13)     średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego:  0,10 zł.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

22.12.2017 r. 10:33

Podjęcie przez Emitenta decyzji o rozpoczęciu procesu sprzedaży udziałów w LeaseLink lub pozyskania inwestora dokapitalizowującego tą spółkę

RB 87/2017

Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy spółką zależną LeaseLink Sp. z o.o., jej udziałowcami (w tym Pragma Faktoring S.A.) oraz firmą świadczącą usługi w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania oraz pozyskiwania inwestorów dla spółek kapitałowych (zwaną dalej Doradcą). Na podstawie tej umowy Doradca będzie świadczył na rzecz LeaseLink oraz jej udziałowców usługi polegające na doradztwie strategicznym i transakcyjnym m.in. przy pozyskaniu kapitału dla LeaseLink poprzez objęcie przez inwestora nowo wyemitowanych udziałów lub też sprzedaży przez udziałowca/udziałowców LeaseLink istotnego pakietu udziałów tej spółki.  Tym samym Emitent podjął decyzję co do rozpoczęcia procesu zmierzającego do sprzedaży całości lub części posiadanych przez siebie udziałów w LeaseLink lub też istotnego dokapitalizowania tej spółki.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

21.12.2017 r. 11:11

Zawarcie umów związanych z zabezpieczeniem emisji obligacji serii N, zakończenie subskrypcji i przydział obligacji

RB 86/2017

W związku z emisją obligacji serii N, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 82/2017, Emitent w dniu dzisiejszym zawarł z Kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Pragmę Faktoring S.A. obligacji serii N. Administratorem zastawu została ustanowiona Kancelaria „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań jest równa najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 5,2 mln zł. Także w dniu dzisiejszym Emitent zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii N. Poręczenie jest udzielone do kwoty 5,2 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Ponadto Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii N, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 4 grudnia 2017 r. Subskrypcję przeprowadzono w dniu 14 grudnia 2017 r., przydział miał miejsce w dniu dzisiejszym. Subskrypcja objęła 40 tys. obligacji, emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów, przydzielono wszystkie 40 tys. sztuk obligacji. Obligacje zostały nabyte po cenie 100 zł. Zapisy złożyło dwóch inwestorów, którym przydzielono wszystkie obligacje. Wartość przeprowadzonej subskrypcji to 4 mln zł. Emitent nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii N do publicznego obrotu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).           

15.12.2017 r. 13:16

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 85/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L oraz M, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 listopada 2017 r.:

dla serii  H           26.011.850,17 zł;

dla serii  I            26.025.075,92 zł;

dla serii  J            15.602.812,63 zł;

dla serii  K           13.002.272,84 zł;

dla serii  L           19.525.543,40 zł;

dla serii  M          15.632.112,36 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.12.2017 r. 23:17

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 grudnia 2017 r.

RB 84/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 grudnia 2017 r.

Wykaz akcjonariuszy powyzej 5 proc na NWZA w dniu 11 12 2017

11.12.2017 r. 12:29

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 grudnia 2017 r.

RB 83/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 11 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

uchwały podjęte na NWZA w dniu 11 12 2017

 

11.12.2017 r. 12:28

Emisja obligacji serii N

RB 82/2017

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii N oraz ustalenia warunków ich emisji. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 40.000 nie mających formy dokumentu, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii N. Ewidencję obligacji będzie prowadził organizator emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 20.000 obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 48 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 15 grudnia 2021 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, tj. 7 grudnia 2021 r. Obligacje serii N oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą trzy miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 15 grudnia 2017 r. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 5,2 mln zł. Wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 6 października 2017 r. wymienia ona kwotę 131 205 922,41 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 129 844 758,72 zł jako jego wartość godziwą. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 151 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji serii N. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii N istnieją także obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r., obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r., obligacje serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 2 grudnia 2020 r., obligacje serii K (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu 22 lipca 2020 r., obligacje serii L (wartość emisji 15 mln zł) z terminem wykupu 17 maja 2021 r. oraz obligacje serii M (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 18 października 2021 r.

Zobowiązania Emitenta na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 30 września 2017 r. wynosiły 120 044 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

4.12.2017 r. 15:20

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 81/2017

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za miesiąc listopad br. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową.

Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

• II Q 2016- 97

• III Q 2016- 265

• IV Q 2016- 621

• I Q 2017- 810

• II Q 2017- 1236

• III Q 2017- 1822

• wrzesień 2017- 773

• październik 2017- 1148

• listopad 2017-1798

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową
Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).
4.12.2017 r. 10:30

Podpisanie aneksu do umowy kredytu odnawialnego

RB 80/2017

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2017 r. zawarła z bankiem komercyjnym mającym siedzibę w Polsce aneks do umowy kredytu odnawialnego wydłużający czas jej obowiązywania do 31 maja 2019 r. Wysokość limitu kredytowego wynosi nadal 10 mln zł. O zawarciu umowy kredytowej Emitent informował 6 czerwca 2016 r. w raporcie bieżącym nr 23/2016. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od parametrów i stawek oprocentowani oraz prowizji występujących na rynku usług finansowych oferowanych przez banki dla przedsiębiorców.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

29.11.2017 r. 15:13

Uruchomienie nowego produktu przez PragmaGO

RB 79/2017

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach segmentu PragmaGO uruchomiony został nowy produkt, tj. Nanofaktoring walutowy, pozwalający Klientom na onlinową sprzedaż wierzytelności nominowanych w walucie euro.

 Dotychczas w ramach aplikacji PragmaGO Klienci mieli możliwość skorzystania z onlinowych produktów: Mikrofaktoring (PLN i euro) oraz Nanofaktoring (PLN). Nanofaktoring w wersji walutowej pozwoli na zwiększenie przychodów generowanych przez aplikację PragmaGO. Obecnie PragmaGO przygotowuje kolejne trzy onlinowe produkty, przy czym dwa z nich są na etapie analitycznym (projektowana architektura w aplikacji) a jeden na etapie produkcyjnym (zaawansowany etap programowania).
 Podstawą do opracowywania i realizacji wszystkich produktów PragmaGO są doświadczenia zdobyte przez Emitenta w ramach świadczenia usługi Mikrofaktoringu. Usługa ta została włączona do oferty Pragma Faktoring w 2012 r. i przez okres 5 lat spółka zbierała doświadczenia i kompetencje w zakresie ryzyka, windykacji i zarządzania portfelem mikro należności. Pozwoliło to na opracowanie autorskich systemów zarządzania ryzykiem,

w tym algorytmów scoringowych oraz ratingów Klientów i Płatników, które stanowią ważny element przewagi konkurencyjnej PragmaGO. Włączenie usługi do segmentu PragmaGO i oparcie sprzedaży oraz procesowania na onlinowej aplikacji umożliwia intensywne skalowanie usługi oraz istotne zmniejszenie kosztów jej sprzedaży i realizacji. Już obecnie PragmaGO odnotowuje rentowność na poziomie netto i zgodnie z opublikowaną Strategią będzie głównym motorem wzrostu wyników Pragma Faktoring w kolejnych okresach.

 Rozwój usługi Mikrofaktoringu obrazują poniższe dane:
Mikrofaktoring – przychody (tys. zł):

2013 r. – 424

2014 r. – 819

2015 r. – 920

2016 r. – 2 070

2017 r. – 4 046

w tym:

I Q – 870

II Q – 1 200

III Q – 1 340

październik – 636

 Mikrofaktoring – udział w przychodach Pragma Faktoring:

2013 r. – 3%

2014 r. – 4%

2015 r. – 5 %

2016 r. – 10%

2017 r. – 18%

w tym:

I Q – 14%

II Q – 19%

III Q – 19%

Październik – 24%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).
29.11.2017 r. 11:40

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii M na rynku Catalyst

RB 78/2017

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 27.11.2017 r.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1385/2017 o wyznaczeniu na 28.11.2017 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 120.000 obligacji na okaziciela serii M wyemitowanych przez Pragmę Faktoring S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGFPRE00156”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF 1021”.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

28.11.2017 r. 16:45

Wprowadzenie obligacji serii M do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 77/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację o podjęciu w dniu 21 listopada 2017 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 120.000 obligacji na okaziciela serii M wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

22.11.2017 r. 11:49

Uzupełnienie informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 76/2017

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. uzupełnia informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 11 grudnia 2017 r. poprzez wskazanie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D w wysokości 17,00 zł za każdą akcję.  Załącznik do niniejszego raportu stanowi skorygowany projekt uchwał walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

projekty uchwał_ cena

16.11.2017 r. 12:12

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 75/2017

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 11 grudnia 2017 r. o godz. 9:00, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał oraz projekt zmian Statutu Spółki.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Projekty uchwał

Zmiany w treści statutu

Ogłoszenie NWZ 11.12.2017

 

15.11.2017 r. 19:25

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 74/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR
15.11.2017 r. 09:29

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 73/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J, K, L oraz M, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2017 r.:

dla serii H 26.000.048,10 zł;

dla serii I 26.086.565,93 zł;

dla serii J 15.600.136,22 zł;

dla serii K 13.319.180,97 zł;

dla serii L 19.634.095,75 zł;

dla serii M 15.730.265,76 zł.

 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).
14.11.2017 r. 23:55

Rejestracja obligacji serii M w KDPW

RB 72/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 12 listopada 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o przyjęciu do depozytu 120.000 sztuk obligacji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 100,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00156, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

14.11.2017 r. 08:15

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 71/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 9 11 2017

 

10.11.2017 r. 10:07

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 70/2017

W nawiązaniu do publikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za miesiąc październik br.  dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową.

Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1236
 • III Q 2017- 1822
 • wrzesień 2017- 773
 • październik 2017- 1148

 

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

 

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Szczegóły >> kliknij tutaj

2.11.2017 r. 13:45

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 r.

RB 69/2017

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za III kwartał 2017 r. z dnia 14 listopada 2017 r. na dzień 7 listopada 2017 r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

2.11.2017 r. 10:40

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii M

RB 68/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela
serii M, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/27.09.2017 z dnia 27 września 2017 r.
1)data rozpoczęcia subskrypcji: 11 października 2017 r.;
2)data zakończenia subskrypcji: 17 października 2017 r.;
3)data przydziału instrumentów finansowych: 18 października 2017 r.;
4)liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 120.000 sztuk obligacji;
5)stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Przyjęto zapisy na łączną
liczbę 127.330 sztuk obligacji. Dokonano uznaniowego przydziału 120.000 sztuk obligacji. Uznaniowa redukcja
dotyczyła 1 zapisu;
6)liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży: 120.000 sztuk obligacji serii M;
7)cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;
8)liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych
transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii M złożyło 128 osób;
9)liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w
poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii M przydzielono 128 osobom;
10)nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
Spółka nie zawarła umów o subemisję;
11)wartość przeprowadzonej subskrypcji: 12.000.000,- zł;
12)łączne koszty emisji wyniosły: 415.000,- zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 415.000,- zł,
b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych
w pkt a,
d) promocji oferty: 0,- zł;
13)średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,46 zł.
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu
metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa
związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z
zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku
zysków i strat w okresie trwania obligacji.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych (…).

 

 

18.10.2017 r. 16:53

Zawarcie istotnej umowy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. przez spółkę zależną LeaseLink Sp. z o.o.

RB 67/2017

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 16 października 2017 r. jego spółka zależna LeaseLink sp. z o.o. zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (Bank) umowę współpracy, w oparciu o którą Bank będzie prowadził wśród swoich Klientów akwizycję usług mikroleasingu świadczonych przez LeaseLink. Realizacja umowy będzie odbywać się za pośrednictwem autorskiej aplikacji LeaseLink. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wynagrodzenie Banku nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku za tego typu usługi.   BOŚ Bank S.A. będzie trzecim (po Raiffeisen Bank Polska S.A. i ING Bank Śląski S.A.) bankiem oferującym usługi LeaseLink.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

17.10.2017 r. 08:22

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 66/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2017 r.:

dla serii H           26.011.041,39 zł;

dla serii  I            26.081.093,04 zł;

dla serii  J           15.710.370,59 zł;

dla serii  K          13.555.701,66 zł;

dla serii  L           21.253.973,43 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

17.10.2017 r. 08:21

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 65/2017

W nawiązaniu do publikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGo, Emitent informuje, że począwszy od bieżącego raportu wprowadza cykliczne, miesięczne raportowanie ilości procesów sprzedaży online realizowanych w Grupie Pragma Faktoring (obejmujących transakcje fintechowych: segmentu PragmaGo oraz spółki zależnej LeaseLink Sp. z o.o.). Dynamiczny rozwój Grupy na rynku płatności online i finansowania MSP jest zauważalny już w cyklach miesięcznych i staje się bardzo istotny dla wyników generowanych przez Grupę, w związku z czym Zarząd Emitenta uznaje poniższe informacje za potencjalnie cenotwórcze i mogące mieć bezpośredni wpływ na wartość
rynkową Emitenta.
Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGo umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową.
Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGo*

 *Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGo dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową.

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGo i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Treść raportu w formie pliku >> kliknij tutaj.

16.10.2017 r. 09:45

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2017 r.

RB 64/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży w III kwartale 2017 r.:

1. Wartość kontraktacji (przez wartość kontraktacji rozumie się wartości brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu oraz wartość udzielonych pożyczek):

W trakcie trzech kwartałów  2017 roku wartość kontraktacji Pragma Faktoring wyniosła 513 562 tys. zł co oznacza r/r wzrost o 29 %.  W III kwartale 2017 roku łączna wartość kontraktacji Spółki wyniosła 169 442 tys. zł.

W III kwartale 2017 roku Pragma Faktoring S.A. podpisała umowy z 152 nowymi Klientami podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej nowych umów było 63. Tak duży wzrost jest wynikiem realizacji Strategii Pragma Faktoring, która zakłada łatwiejszy dostęp do produktów Spółki dzięki sprzedaży usług online.

2. Portfel wierzytelności (przez portfel wierzytelności rozumie się saldo wartości brutto należności faktoringowych oraz pożyczek)

Pragma Faktoring S.A. na dzień 30.09.2017 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 153, 7 mln zł, co stanowi 32 % wzrost r/r.

3.Dywersyfikacja portfela faktoringowego

W 2017 z usług faktoringowych Pragma Faktoring skorzystało aż 463 Klientów (wobec 270 rok wcześniej), co pozytywnie świadczy o jakości tych usług oraz o efektywności kanałów dystrybucji Spółki. Bardzo duże znaczenie dla osiągniętego wzrostu mają kluczowe dla dalszego rozwoju Spółki procesy onlinowej sprzedaży i procesowania w zakresie usług mikrofinansowania w segmencie PragmaGo.

Emitent w załączeniu przedstawia szczegółowe dane dotyczące sprzedaży

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR)

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2017 r.

10.10.2017 r. 11:48

Objęcie nowych udziałów w LeaseLink

RB 63/2017

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szczegółowe informacje dotyczące objęcia przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej LeaseLink Sp. z o.o.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

Objęcie przez Pragma Faktoring nowych udziałów w LeaseLink

Pragma Faktoring Płacę LeaseLinkiem

Pragma Faktoring Pay LeaseLink EN

9.10.2017 r. 10:56

Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii M

RB 62/2017

Emitent informuje, że w dniu 5 października 2017 r., zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii M. O emisji obligacji serii M Emitent informował w raporcie 58/2017 z dnia 27 września 2017 r. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 15,6 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Ponadto Emitent informuje, że także w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz administratorem zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. poręczyła za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii M. Poręczenie jest udzielone do kwoty 15,6 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR

6.10.2017 r. 09:28

Strategia Spółki na lata 2017 – 2020

RB 61/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 3 października 2017 r. podjął uchwałę o przyjęciu strategii rozwoju Spółki na lata 2017 – 2020.  Dokumenty: strategia 2017-2020, wybrane aspekty strategii oraz podsumowanie realizacji strategii za lata 2014-2016, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

Pragma Faktoring Strategia 2017-2020

Pragma Faktoring Strategia 2017-2020 wybrane aspekty

Pragma Faktoring podsumowanie realizacji Strategii 2014-2016

3.10.2017 r. 09:49

Pierwszy Publiczny Program Emisji Obligacji

RB 60/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Emitent”)  informuje, że w dniu 2 października 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia I Publicznego Programu Emisji Obligacji („I PPEO”), oraz złożył do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego podstawowego I PPEO.  W ramach I PPEO, Emitent może wyemitować jedną lub więcej serii obligacji („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych, w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego podstawowego przez KNF.  Obligacje będą zabezpieczone  w sposób i w terminach określonych w prospekcie emisyjnym podstawowym i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji. Obligacje będą zdematerializowanymi obligacjami na okaziciela.   Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości.  Szczegółowe warunki emisji każdej serii Obligacji, w tym cena emisyjna Obligacji, zawarte będą w prospekcie emisyjnym podstawowym i uchwalanych przez Zarząd Emitenta ostatecznych warunkach emisji każdej serii Obligacji, które będą ustalać w szczególności:

 1. a)    jednostkową oraz łączną wartość nominalną Obligacji emitowanych w ramach danej serii;
 2. b)    wysokość oprocentowania;
 3. c)    czas wykupu, nie dłuższy jednak niż 5 lat od daty przydziału;
 4. d)    ewentualne prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu;
 5. e)    okresy odsetkowe, które będą wynosiły 3, 6 lub 12 miesięcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

2.10.2017 r. 14:52

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 59/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2.10.2017 r. 09:44

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

RB EBI 1/2017

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PRAGMA FAKTORING S.A. przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na stronie internetowej Spółki nie został zamieszczony schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu. Z uwagi na nierozbudowaną strukturę organizacyjną w Spółce nie funkcjonuje sformalizowany podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje obecnie polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji zarządu, nadzoru, oraz funkcji kierowniczych w strukturach Emitenta jest uzależniony od ich kompetencji, umiejętności i efektywności. W opinii Spółki opisane powyżej kryteria oceny kandydatur w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów są całkowicie wystarczające z uwagi na potrzeby Spółki. Informacje dotyczące danych osób zasiadających w organach Spółki są publikowane w stosownych raportach bieżących informujących o wyborze organów oraz na stronie internetowej Spółki.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje zasady ze względu na skoncentrowaną strukturę akcjonariatu Spółki. Zgodnie z art. 406(5) Ksh transmisja obrad walnego zgromadzenia nie ma charakteru obowiązkowego. W opinii Emitenta obowiązujące w tym zakresie przepisy Ksh, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia regulują przebieg i udział w Walnych Zgromadzeniach w sposób kompleksowy i w pełni wystarczający. Koszty związane z transmisją obrad jak również ich rejestrowaniem i zapisu przewyższają na chwilę obecną korzyści dla inwestorów.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady z przyczyn podanych powyżej przy zasadzie I.Z.1.16.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie należy do w/w indeksów giełdowych a jej struktura akcjonariatu i zakres działalności nie przemawiają za przygotowaniem angielskiej wersji strony internetowej w zakresie wskazanym w I.Z.1. W przypadku zakwalifikowania Spółki do w/w indeksów lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszej zasadzie Spółka przygotuje angielską wersję strony internetowej w zakresie wskazanym w I.Z.1.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na stosunkowo niewielki rozmiar przedsiębiorstwa i nierozbudowaną strukturę organizacyjną Emitent nie wprowadził sformalizowanego podziału na poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członkami Zarządu.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady, ponieważ zdaniem Emitenta doświadczenie i kompetencje członków rady, przy uwzględnieniu zróżnicowanego składu rady, pozwalają na należyte wykonywanie przez radę jej zadań niezależnie od kwestii spełniania przez poszczególnych członków formalnego kryterium niezależności opisanego w zasadzie II.Z.4. Aktualnie to kryterium niezależności spełnia jeden członek rady nadzorczej. tj. Marek Mańka. Emitent wskazuje jednocześnie, że Marek Mańka oraz Ireneusz Rymaszewski spełniają wymogi niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na swoją strukturę, Emitent nie zatrudnia osób odpowiedzialnych bezpośrednio za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Za powyższe kwestie odpowiada bezpośrednio Zarząd Emitenta za wyjątkiem zadań z tych obszarów wykonywanych przez Komitet Audytu.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady z przyczyn podanych w wyjaśnieniu do zasady III.Z.2.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje zasady z przyczyn podanych przy rekomendacji IV.R.2.

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Emitent nie posiada regulacji wewnętrznych dotyczących kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów.

Zarząd Emitenta informuje, biorąc pod uwagę w szczególności istniejące powiązania kapitałowe członków zarządu ze Spółką oraz długoterminowy charakter współpracy kluczowych menedżerów, że nie doszło dotychczas w Spółce do zaistnienia konfliktu interesów, a ryzyko jego zaistnienia Zarząd Emitenta ocenia jako niewielkie. W opinii Zarządu, co potwierdza również dotychczasowa historia Spółki, wszyscy przedstawiciele i pracownicy Emitenta z najwyższego szczebla są od wielu lat związani ze Spółką i są skoncentrowani na jej rozwoju i na stałe współpracują z Emitentem, co minimalizuje ryzyko powstania potencjalnego konfliktu interesów.

Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie został wprowadzony program motywacyjny.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie został wprowadzony program motywacyjny.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

 • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
 • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
 • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje niniejszej zasady Dobrych Praktyk, gdyż do dnia sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie została przyjęta polityka wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzeń poszczególnych pracowników i menedżerów oraz członków zarządu jest określana w oparciu o indywidualne umowy zawarte pomiędzy danym pracownikiem a Spółką. Zarząd Spółki dba jednocześnie o odpowiedni poziom wynagrodzeń, tak, aby utrzymać ciągłość i konkurencyjność pracy kluczowych pracowników w zespole, a tym samym zapewnić Emitentowi podstawy do dalszego rozwoju, co potwierdzają również coraz lepsze wyniki finansowe Spółki osiągane w minionych latach.

 

 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
29.09.2017 r. 09:00

Emisja obligacji serii M

RB 58/2017

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 27 września 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii M, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji, celem emisji obligacji serii M jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 120.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez organizatora emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 18 października 2021 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 8 października 2021 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii M oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 18 października 2017 r. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 15,6 mln zł.  Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności  uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 139 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji serii M. W chwili podjęcia uchwały istnieją także obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r., obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r., obligacje serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 2 grudnia 2020 r., obligacje serii K (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu 22 lipca 2020 r. oraz obligacje serii L (wartość emisji 15 mln zł) z terminem wykupu 17 maja 2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

27.09.2017 r. 15:30

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 57/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Powiadomienie o transakcji >> kliknij tutaj

27.09.2017 r. 13:17

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 56/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 25 09 2017

26.09.2017 r. 09:07

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 55/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 21 09 2017

22.09.2017 r. 10:44

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 54/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 20 09 2017

21.09.2017 r. 09:33

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 53/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 19 09 2017

 

20.09.2017 r. 10:18

Uruchomienie projektu PragmaGo

RB 52/2017

Emitent informuje, że Zarząd Pragma Faktoring S.A. podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do wyodrębnienia w ramach Pragma Faktoring zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą PragmaGo. W tej formie projekt zacznie funkcjonować od 2018 jednak począwszy od dnia podjęcia uchwały jest on odrębnie zarządzany i realizowany przez dedykowany zespół.

PragmaGo to grupa produktów mikrofinansowania realizowanych on-line (ofertowanie, sprzedaż, scoring, decyzja kredytowa, finansowanie). W skład PragmaGo wchodzą usługi mikrofaktoringu z limitami finansowania do 250 tys. zł i nanofaktoringu z limitami do 50 tys. zł. Finansowanie jest realizowane w walutach PLN i EURO. Mikrofaktoring jest najszybciej rosnącym produktem w Pragma Faktoring. Uruchomienie procesów on-linowych przyspieszyło rozwój produktu i w pierwszym półroczu 2017 r. r/r wzrósł on o ponad 200 proc.  W czwartym kwartale 2017 r. oferta PragmaGo zostanie rozszerzona o kolejne produkty.

Oferta PragmaGo jest przeznaczona dla Klientów z sektora MSP oraz dla instytucji finansowych i dystrybutorów (programy White Label, usługi operatorskie). Tworząc PragmaGo Pragma Faktoring korzystała z doświadczeń swojej spółki zależnej fintechu LeaseLink Sp. z o.o. – prekursora i lidera rynku mikroleasingu.

Projekt PragmaGo będzie miał istotne znaczenie dla osiąganych przez Pragma Faktoring S.A. wyników. W załączeniu Emitent przedstawia szczegółowa prezentacje projektu PragmaGo.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

PragmaGO – linia biznesowa Pragma Faktoring SA

18.09.2017 r. 13:09

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 51/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2017 r.:

dla serii H           26.154.852,16  zł;

dla serii  I            25.622.884,67  zł;

dla serii  J           15.920.065,87  zł;

dla serii  K          13.002.793,30  zł;

dla serii  L           26.261.860,84  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.09.2017 r. 10:10

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 50/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 08 09 2017

11.09.2017 r. 09:20

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 49/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 04 09 2017

 

5.09.2017 r. 09:31

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 48/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 lipca 2017 r.:

dla serii H           26.010.993,16  zł;

dla serii  I            27.320.637,52  zł;

dla serii  J           15.789.811,65  zł;

dla serii  K          13.010.756,62  zł;

dla serii  L          19.647.520,29  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.08.2017 r. 09:25

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 47/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2017 r.:

dla serii H           26.061.172,53  zł;

dla serii  I            26.063.041,39  zł;

dla serii  J           16.141.242,96  zł;

dla serii  K          13.001.484,53  zł;

dla serii  L          19.620.608,09  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.07.2017 r. 10:19

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2017 r.

RB 46/2017

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkości portfela
wierzytelności za II kwartał 2017 r.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Dane o kontraktacji oraz portfelu Pragma Faktoring SA za 2 Q 2017

11.07.2017 r. 12:28

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii L na rynku Catalyst

RB 45/2017

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 678/2017 o wyznaczeniu na 29 czerwca 2017 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 150.000 obligacji na okaziciela serii L wyemitowanych przez Pragmę Faktoring S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGFPRE00149”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0521”.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

28.06.2017 r. 15:13

Wprowadzenie obligacji serii L do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 44/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację o podjęciu w dniu 26 czerwca 2017 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 150 000 obligacji na okaziciela serii L wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:  § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

27.06.2017 r. 12:09

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 43/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 23 czerwca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta. Powiadomienie pochodzi od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem i dotyczy nabycia przez wymienioną spółkę łącznie 362 akcji Emitenta.  Pełna treść obu powiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

notyfikacja Pragma Inkaso 21.06.2017

23.06.2017 r. 12:59

Objęcie obligacji wyemitowanych przez Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

RB 42/2017

Emitent informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. objął 50 imiennych niezabezpieczonych obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, wyemitowanych przez Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Emitent nabył obligacje po cenie nominalnej. Termin wykupu obligacji przypada na 2 października 2017 r., przy czym warunki emisji przewidują możliwość dokonania ich wcześniejszego wykupu. Oprocentowanie obligacji wynosi 8% w stosunku rocznym. Emisja obligacji była skierowana wyłącznie do Pragmy Faktoring S.A.  Emitent traktuje transakcję jako krótkoterminową inwestycję nadwyżki środków gotówkowych.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

20.06.2017 r. 08:58

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 41/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2017 r.:

dla serii H           26.117.180,64  zł;

dla serii  I            26.013.482,16  zł;

dla serii  J           15.848.051,81  zł;

dla serii  K          14.122.908,32  zł;

dla serii  L          22.199.159,25  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.06.2017 r. 12:29

Istotna informacja

RB 40/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Najwyższego o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Skarga Emitenta dotyczyła sprawy przeciwko Bankowi Pekao S.A. o zapłatę 5.182.345,93 tys. zł. O wniesieniu skargi kasacyjnej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2016, a o sprawie wcześniej także w raportach 69/2015 oraz 30/2016. Emitent przypomina, że całość należności objętych w/w postępowaniem objął odpisem aktualizującym w trzecim kwartale 2015 r. i obciążył nim wynik 2015 r., a sam odpis miał charakter memoriałowy, co zostało szczegółowo wyjaśnione w raporcie nr 69/2015. W związku z powyższym niekorzystny wynik zakończenia sprawy przeciwko Bankowi Pekao S.A. nie będzie mieć negatywnego wpływu na wyniki bieżące Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

12.06.2017 r. 17:06

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r.

RB 39/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r.

lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na WZA w dniu 12 czerwca 2017

12.06.2017 r. 17:05

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2017 r.

RB 38/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 12 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

uchwały podjęte na WZA 12 06 2017

12.06.2017 r. 17:02

Rejestracja obligacji serii L w KDPW

RB 37/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o przyjęciu do depozytu 150.000 sztuk obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 100,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00149, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

 

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

8.06.2017 r. 09:53

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 36/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 5 czerwca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
6.06.2017 r. 09:17

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 35/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 25 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 24 05 2017

25.05.2017 r. 10:23

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii L

RB 34/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii L, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/24.04.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

1)      data rozpoczęcia subskrypcji: 8 maja 2017 r.;

2)      data zakończenia subskrypcji: 16 maja 2017 r.;

3)    data przydziału instrumentów finansowych: 17 maja 2017 r.;

4)    liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 150.000 sztuk obligacji;

5)    stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Przyjęto zapisy na łączną liczbę 150.096 sztuk obligacji. Dokonano uznaniowego przydziału 150.000 sztuk obligacji. Uznaniowa redukcja dotyczyła 1 zapisu;

6)    liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 150.000 sztuk obligacji serii L;

7)    cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;

8)    liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii L złożyły 99 osób;

9)    liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii L przydzielono 99 osobom;

10)    nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11)    wartość przeprowadzonej subskrypcji:  15.000.000,- zł;

12)    łączne koszty emisji wyniosły: 518.500,- zł, w tym:

a)   przygotowania i przeprowadzenia oferty: 518.500,- zł,

b)   wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,

c)   sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a,

d)   promocji oferty: 0,- zł;

13)    średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,46 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

18.05.2017 r. 08:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 33/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J oraz K, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2017 r.:

dla serii H           26.002.238,59  zł;

dla serii  I            26.011.337,68  zł;

dla serii  J           16.529.245,87  zł;

dla serii  K           13.001.942,84  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.05.2017 r. 09:00

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 32/2017

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 12 czerwca 2017 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

projekty uchwal

ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

15.05.2017 r. 17:28

Uzupełnienie informacji o emisji obligacji serii L.

RB 31/2017

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii L. O emisji obligacji serii L Emitent informował w raporcie 30/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 19,5 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Ponadto Emitent informuje, że także w dniu 28 kwietnia 2017 r. zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz administratorem zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. poręczyła za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii L. Poręczenie jest udzielone do kwoty 19,5 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podsumowując informacje o emisji obligacji serii L, Emitent podaje:

Rodzaj Obligacji – zwykłe na okaziciela, zabezpieczone, zdematerializowane;

Wielkość emisji – nie więcej niż 150 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 15 mln złotych;

Cel emisji – finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczkowych;

Próg emisji – emisja dojdzie do skutku pod warunkiem, że prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50 tys. obligacji;

Data Przydziału – 17 maja 2017 r.;

Oprocentowanie – o zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę;

Okres odsetkowy – 3 miesiące; Data Wykupu – 17 maja 2021 r.;

Organizator Emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej;

Sposób przeprowadzenia emisji – Emitent, za pośrednictwem Organizatora Emisji, skieruje propozycję nabycia obligacji do wybranych przez siebie inwestorów w terminie od 8 maja 2017 r. do dnia 16 maja 2017 r.;

Opcja wcześniejszego wykupu – warunki emisji dopuszczają możliwość wcześniejszego wykupu obligacji przez Emitenta;

Zabezpieczenie – poręczenie udzielone przez Pragmę Inkaso S.A. oraz zastaw rejestrowy na wierzytelnościach faktoringowych i pożyczkowych Emitenta, oba zabezpieczenia do wysokości 19,5 mln zł;

Administrator Zastawu – kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni;

Wartość jednostkowych zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, czyli na dzień 31 marca 2017 roku wynosiła 100.409 tys. złotych, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 0,- złotych;

Emitent nie spodziewa się aby w okresie do terminu wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu jego zobowiązań powyżej 127 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

28.04.2017 r. 15:28

Emisja obligacji serii L

RB 30/2017

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii L, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji, celem emisji obligacji serii L jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 150.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez organizatora emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 17 maja 2021 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 7 maja 2021 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii L oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 17 maja 2017 r. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 19,5 mln zł.  Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 112 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii L istnieją także obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r., obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r., obligacje serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 2 grudnia 2020 r. oraz obligacje serii K (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu 22 lipca 2020 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

24.04.2017 r. 18:22

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 29/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 24 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

 Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
24.04.2017 r. 09:08

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 28/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 20 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 20 04 2017

21.04.2017 r. 09:52

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A.

RB 27/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J oraz K, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2017 r.:

dla serii H            26.005.683,38  zł;

dla serii  I            26.043.694,33  zł;

dla serii  J            17.676.881,14  zł;

dla serii  K           22.788.413,42  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.04.2017 r. 20:58

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 26/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 12 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
13.04.2017 r. 08:22

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 25/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 12 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR

 

 Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
12.04.2017 r. 11:39

Zawarcie kolejnych umów ubezpieczenia faktoringu z Atradius Credit Insurance NV S.A.

RB 24/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od ubezpieczyciela –  Atradius Cerdit Insurance NV S.A. w Warszawie polisy ubezpieczenia faktoringu na kolejny okres, tj. do końca 2018 r. Polisy obejmują zarówno faktoring pełny (bez regresu) jak i z regresem, a także faktoring eksportowy. Przedmiotem każdej z polis jest ubezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (dłużnika) lub przewlekłej zwłoki w zapłacie. Zawarcie polis pozwala Emitentowi na realizowanie usługi faktoringowej w wersji z ubezpieczeniem dla każdego z typów faktoringu, w tym także faktoringu exportowego, co umożliwia także finansowanie wierzytelności  należnych od odbiorców mających siedziby na terenie państw Unii Europejskiej. Emitent kontynuuje współpracę w zakresie ubezpieczenia faktoringu od grudnia 2007 r., powiększając z każdym rokiem wolumen wierzytelności objętych ubezpieczeniem.   W ostatnim roku współpracy z w/w ubezpieczycielem Pragma Faktoring S.A. zrealizowała 354.062 tys. zł obrotów faktoringowych objętych ubezpieczeniem na śladowej szkodowości (jedynie 262 tys. zł objęte wnioskami o wypłatę odszkodowania), suma ubezpieczenia wynosiła 30.390 tys. zł.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

10.04.2017 r. 14:21

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2017 r.

RB 23/2017

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

10.04.2017 r. 14:20

Wybór biegłego rewidenta

RB 22/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2017, tj. spółki Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4055. Przedmiotem umowy z Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k. będzie:

–   przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą Pragma Faktoring S.A. za pierwsze półrocze roku 2017;

–   badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą Pragma Faktoring S.A. za rok 2017.

Emitent dotychczas nie korzystał z usług Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

5.04.2017 r. 17:43

Zwrot istotnej pożyczki

RB 21/2017

Pragma Faktoring S.A (Emitent) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r, tj. przed terminem zwrotu przypadającym na 31 maja 2017 r., otrzymał od Pragmy Inkaso S.A. kwotę 10 mln zł z tytułu zwrotu całości pożyczki przekazanej w dniu 6 marca 2017 r. Pożyczka była wykorzystana do sfinansowania wcześniejszej spłaty obligacji serii D wyemitowanych przez Pragmę Inkaso S.A. O zawarciu umowy pożyczki Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2017, który zawiera więcej informacji na ten temat.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

5.04.2017 r. 15:17

Wstępne uzgodnienie Publicznego Programu Emisji Obligacji z Alior Bank S.A. oraz Domem Maklerskim BDM S.A.

RB 20/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym uzgodnił wstępne warunki przeprowadzenia publicznego programu emisji obligacji z Alior Bank S.A. oraz Domem Maklerskim BDM S.A. Wymienione podmioty będą pełnić rolę współorganizatorów emisji. Obligacje będą oferowane przez Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. oraz Dom Maklerski BDM S.A. Założenia programu przewidują publiczną emisję obligacji w kilku seriach, o łącznej wartości do 50 mln złotych, w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, przeprowadzaną na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, sporządzonego w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzeniem obligacji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje objęte emisją publiczną będą zabezpieczone na majątku Emitenta oraz poręczeniem Pragma Inkaso S.A. Terminy wykupu będą zawierać się w przedziale od 3 do 5 lat. Emitent będzie informował na bieżąco o decyzjach podejmowanych przez jego organy, dotyczących publicznego programu emisji obligacji oraz o zawarciu istotnych umów z tym związanych.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

4.04.2017 r. 08:16

Zawarcie istotnej umowy współpracy przez spółkę zależną Leaselink sp. z o.o.

RB 19/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. jego spółka zależna Leaselink sp. z o.o. zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) umowę współpracy, w oparciu o którą Bank będzie prowadził akwizycję usług mikroleasingu oferowanych przez Leaselink wśród swoich klientów. Oferta Leaselink będzie kierowana za pośrednictwem Banku do klientów będących przedsiębiorcami. W związku z zawarciem tej umowy spodziewane jest znaczne zwiększenie udziału Leaselink w rynku usług leasingowych w segmencie MSP. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wynagrodzenie Banku nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku za tego typu usług.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

31.03.2017 r. 08:50

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 18/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 29 marca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

 Powiadomienie o transakcji
29.03.2017 r. 09:14

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 17/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 28 marca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 27 03 2017

28.03.2017 r. 17:30

Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2016.

RB 16/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku wypracowanego w 2016 r. na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Emitent planuje dalsze zwiększenie portfela wierzytelności faktoringowych, w związku z czym, niezależnie od możliwości zwiększenia zadłużenia finansowego, wskazane będzie wzmacnianie bazy kapitałowej Pragma Faktoring S.A.

Podstawa prawna: par. 38 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

21.03.2017 r. 08:40

Odstąpienie od sporządzenia i publikacji rocznego sprawozdania skonsolidowanego

RB 15/2017

Emitent informuje, że po zapoznaniu się ze stosownymi regulacjami prawnymi i konsultacji z Audytorem odstąpił od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to miało być sporządzane w związku ze zwiększeniem udziału Spółki w kapitale zakładowym spółki Leaselink Sp. z o.o. z 50 % do 58,3% na skutek objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Zmiana umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału i emisji nowych udziałów została jednak zarejestrowana (a tym samym weszła w życie) przez sąd rejestrowy dopiero w 2017 r. W związku z tym, że na koniec 2016 r. Pragma Faktoring nie przejęła jeszcze kontroli nad w/w spółką została ona zakwalifikowana jako wspólne przedsięwzięcie współkontrolowane, a wynik z tej inwestycji Spółka rozliczyła w sprawozdaniu za rok 2016 metodą praw własności.

20.03.2017 r. 08:39

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A.

RB 14/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J oraz K, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2017 r.:

dla serii H 26.004.681,36 zł;

dla serii I 26.015.879,88 zł;

dla serii J 17.776.817,34 zł;

dla serii K 13.494.295,75 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.03.2017 r. 08:45

Zawarcie umowy pożyczki z Pragma Inkaso S.A.

RB 13/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 marca 2017 r. Emitent zawarł z Pragmą Inkaso S.A. umowę pożyczki w wykonaniu której przekazał pożyczkobiorcy kwotę 10 mln zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 31 maja 2017 r. z możliwością wcześniejszej spłaty. Pożyczka ma na celu sfinansowanie wcześniejszej spłaty obligacji serii D wyemitowanych przez Pragmę Inkaso S.A. Wysokość oprocentowania nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych. Pożyczka zostanie spłacona m.in. ze środków uzyskanych z umorzenia części certyfikatów posiadanych przez Pragmę Inkaso S.A. w Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszu Sekurytyzacyjnym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.03.2017 r. 15:11

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 12/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
17.02.2017 r. 14:45

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 11/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 14 lutego 2017 r., dwóch powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta. Pierwsze powiadomienie pochodzi od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem i dotyczy nabycia przez wymienioną spółkę łącznie 6.299 akcji Emitenta. Drugie powiadomienie Emitent otrzymał od Agnieszki kowalik, która poinformowała o zbyciu 4.515 akcji Emitenta. Pełna treść obu powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

Powiadomienie o transakcji

Powiadomienie o transakcji PI

14.02.2017 r. 15:12

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A

RB 10/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J oraz K, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2017 r.:

dla serii H 26.120.587,64 zł;
dla serii I 27.743.380,84 zł;
dla serii J 16.730.125,84 zł;
dla serii K 13.039.720,37 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.02.2017 r. 10:04

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 9/2017

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 9 lutego 2017 r., dwóch powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta. Pierwsze powiadomienie pochodzi od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem i dotyczy nabycia przez wymienioną spółkę łącznie 16.322 akcji emitenta. Drugie powiadomienie Emitent otrzymał od Michała Kolmasiaka, który poinformował o zbyciu 4.750 akcji Emitenta. Pełna treść obu powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

notyfikacja Pragma Inkaso 09.02.2017

notyfikacja Michał Kolmasiak 09.02.2017

9.02.2017 r. 14:03

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB nr 8/2017

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 20 stycznia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.Notyfikacja PI
20.01.2017 r. 18:56

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii J na rynku Catalyst.

RB nr 7/2017

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 60/2017 o wyznaczeniu na 20 stycznia 2017 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 120.000 obligacji na okaziciela serii J wyemitowanych przez Pragmę Faktoring S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLGFPRE00131”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “PRF1220”.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

19.01.2017 r. 08:58

Wprowadzenie obligacji serii J do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

RB nr 6/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informacje o podjęciu w dniu 13 stycznia 2017 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 120 000 obligacji na okaziciela serii J wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

16.01.2017 r. 13:27

Informacje dotyczące nabycia przez Pragmę Inkaso S.A. akcji Emitenta

RB nr 5/2017

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 16 stycznia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto Emitent otrzymał od Pragmy Inkaso S.A. zawiadomienie przesłane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), a dotyczące także ww. transakcji na akcjach Emitenta, którą w tym miejscu przytacza: PRAGMA INKASO S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału, tj. o zwiększeniu się go o 1,58% w ogólnej liczbie głosów w spółce PRAGMA FAKTORING S.A. 1. Zmiana udziału nastąpiła w dniu 12 stycznia 2017 roku w wyniku nabycia 51.664 akcji spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w drodze transakcji sesyjnych dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2. Przed zmianą PRAGMA INKASO S.A. posiadała 2.149.556 akcji PRAGMY FAKTORING S.A., które stanowiły 83,77 % udziału w kapitale zakładowym i 87,26% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym 703.324 to akcje imienne serii A dające 27.41% udziału w kapitale zakładowym oraz 43,03% w ogólnej liczbie głosów, a 1.446.232 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 56,36% udziału w kapitale zakładowym oraz 44,24% udziału w ogólnej liczbie głosów. 3. Od 12 stycznia 2017 r. PRAGMA INKASO S.A. posiada 2.201.220 akcji spółki PRAGMA FAKTORING S.A., stanowiących 85,79 % udziału w kapitale zakładowym i dających 88,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym 703 324 to akcje imienne serii A dające 27.41% udziału w kapitale zakładowym oraz 43,03% w ogólnej liczbie głosów, a 1.497.896 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 58,38% udziału w kapitale zakładowym oraz 45,82% udziału w ogólnej liczbie głosów. 4. Jednocześnie PRAGMA INKASO S.A. informuje że: 1) nie zawarła i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji PRAGMY FAKTORING S.A.; 2) nie posiada akcji PRAGMY FAKTORING S.A. poprzez podmioty zależne; 3) nie przysługują jej instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ww. ustawy.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR oraz art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…).Informacje dotyczące nabycia przez Pragmę Inkaso S.A. akcji Emitenta
16.01.2017 r. 13:16

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2016 r.

RB nr 4/2017

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za IV kwartał 2016 r. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2016 r.
12.01.2017 r. 14:18

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A.

RB nr 3/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J oraz K, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2016 r.:

dla serii H 26.008.147,97 zł;

dla serii I 26.022.520,41 zł;

dla serii J 15.686.859,67 zł;

dla serii K 13.019.784,16 zł.

11.01.2017 r. 09:00

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

RB nr 2/2017

Zarząd PRAGMA FAKTORING SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:- jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 20 marca 2017 r.- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 r.- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 28 sierpnia 2017 r.- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 r.Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […](Rozporządzenie) w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym PRAGMA FAKTORING SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.Zgodnie z § 101 ust. 2 oraz w § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu odpowiednio za IV kwartał 2016 r. oraz II kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33,poz. 259 wraz z późn. zm.).

3.01.2017 r. 14:48

Rejestracja obligacji serii J w KDPW

RB nr 1/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację, iż 2 stycznia 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie 120.000 sztuk obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 100,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00131, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.  Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

3.01.2017 r. 12:33

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB nr 65/2016

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 28 grudnia 2016 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR.

Powiadomienie o transakcji >> zobacz tutaj

28.12.2016 r. 19:34

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii K

RB nr 64/2016

Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii K, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 15 grudnia 2016 r. Subskrypcję przeprowadzono w okresie od 20 do 21 grudnia 2016 r., przydział miał miejsce 22 grudnia 2016 r. Subskrypcja objęła 100 tys. obligacji, emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów, przydzielono wszystkie 100 tys. sztuk obligacji. Obligacje zostały nabyte po cenie 100 zł. Zapisy złożył jeden inwestor, któremu przydzielono wszystkie obligacje. Wartość przeprowadzonej subskrypcji to 10 mln zł. Emitent nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii K do publicznego obrotu. Więcej informacji na temat emisji Emitent przekazał w raportach bieżących nr 62/2016 z 15 grudnia 2016 r. i  63/2016 z 19 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

22.12.2016 r. 14:03

Podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji obligacji serii K

RB nr 63/2016

W związku z emisją obligacji serii K, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 61/2016, podpisano w dniu 19 grudnia 2016 r. z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii K. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 13 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.   Ponadto Emitent informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 r. zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii K. Poręczenie jest udzielone do kwoty 13 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

19.12.2016 r. 16:45

Emisja obligacji serii K oraz podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji

RB nr 62/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii K oraz ustalenia warunków ich emisji. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 100.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K. Ewidencję obligacji będzie prowadził organizator emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 43 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 22 lipca 2020 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, tj. 14 lipca 2020 r. Obligacje serii K oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą trzy miesiące każdy, za wyjątkiem ostatniego okresu odsetkowego, który wyniesie jeden miesiąc. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 22 grudnia 2016 r. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł. Wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 21 października 2016 r. wymienia ona kwotę 89.616.687,93 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 89.030.717,01 zł jako jego wartość godziwą. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 112 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii K istnieją także obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r., serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r. oraz serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu na 2 grudnia 2020 r. Zobowiązania Emitenta na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 30 września 2016 r. wynoszą 75.416 tys. złotych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.12.2016 r. 16:27

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 61/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H i I, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 listopada 2016 r.:

dla serii H 26.005.666,22 zł;

dla serii  I 26.027.595,49 zł.

14.12.2016 r. 17:08

Wybór podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

RB nr 60/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 lit. j) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy 4AUDYT sp. z o.o.  z/s w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 r. grupy kapitałowej, w którym PRAGMA FAKTORING S.A. jest podmiotem dominującym. Umowa z ww. podmiotem ma być zawarta na okres potrzebny na wykonanie ww. badania i przeglądu. Emitent korzystał z usług 4AUDYT sp. z o.o. w zakresie badania i przeglądu półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej, w której Emitent był wcześniej jednostką dominującą, oraz w trakcie prac związanych z emisja obligacji wszystkich serii (od A do J), w zakresie wyceny wierzytelności będących przedmiotem zastawu rejestrowego zabezpieczającego wykonanie zobowiązań Emitenta wynikających z emisji ww. obligacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

12.12.2016 r. 16:30

Objęcie dalszych udziałów w Leaselink

RB nr 59/2016

Emitent informuje, że w związku z realizacją przez spółkę Leaselink sp. z o.o. kolejnych celów biznesowych, określonych w umowie inwestycyjnej z dnia 21 kwietnia 2016 r., wspólnicy spółki  Leaselink sp. z o.o. uchwalili w dniu dzisiejszym podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 40 nowych udziałów. Wszystkie nowo wyemitowane udziały objęła Pragma Faktoring S.A., na skutek czego, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, jej udział w spółce zwiększy się z 50 % do 58,3 %. Docelowo, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, po zrealizowaniu wszystkich wskazanych w niej celów biznesowych, Pragma Faktoring S.A. ma objąć łącznie 71,5 % udziałów w Leaselink Sp. z o.o.  Leaselink Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach mikro leasingu realizowanego poprzez innowacyjną aplikację online, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zakupów dokonywanych w ramach handlu e-commerce.  O zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej Leaselink sp. z o.o. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

28.11.2016 r. 16:43

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB nr 58/2016

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 28 listopada 2016 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu tutaj.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

28.11.2016 r. 13:02

Umorzenie obligacji serii F i G

RB nr 57/2016

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym dokonano z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych rozliczeń związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji serii F i serii G. O podjęciu decyzji o wcześniejszym wykupie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. Emitent dokonał wszystkich czynności mających na celu zaspokojenie roszczeń obligatariuszy z Obligacji serii F i G. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał obligatariuszom środki z tytułu wykupu, co skutkowało nabyciem przez Emitenta 10.000 obligacji serii F i 10.000 obligacji serii G, tj. wszystkich obligacji tych serii oraz ich umorzeniem. Podstawą prawną nabycia Obligacji są: uchwały Zarządu Emitenta nr 1/04.11.2016 o wcześniejszym wykupie Obligacji serii F i nr 3/04.11.2016 o wcześniejszym wykupie Obligacji serii G, obie z dnia 4 listopada 2016 r., artykuł 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 7.4 warunków emisji obu serii. Średnia jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła dla serii F 1.007,15 zł, a dla serii G 1.011,33 zł. Emitent nabył obligacje w związku ze skorzystaniem, z przewidzianego w warunkach emisji, prawa do ich wcześniejszego wykupu, co z kolei miało na celu doprowadzenie do ich umorzenia.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

25.11.2016 r. 16:11

Podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji obligacji serii J

RB nr 56/2016

Emitent w dniu 15 listopada 2016 r. zawarł z kancelarią “Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” (“Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie (“Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii J. O emisji obligacji serii J Emitent informował w raporcie 54/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria “Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 15,6 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. zawarł ze spółką PRAGMA INKASO S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której PRAGMA INKASO S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii J. Poręczenie jest udzielone do kwoty 15,6 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.11.2016 r. 08:56

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji serii F, G i H

RB nr 55/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  F, G i H, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 października 2016 r.:

dla serii F            13.011.159,73 zł;

dla serii G           13.007.005,04 zł;

dla serii H           26.005.983,93 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.11.2016 r. 18:30

Emisja obligacji serii J

RB nr 54/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 8 listopada 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii J, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji, celem emisji obligacji serii J jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 120.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez organizatora emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 2 grudnia 2020 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 24 listopada 2020 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii J oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 2 grudnia 2016 r.

Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 15,6 mln zł.  Wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 21 października 2016 r. wymienia ona kwotę 89.616.687,93 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 89.030.717,01 zł jako jego wartość godziwą.

Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 100 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji.

W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii J istnieją także obligacje serii F (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wcześniejszego wykupu ustalonym na 25 listopada 2016 r., obligacje serii G (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wcześniejszego wykupu ustalonym na 25 listopada 2016 r., obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r. oraz obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r. O wcześniejszym wykupie obligacji serii F i G Emitent informował w raporcie nr 52/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. Zobowiązania Emitenta na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 30 września 2016 r. wynoszą 75.416 tys. złotych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

9.11.2016 r. 10:33

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 r.

RB nr 53/2016

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za trzeci kwartał 2016 r. z dnia  14 listopada  2016 r. na 10 listopada 2016 r.  Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

7.11.2016 r. 16:38

Wcześniejszy wykup obligacji serii F i G

RB nr 52/2016

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 4 listopada 2016 r. Emitent podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii F i G. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w warunkach emisji obligacji obu serii.  Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje obu serii, tj. 10.000 sztuk obligacji serii F oraz 10.000 sztuk obligacji serii G. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 17 listopada 2016 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 25 listopada 2016 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji w dniu wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, czyli nominał obligacji, odsetki oraz premię. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji zostaną dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Przed ww. zmianą obligacje serii F miały być wykupione w dniu 19 lutego 2018 r., a obligacje serii G miały być wykupione w dniu 23 kwietnia 2018 r. Uprawnione do odsetek byłyby osoby posiadające obligacje odpowiednio w dniu 9 lutego 2018 r. dla serii F oraz w dniu 13 kwietnia 2018 r. dla serii G. Na skutek dokonania zamiany terminu wykupu okres za który naliczane są odsetki został skrócony do dnia 25 listopada 2016 r.  Uprawnione do otrzymania odsetek będą osoby posiadające obligacje w dniu 17 listopada 2016 r. Dodatkowo każdy z obligatariuszy otrzyma premię w wysokości 6,00 zł. dla każdej obligacji obu serii.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

4.11.2016 r. 15:07

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii I

RB nr 51/2016

Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii I, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 2 listopada 2016 r. Subskrypcję przeprowadzono w okresie od 2 do 3 listopada 2016 r., przydział miał miejsce 3 listopada 2016 r. Subskrypcja objęła 200 tys. obligacji, emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów, przydzielono wszystkie 200 tys. sztuk obligacji. Obligacje zostały nabyte po cenie 100 zł. Zapisy złożyło dwóch inwestorów i tylu inwestorom przydzielono obligacje. Wartość przeprowadzonej subskrypcji to 20 mln zł. Emitent nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii I do publicznego obrotu. Więcej informacji na temat emisji Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 50/2016 z 2 listopada 2016 r.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

3.11.2016 r. 13:55

Emisja obligacji serii I oraz podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji

RB nr 50/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 2 listopada 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii I oraz ustalenia warunków ich emisji. Celem emisji jest wykup obligacji serii F i G Emitenta.Emisja obejmuje nie więcej niż 200.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii I. Ewidencję obligacji będzie prowadził organizator emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 42 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 3 maja 2020 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, tj. 23 kwietnia 2020 r. Obligacje serii I oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3 M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego,powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 3 listopada 2016 r. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek.Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 26 mln zł. Wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu,wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 21 października 2016 r. wymienia ona kwotę 89.616.687,93 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 89.030.717,01 zł jako jego wartość godziwą. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 100 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii I istnieją także obligacje serii F (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu na 19 lutego 2018 r., obligacje serii G (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu na 23 kwietnia 2018 r. oraz obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r. Zobowiązania Emitenta na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 30 września 2016 r. wynoszą 75.416 tys. złotych, w tym zobowiązania przeterminowane zero złotych.W związku z emisją obligacji serii I Emitent w dniu 2 listopada 2016 r. zawarł z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze prawo zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii I. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 26 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.Ponadto Emitent informuje, że w dniu 2 listopada 2016 r. zawarł ze spółką PRAGMA INKASO S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii I. Poręczenie jest udzielone do kwoty 26 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

2.11.2016 r. 13:21

Wyznaczenie daty pierwszego notowania Obligacji serii H na rynku Catalyst

RB nr 49/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 27 października 2016 r.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1123/2016 o wyznaczeniu na 28 października 2016 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 200.000 obligacji na okaziciela serii H wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00123. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą PRF0919.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

28.10.2016 r. 11:44

Wprowadzenie obligacji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB nr 48/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 25 października 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 200 000 obligacji na okaziciela serii H wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

26.10.2016 r. 10:24

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii F, G i H

RB nr 47/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  F, G i H, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 września 2016 r.:

dla serii F            13.018.917,32  zł;

dla serii G           13.091.584,22  zł;

dla serii H           26.008.389,03  zł.

14.10.2016 r. 10:31

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB nr 46/2016

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 13 października 2016 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z prezesem zarządu, Panem Tomaszem Boduszkiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR pobierz adobe-pdf


13.10.2016 r. 12:37

Rejestracja obligacji serii H w KDPW

RB nr 45/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 10 października 2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie 200.000 sztuk obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 100,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00123, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

11.10.2016 r. 09:39

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB nr 44/2016

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 10 października 2016 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z prezesem zarządu, Panem Tomaszem Boduszkiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR  pobierz adobe-pdf

10.10.2016 r. 14:34

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2016 r.

RB nr 43/2016

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za III kwartał 2016 r.  Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2016 r. pobierz adobe-pdf

6.10.2016 r. 14:26

Istotna informacja

RB nr 42/2016

Emitent informuje, że wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w sprawie p-ko Bankowi Pekao S.A. o zapłatę 5.182.345,93 tys. zł, w którym Sąd II Instancji oddalił apelację Emitenta. O sprawie Emitent informował wcześniej w raportach bieżących nr 69/2015 oraz 30/2016. Emitent nie zgadza się z rozstrzygnięciem sadu i podtrzymuje swoje stanowisko opisane w raporcie nr 30/2016.  Jednocześnie Emitent przypomina, iż całość należności objętych w/w postępowaniem objął odpisem aktualizującym w trzecim kwartale 2015 r. i obciążył nim wynik 2015 r., a sam odpis miał charakter memoriałowy, co zostało szczegółowo wyjaśnione w raporcie nr 69/2015. W związku z powyższym ewentualne niepowodzenie skargi kasacyjnej nie będzie mieć negatywnego wpływu na wyniki bieżące Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

30.09.2016 r. 09:04

Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii H

RB nr 41/2016

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii H, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 29 sierpnia 2016 r.

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 7 września 2016 roku;

2) data zakończenia subskrypcji: 20 września 2016 roku;

3) data przydziału instrumentów finansowych: 21 września 2016 roku;

4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 200.000 sztuk Obligacji;

5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze.

6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 200.000 sztuk Obligacji serii H;

7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100 zł;

8 liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii H złożyło 140 osób;

9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii H przydzielono 140 osobom;

10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji:  20.000.000,- zł;

12) łączne koszty emisji wyniosły: 486.340 zł, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 486.340 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,

c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a,

d) promocji oferty: 0 zł.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,43 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

21.09.2016 r. 13:40

Umorzenie obligacji serii E

RB nr 40/2016

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym dokonano z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych rozliczeń związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji serii E. O wcześniejszym wykupie obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2016 przekazanym w dniu 29 sierpnia 2016 r. Emitent dokonał wszystkich czynności mających na celu zaspokojenie roszczeń obligatariuszy z Obligacji serii E co skutkowało nabyciem przez Emitenta 20.000 obligacji oraz ich umorzeniem. Podstawą prawną nabycia Obligacji jest uchwała Zarządu Emitenta z dnia 29 sierpnia 2016 r. nr 2/29.08.2016 o wcześniejszym wykupie Obligacji serii E, artykuł 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 7.4 warunków emisji. Średnia jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 1.018,24 zł. Emitent nabył obligacje w związku ze skorzystaniem, z przewidzianego w warunkach emisji, prawa do ich wcześniejszego wykupu, co z kolei miało na celu doprowadzenie do ich umorzenia.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

16.09.2016 r. 13:18

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 39/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 sierpnia 2016 r.:

dla serii E 26.087.398,18 zł;
dla serii F 13.111.153,96 zł;
dla serii G 13.880.685,12 zł.

12.09.2016 r. 10:05

Korekta wybranych danych finansowych

RB nr 38/2016

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że w okresowym raporcie za pierwsze półrocze 2016 r. w tabeli wybrane dane finansowe na str. 7 omyłkowo podano błędne dane za 2015 r. W związku z powyższym w załączeniu przysyłamy tabelę z poprawnymi danymi. Błąd nie miał wpływu na pozostałe dane finansowe wykazane w sprawozdaniu.

Korekta wybranych danych finansowych pobierz adobe-pdf

 

7.09.2016 r. 13:35

Emisja obligacji serii H oraz podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji

RB nr 37/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu  29 sierpnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii H, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 200.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H. Podobnie jak w przypadku obligacji wcześniejszych serii Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez organizatora emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.  Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 36 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 21 września 2019 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 13 września 2019 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii H oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 21 września  2016 r.  Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 26 mln zł.  Wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 30 maja 2016 r. wymienia ona kwotę 53 948 135,98 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 53 590 160,22 zł jako jego wartość godziwą. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 100 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii H istnieją także obligacje serii E (wartość emisji 20 mln zł), których wcześniejszy wykup nastąpi 21 września 2016 r., serii F (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu na 19 lutego 2018 r. oraz serii G (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu na 23 kwietnia 2018 r. Zobowiązania Emitenta na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 30 czerwca 2016 r. wynoszą 63.674 tys.  Ponadto Emitent w dniu 29 sierpnia 2016 r. zawarł z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii H. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 26 mln- zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.  Emitent informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. zawarł ze spółką PRAGMA INKASO S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii H. Poręczenie jest udzielone do kwoty 26 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.08.2016 r. 15:34

Wcześniejszy wykup obligacji serii E

RB nr 36/2016

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. podjął uchwałę nr 2/29.08.2016 o wcześniejszym wykupie obligacji serii E. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w pkt 7.4 „Warunków emisji 20.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E”.  Zgodnie z treścią ww. uchwały decyzja o wcześniejszym wykupie obejmuje wszystkie 20.000 sztuk obligacji serii E, które zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 8 września 2016 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 16 września 2016 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z Obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji serii E, w dniu wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, czyli nominał obligacji, odsetki oraz premię. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji zostaną dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.. Przed ww. zmianą obligacje serii E miały być wykupione w dniu 19 grudnia 2016 r., a uprawnienie do odsetek byłyby osoby posiadające obligacje w dniu 9 grudnia 2016 r. Na skutek dokonania zamiany terminu wykupu okres za który naliczane są odsetki został skrócony do dnia 16 września 2016 r. Odsetki będą naliczone do tegoż dnia i wyniosą 15,24 zł. na każda obligację.  Uprawnione do otrzymania odsetek będą osoby posiadające obligacje w dniu 8 września 2016 r. Dodatkowo każdy z obligatariuszy otrzyma premię w wysokości 0,1% wartości obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do pierwotnie ustalonego dnia wykupu, która wyniesie 3,00 zł. dla każdej obligacji.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.08.2016 r. 15:33

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 35/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 lipca 2016 r.:

dla serii E            26.048.397,12  zł;

dla serii F            13.029.202,78  zł;

dla serii G           13.156.228,78  zł.

17.08.2016 r. 15:34

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB 34/2016

Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 12.08.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z dostawą drewna i produktów drewnopodobnych w województwie mazowieckim  ( Faktorant ). Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi  wobec 302 dłużników faktoringowych. (więcej…)

12.08.2016 r. 13:45

Informacja otrzymana od osoby blisko związanej z członkiem Rady Nadzorczej

RB 33/2016

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 02 sierpnia 2016 r. powiadomień, przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta od VBCP Asset Management sp. z o.o. będącej osobą blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – Panem Rafałem Witkiem.  Pełna treść powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 

powiadomienie o transakcji

2.08.2016 r. 16:12

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 32/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 czerwca 2016 r.:

dla serii E            26.033.873,87  zł;

dla serii F            13.000.229,00  zł;

dla serii G           13.097.718,61  zł.

 

27.07.2016 r. 15:13

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2016 r.

RB nr 31/2016

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

Dane o portfelu i sprzedaży w 2 kwartale 2016 roku

5.07.2016 r. 09:21

Istotna informacja

RB nr 30/2016

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok w sprawie z powództwa Pragmy Faktoring S.A. p-ko Bankowi Pekao S.A. o zapłatę 5.182.345,93 tys. zł (po wcześniejszym ograniczeniu powództwa), w którym oddalił apelację Emitenta utrzymując w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24 sierpnia 2015 r. O wyroku sądu pierwszej instancji Emitent informował raportem bieżącym nr 65/2015. Sąd Apelacyjny częściowo podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji uznając samo rozstrzygnięcie za prawidłowe. Emitent rozważy złożenie skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.  Emitent przypomina w tym miejscu, że zawiązał już odpis na całość należności będących przedmiotem procesu i obciążył nim wynik za rok 2015. W związku z tym wyrok Sądu Apelacyjnego nie będzie mieć negatywnego wpływu na bieżące wyniki finansowe, a z uwagi na memoriałowy charakter odpisu (szczegółowo opisany w raporcie 65/2015), także na bieżącą działalność operacyjną.

23.06.2016 r. 14:44

Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

RB nr 29/2016

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt  22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)  Emitent informuje, że:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 21 czerwca 2016 r. podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję: Michała Kolmasiaka, Rafała Witka, Ireneusza Rymaszewskiego, Marcina Nowaka oraz Marka Mańkę. (więcej…)

22.06.2016 r. 10:14

Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r.

RB nr 28/2016

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r.

Wykaz 5 proc.

22.06.2016 r. 10:08

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r.

RB nr 27/2016

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 21 czerwca 2016 r., a także przekazuje informacje o zmianach w statucie spółki oraz jego tekst jednolity.

Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

Uchwały podjęte

Tekst jednolity statutu

Zmiany statutu

22.06.2016 r. 09:56

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 26/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 14.06.2016 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą budowlaną z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

14.06.2016 r. 14:58

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 25/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 maja 2016 r.:

dla serii E            26.330.569,19  zł;

dla serii F            13.068.947,92  zł;

dla serii G           13.141.536,69  zł.

14.06.2016 r. 08:50

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 24/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 07.06.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą produktów z tworzyw sztucznych z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

7.06.2016 r. 15:37

Zawarcie umowy kredytu obrotowego

RB nr 23/2016

Emitent informuje, że w dniu 6 czerwca 2016 r. podpisał z bankiem komercyjnym mającym siedzibę w Polsce umowę kredytu obrotowego na kwotę 10 mln zł, który będzie przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej Emitenta, a w pierwszej kolejności częściowe refinansowanie obligacji serii E wyemitowanych przez Pragma Faktoring S.A., a zapadalnych 19 grudnia 2016 r.  Warunki finansowe umowy nie odbiegają od stawek oprocentowania i prowizji występujących na rynku usług bankowych przeznaczonych dla przedsiębiorców.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy w okresie na jaki została zawarta przekracza próg 10% wartości przychodów ze sprzedaży brutto Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: par. 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

6.06.2016 r. 13:43

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 22/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 kwietnia 2016 r.:

dla serii E            26.332.162,14  zł;

dla serii F            13.024.127,57  zł;

dla serii G           13.006.348,60  zł

16.05.2016 r. 11:32

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2016 r.

RB nr 21/2016

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za pierwszy kwartał 2016 r. z dnia 16 maja 2016 r. na 12 maja 2016 r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

9.05.2016 r. 11:09

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB nr 20/2016

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 21 czerwca 2016 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał oraz projekt jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego proponowane zmiany.

Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2016 r.

Tekst jednolity statutu

6.05.2016 r. 15:47

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w roku 2016 r.

RB nr 19/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 lit. j) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy 4AUDYT Sp. z o.o.  z/s w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2016 oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Umowa z ww. podmiotem ma być zawarta na okres potrzebny na wykonanie ww. badania i przeglądu. Emitent korzystał z usług 4AUDYT Sp. z o.o. w zakresie badania i przeglądu półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej, w której Emitent był wówczas jednostką dominującą, oraz w trakcie prac związanych z emisja obligacji wszystkich serii (od A do G), w zakresie wyceny wierzytelności będących przedmiotem zastawu rejestrowego zabezpieczającego wykonanie zobowiązań Emitenta wynikających z emisji ww. obligacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).


 

25.04.2016 r. 14:58

Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

RB nr 18/2016

Rada Nadzorcza Pragmy Faktoring S.A., na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 r., podjęła uchwały o powołaniu z tym dniem Zarządu Emitenta na kolejną wspólną, pięcioletnią kadencję. Skład Zarządu nie uległ zmianie i jest następujący:

 • Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu;
 • Jakub Holewa – Wiceprezes Zarządu;
 • Daniel Mączyński – Wiceprezes Zarządu;
 • Agnieszka Kowalik – Członek Zarządu;
 • Grzegorz Pardela – Członek Zarządu. (więcej…)
25.04.2016 r. 14:57

Zawarcie umowy inwestycyjnej, objęcie udziałów w spółce Lease Link Sp. z o.o.

RB nr 17/2016

Emitent informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. zawarł z osobami fizycznymi będącymi udziałowcami spółki Lease Link Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) umowę inwestycyjną, która przewiduje:

a. objęcie przez Pragma Faktoring S.A. nowych udziałów wyemitowanych przez Spółkę, dających 50 % udział Pragma Faktoring w podwyższonym kapitale zakładowym;

b. kierowanie do Pragma Faktoring kolejnych emisji udziałów w Spółce po uprzednim zrealizowaniu przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej celów biznesowych;

c. osiągnięcie docelowo (po zrealizowaniu wszystkich w/w celów biznesowych) przez Pragma Faktoring poziomu 71,5 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki;

d. współpracę stron w zakresie rozwijania działalności Spółki, jej zarządzania oraz finansowania.

W wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej w dniu 21 kwietnia 2016 r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a Pragma Faktoring złożyła oświadczenie o objęciu 100 udziałów, stanowiących 50 % w podwyższonym kapitale zakładowym.

Lease Link Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach mikro leasingu realizowanego poprzez innowacyjną aplikację online, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zakupów dokonywanych w ramach handlu e-commerce.

Przesłanki biznesowe inwestycji Pragma Faktoring w Spółkę, a także przewidywane synergie działalności obu spółek przedstawia załączona do niniejszego raportu prezentacja.

Wartość nabytych w dniu dzisiejszym udziałów nie przekracza obowiązującego Emitenta progu aktywów znacznej wartości (par. 2 ust. 1 pkt 45 lit b) rozporządzenia MF o raportach bieżących i okresowych (…).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

Pragma Faktoring-inwestycja w Lease Link

21.04.2016 r. 13:35

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 16/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 19.04.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką działającą w branży związanej z produkcją wyrobów budowlanych z betonu z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)
19.04.2016 r. 15:05

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 15/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 marca 2016 r.:

dla serii E            26.075.670,38  zł;

dla serii F            13.193.472,44  zł;

dla serii G           13.077.605,15  zł.

 

15.04.2016 r. 13:34

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 14/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 14.04.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółdzielnią prowadzącą działalność usługową wspomagającą produkcję roślinną z siedzibą w województwie lubelskim (Faktorant). (więcej…)

14.04.2016 r. 15:16

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2016 r.

RB nr 13/2016

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za I kwartał 2016 r.

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

6.04.2016 r. 10:27

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 12/2016

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 22 marca 2016 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży ogrodniczej, który ma siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim (Faktorant). Na podstawie umowy Emitent zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec jego 3 kontrahentów. (więcej…)

24.03.2016 r. 10:25

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 11/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 18.03.2016 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej paliw z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant ).

(więcej…)

18.03.2016 r. 16:39

PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 10/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 29 lutego 2016 r.:

dla serii E 26.130.027,31 zł;

dla serii F 13.477.895,37 zł;

dla serii G 13.031.246,56 zł.

 

15.03.2016 r. 22:00

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB  nr 9/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 08.03.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką  działającą w branży sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

8.03.2016 r. 15:26

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 8/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.03.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

4.03.2016 r. 16:30

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Raport EBI 1/2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

GPW dobre praktyki 2016 PRAGMA FAKTORING SA

 

29.02.2016 r. 12:55

Zawarcie umowy kredytu bankowego

RB nr 7/2016

Zarząd Emitenta informuje, że dnia 24 lutego 2016 r. zawarł z bankiem z siedzibą w Polsce umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Umowa jest zawarta na okres trzech lat. Kwota kredytu wynosi 20.000.000,- zł, przy czym część kredytu do równowartości 10 mln zł może być wykorzystywana również w walucie euro. Wynagrodzenie banku nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych świadczonych przez banki. Uzyskanie kredytu przyczyni się do zwiększenia skali działania Spółki i generowanych przez nią przychodów oraz do optymalizacji kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę, zarówno poprzez zmniejszenie uśrednionego poziomu oprocentowania długu, jak i obciążanie kosztami finansowania kredytu jedynie w zakresie, w którym będzie on wykorzystywany.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentówfinansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekstjednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

 

 

24.02.2016 r. 15:52

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 6/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 stycznia 2016 r.:

dla serii E            26.024.661,38  zł;

dla serii F            13.091.041,03  zł;

dla serii G           13.017.824,14  zł.

 

15.02.2016 r. 10:08

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 5/2016

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 26.01.2016 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży usługowej związanej z utrzymaniem czystości z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

29.01.2016 r. 16:40

Powołanie nowego członka zarządu

RB nr 4/2016

Emitent informuje, że Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę na mocy której z dniem 25 stycznia 2016 r. Pan Daniel Mączyński został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. Daniel Mączyński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania – Polish Open University w Warszawie, jest w trakcie studiów EMBA w centrum szkoleniowym  Polish Open University w Warszawie przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula  i Oxford Brookes University. Ukończył warsztaty związane z zarządzaniem  strategicznym  opracowane przez Harvard Business Publishing oraz uczestniczył  w programie Elite Sales Program of Harvard Business Review.  Posiada następujące doświadczenie zawodowe: od 2000 r. do 2015 r. zajmował w Raiffeisen Leasing Polska S.A. stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządzającego, Pion Sprzedaży Bankowej i Biznesu Korporacyjnego, a wcześniej zajmował tam stanowiska: Zastępcy Dyrektora Sieci Sprzedaży, Dyrektora Makroregionu, Dyrektora Regionu, Senior Account Manager, Account Manager. W latach 1996 – 1997 pracował w   Pomorskim Towarzystwie Leasingowym S.A.

Daniel Mączyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259).

 

25.01.2016 r. 16:04

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

RB nr 3/2016

Zarząd Pragma Faktoring S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w2016 roku:

– raport roczny za 2015 rok – 21 marca 2016 r.

– raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 r.

– raport półroczny za I półrocze 2016 roku – 29 sierpnia 2016 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). Z uwagi na fakt, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2016 roku (tj. w ciągu 80 dni od zakończenia roku obrotowego), Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia.

21.01.2016 r. 16:28

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

RB nr 2/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 grudnia 2016 r.:

dla serii E            26.104.349,20  zł;

dla serii F            13.051.935,12  zł;

dla serii G           13.030.160,85  zł.

11.01.2016 r. 11:42

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności po IV kwartale 2015 r.

RB nr 1/2016

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności po czwartym kwartale 2015 r.

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności po IV kwartale 2015 r.

7.01.2016 r. 16:01

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 78/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 listopada 2015 r.:

dla serii E            26.064.851,26  zł;

dla serii F            13.002.823,32  zł;

dla serii G           13.014.650,65  zł.

 

14.12.2015 r. 09:30

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 77/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 24.11.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

24.11.2015 r. 16:55

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 76/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 24.11.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży spożywczej z siedzibą w województwie świętokrzyskim (Faktorant). (więcej…)

24.11.2015 r. 16:54

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 75/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.11.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży paliwowej z siedzibą w województwie lubelskim (Faktorant). (więcej…)

20.11.2015 r. 16:09

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 74/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. informuje o stanie przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 października 2015 r.:

dla serii E            26.152.294,76  zł;

dla serii F            13.161.423,15  zł;

dla serii G           13.018.075,38  zł.

 

12.11.2015 r. 10:47

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 73/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 września 2015 r.:

dla serii E            26.009.182,51  zł;

dla serii F            13.020.890,46  zł;

dla serii G           13.115.992,32  zł.

14.10.2015 r. 15:19

PRAGMA FAKTORING SA Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2015 r.

RB nr 72/2015

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za III kwartał 2015 r.

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2015 r.

5.10.2015 r. 12:51

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 71/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 sierpnia 2015 r.:

dla serii E            26.017.531,83  zł;

dla serii F            13.273.169,11  zł;

dla serii G           13.337.940,44  zł.

 

14.09.2015 r. 10:54

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 70/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 03.09.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży produkcji obuwia z siedzibą w województwie łódzkim (Faktorant). (więcej…)

3.09.2015 r. 14:59

Istotna informacja

RB nr 69/2015

W związku z postępowaniem sądowym z powództwa Pragma Faktoring S.A. przeciwko Bankowi Pekao S.A. o zapłatę kwoty 5.700 tys. wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia Emitent informuje, że otrzymał informację, iż w dniu 24 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok oddalający powództwo Spółki w całości. Wyrok nie jest prawomocny.

O postępowaniu tym Spółka informowała w raporcie okresowym za I półrocze 2014 r. i kolejnych raportach okresowych. Roszczenie Pragma Faktoring S.A. wynika z udzielonej przez w/w Bank na rzecz Pragma Faktoring S.A. bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie, niezależnie od ważności i skutków prawnych umowy gwarancji bankowej udzielonej na wypadek nie wykonania przez spółkę WZRT Północ Sp. z o.o. zobowiązań pieniężnych wobec Pragma Faktoring S.A. wynikających z zawartej pomiędzy Pragma Faktoring S.A. i WZRT Północ Sp. z o.o. umowy 01/10/2013/ŁS/U/R/NC z dnia 02.10.2013 r. wraz z aneksem nr 1,2,3. Pozwany Bank Pekao S.A. odmawia spełnienia świadczenia z gwarancji argumentując, iż wprawdzie gwarantował zapłatę kwoty 5.700.000 zł na rzecz Pragma Faktoring S.A., ale w przypadku niewykonania przez WZRT Północ innej umowy niż faktycznie zawarta pomiędzy Pragma Faktoring i WZRT Północ, z której wynikają wierzytelności Pragma Faktoring do WZRT Północ. Bank powołuje się na kserokopię rzekomo otrzymanej od WZRT Północ na etapie procedowania gwarancji umowy pomiędzy Pragma Faktoring i WZRT Północ o tej samej dacie i nazwie co faktycznie zawarta umowa 01/10/2013/ŁS/U/R/NC z dnia 02.10.2013 r., z której wynikać miały zobowiązania WZRT Północ do Pragma Faktoring na kwotę 5.700.000 zł, jednocześnie potwierdzając, iż nie dysponuje oryginałem umowy, która rzekomo została mu złożona przez WZRT Północ Sp. z o.o. Bank argumentuje przy tym, że Pragma Faktoring nie wykonała zobowiązań wobec WZRT Północ z tej umowy, za wykonanie których WZRT Północ miała zapłacić, więc nie powstał obowiązek zrealizowania gwarancji. Umowa, na którą powołuje się Bank, nie została jednak nigdy zawarta ani nawet negocjowana między Pragma Faktoring a WZRT Północ, a w ocenie Pragma Faktoring jej podpisy na kopii przedstawionej przez Bank zostały skopiowane z innego dokumentu. Bezdyskusyjnym jest zatem, iż w obrocie istniała tylko jedna umowa pomiędzy Pragma Faktoring S.A. a WZRT Północ o dacie i nazwie wskazanej w gwarancji bankowej udzielonej przez Bank Pekao S.A., umowa ta została przez Pragma Faktoring S.A. wykonana, a WZRT Północ nie zapłaciła wynikających z nich zobowiązań na rzecz Pragma Faktoring S.A. W ocenie Pragma Faktoring S.A. stanowisko Banku Pekao S.A. nie jest zatem zasadne. Pragma Faktoring jest działającym w dobrej wierze i w zaufaniu do Banku beneficjentem gwarancji. Ewentualne nieprawidłowości przy procedowaniu gwarancji związane są wyłącznie z czynnościami mającymi miejsce w bezpośrednich relacjach między Bankiem a WZRT Północ jako jego klientem zlecającym udzielenie gwarancji. W czynnościach tych Pragma Faktoring S.A. nie brała udziału i nie były jej znane żadne okoliczności, na które powołuje się obecnie Bank. Dodatkowo gwarancja bankowa udzielona przez Bank zawiera stwierdzenie, iż zobowiązanie Banku jest nie tylko bezwarunkowe i nieodwołalne, ale też niezależne od ważności i skutków prawnych umowy 01/10/2013/ŁS/U/R/NC z dnia 02.10.2013 r., której roszczenia zabezpiecza. Stanowisko Pragma Faktoring S.A. potwierdzają niezależne opinie prawne.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, iż w jego ocenie umowa przedłożona Bankowi przez WZRT Północ została sfałszowana, a jedyną umową występującą w obrocie była umowa, z której Pragma Faktoring wywodzi swoje roszczenia do WZRT. Sąd przyjął jednak, iż Bank dołożył należytej staranności w weryfikacji przedstawionej mu przez WZRT umowy (mimo, że bezspornym między stronami było, iż otrzymał jedynie jej kserokopię, bez załączników i nie zwrócił się o dodatkowe wyjaśnienia do WZRT czy też Pragma Faktoring), a ponieważ pomiędzy stronami sporu nie doszło do konsensusu, którą umowę zabezpiecza gwarancja to Pragma Faktoring nie może powoływać się na jej bezwarunkowy i abstrakcyjny charakter.

W ocenie Spółki treść wyroku nie uwzględnia charakteru prawnego zobowiązania Banku jako wystawcy gwarancji bankowej, która w niniejszej sprawie – czego Sąd nie kwestionował – ma charakter abstrakcyjny i bezwarunkowy. Dodatkowo stanowisko Sądu, wbrew utrwalonym poglądom wyrażanym w doktrynie i orzecznictwie, odmawia ochrony prawnej beneficjentowi gwarancji (tj. adresatowi oświadczeń Banku zawartych w gwarancji bankowej) mimo, iż gwarancja została zredagowana bez udziału beneficjenta, tj. została wydana na zlecenie WZRT a zredagowana przez Bank. W ocenie doradców prawnych Spółki i w świetle posiadanych opinii prawnych apelacja od wyroku jest uzasadniona i konieczna i zostanie ona przez Spółkę złożona. Bazując na posiadanych ekspertyzach Spółka ocenia wysoko szanse na uzyskanie korzystnego wyroku w II instancji.

Spółka z uwagi na opinie prawne potwierdzające zasadność roszczenia dotychczas nie zawiązywała odpisu korygującego wartość bilansową dochodzonej kwoty głównej, a jedynie dokonywała na bieżąco odpisów na odsetki z tytułu opóźnienia. W związku z wydanym wyrokiem sądowym, o ile do czasu sporządzania sprawozdania rocznego nie zostanie on w toku postępowania apelacyjnego uchylony bądź zmieniony, Spółka dokona stosownego odpisu aktualizującego wartość tych należności obciążając nim wynik 2015 r. Jednocześnie Emitent informuje, że środki wypłacone WZRT Północ, o zwrot których występował w powództwie przeciw w/w Bankowi, już od 6-ciu kwartałów są wyłączone z obrotu. Ewentualny odpis będzie miał charakter niegotówkowy i nie wpłynie na bieżącą sprzedaż Spółki.

25.08.2015 r. 21:05

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2015 r.

RB nr 68/2015

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za pierwsze półrocze 2015 r.z dnia 27 sierpnia 2015 r. na 20 sierpnia 2015 r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych(…).

17.08.2015 r. 14:05

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

RB nr 67/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 lipca 2015 r.:

dla serii E            26.126.530,89  zł;

dla serii F            13.050.722,67  zł;

dla serii G           13.272.270,13  zł.

 

6.08.2015 r. 11:50

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 66/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 17.07.2015 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

17.07.2015 r. 15:17

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G

RB nr 65/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 czerwca 2015 r.:

dla serii E            26.037.508,98 zł;

dla serii F            13.239.383,97 zł;

dla serii G           13.195.102,18 zł.

10.07.2015 r. 13:36

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

Rb nr 64/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.07.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

9.07.2015 r. 15:51

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w roku 2015 r.

RB nr 63/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 8 lipca 2015 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 lit j) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy 4AUDYT Sp. z o.o.  z/s w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2015 oraz rocznego sprawozdania finansowego. Umowa z ww. podmiotem ma być zawarta na okres potrzebny na wykonanie ww. badania i przeglądu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

8.07.2015 r. 13:55

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2015 r.

RB nr 62/2015

Zarząd Pragma Faktoring SA przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za II kwartał 2015.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu Pragma Faktoring SA

6.07.2015 r. 14:28

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 61/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 26 czerwca 2015 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą zajmującym się sprzedażą paliw, metali i chemii przemysłowej, który ma siedzibę w Województwie Opolskim (Faktorant). (więcej…)

26.06.2015 r. 12:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 60/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 maja 2015 r.:

dla serii E            26.157.777,28 zł;

dla serii F            13.017.395,07 zł;

dla serii G           13.112.503,10 zł.

12.06.2015 r. 10:06

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 59/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 10.06.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży transportowej z siedzibą w województwie zachodniopomorskim (Faktorant). (więcej…)

10.06.2015 r. 15:13

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 58/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 01.06.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży przetwórstwa mięsnego z siedzibą w województwie warmińsko-mazurskim (Faktorant). (więcej…)

1.06.2015 r. 15:00

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 57/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 28.05.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją wyrobów ogniotrwałych z siedzibą w województwie śląskim(Faktorant). (więcej…)

28.05.2015 r. 14:49

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 56/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 25.05.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą kosmetyków z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

25.05.2015 r. 14:20

Wyznaczenie daty pierwszego notowania Obligacji serii G na rynku Catalyst

RB nr 55/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2015 r.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 489/2015 o wyznaczeniu na 22 maja 2015 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii G wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00115. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą PRF0418.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

21.05.2015 r. 10:41

Wprowadzenie obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB nr 54/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 10 000 obligacji na okaziciela serii G wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

19.05.2015 r. 09:55

Zawarcie istotnego aneksu do umowy kredytu

RB nr 53/2015

Emitent informuje, że w dniu 13 maja 2015 r. podpisał aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej wcześniej z jednym z banków zajmujących się finansowaniem podmiotów gospodarczych. Aneks zwiększył limit umowy o 10 mln zł. Kredyt będzie wykorzystany do finansowania bieżącej działalności Emitenta. Wynagrodzenie banku nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych. Zabezpieczeniem roszczeń banku jest ustanowienie hipotek umownych łącznych na nieruchomościach własność Emitenta oraz poręczenie udzielone przez Pragma Inkaso S.A. Umowa zawarta jest na okres do dnia 12 maja 2016 r.

Podstawa prawna:  art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej – informacje poufne

13.05.2015 r. 15:51

Rejestracja obligacji serii G w KDPW

BR nr 52/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 12 marca 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie 10.000 sztuk obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00115, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.  Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

 

13.05.2015 r. 10:16

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 51/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 12.05.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją i montażem stolarki otworowej i aluminiowej z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

12.05.2015 r. 13:00

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 50/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E, F i G, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 kwietnia 2015 r.:

 • dla serii E            26.579.315,81  zł;
 • dla serii F            13.078.063,80  zł;
 • dla serii G           13.025.493,30  zł.
11.05.2015 r. 15:20

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 49/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 08.05.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

8.05.2015 r. 15:10

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 48/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 08.05.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży transportowej z siedzibą w województwie zachodniopomorskim (Faktorant). (więcej…)

8.05.2015 r. 14:24

Korekta raportu bieżącego nr 47/2015

Raport nr 47k/2015

Pragma Faktoring S.A. koryguje wskazanie dnia wypłaty dywidendy, który wyznaczony został na 4 czerwca 2015 r.

5.05.2015 r. 13:25

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy

RB nr 47/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A. podjęło w dniu 5 maja 2015 r. uchwałę nr 15 o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą:

1)  ogólna wartość dywidendy wynosi 4.002.819,60 zł;

2)  wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1,56 zł;

3)  liczba akcji objętych dywidendą to 2.565.910 szt.;

4)  dzień dywidendy to 20 maja 2015 r.;

5)  dzień wypłaty dywidendy to 14 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: §. 38 ust. 2 RMF z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

5.05.2015 r. 13:08

Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2015 r.

RB nr 46/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2015 r.

Wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w dniu 5 maja 2015 r.

5.05.2015 r. 12:25

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 5 maja 2015 r

RB nr 45/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w dniu 5 maja 2015 r.

Uchwały podjęte na WZA w dniu 05.05.2015 r.

 

5.05.2015 r. 12:12

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015 r.

RB nr 44/2015

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za pierwszy kwartał 2015 r. z dnia 14 maja 2015 r. na 7 maja 2015 r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

4.05.2015 r. 09:50

Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii G

RB nr 43/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii G, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 19 marca 2015 r. (więcej…)

23.04.2015 r. 15:14

Emisja obligacji serii G – uzupełnienie raportu nr 25/2015

RB nr 42/2015

Emitent uzupełnia informacje zawarte w raporcie 25/2015 o wskazanie wartości zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia, czyli na 31 marca 2015 r. Zobowiązania łączne dla danych jednostkowych wyniosły  50 200 tys. zł, w tym zobowiązania oprocentowane to 45 180 tys. zł. Emitent nie spodziewa się aby do czasu całkowitego wykupu obligacji jego zobowiązania przekroczyły poziom 100 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

22.04.2015 r. 14:09

Zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta – zabezpieczenie emisji obligacji serii G

RB nr 41/2015

W dniu 20 kwietnia 2015 r. Emitent uzyskał informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta do rejestru zastawów. Zastaw zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii G. O emisji obligacji serii G oraz o zawarciu umów z tym związanych Emitent informował w raportach bieżących nr 25/2015, 30/2015.  (więcej…)

20.04.2015 r. 15:21

Szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring SA za I kwartał 2015 r.

RB nr 40/2015

Zarząd Emitenta przedstawia szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring SA

Szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring SA za I kwartał 2015 r.

20.04.2015 r. 13:02

Zawarcie kolejnych umów ubezpieczenia faktoringu z Atradius Cerdit Insurance NV S.A.

RB nr 39/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zawarła z Atradius Cerdit Insurance NV S.A. w Warszawie umowy ubezpieczenia faktoringu na kolejny rok ubezpieczeniowy, tj. umowę ubezpieczenia faktoringu pełnego (bez regresu), umowę ubezpieczenia faktoringu z regresem, umowę ubezpieczenia faktoringu eksportowego pełnego (bez regresu) oraz umowę ubezpieczenia faktoringu eksportowego z regresem. Przedmiotem każdej z umów jest ubezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (dłużnika) lub przewlekłej zwłoki w zapłacie. Podpisanie umów pozwala Emitentowi na oferowanie klientom usługi faktoringowej w wersji z ubezpieczeniem dla każdego z typów faktoringu, w tym także faktoringu exportowego co umożliwia finansowanie wierzytelności  należnych od odbiorców mających siedziby na terenie państw Unii Europejskiej.

16.04.2015 r. 13:06

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 38/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 15.04.2015 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej skór z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

15.04.2015 r. 15:03

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 37/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 15.04.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą hurtową skór z siedzibą w województwie pomorskim (Faktorant). (więcej…)

15.04.2015 r. 15:01

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 36/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 14.04.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją tkanin z włókien chemicznych z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)
14.04.2015 r. 15:06

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 35/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 13.04.2015 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

13.04.2015 r. 15:44

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 34/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E i F, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 marca 2015 r.:

dla serii E            26.249.355,18 zł;

dla serii F            13.090.114,82  zł

 

13.04.2015 r. 09:04

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2015 r.

RB nr 33/2015

Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za I kwartał 2015 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu Pragma Faktoring SA za I kwartał 2015 r.

7.04.2015 r. 14:43

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 5 maja 2015 r.

RB nr 32/2015

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych (…) przedstawia projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 5 maja 2015 r.

Projekty uchwał WZA 5.05.2015

7.04.2015 r. 08:55

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy

RB nr 31/2015

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA FAKTORING S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, informuje, że zwołuje na dzień 5 maja 2015 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 z następującym porządkiem obrad: (więcej…)

7.04.2015 r. 08:44

Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii G

RB nr 30/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w związku z emisją obligacji serii G (o czym informowano w raporcie nr 25/2015), w dniu 30 marca 2015 r. zawarła z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii G o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, w liczbie nie większej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) ( dalej – „Obligacje”). (więcej…)

30.03.2015 r. 22:00

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 29/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 27 marca 2015 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą zajmującym się hurtowym handlem materiałami budowlanymi, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). (więcej…)

27.03.2015 r. 13:14

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad zawartych w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”

Raport EBI 1/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A., działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informuje o niestosowaniu opisanych w załączniku zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Ład korporacyjny 2014

27.03.2015 r. 11:47

Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii F na rynku Catalyst

RB nr 28/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2015 r.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 271/2015 o wyznaczeniu na 25 marca 2015 r. pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii F wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00107. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą PRF0218.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

24.03.2015 r. 13:12

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 27/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.03.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z wydobywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)
20.03.2015 r. 15:46

PRAGMA FAKTORING S.A. – wprowadzenie obligacji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB nr 26/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii F wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

19.03.2015 r. 13:13

PRAGMA FAKTORING S.A. – emisja obligacji serii G

RB nr 25/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu  19 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii G, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia Obligacji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. (więcej…)

19.03.2015 r. 13:12

PRAGMA FAKTORING S.A. – rekomendacja Zarządu co do podziału zysku za 2014 r.

RB nr 24/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2014, wynoszącego 4.006.986,60 zł, w całości na wypłatę dywidendy, co daje 1,56 zł na każdą akcję.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

 

16.03.2015 r. 14:08

PRAGMA FAKTORING S.A. – rejestracja obligacji serii F w KDPW

RB nr 23/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 9 marca 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie 10.000 sztuk obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00107, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.  Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu. (więcej…)

9.03.2015 r. 16:46

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 r.

RB nr 22/2015

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu rocznego za 2014 r. z dnia 20 marca 2015 r. na 16 marca 2015 r. (więcej…)

9.03.2015 r. 13:21

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 21/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E i F, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 28 lutego 2015 r.: (więcej…)

9.03.2015 r. 11:05

PRAGMA FAKTORING S.A. – wykup obligacji serii D

RB nr 20/2015

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dokonał terminowego wykupu wszystkich (15.000 szt.) obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000,- zł każda. Wykup obligacji o łącznej wartości 15 mln złotych został przeprowadzony zgodnie z warunkami emisji.

Podstawa prawna   Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

 

6.03.2015 r. 11:18

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 19/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.03.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

4.03.2015 r. 16:46

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 18/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.02.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą hurtową odpadów i złomu z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

27.02.2015 r. 16:16

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 17/2015

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 26.02.2015 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą hurtową napojów alkoholowych z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

26.02.2015 r. 16:54

PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. – zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta – zabezpieczenie emisji obligacji serii F

RB nr 16/2015

W dniu 19 lutego 2015 r. Emitent uzyskał informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta do rejestru zastawów. Zastaw zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii F. O emisji obligacji serii F oraz o zawarciu umów z tym związanych Emitent informował w raportach bieżących nr 6/2015, 12/2015, 13/2015 i 15/2015. Szczegółowe dane dotyczące ustanowienia zastawu i przedmiotu zastawu są następujące. (więcej…)

20.02.2015 r. 10:44

Pragma Faktoring S.A. – zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii F.

RB nr 15/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziału obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 22 stycznia 2015 r. (więcej…)

19.02.2015 r. 11:46

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 14/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  D i E, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 stycznia 2015 r.:

dla serii D            19.525.480,44  zł;

dla serii E             26.120.730,57 zł.

 

10.02.2015 r. 09:48

Pragma Faktoring S.A. – zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii F.

RB nr 13/2015

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) informuje, że w związku z emisją obligacji serii F (o czym informowano w raporcie nr 6/2015), Emitent w dniu 03 lutego 2015 r. zawarł z kancelarią„Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu rejestrowego dla programu emisji obligacji („Umowa w sprawie Administratora Zastawu”). (więcej…)

3.02.2015 r. 15:58

Emisja Obligacji serii F – uzupełnienie raportu nr 6/2015

RB nr 12/2015

W uzupełnieniu raportu nr 6/2015 o emisji Obligacji serii F, Emitent podaje informacje o wycenie portfela wierzytelności, który będzie przedmiotem zastawu zabezpieczającego uprawnienia obligatariuszy. (więcej…)

2.02.2015 r. 16:20

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

RB nr 11/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015: (więcej…)

30.01.2015 r. 09:28

PRAGMA FAKTORING S.A. – wykup obligacji serii C

RB nr 10/2015

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dokonał terminowego wykupu wszystkich (10.000 szt.) obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,- zł każda. Wykup obligacji o łącznej wartości 10 mln złotych został przeprowadzony zgodnie z warunkami emisji.

Podstawa prawna – art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

29.01.2015 r. 12:00

PRAGMA FAKTORING S.A. – ustalenie daty pierwszego notowania Obligacji serii E na rynku Catalyst.

RB nr 9/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2015 r.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 109/2015 o wyznaczeniu na 30 stycznia 2015 r. pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 20.000 obligacji na okaziciela serii E wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00099. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą PRF1216.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

29.01.2015 r. 11:07

PRAGMA FAKTORING S.A. – szacunkowe dane finansowe za rok 2014 r

RB nr 8/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia szacunkowe dane finansowe spółki za 2014 r.

Szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring SA za 2014 rok

28.01.2015 r. 17:00

PRAGMA FAKTORING S.A. – wprowadzenie obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB nr 7/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 20.000 obligacji na okaziciela serii E wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

27.01.2015 r. 11:58

PRAGMA FAKTORING S.A. – emisja obligacji serii F

RB nr 6/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji, w dniu  22 stycznia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia Obligacji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. (więcej…)

23.01.2015 r. 09:52

PRAGMA FAKTORING S.A. – rejestracja obligacji serii E w KDPW

RB nr 5/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie papierów wartościowych 20.000 sztuk obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00099, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu. (więcej…)

20.01.2015 r. 13:23

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A

RB nr 4/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  C, D i E, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. (więcej…)

12.01.2015 r. 09:16

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2014 r.

RB nr 3/2015

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności zaIV kwartał 2014 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu Pragma Faktoring SA za IV kwartał 2014 r.

 

9.01.2015 r. 16:07

PRAGMA FAKTORING S.A. – rejestracja połączenia Emitenta ze spółką PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna

RB nr 2/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał postanowienie sądu rejestrowego o zarejestrowaniu w dniu 31 grudnia 2014 r. połączenia Emitenta („Spółka Przejmująca”) ze spółką zależną PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna („Spółka Przejmowana”). (więcej…)

7.01.2015 r. 16:46

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 1/2015

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 5 stycznia 2015 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży produkcji opakowań, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). (więcej…)

5.01.2015 r. 11:09

Pragma Faktoring S.A. – zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii E

RB nr 94/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziału obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1000,- złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii E, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 13 listopada 2014 r. (więcej…)

22.12.2014 r. 09:48

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 93/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 17.12.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z wydobywaniem żwiru i piasku z siedzibą w województwie śląskim( Faktorant ). (więcej…)

18.12.2014 r. 10:47

PRAGMA FAKTORING S.A. – zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta – zabezpieczenie emisji obligacji serii E

RB nr 92/2014

W dniu 12 grudnia 2014 r. Emitent powziął informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił dokonać wpisu zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta do rejestru zastawów. Zastaw zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii E. (więcej…)

15.12.2014 r. 09:29

PRAGMA FAKTORING S.A. – wykup obligacji serii B

RB nr 91/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent dokonał terminowego wykupu wszystkich (15.000 szt.)  obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,- zł każda. Wykup obligacji o łącznej wartości 15 mln złotych został przeprowadzony zgodnie z warunkami emisji.

12.12.2014 r. 14:24

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 90/2014


Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. (więcej…)

11.12.2014 r. 09:20

Emisja Obligacji serii E – uzupełnienie raportu nr 80/2014

RB nr 89/2014

W uzupełnieniu raportu nr 80/2014 o emisji Obligacji serii E, Emitent podaje informacje o wycenie portfela wierzytelności, który będzie przedmiotem zastawu zabezpieczającego uprawnienia obligatariuszy. Wycena została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Wycena na dzień 24 listopada 2014 r. wymienia kwotę 70.010.705,07 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 69.605.637,36 zł jako jego wartość godziwą. Różnica pomiędzy wymienionymi kwotami wynika z dyskonta związanego z czasem oczekiwania na zapadalność wierzytelności.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

8.12.2014 r. 12:55

PRAGMA FAKTORING SA – zawarcie umowy zmiany administratora zastawu

RB nr 88/2014

Emitent informuje, że w dniu 3 grudnia 2014 r. zawarł z Domem Maklerskim BDM SA (dotychczasowy administrator) oraz z kancelarią „Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” (nowy administrator) umowę zmiany administratora zastawu, na mocy której nowy administrator przejął wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego administratora zastawu, w zakresie dotyczącym obligacji serii B i D. (więcej…)

4.12.2014 r. 09:11

Poręczenie przez Pragmę Inkaso SA za zobowiązania Pragma Faktoring SA z tytułu obligacji serii E

RB nr 87/2014

Emitent informuje, iż w dniu 3 grudnia 2014 r. zawarł ze spółką Pragma Inkaso SA umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso SA udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii E. Poręczenie jest udzielone do kwoty 26 mln zł. Termin wykupu obligacji tej serii przypada na 19 grudnia 2016 r. Więcej informacji na temat emisji obligacji serii E podano w raporcie bieżącym nr 80/2014. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych. Zawarcie umowy poręczenia jest jednym z elementów procesu emisji obligacji serii E.

4.12.2014 r. 09:10

PRAGMA FAKTORING SA – zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii E

RB nr 86/2014

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) informuje, że w związku z emisją obligacji serii E (o czym informowano w raporcie nr 80/2014), Emitent w dniu 3 grudnia 2014 r. zawarł z „Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu rejestrowego dla programu emisji obligacji („Umowa w sprawie Administratora Zastawu”). (więcej…)

4.12.2014 r. 09:09

Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 grudnia 2014 r.

RB nr 85/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 grudnia 2014 r.

Wykaz akcjonariuszy powyżej 5 proc. na NWZA 1 grudnia 2014 roku

2.12.2014 r. 09:37

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 1 grudnia 2014 r.

RB nr 84/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA FAKTORING S.A. jakie odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 r.

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 1 grudnia 2014 roku

2.12.2014 r. 09:25

PRAGMA FAKTORING S.A. – stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia z PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo Akcyjna

RB nr 83/2014

Działając na podstawie § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Emitent przekazuje pisemne stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia z PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo Akcyjna. (więcej…)

26.11.2014 r. 15:48

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 82/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.11.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży produkcji opakowań z tworzyw sztucznych z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)
21.11.2014 r. 10:22

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z Pragma Faktoring S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna

RB nr 81/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (“Spółka Przejmująca”) zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy o zamiarze połączenia z Pragma Faktoring S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna (“Spółka Przejmowana”). (więcej…)

14.11.2014 r. 16:09

PRAGMA FAKTORING S.A. – emisja obligacji serii E

RB nr 80/2014

Zarząd Emitenta informuje, że w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji, w dniu  13 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii E, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia Obligacji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. (więcej…)

13.11.2014 r. 11:43

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 79/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. (więcej…)

5.11.2014 r. 15:47

Pragma Faktoring S.A. – zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

RB nr 78/2014

Pragma Faktoring S.A. informuje, że zmienia termin przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. z dnia 13 listopada 2014 r. na dzień 3 listopada 2014 r.   Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozp. M.F. z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259.

29.10.2014 r. 16:58

Korekta raportu bieżącego nr 77/2014

RB nr 77/2014/K

Pragma Faktoring S.A. koryguje wskazanie daty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, które zostało zwołane na 1 grudnia 2014 r.

 

28.10.2014 r. 11:48

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 27 października 2014 r.

RB nr 77/2014


Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych (… Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 27 października 2014 r.

Projekty uchwał na NWZA w dniu 1 grudnia 2014 r.

27.10.2014 r. 16:19

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Faktoring S.A.

RB nr 76/2014


I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA FAKTORING S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, informuje, że zwołuje na dzień 1 grudnia 2014 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 z następującym porządkiem obrad: (więcej…)

27.10.2014 r. 16:05

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta ze spółką zależną PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna

RB nr 75/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o podjęciu w dniu 27 października 2014 r. decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną, tj. PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna oraz informuje o uzgodnieniu i podpisaniu przez obie spółki planu połączenia. (więcej…)

27.10.2014 r. 15:36

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 74/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 16.10.2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

17.10.2014 r. 13:57

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 73/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 15.10.2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia z siedzibą w województwie małopolskim(Faktorant). (więcej…)

15.10.2014 r. 14:24

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 72/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. (więcej…)

10.10.2014 r. 15:00

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2014 r.

RB nr 71/2014

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za III kwartał 2014 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu Pragma Faktoring SA za III kwartał 2014 r

6.10.2014 r. 14:14

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 70/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 16.09.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży elektrycznej z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

16.09.2014 r. 14:40

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 69/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zrównoważane informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 16.09.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z zagospodarowaniem terenów zielonych z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

16.09.2014 r. 14:38

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 68/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. (więcej…)

11.09.2014 r. 09:38

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

Rb nr 67/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 1 września 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej, zawiadomienia z dnia 1 września 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Wszystkie zawiadomienia dotyczą tej samej transakcji wobec czego Emitent przekazuje w ich sprawie wspólny komunikat. (więcej…)

1.09.2014 r. 15:26

Pragma Faktoring S.A. – informacja o nabyciu akcji otrzymana od Pragmy Inkaso S.A.

RB nr 66/2014

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 1 września 2014 r. otrzymał od akcjonariusza – spółki Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach, informację o zmianie stanu posiadania akcji PRAGMY FAKTORING S.A., której treść jest następująca:

PRAGMA INKASO S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału, tj. o zwiększeniu się go o 1,80% w ogólnej liczbie głosów spółki PRAGMA FAKTORING S.A.  (więcej…)

1.09.2014 r. 12:53

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacja osoby obowiązanej

RB nr 65/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2014 r. otrzymał od Ireneusza Rymaszewskiego – członka rady nadzorczej Emitenta, zawiadomienie z dnia 24 sierpnia 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia w dniu 21 sierpnia 2014 r. 1 744 szt. akcji Emitenta po cenie 13,39 zł za akcję przez osobę blisko z nim związaną, tj. fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd. (więcej…)

25.08.2014 r. 09:29

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 64/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 21 sierpnia 2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży budowalanej, który ma siedzibę w województwie Małopolskim (Faktorant). (więcej…)

25.08.2014 r. 09:23

Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.

RB nr 63/2014

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r. z 28 sierpnia 2014 r. na 25 sierpnia 2014 r.

20.08.2014 r. 13:02

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 62/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 18 sierpnia 2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży producentów żywności, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). (więcej…)

18.08.2014 r. 14:32

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 61/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 lipca 2014 r.: (więcej…)

12.08.2014 r. 09:14

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 60/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 07.08.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z budową dróg i autostrad z siedzibą w województwie lubelskim (Faktorant). (więcej…)

7.08.2014 r. 15:10

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 59/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 07.08.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z budową dróg i autostrad z siedzibą w województwie lubelskim (Faktorant). (więcej…)

7.08.2014 r. 15:09

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 58/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarówno ważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 07.08.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z motoryzacją z siedzibą w województwie lubuskim (Faktorant ). (więcej…)

7.08.2014 r. 15:07

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 57/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 09.07.2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą spożywczą z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

9.07.2014 r. 15:39

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 56/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 04.07.2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży nabiału z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)
4.07.2014 r. 14:37

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 55/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 czerwca 2014 r.: (więcej…)

4.07.2014 r. 12:38

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2014 r.

RB nr 54/2014

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za II kwartał 2014 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu Pragma Faktoring SA za II kwartał 2014 r

3.07.2014 r. 14:47

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB  nr 53/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.06.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą detaliczną sprzętu sportowego z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

27.06.2014 r. 14:31

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 52/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 26.06.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z wyrobami ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej z siedzibą w województwie dolnośląskim (Faktorant). (więcej…)

26.06.2014 r. 15:05

Pragma Faktoring S.A. – informacja o nabyciu akcji otrzymana od Pragmy Inkaso S.A.

RB nr 51/2014

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 r. otrzymał od akcjonariusza – spółki Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach, informację o zmianie stanu posiadania akcji PRAGMY FAKTORING S.A., której treść jest następująca: (więcej…)

24.06.2014 r. 12:49

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 50/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej zawiadomienia z dnia 24 czerwca 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. (więcej…)

24.06.2014 r. 09:02

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 49/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej, zawiadomienia z dnia 16 czerwca 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Wszystkie zawiadomienia dotyczą tej samej transakcji wobec czego Emitent przekazuje w jej sprawie wspólny komunikat. (więcej…)

16.06.2014 r. 10:11

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 11 czerwca 2014 r.

RB 48/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA FAKTORING S.A. jakie odbyło się w dniu 11 czerwca 2014 r.

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 11 czerwca 2014 roku

 

12.06.2014 r. 08:44

Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2014 r.

RB nr 47/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2014 r.

Wykaz akcjonariuszy powyżej 5 proc na ZWZA 11 czerwca 2014 roku

 

12.06.2014 r. 08:41

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 46/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej zawiadomienia z dnia 9 czerwca 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Wszystkie zawiadomienia dotyczą tych samych transakcji wobec czego Emitent przekazuje w ich sprawie wspólny komunikat. (więcej…)

9.06.2014 r. 09:54

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 45/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 czerwca 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej zawiadomienia z dnia 3 czerwca 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Wszystkie zawiadomienia dotyczą tych samych transakcji wobec czego Emitent przekazuje w ich sprawie wspólny komunikat.   (więcej…)

4.06.2014 r. 08:14

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 44/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 maja 2014 r.: (więcej…)

2.06.2014 r. 15:18

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 43/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej Emitenta, zawiadomienia z dnia 2 czerwca 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. (więcej…)

2.06.2014 r. 10:44

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 42/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 28 maja 2014 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży transportowej, który ma siedzibę w województwie Małopolskim (Faktorant). (więcej…)

28.05.2014 r. 13:44

PRAGMA FAKTORING S.A. – projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 11 czerwca 2014 r.

RB nr 41/2014

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych (… Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) przedstawia projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 11 czerwca 2014 r.

Projekty uchwał ZWZA na dzień 11 06 2014

12.05.2014 r. 12:35

PRAGMA FAKTORING S.A. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy

RB nr 40/2014

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA FAKTORING S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, informuje, że zwołuje na dzień 11 czerwca 2014 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 z następującym porządkiem obrad: (więcej…)

12.05.2014 r. 12:14

Pragma Faktoring S.A. – zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r.

RB nr 39/2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014, Zarząd spółki Pragma Faktoring S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku z dnia 15 maja 2014 r. na dzień 14 maja 2014 r. Terminy publikacji pozostałych raportów nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozp. M.F. z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259.

12.05.2014 r. 10:11

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 38/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.05.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją napojów z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

9.05.2014 r. 12:40

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 37/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 07.05.2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych z siedzibą w województwie opolskim (Faktorant). (więcej…)

7.05.2014 r. 12:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 36/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 kwietnia 2014 r.:

 • dla serii B            24.181.042,53  zł;
 • dla serii C            15.720 000,00 zł;
 • dla serii D            19.534.658,79 zł.
5.05.2014 r. 07:10

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 35/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka zawiadomienia z dnia 28 kwietnia 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. (więcej…)

30.04.2014 r. 09:39

Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Pragma Faktoring S.A. za I kwartał 2014 r.

RB nr 34/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Pragma Faktoring S.A.

Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe GK Pragma Faktoring za I kwartał 2014

24.04.2014 r. 10:51

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 33/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 22.04.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z transportem drogowym z siedzibą w województwie opolskim (Faktorant). (więcej…)

22.04.2014 r. 13:33

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 32/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka zawiadomienia z dnia 17 kwietnia 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Wszystkie zawiadomienia dotyczą tych samych transakcji wobec czego Emitent przekazuje w ich sprawie wspólny komunikat.  (więcej…)

18.04.2014 r. 08:12

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 31/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 17.04.2014 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków z siedzibą w województwie dolnośląskim (Faktorant ). (więcej…)

17.04.2014 r. 13:15

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 30/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 16 kwietnia 2014 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży przerobu odpadów, który ma siedzibę w województwie Wielkopolskim (Faktorant). (więcej…)

16.04.2014 r. 13:05

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 29/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 16 kwietnia 2014 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży transportowej, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). (więcej…)

16.04.2014 r. 12:25

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 28/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 16 kwietnia 2014 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży reklamowej, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). (więcej…)

16.04.2014 r. 12:23

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

RB nr 27/2014

PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza emitenta uchwałą nr 1/2014, powziętą w dniu 16 kwietnia 2014 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 lit j) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy 4AUDYT Sp. z o.o.  z/s w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu:

– jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2014;

– rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2014.   (więcej…)

16.04.2014 r. 12:07

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 26/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.04.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej z siedzibą w województwie dolnośląskim (Faktorant). (więcej…)

9.04.2014 r. 07:40

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 25/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarówno ważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.04.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją autobusów z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

4.04.2014 r. 11:31

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacja osoby obowiązanej

RB nr 24/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż otrzymał od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienie z dnia 2 kwietnia 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nim związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A.
Zawiadomienie dotyczy następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. zakupu:

– w dniu 25 marca 2014 roku:

 • 125 sztuk akcji po cenie 15,84 zł za akcję,
 • 3319 sztuk akcji po cenie 15,85 zł za akcję,
 • 77 sztuk akcji po cenie 15,88 zł za akcję,

– w dniu 26 marca 2014 roku:

 • 10 sztuk akcji po cenie 15,95 zł za akcję,
 • 299 sztuk akcji po cenie 16,20 zł za akcję,
 • 138 sztuk akcji po cenie 16,24 zł za akcję,
 • 100 sztuk akcji po cenie 16,25 zł za akcję.

– w dniu 27 marca 2014 roku:

 • 300 sztuk akcji po cenie 16,24 zł za akcję,
 • 106 sztuk akcji po cenie 16,25 zł za akcję.

– w dniu 28 marca 2014 roku:

 • 90 sztuk akcji po cenie 16,19 zł za akcję,
 • 235 sztuk akcji po cenie 16,20 zł za akcję,
 • 145 sztuk akcji po cenie 16,25 zł za akcję,
 • 90 sztuk akcji po cenie 16,27 zł za akcję,
 • 250 sztuk akcji po cenie 16,30 zł za akcję,
 • 400 sztuk akcji po cenie 16,36 zł za akcję,
 • 515 sztuk akcji po cenie 16,37 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

3.04.2014 r. 14:15

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2014 r.

RB nr 23/2014

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za I kwartał 2014 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i wartości portfela za I kwartał 2014 roku Pragma Faktoring S.A.

3.04.2014 r. 13:59

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 22/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 marca 2014 r.:

 • dla serii B            24.063.875,62 zł;
 • dla serii C            15 880 000,00 zł;
 • dla serii D            19.684.344,67 zł.

 

3.04.2014 r. 08:12

PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 21/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta oraz od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta zawiadomienia z dnia 2 kwietnia 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Oba zawiadomienia dotyczą tych samych transakcji wobec czego Emitent przekazuje w ich sprawie wspólny komunikat. Zawiadomienia dotyczą następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. kupna w dniu 28 marca 2014 roku:

 • 90 sztuk akcji po cenie 16,19 zł za akcję,
 • 235 sztuk akcji po cenie 16,20 zł za akcję,
 • 145 sztuk akcji po cenie 16,25 zł za akcję,
 • 90 sztuk akcji po cenie 16,27 zł za akcję,
 • 250 sztuk akcji po cenie 16,30 zł za akcję,
 • 400 sztuk akcji po cenie 16,36 zł za akcję,
 • 515 sztuk akcji po cenie 16,37 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

2.04.2014 r. 09:57

PPRAGMA FAKTORING S.A. Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB 20/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 marca 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta oraz od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta zawiadomienia z dnia 28 marca 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Oba zawiadomienia dotyczą tych samych transakcji wobec czego Emitent przekazuje w ich sprawie wspólny komunikat.
Zawiadomienia dotyczą następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– kupno w dniu 25 marca 2014 roku:

 • 125 sztuk akcji po cenie 15,84 zł za akcję,
 • 3319 sztuk akcji po cenie 15,85 zł za akcję,
 • 77 sztuk akcji po cenie 15,88 zł za akcję,

– kupno w dniu 26 marca 2014 roku:

 • 10 sztuk akcji po cenie 15,95 zł za akcję,
 • 299 sztuk akcji po cenie 16,20 zł za akcję,
 • 138 sztuk akcji po cenie 16,24 zł za akcję,
 • 100 sztuk akcji po cenie 16,25 zł za akcję.

– kupno w dniu 27 marca 2014 roku:

 • 300 sztuk akcji po cenie 16,24 zł za akcję,
 • 106 sztuk akcji po cenie 16,25 zł za akcję.

Podstawa prawna: par 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

 

 

28.03.2014 r. 12:22

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 19/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 26 marca 2014 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży farmaceutycznej, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). Na podstawie umowy Emitent zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec jego 19 kontrahentów. Przyznany łączny limit faktoringowy wynosi 600.000,- zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie nie odbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych, liczone jako procent nabywanych wierzytelności w skali miesiąca. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta brutto za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

26.03.2014 r. 11:37

PRAGMA FAKTORING S.A. – rekomendacja zarządu co do podziału zysku za 2013 r.

RB nr 18/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 marca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto wypracowanego przez Emitenta w 2013 r., rekomendując walnemu zgromadzeniu emitenta przeznaczenie zysku netto w całości na kapitał zapasowy. Jednocześnie zarząd Emitenta informuje, że zwrócił się z wnioskiem do rady nadzorczej, o rekomendowanie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia dywidendy zgodnie z niniejszą rekomendacją.
Podejmując decyzję co do przeznaczenia dywidendy zarząd miał na uwadze aktualną sytuację na rynku faktoringowym, w szczególności dużą podaż atrakcyjnych transakcji i prowadzoną z powodzeniem przez emitenta akcję sprzedażową usług faktoringowych. Pozostawienie środków w spółce umożliwi wzrost skali działalności, a tym samym zwiększenie jej przychodów i zysków, co będzie też korzystne dla akcjonariuszy.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) RMF z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

24.03.2014 r. 10:13

Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Pragma Faktoring S.A.

RB 17/2014

Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 marca 2014 r. podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Nowaka. Pan Marcin Nowak jest absolwentem Wydziału Bankowości i Finansów Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2011 uzyskał tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) CFA Institute w USA. W latach 2005-2009 pracował na stanowisku Specjalisty w Departamencie Rynków i Bankowości Inwestycyjnej UniCredit CAIB Poland. Od 2009 roku pracuje na stanowisku Specjalisty ds. corporate finance w Wydziale Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM. Odbył liczne szkolenia i warsztaty z zakresu corporate finance, fuzji i przejęć (M&A), wyceny przedsiębiorstw, rynków kapitałowym, regulacji GPW i NewConnect. Posiada ponad 9-letnie doświadczenie w realizacji projektów M&A, doradztwie związanym z pozyskiwaniem kapitału (udziałowego i dłużnego), wyceną spółek oraz w przygotowywaniu prospektów emisyjnych, dokumentów ofertowych i informacyjnych dla spółek pozyskujących kapitał zarówno z rynku publicznego, jak i niepublicznego. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A., spółki dominującej w stosunku do Pragma Faktoring S.A.  Pan Marcin Nowak zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.  Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

19.03.2014 r. 14:13

Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 marca 2014 r.

RB nr 16/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 marca 2014 r.

wykaz akcjonariuszy posiadający powyżej 5 % na NWZA 19.03.2014 r.

19.03.2014 r. 14:00

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 19 marca 2014 r.

RB nr 15/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA FAKTORING S.A. jakie odbyło się w dniu 19 marca 2014 r.

uchwały podjęte przez NWZA w dniu 19 marca 2014 roku

 

19.03.2014 r. 13:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 14/2014
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 28 lutego 2014 r.:

 • dla serii B            24.132.766,12 zł;
 • dla serii C            14 445 000,00 zł;
 • dla serii D            19.586.666,11 zł.
10.03.2014 r. 09:25

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 13/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 06.03.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z wydobywaniem kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

6.03.2014 r. 14:01

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 12/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją opakowań drewnianych z siedzibą w województwie zachodniopomorskim ( Faktorant ). (więcej…)

4.03.2014 r. 13:45

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A. zwołanego na 19 marca 2014 r.

RB nr 11/2014

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19 lutego 2009 r. przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 19 marca 2014 r.

Projekty uchwał na NWZA w dniu 19 marca 2014 roku

20.02.2014 r. 14:46

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A.

RB nr 10/2014

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA FAKTORING S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, informuje, że zwołuje na dzień 19 marca 2014 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 z następującym porządkiem obrad:

1) Wybór Przewodniczącego.

2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

6) Zamknięcie obrad.
II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (rekord date), który przypada na dzień 3 marca 2014 r. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406(3) § 2 Ksh żądanie należy złożyć w okresie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 4 marca 2014 r. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 Ksh tj.: • firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,• liczbę akcji, rodzaj i kod akcji, wartość nominalną akcji,• firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,• imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,• siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,• cel wystawienia zaświadczenia,• datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W celu wyeliminowania wątpliwości Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane powinien posiadać na Walnym Zgromadzeniu zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
III. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

2. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa, może też reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariuszy. Akcjonariusz, który posiada akcje zapisane na więcej, niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych (kilku) pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.

3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje godnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tym celu można wykorzystać formularz pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki www.pragmafaktoring.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na dedykowany adres mailowy sekretariat@pragmafaktoring.pl w formacie PDF wraz z załącznikami. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

5. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza jak również działania osób posługujących się pełnomocnictwami. W celu wyeliminowania wątpliwości, na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik powinien posiadać ze sobą papierowy dokument pełnomocnictwa.6. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika, a jeżeli jego mocodawcą jest podmiot wpisany do rejestru sądowego – także oryginał odpowiedniego odpisu z rejestru sądowego.
IV. Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia i głosowania korespondencyjnego.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
V. Informacje na temat praw akcjonariuszy.

1.  Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą: –   żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 26 luty 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sekretariat@pragmafaktoring.pl; –   przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej przesyłając na adres: sekretariat@pragmafaktoring.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

2.  Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3.  Zgodnie z art. 428 ksh podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

VI. Informacje na temat dostępu do dokumentacji i kontakt elektroniczny.

1. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana, w tym projekty uchwał będą zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres www.pragmafaktoring.pl w zakładce WZA.

2. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

3. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pragmafaktoring.pl, przy czym w celu wyeliminowania wątpliwości należy na ww. adres przesyłać skany dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariuszy. Aby je wyeliminować Akcjonariusze powinni niezależnie od przesyłania do Spółki dokumentów w formie elektronicznej przesyłać je w formie papierowej.

4. Jeżeli przesyłającym dokument pisemny lub drogą elektroniczną jest Akcjonariusz lub osoba działająca w imieniu Akcjonariusza, powinna wraz z pismem lub e-mejlem przesłać dokument potwierdzający, że dana osoba jest Akcjonariuszem, tj. w przypadku akcji zdematerializowanych – świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie do uczestniczenia w Zgromadzeniu, w przypadku akcji na okaziciela – kopię dokumentu akcji, w przypadku akcji imiennych – kopię księgi akcyjnej lub wskazanie, że jest aktualnie wymieniona jako akcjonariusz w księdze akcyjnej.

5. W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych) wraz z dokumentami w formie papierowej lub w załączeniu do e-mejli należy przesłać uwierzytelnione przez składających dokument kopie odpisów (lub skany) z KRS, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące prawo osób podpisujących dany dokument do reprezentowania danego podmiotu.
VII. Weryfikacja informacji i dokumentów.

Spółka może podejmować działania służące weryfikacji tożsamości i uprawnień podmiotów kontaktujących się z nią drogą elektroniczną jak i przesyłanych dokumentów. W szczególności weryfikacja może polegać na domaganiu się uzupełnienia przekazywanych informacji, wniosków i dokumentów, a także weryfikowaniu treści dokumentów uprawniających do udziału w Walnym Zgromadzeniu u podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Nie przesłanie dokumentu w formie papierowej lub jego skanu drogą elektroniczną lub brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
VIII. Informacja o akcjach.

W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 2.565.910 akcji dających łącznie 3.269.234 głosy, z czego: 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.406.648  głosów z ogółu akcji serii A, 1.200.000 akcji serii B dających łącznie 1 200 000 głosów, 662.586 akcji serii C dających łącznie 662.586 głosów.

 

20.02.2014 r. 14:36

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 9/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.02.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej produkcją wyrobów tartacznych z siedzibą w województwie śląskim(Faktorant). (więcej…)

20.02.2014 r. 13:28

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

RB nr 8/2014

Emitent  informuje, że w dniu 17 lutego 2014 r. otrzymał pisemne oświadczenie Dariusza Piaseckiego o rezygnacji ze sprawowanej funkcji członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią oświadczenia rezygnacja nastąpiła ze względów osobistych.  Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia MF z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

17.02.2014 r. 14:22

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 7/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 stycznia 2014 r.:

dla serii B            24.188.893,89 zł;

dla serii C            13.965.000,00 zł;

dla serii D            19.506.823,11 zł.

 

10.02.2014 r. 14:32

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 6/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 10.02.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z hodowlą drobiu z siedzibą w województwie lubuskim (Faktorant ). (więcej…)

10.02.2014 r. 14:28

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 5/2014

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 05.02.2014 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją papieru i opakowań z tektury z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

5.02.2014 r. 14:37

Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości przez Pragma Faktoring S.A. w 2013 r.

RB nr 4/2014

Zarząd Emitenta na podstawie art. 65 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2013. Oryginały raportów znajduja się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. Jednocześnie raporty wymienione w wykazie są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pragmafaktoring.pl.

Wykaz raportów za 2013 r

17.01.2014 r. 14:12

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

RB nr 3/2014

Zarząd PRAGMA FAKTORING SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku:

– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2013 rok – 20.03.2014

– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 15.05.2014

– rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku – 28.08.2014

– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 13.11.2014

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm., w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.Tym samym PRAGMA FAKTORING SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał 2014 r.Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259)

17.01.2014 r. 14:08

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 2/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C i D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31.12.2013 r.:

 • dla serii B            24.244.589,72 zł;
 • dla serii C            13 575 000,00 zł;
 • dla serii D            19.605.067,91 zł.


10.01.2014 r. 12:43

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2013 r.

RB nr 1/2014

Pragma Faktoring S.A. przedstawia w załączeniu wyniki sprzedaży usług za IV kwartał 2013 r. oraz wielkość portfela wierzytelności.

Raport dotyczacy danych o kontraktacji i portfelu w IV kw 2013 – PFA

7.01.2014 r. 13:49

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 159/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.12.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą folii z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

20.12.2013 r. 14:22

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 158/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 17.12.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie transportu i spedycji z siedzibą w województwie zachodniopomorskim(Faktorant ). (więcej…)

17.12.2013 r. 14:39

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 157/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 16.12.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie transportu i spedycji z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

16.12.2013 r. 14:03

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 156/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 listopada 2013 r.:

dla serii B            24.396.462,12 zł;

dla serii C            13.605.000,00 zł;

dla serii D            19.778.078,21 zł.

6.12.2013 r. 10:05

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 155/2013

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 29 listopada 2013r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży transportowej, który ma siedzibę w województwie Mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

29.11.2013 r. 14:13

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 154/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 08.11.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą hurtową pieców, grzejników z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ).
8.11.2013 r. 12:44

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 153/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarówno ważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 05.11.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z dostawą części metalowych z siedzibą w województwie mazowieckim(Faktorant ). (więcej…)

5.11.2013 r. 14:44

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 152/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 października 2013 r.:

dla serii B            24.174.066,71 zł;

dla serii C            13.605.000,00 zł;

dla serii D            19.582.620,37 zł

 

5.11.2013 r. 12:55

Powołanie nowego członka Zarządu w Pragmie Faktoring S.A.

RB nr 151/2013

Emitent informuje, że Rada Nadzorcza PRAGMA FAKTORING S.A. w dniu 23 października 2013 r. podjęła uchwałę na mocy której z dniem 23 października 2013 r. Pan Grzegorz Pardela został powołany na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Grzegorz Pardela posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończył Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim kierunek socjologia oraz uzyskał tytuł EMBA w Wyższej Szkole Bankowej oraz Coventry University.   Posiada następujące doświadczenie zawodowe:  2011 – aktualnie – Pragma Faktoring S.A. – Dyrektor Handlowy, od 2009 do 2011 Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. – Regionalny Dyrektor Sprzedaży, od 2005 do 2009 Bibby Financial Services Sp. z o. o. – Businsess Development Manager. (więcej…)

23.10.2013 r. 10:59

PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 150/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 18.10.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją i sprzedażą wyrobów stalowych z siedzibą w województwie dolnośląskim ( Faktorant ). (więcej…)

18.10.2013 r. 10:39

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 149/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 września 2013 r.:
dla serii B            24.212.114,77 zł;
dla serii C            19.578.463,72 zł;
dla serii D            15.255.000,00 zł.
7.10.2013 r. 13:01

Dane o kontraktacji i portfelu w III kwartale 2013 r.

RB nr 148/2013

Zarząd Emitenta w załączeniu przedstawia dane o kontraktacji w III kwartale 2013 r. oraz wielkość portfelawierzytelności na koniec III kwartału 2013 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu w III kw 2013

4.10.2013 r. 11:53

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 147/2013

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 27 września 2013 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży konstrukcji metalowych, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant).
(więcej…)

27.09.2013 r. 13:08

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 146/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 sierpnia 2013 r.:
dla serii B            24.162.840,99 zł;
dla serii C            15.155.000,00 zł;
dla serii D            19.004.786,83 zł.

5.09.2013 r. 12:34

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 145/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 04.09.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z produkcją wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa z siedzibą w województwie świętokrzyskim (Faktorant ). (więcej…)

4.09.2013 r. 13:07

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 144/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 03.09.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z wykonywaniem robót energetycznych z siedzibą w województwie podlaskim ( Faktorant ). (więcej…)

3.09.2013 r. 13:20

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu odwróconego

RB nr 143/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 29 sierpnia 2013 r. zawarła umowę faktoringu odwróconego z przedsiębiorcą działającym w branży produkcji opakowań, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). Na podstawie umowy Emitent zobowiązał się do nabywania od kontrahenta (wierzyciela) Faktoranta wierzytelności przysługujących w stosunku do Faktora. (więcej…)

29.08.2013 r. 12:29

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 142/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 28.08.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z pośrednictwem sprzedaży gadżetów z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

28.08.2013 r. 13:04

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 141/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.08.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z przetwórstwem tworzyw sztucznych z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

27.08.2013 r. 12:14

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 140/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 23.08.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży spożywczej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

23.08.2013 r. 11:55

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 139/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.08.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży robót budowlanych z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

20.08.2013 r. 13:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 138/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C i D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu na koniec lipca 2013 r., zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi:
dla serii B            24.209.149,59 zł;
dla serii C            18.625.000,00 zł;
dla serii D            19.824.071,96 zł.

5.08.2013 r. 10:45

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu.

RB nr 137/2013

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych(…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 26 lipca 2013 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży budowlanej, który ma siedzibę w województwie Wielkopolskim (Faktorant). (więcej…)

26.07.2013 r. 09:26

Dane o kontraktacji i portfelu wierzytelności w II kwartale 2013 r.

RB nr 136/2013

Zarząd Emitenta w załączeniu przedstawia dane o kontraktacji w II kwartale 2013 r. oraz wielkość portfela wierzytelności na koniec II kwartału 2013 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu w II kwartale 2013

22.07.2013 r. 10:56

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 135/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 17.07.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie łódzkim ( Faktorant ). (więcej…)

17.07.2013 r. 12:55

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 134/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 11.07.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży obuwniczej z siedzibą w województwie pomorskim ( Faktorant ). (więcej…)

11.07.2013 r. 13:21

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 133/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.07.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży robót budowlanych z siedzibą w województwie łódzkim ( Faktorant ). (więcej…)

9.07.2013 r. 13:38

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 132/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.07.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą opału z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

9.07.2013 r. 13:37

Dane o obrotach PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze 2013 r.

RB 131/2013

Zarząd emitenta przedstawia w załączeniu informacje o obrotach w segmencie faktoringu, rozumianych jako wartość nabytych wierzytelności  oraz w segmencie pożyczek, osiągniętych przez PRAGMA FAKTORING S.A. w pierwszym półroczu 2013 r. oraz porównawczo przedstawia analogiczne dane za pierwsze półrocze 2012 r.

Obroty za I półrocze 2013 r.

4.07.2013 r. 10:45

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 130/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 01.07.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży poligraficznej z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

1.07.2013 r. 13:45

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 129/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na 30 czerwca 2013 r.:

dla serii B            24.256.588,23 zł;

dla serii C            18.625.000,00 zł;

dla serii D            19.790.410,47 zł.

1.07.2013 r. 11:11

Zmiana kryterium uznawania umów i aktywów jako umowy znaczące i aktywa znacznej wartości

RB nr 128/2013

Zarząd emitenta informuje, że od dnia dzisiejszego, tj. 1 lipca 2013 r., zgodnie z pkt  44 i 45 z ustępu 1 paragrafu 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), jako kryterium oceny aktywów znacznej wartości oraz umowy znacznej wartości przyjmować będzie sytuację gdy wartość umowy lub aktywów wynosić będzie co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży emitenta brutto za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. W ocenie emitenta nowe kryterium, w miejsce  dotychczas stosowanego kryterium 10% wartości kapitałów własnych, lepiej pozwala na właściwą ocenę znaczenia zawieranych umów oraz znaczenia nabywanych, zbywanych i obciążanych aktywów, ponieważ wyeliminuje konieczność raportowania o zawieraniu umów faktoringu o mniejszym znaczeniu z uwagi na ich niższą wartość przewidywanego obrotu (niższa wartość udzielanych limitów faktoringowych). Do chwili obecnej emitent oceniając wartość umowy przyjmował hipotetyczną wartość spodziewanego obrotu jaki mógł być wygenerowany przez daną umowę w przeciągu 5 lat, przy założeniu wykorzystania przyznanego limitu faktoringowego w całości, tj. mnożąc wartość przyznanego w umowie limitu faktoringowego (lub sumy limitów przyznanych w jednej umowie) przez 60 miesięcy. W efekcie należało uznawać za znaczące wszystkie umowy faktoringu zawarte na czas nieokreślony, których limit przekraczał próg ok. 55 tys. zł, co w efekcie skutkowało koniecznością raportowania o zawarciu umów o stosunkowo niewielkiej wartości.  Aktualnie próg 10% wartości przychodów ze sprzedaży emitenta brutto wynosi  26.228.165,49 zł, co oznacza, że po zmianie kryterium raportowania obowiązek raportowania obejmie umowy o limitach (sumach limitów) powyżej 437 tys. zł, co w praktyce oznaczać będzie informowanie o umowach, które faktycznie mogą być uważane za znaczące. Oceniając wartość umowy wieloletniej emitent będzie nadal przyjmował 5 letnie hipotetyczne kryterium jej trwania, tj. mnożąc limit faktoringowy (sumę limitów) przez 60.Ww. kryterium – próg wartości sumy limitów faktoringowych, będzie przez emitenta korygowane każdorazowo po opublikowaniu raportu okresowego.

1.07.2013 r. 07:52

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 127/2013

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 28 czerwca 2013 r. zawarła umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w sektorze hurtowego handlu drobiem, który ma siedzibę w województwie Mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

1.07.2013 r. 06:32

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 126/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 28.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą pianek do materacy z siedzibą w województwie wielkopolskim (Faktorant ). (więcej…)

28.06.2013 r. 12:56

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 125/2013

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych(…) Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 27 czerwca 2013 r.  zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży meblowej, który ma siedzibę w województwie Kujawsko-Pomorskim (Faktorant). (więcej…)

27.06.2013 r. 16:41

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 124/2013

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowyc(…) Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 27 czerwca 2013 r.  zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą zajmującym się wynajmem maszyn budowlanych, który ma siedzibę w województwie Kujawsko-Pomorskim (Faktorant). (więcej…)

27.06.2013 r. 16:32

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 123/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży wydawniczej z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

27.06.2013 r. 12:51

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 122/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 25.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą budowlaną z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant ). (więcej…)

25.06.2013 r. 13:59

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 121/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 25.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą spożywczą z siedzibą w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

25.06.2013 r. 13:57

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 120/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 25.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z handlem i pośrednictwem w sprzedaży folii z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

25.06.2013 r. 13:55

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 119/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 25.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży dostaw izostatycznych wkładów kominowych z siedzibą w województwie lubuskim (Faktorant ). (więcej…)

25.06.2013 r. 13:53

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 118/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 25.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą okien i wyrobów z tworzyw sztucznych z siedzibą w województwie wielkopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

25.06.2013 r. 13:51

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 117/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 17.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży przetwórczo-spożywczej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

17.06.2013 r. 13:51

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 116/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 17.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w ramach usług budowalnych z siedzibą w województwie wielkopolskim (Faktorant ). (więcej…)

17.06.2013 r. 13:48

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 115/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 14.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą i dostawą styropianu z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

14.06.2013 r. 12:54

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 114/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 14.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z handlem artykułami elektrycznymi z siedzibą w województwie wielkopolskim (Faktorant ). (więcej…)

14.06.2013 r. 12:49

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 113/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 13.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z produkcją mebli z siedzibą w województwie warmińsko-mazurskim (Faktorant ). (więcej…)

13.06.2013 r. 14:03

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 112/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 12.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją podzespołów z gumy, metalu i tworzyw sztucznych z siedzibą w województwie śląskim( Faktorant ). (więcej…)

12.06.2013 r. 13:25

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 111/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 11.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją konstrukcji metalowych z siedzibą w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

11.06.2013 r. 13:27

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 110/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 11.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z konsorcjum w ramach którego wchodzą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w ramach usług budowlanych w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

11.06.2013 r. 13:23

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 109/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 06.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z inżynierią budowlaną z siedzibą w województwie lubelskim (Faktorant ). (więcej…)

6.06.2013 r. 13:17

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 108/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 05.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży sprzedaży hurtowej piwa z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

5.06.2013 r. 13:20

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 107/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. (więcej…)

5.06.2013 r. 11:07

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 106/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży usług transportowych z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

4.06.2013 r. 13:04

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 105/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 04.06.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z wykonywaniem remontów części maszyn górniczych z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

4.06.2013 r. 13:00

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 104/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 29.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży usług budowlanych z siedzibą w województwie dolnośląskim ( Faktorant ). (więcej…)

29.05.2013 r. 12:41

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 103/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 29.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant ). (więcej…)

29.05.2013 r. 12:37

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 102/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 29.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną działającą w branży związanej z wykonywaniem instalacji elektrycznych z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

29.05.2013 r. 12:35

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 101/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 23.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z badaniem rynku i opinii publicznej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant). (więcej…)

23.05.2013 r. 12:39

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 100/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 22.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant ). (więcej…)

22.05.2013 r. 13:26

Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2013 r.

RB nr 99/2013 

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2013 r.

Wykaz akcjonariuszy pow. 5 proc.

21.05.2013 r. 10:36

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA FAKTORING S.A. w dniu 21 maja 2013 r.

RB nr 98/2013

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA FAKTORING S.A. jakie odbyło się w dniu 21 maja 2013 r.

Uchwały podjęte na ZWZA 21.05.2013

21.05.2013 r. 10:32

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 97/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 20.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą złomu w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

20.05.2013 r. 12:57

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 96/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży wykonywania projektów z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

20.05.2013 r. 12:56

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB 95/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 17.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży projektowania i sprzedaży hurtowej upominków i artykułów reklamowych z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

17.05.2013 r. 13:59

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 94/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 15.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną działąjącą w branży związanej ze świadczeniem usług budowlanych i transportowych w województwie opolskim ( Faktorant ). (więcej…)

15.05.2013 r. 13:18

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 93/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 10.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej ze sprzedażą hurtową zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt z siedzibą w województwie lubelskim ( Faktorant ). (więcej…)

10.05.2013 r. 11:49

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 92/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży produkcji i montażu konstrukcji metalowych z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim ( Faktorant ). (więcej…)

9.05.2013 r. 13:12

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 91/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 09.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży usług budowlanych z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

9.05.2013 r. 13:10

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 90/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 07.05.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży produkcji i handlu materiałami stosowanymi w ciepłownictwie z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

7.05.2013 r. 13:43

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 89/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C i D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi:

dla serii B            24.033.151,86 zł;

dla serii C            18.625.000,00 zł;

dla serii D            19.558.049,26 zł.

6.05.2013 r. 13:48

Propozycja Zarządu co do podziału zysku za 2012 r.

RB nr 88/2013

Na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 11) RMF z 19 lutego 2009r. Zarząd Pragma Faktoring rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie 80% zysku wypracowanego przez Emitenta w 2013r. tj. kwoty 4.310.728,80 zł do podziału między Akcjonariuszy, co daje 1,68 zł na każdą akcję. Pozostała część zysku, tj. kwota 1.078.480,92 zł przeznaczona ma być na kapitał zapasowy.

6.05.2013 r. 13:41

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 87/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 26.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z handlem metalem z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

26.04.2013 r. 12:30

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 86/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 24.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą budowlaną w województwie małopolskim (Faktorant ). (więcej…)

24.04.2013 r. 13:50

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 85/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 24.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związana z branżą budowlaną w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

24.04.2013 r. 13:48

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Faktoring S.A. zwołanego na 21 maja 2013r.

RB nr 84/2013

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19 lutego 2009r. w załączeniu podaje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 maja 2013r. (więcej…)

24.04.2013 r. 08:49

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA FAKTORING S.A.

RB nr 83/2013

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA FAKTORING S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, informuje, że zwołuje na dzień 21 maja 2013 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Mieczyków 14 z następującym porządkiem obrad: (więcej…)

24.04.2013 r. 08:43

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 82/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 19.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z produkcją i sprzedażą materiałów chemii budowlanej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

19.04.2013 r. 12:28

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 81/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 19.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą budowlaną w województwie dolnośląskim (Faktorant ). (więcej…)

19.04.2013 r. 12:27

Dane o kontraktacji i portfelu w I kwartale 2013 r.

RB nr 80/2013

Zarząd Emitenta w załączeniu przedstawia dane o kontraktacji w I kwartale 2013 r. oraz wielkość portfela wierzytelności na koniec I kwartału 2013 r.

Dane o kontraktacji i portfelu w I kwartale 2013 r.

19.04.2013 r. 12:26

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 79/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 18.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związana z branżą sprzedaży hurtowej mięsa i wyrobów mięsnych w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

18.04.2013 r. 13:20

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 78/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 17.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie wielkopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

17.04.2013 r. 14:03

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 77/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 17.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży produkcji elementów z tworzyw sztucznych z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

17.04.2013 r. 14:02

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 76/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 16.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z wykonywaniem instalacji sanitarnych i prac instalacyjnych z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

16.04.2013 r. 13:10

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 75/2013 

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 15.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży spożywczej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

15.04.2013 r. 12:11

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 74/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 10.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

10.04.2013 r. 13:17

Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii D na rynku Catalyst

RB nr 73/2013 

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 5 kwietnia 2013r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 359/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst  15.000 obligacji na okaziciela serii D spółki PRAGMA FAKTORING S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ”PLGFPRE00081”. Pierwszym dniem notowań w/w obligacji będzie dzień 8 kwietnia 2013r. 

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (Dz. U. Nr 33 poz. 259).

5.04.2013 r. 10:35

Dane o obrotach w segmencie faktoringu w pierwszym kwartale 2013r.

RB nr 72/2013

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu informacje o obrotach w segmencie faktoringu, rozumianych jako wartość nabytych wierzytelności, osiągniętych przez PRAGMA FAKTORING S.A. w pierwszym kwartale 2013r. 

 • Faktoring odwrotny: 
  200.000,00 zł.
 • Faktoring z regresem:
  41.706.966,58 zł.
 • Faktoring bez regresu:                                   
  4.470.623,57 zł.
 • Faktoring ubezpieczony bez regresu:          
  326.262,43 zł.
 • Faktoring ubezpieczony z regresem:        
  3.754.973,31 zł. 
 • Faktoring exportowy:                                         
  403.730,79 zł. 
 • Obroty ogółem:                                             
  60.862.556,68 zł.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

5.04.2013 r. 07:30

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 71/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C oraz D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi:        

 •  dla serii B    24.183.527,66 zł;             
 • dla serii C        18.625.000,00 zł;                  
 •  dla serii D        20.675.590,67 zł.
2.04.2013 r. 13:17

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 70/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 02.04.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu złomem w województwie dolnośląskim (Faktorant ). (więcej…)

2.04.2013 r. 12:53

Zakończenie uczestniczenia w obrocie obligacji serii A

RB nr 69/2013

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii A, w dniu 27 marca 2013r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę o wykluczeniu tych obligacji z dniem 2 kwietnia 2013r., z alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Liczba wyemitowanych, wykupionych i wykluczonych obligacji serii A wynosi 25.000 sztuk.

28.03.2013 r. 07:33

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 68/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży hurtowej sprzedaży materiałów elektrotechnicznych i energetycznych z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

27.03.2013 r. 14:44

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 67/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 27.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związana z branżą wyrobów tartacznych w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

27.03.2013 r. 14:43

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 66/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży obróbki mechanicznej elementów metalowych z siedzibą w województwie dolnośląskim ( Faktorant ). (więcej…)

27.03.2013 r. 14:42

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 65/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 27.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie uboju zwierząt rzeźnych w województwie świętokrzyskim (Faktorant ). (więcej…)

27.03.2013 r. 14:41

Rejestracja obligacji serii D w KDPW

RB nr 64/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwalę o zarejestrowaniu z dniem 27 marca 2013 r. 15.000 sztuk obligacji na okaziciela serii D wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda oznaczając je kodem PLGFPRE00081.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

26.03.2013 r. 14:43

Zawarcie umów ubezpieczenia faktoringu z Atradius Cerdit Insurance NV S.A.

RB nr 63/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że Emitent zawarł z Atradius Cerdit Insurance NV S.A. (Ubezpieczyciel) w Warszawie umowy ubezpieczenia faktoringu na kolejny rok ubezpieczeniowy, tj. umowę ubezpieczenia faktoringu pełnego (bez regresu), umowę ubezpieczenia faktoringu z regresem, umowę ubezpieczenia faktoringu eksportowego pełnego (bez regresu) oraz umowę ubezpieczenia faktoringu eksportowego z regresem. Strony kontynuują współpracę w zakresie ubezpieczenia faktoringu, która w przypadku ubezpieczenia faktoringu pełnego trwa od grudnia 2007 r. Przedmiotem każdej z umów jest ubezpieczenie ryzyka niewypłacalności Odbiorcy (kontrahenta Faktoranta). Podpisanie kolejnych umów ubezpieczenia pozwala Emitentowi na oferowanie klientom usługi faktoringowej w wersji z ubezpieczeniem dla każdego z typów faktoringu. Od marca 2011r. ubezpieczenie rozszerzone jest także na faktoring eksportowy, co umożliwia Emitentowi oferowanie swoich usług klientom mających odbiorców w krajach Unii Europejskiej.

25.03.2013 r. 16:40

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 62/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 20.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z branżą wyrobów tartacznych w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

20.03.2013 r. 14:30

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 61/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 20.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i spedycyjnych w województwie mazowieckim (Faktorant ). (więcej…)

20.03.2013 r. 12:54

Rekomendacja Zarządu Pragma Faktoring S.A. co do podziału dywidendy za rok 2012

RB nr 60/2013

Emitent informuje, że Zarząd Pragma Faktoring S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu 80 % zysku jednostkowego Spółki za rok 2012 (tj. łącznie kwoty 4.310.728,80 zł, tj.  1,68 zł na jedną akcję) na poczet wypłaty dywidendy, natomiast w pozostałej części zysk ma zostać przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

20.03.2013 r. 11:00

Wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

RB nr 59/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 15.000 obligacji na okaziciela serii D spółki PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

19.03.2013 r. 18:51

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 58/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 18.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

18.03.2013 r. 14:47

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 57/2013

Zawarcie znaczącej umowy faktoringuZgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 14.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z handlem celulozą z siedzibą w województwie podkarpackim ( Faktorant ). (więcej…)

14.03.2013 r. 14:42

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 56/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 14.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

14.03.2013 r. 14:41

Zawarcie znaczącej umowy pożyczki

RB nr 55/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Pragma Faktoring SA (Pożyczkodawca) informuje, że w dniu 13.03.2013 r. zawarł umowę pożyczki ze spółką prawa handlowego zajmującą się produkcją maszyn z siedzibą w województwie opolskim (Pożyczkobiorca). (więcej…)

14.03.2013 r. 07:54

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 54/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 08.03.2012 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną działąjącą w branży związanej ze świadczeniem usług transportowych w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

8.03.2013 r. 14:01

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii D

RB nr 53/2013

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 18 lutego 2013r. (więcej…)

7.03.2013 r. 09:49

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 52/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 06.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży związanej z gospodarowaniem odpadami z siedzibą w województwie małopolskim (Faktorant). (więcej…)

6.03.2013 r. 14:48

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 51/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 06.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi w województwie mazowieckim (Faktorant). (więcej…)

6.03.2013 r. 14:47

Zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta – zabezpieczenie emisji obligacji serii D

RB nr 50/2013

W dniu 5 marca 2013r. Emitent powziął informację, iż w związku z wnioskiem Domu Maklerskiego BDM  S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy uczestnictwie Emitenta, o wpisanie zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił dokonać wpisu ww. zastawu do rejestru zastawów. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii D. (więcej…)

5.03.2013 r. 16:40

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 49/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 05.03.2013 r. została zawarta umowa faktoringu ze spółką działającą w branży budowlanej w województwie pomorskim ( Faktorant ). (więcej…)

5.03.2013 r. 14:35

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 48/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 05.03.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu i produkcji odzieży w województwie kujawsko-pomorskim (Faktorant ). (więcej…)

5.03.2013 r. 14:34

Ustalenie daty pierwszego notowania Obligacji serii C na rynku Catalyst

RB nr 47/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2013r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 251/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii C spółki PRAGMA FAKTORING S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ”PLGFPRE00073”. Pierwszym dniem notowań w/w Obligacji będzie dzień 7 marca 2013r. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (Dz. U. Nr 33 poz. 259).

5.03.2013 r. 07:37

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenia obligacji serii C

RB nr 46/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii “C”, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tej serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności objętych zastawem wynosi 13.959.008,01 zł.

4.03.2013 r. 14:41

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenia obligacji serii B

RB nr 45/2013

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii “B” PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tej serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności objętych zastawem wynosi 24.397.802,64 zł.

4.03.2013 r. 14:38

Wprowadzenie Obligacji serii C do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

RB nr 44/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał uchwałę Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lutego 2013r o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii „C” PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

27.02.2013 r. 16:45

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 43/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną działającą w branży związanej z handlem złomem, odpadami w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

27.02.2013 r. 14:32

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 42/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 27.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką cywilną działającą w branży związanej z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych w województwie mazowieckim ( Faktorant ). (więcej…)

27.02.2013 r. 14:31

Umorzenie Obligacji serii A

RB nr 41/2013

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym dokonano z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych rozliczeń związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji serii A. Rozliczenia zostały dokonane zgodnie z informacjami podanymi w raporcie bieżącym nr 24/2013 przekazanym w dniu 7 lutego 2013r. Emitent dokonał wszystkich czynności mających na celu zaspokojenie roszczeń obligatariuszy z Obligacji serii A co skutkowało nabyciem 25.000 Obligacji serii A. (więcej…)

26.02.2013 r. 14:27

Umowy pożyczki zawarte z PRAGMA INWESTYCJE Sp. z o.o.

RB nr 40/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że dnia 25 lutego 2013r. została zawarta kolejna umowa pożyczki z PRAGMA INWESTYCJE Sp. z o.o. z/s w Katowicach. Jest to trzecia z kolei umowa pożyczki zawarta przez PRAGMA FAKTORING S.A. i PRAGMA INWESTYCJE Sp. z o.o. licząc od opublikowania raportu nr 125/2013. Łączna wartość zawartych umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta i wynosi  8 480 000,00 zł. (więcej…)

25.02.2013 r. 10:47

Zawarcie z Pragma Inkaso S.A. umowy poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring S.A. z tytułu obligacji serii D

RB nr 39/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, iż w dniu 21 lutego 2013r. spółka zawarła ze spółką PRAGMA INKASO S.A. umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii D. Poręczenie jest udzielone do kwoty 19,5 mln zł. Termin wykupu obligacji tej serii przypada na 6 marca 2015r. (więcej…)

22.02.2013 r. 15:39

Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii D

RB nr 38/2013

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) informuje, że w związku z emisją obligacji serii D (o czym informowano w raporcie nr 30/2013), Emitent w dniu 22 lutego 2013r. uzyskał potwierdzenie zawarcia z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („BDM” lub „Administrator Zastawu”) umowy zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności („Umowa Zastawu”) oraz umowy w sprawie ustanowienia administratora zastawu („Umowa w sprawie Administratora Zastawu”). (więcej…)

22.02.2013 r. 15:31

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 37/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 22.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie śląskim (Faktorant). (więcej…)

22.02.2013 r. 14:30

PRAGMA FAKTORING SA zawarcie przez spółkę Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. umowy przedwstępnej zbycia nieruchomości

RB nr 36/2013

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że spółka zależna Emitenta – Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. dnia 21 lutego 2013r. zawarła z kontrahentem będącym właścicielem ogólnopolskiej sieci stacji paliw, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Jaworznie. Nieruchomość ma powierzchnię ok 4 tys. m2. Wartość ewidencyjna nieruchomości ujawniona w księgach spółki zależnej to 800 tys. zł. Spółka zależna zobowiązała się przenieść własność nieruchomości na rzecz nabywcy za cenę 9.863.370,00 zł. brutto, do dnia 15 lutego 2014r. po wybudowaniu na niej stacji paliw. Cena sprzedaży obejmować będzie także wynagrodzenie za dokumentację dotyczącą wzniesionej stacji paliw wraz ze związanymi z nią prawami autorskimi. Nieruchomość została wcześniej zakupiona przez Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. od spółki Pragma Inwestycje Sp. z o.o., która z kolei nabyła ją od swojego dłużnika w ramach rozliczenia jego zadłużenia (wartość tej umowy nie przekraczała wartości 10% wartości kapitałów własnych Emitenta). Inwestycja będzie realizowana za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu działającego w branży budowlanej, który będzie działał na rzecz Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. w roli inwestora zastępczego. (więcej…)

22.02.2013 r. 09:10

Emisja Obligacji serii D – uzupełnienie raportu nr 30/2013

RB nr 35/2013

W uzupełnieniu raportu nr 30/2013 Emitent podaje informacje o wycenie przedmiotu zastawu będącego zabezpieczeniem emisji Obligacji serii D, którą to wycenę Emitent otrzymał w dniu dzisiejszym. Wycena została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Wycena wymienia kwotę 46.419.434,14 zł jako wartość godziwą portfela wierzytelności będącą przedmiotem wyceny na dzień 11 lutego 2013r.

20.02.2013 r. 19:02

Rejestracja obligacji serii C w KDPW

RB nr 34/2013

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, iż w dniu 19 lutego 2013r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w KDPW 10.000 sztuk obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00073, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.  Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu. (więcej…)

20.02.2013 r. 17:30

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 33/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 20.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży usług transportowych i spedycji z siedzibą w województwie małopolskim ( Faktorant ). (więcej…)

20.02.2013 r. 13:54

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 32/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 19.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży cukierniczej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ).

(więcej…)

19.02.2013 r. 14:38

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 31/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 19.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

19.02.2013 r. 14:36

Emisja obligacji serii D przez PRAGMA FAKTORING SA

RB nr 30/2013

Zarząd Emitenta informuje, że w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji,  w dniu  18 lutego 2013r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. (więcej…)

19.02.2013 r. 13:41

Zawarcie znaczącej lokaty w BZ WBK SA

RB nr 29/2013

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 08-02-2013 r. i 15-02-2013 r. utworzył trzy lokaty terminowe w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, pierwszą utworzono na kwotę 2.000.000,00 zł. na okres 7 dni, drugą na kwotę 3.000.000,00 zł. na okres 10 dni, trzecią na kwotę 4.000.000,00 na okres 7 dni.Oprocentowanie lokat nie odbiega od warunków rynkowych. Zgodnie z par 9 ust. 8 RMF Emitent podaje, że łączna wartość wyżej wymienionych umów wynosi 9.000.000,00 zł. (więcej…)

15.02.2013 r. 14:12

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 28/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że w dniu 14.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie śląskim (Faktorant ). (więcej…)

14.02.2013 r. 14:47

Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Pragma Faktoring S.A. za 2012 r.

RB nr 27/2013

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu skonsolidowane szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring S.A. za 2012 r.

Pragma Faktoring SA szacunkowe dane finansowe za 2012 r

12.02.2013 r. 14:14

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

RB nr 26/2013

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta (Faktor) informuje, że dnia 11.02.2013 r. zawarł umowę faktoringu ze spółką prawa handlowego działającą w branży budowlanej z siedzibą w województwie śląskim ( Faktorant ). (więcej…)

11.02.2013 r. 14:35
<