Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Rejestracja obligacji serii C1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 67/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że dnia 8 grudnia 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 200.000 obligacji na okaziciela serii C1, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00347 (dalej: „Obligacje”). Rejestracja jest dokonywana w związku z dopuszczeniem Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.


Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

8.12.2023 r. 18:03

Zakończenie subskrypcji obligacji serii C1

RB 66/2023


Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C1 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/10.11.2023 z dnia 10 listopada 2023 r. w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r. („Obligacje”):
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 13 listopada 2023 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 24 listopada 2023 r.
3) data przydziału Obligacji: 27 listopada 2023 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 200.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 48,54 %,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 388 685 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 200 000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 747 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 743 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły: 528 939,00 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 475 689,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22 750,00 zł,
d) promocji oferty Obligacji: 30 500,00 zł
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,64 zł,
14) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 61/2023 z dnia 10 listopada 2023 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 64/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 201
6.12.2023 r. 09:38

Dopuszczenie obligacji serii C1 do obrotu giełdowego

RB 65/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż dnia 5 grudnia 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1320/2023 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000 obligacji na okaziciela serii C1 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 61/2023 z dnia 10 listopada 2023 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 64/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

6.12.2023 r. 09:07

Przydział obligacji serii C1

RB 64/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji (dalej: „Program”), Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 listopada 2023 roku podjął uchwałę (dalej: „Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii C1 emitowanych w ramach Programu (dalej: „Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 200.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 200.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł.
W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 48,54 %, Spółka przydzieliła 200.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 747 Inwestorów.
Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

27.11.2023 r. 15:44

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 63/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R, S, A1, A2, T  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2023r.

dla serii R                     14 445 211 zł.

dla serii S                       8 618 950 zł.

dla serii A1                    19 635 499 zł.

dla serii A2                    20 732 313 zł.

dla serii T                      19 245 823 zł.

dla serii U                     12 068 021 zł.

dla serii B1                    15 359 363 zł.

Łączna wartość zbioru:   110 105 180 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 129.100.482,32 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/10/2023 wynosi 0,50%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.11.2023 r. 19:47

Dane o obrotach i ilości klientów w 3 Q 2023 r.

RB 62/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (“Emitent”) przedstawia wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za III kwartał 2023 oraz w okresie I-III kwartał 2023. Dane obejmują także transakcje faktoringowe realizowane w spółce Pragma Faktor, których serwiserem jest PragmaGO.

Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w III kwartale 2023 r. wyniosły 511 mln zł (wzrost o 22% r/r), z czego 424 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 12% r/r), a 87 mln zł (wzrost o 110% r/r) na pożyczki online.

Usługi embedded finance (model współpracy partnerskiej: wbudowywanie usług finansowych w ekosystemy partnerów) wygenerowały w III kwartale 2023 r. obroty na poziomie 126 mln zł (wzrost o 53%), skorzystało z nich 8 472 przedsiębiorców (wzrost o 53% r/r), w tym:

· z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów) skorzystało 1 097 przedsiębiorców (wzrost o 351% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 38 mln zł (wzrost o 139% r/r),

· z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 7 323 przedsiębiorców (wzrost o 44% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 49 mln zł (wzrost o 90% r/r).

W III kwartale 2023 z usług PragmaGO skorzystało 9 131 przedsiębiorców (wzrost o 45% r/r), którzy zrealizowali 89 001 transakcji (wzrost o 61% r/r).

W okresie I-III kwartał 2023 łączne obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) PragmaGO wyniosły 1,4 mld zł (wzrost o 25% r/r), z czego faktoring wygenerował 1,2 mld zł (wzrost o 15% r/r), a pożyczki online 214 mln zł (wzrost o 142% r/r). Produkty embedded finance uzyskały obrót na poziomie 331 mln zł (wzrost o 56% r/r), w tym:

· z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów) skorzystało 1 774 przedsiębiorców (wzrost o 621% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 86 mln zł (wzrost o 438% r/r),

· z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 11 479 przedsiębiorców (wzrost o 35% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 127 mln zł (wzrost o 76% r/r).

W trakcie trzech pierwszych kwartałów 2023 PragmaGO obsłużyła 14 269 przedsiębiorców (wzrost o 37%). Zrealizowali oni 283 565 transakcji (wzrost o 97% r/r).

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.11.2023 r. 19:01

Emisja obligacji serii C1 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 61/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, że dnia 10 listopada 2023 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C1 _”Obligacje”_. Obligacje emitowane są w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych _”Prospekt”_. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 200.000 _dwieście tysięcy_ Obligacji o wartości nominalnej 100,00 _sto_ złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 20.000.000,00 _dwadzieścia milionów_ złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent wykupi Obligacje w dniu 27 listopada 2026 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Obligacje nie będą zabezpieczone.
Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent informował o ustaleniu IV Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

10.11.2023 r. 14:44

Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego

RB 60/2023

W nawiązaniu do terminów przekazywania raportów okresowych zawartych w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r., Zarząd Spółki PragmaGO S.A. niniejszym koryguje termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r. w ten sposób, iż ustala ten termin na 15 listopada 2023 r.

Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

10.11.2023 r. 11:15

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

RB 59/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) informuje, że dnia 25 października 2023 r. Pan Tomasz Bogus złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Rezygnacja jest złożona ze skutkiem od dnia 25 października 2023 r.

Aktualny skład Zarządu PragmaGO S.A. jest następujący:

Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu
Danuta Czapeczko – Wiceprezes Zarządu
Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu
Łukasz Ramczewski – Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

27.10.2023 r. 12:00

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 58/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R, S, A1, A2, T  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2023r.

dla serii R                     14 404 960 zł.
dla serii S                       8 480 018 zł.
dla serii A1                    19 314 629 zł.
dla serii A2                    20 424 357 zł.
dla serii T                      19 237 470 zł.
dla serii U                     12 014 520 zł.
dla serii B1                    15 335 159 zł.

Łączna wartość zbioru:   109 211 114 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 128.991.060,55 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/09/2023 wynosi 0,47%
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.10.2023 r. 16:18

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii V

RB 57/2023

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 27 września 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1044/2023 o wyznaczeniu na dzień 29 września 2023 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 120.000 obligacji na okaziciela serii V wyemitowanych przez PragmaGO S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00339. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0326”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

28.09.2023 r. 09:29

Wprowadzenie obligacji serii V do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 56/2023

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 22 września 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1024/2023 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 120.000 obligacji na okaziciela serii V wyemitowanych przez PragmaGO S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda – z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

25.09.2023 r. 08:11

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 55/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R, S, A1, A2, T oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2023r.

dla serii R 14 533 091 zł.
dla serii S 8 461 057 zł.
dla serii A1 19 522 946 zł.
dla serii A2 20 403 264 zł.
dla serii T 19 255 755 zł.
dla serii U 12 002 379 zł.
dla serii B1 15 577 287 zł.

Łączna wartość zbioru: 109 755 779 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 128.220.187 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/08/2023 wynosi 0,61%
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.09.2023 r. 14:37

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego dokumentów IV Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 54/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 14 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzje o zatwierdzeniu dokumentu rejestracyjnego, dokumentu ofertowego dla obligacji zabezpieczonych Spółki oraz dokumentu ofertowego dla obligacji niezabezpieczonych Spółki emitowanych w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji Spółki („IV PEO”). Dokument rejestracyjny wraz z dokumentem ofertowym dla obligacji zabezpieczonych będą stanowić prospekt podstawowy dla obligacji zabezpieczonych Spółki emitowanych w ramach IV PEO. Dokument rejestracyjny wraz z dokumentem ofertowym dla obligacji niezabezpieczonych będą stanowić prospekt podstawowy dla obligacji niezabezpieczonych Spółki emitowanych w ramach IV PEO. Zatwierdzone dokumenty będą podstawą do prowadzenia ofert publicznych obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach IV PEO o łącznej o wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 złotych („Obligacje”) oraz dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent informował o ustaleniu IV PEO raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.09.2023 r. 10:09

Rejestracja obligacji serii V w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 53/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że dnia 13 września 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 120.000 obligacji na okaziciela serii V, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00339. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o wprowadzeniu tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

14.09.2023 r. 08:53

Zakończenie subskrypcji obligacji serii V

RB 52/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2023 z dnia 5 września 2023 r., Zarząd PragmaGO S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji na okaziciela serii V wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/21.08.2023 Zarządu PragmaGO S.A. z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie emisji Obligacji serii V, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst:

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 22 sierpnia 2023 r., data zakończenia subskrypcji: 4 września 2023 r.;
2. data przydziału instrumentów finansowych: 5 września 2023 r.;
3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 120.000 sztuk obligacji;
4. stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 120.000 sztuk obligacji, nie dokonano redukcji zapisów;
5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 120.000 sztuk obligacji serii V;
6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) : 100,00 zł;
7. wartość nominalna instrumentów finansowych: 100,00 zł każda Obligacja serii V, łączna wartość nominalna Obligacji serii V wynosi 12.000.000 zł;
8. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje serii V złożyło 42 osób (w tym 41 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani);
9. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje serii V ostatecznie przydzielono 42 osobom (w tym 41 osobom fizycznym lub prawnym innym niż inwestorzy kwalifikowani);
10. informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem: żadna z osób, której przydzielono Obligacje serii V, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO;
11. nazwa firmy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
12. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły: 295 494,00 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 270 000,00 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły;
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
25 494,00 zł
d) promocji oferty: nie wystąpiły;
13. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,46 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji serii V będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji serii V zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.
Wszystkie obligacje serii V zostały objęte za wkłady pieniężne. Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

6.09.2023 r. 14:32

Przydział obligacji serii V

RB 51/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji serii V, Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 września 2023 roku podjął uchwałę (dalej: „Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii V wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu PragmaGO S.A. z dnia 21 sierpnia 2023 r. (dalej: „Obligacje”). W ramach oferty skierowanej do inwestorów kwalifikowanych oraz do nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, oferowanych było łącznie 120.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 120.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

5.09.2023 r. 16:04

Ustanowienie programu bezprospektowych emisji obligacji

RB 50/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu bezprospektowych emisji obligacji („Program”).
Emitent będzie uprawniony do wyemitowania w ramach Programu niezabezpieczonych obligacji na okaziciela („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000.000 (trzysta milionów) złotych. Obligacje wyemitowane w ramach Programu będą oferowane w sposób, który nie będzie wymagał sporządzenia prospektu ani prospektu podstawowego, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.
Emisja każdej serii Obligacji w ramach Programu wymaga podjęcia odrębnej uchwały Zarządu Spółki w sprawie emisji, w której zostaną dla danej serii Obligacji określone w szczególności: jednostkowa oraz łączna wartość nominalna Obligacji, cena emisyjna Obligacji, sposób oprocentowania Obligacji, dzień emisji i dzień wykupu Obligacji oraz zasady przeprowadzenia przez Spółkę wcześniejszego wykupu Obligacji. Emitent nie określa daty końcowej trwania Programu. Organizatorem Programu oraz podmiotem świadczącym na rzecz Spółki usługi oferowania Obligacji jest Santander Bank Polska S.A.

30.08.2023 r. 21:28

Uchwała o emisji obligacji serii V

RB 49/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) informuje, że dnia 21 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii V, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst. Emisja obejmuje nie więcej niż 120.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii V („Obligacje”).
Oferta Obligacji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych oraz do nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, zgodnie z art. 33 pkt 1) w związku z art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach i w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) i lit. b) Rozporządzenia Prospektowego.
Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 Obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 2 lat i 6 miesięcy od dnia ich przydziału. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji będzie ustalane w oparciu o zmienną stopę bazową WIBOR3M, powiększoną o stałą marżę. Wysokość oprocentowania Obligacji będzie stała w danym okresie odsetkowym. Zasady określenia ostatecznej wysokości oprocentowania Obligacji dla poszczególnych okresów odsetkowych zostały określone w warunkach emisji Obligacji. Obligacje nie będą zabezpieczone.
Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

21.08.2023 r. 17:37

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 48/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R, S, A1, A2, T oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 lipca 2023r.

dla serii R 14 583 186 zł.
dla serii S 8 411 188 zł.
dla serii A1 19 241 935 zł.
dla serii A2 20 401 912 zł.
dla serii T 19 203 209 zł.
dla serii U 12 612 615 zł.
dla serii B1 15 341 405 zł.

Łączna wartość zbioru: 109 795 449 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru.
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 119.024.815 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/07/2023 wynosi 0,53%.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.08.2023 r. 20:57

Podsumowanie kosztów III Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 47/2023

W związku z wygaśnięciem dnia 15 lipca 2023 roku III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r. _dalej: „Program”_, Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości kosztów poniesionych w związku Programem.
Łączne koszty Programu, w ramach którego Emitent wyemitował: 200.000 obligacji serii B1, 200.000 obligacji serii B2, 250.000 obligacji serii B3, 200.000 obligacji serii B4 wyniosły: 2 104 699,64 zł.
Na kwotę tą składają się:
1. koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji 1 878 955,16 zł,
2. koszty dotyczące sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 111 444,48 zł,
3. koszty promocji ofert obligacji 114 300,00 zł.
Średni całkowity koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację, o wartości nominalnej 100 zł, wyniósł 2,71 zł. Emitent nie ponosił kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierał umów subemisji w związku z ofertami obligacji. Koszty Programu w wysokości 2 104 699,64 zł zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.
Emitent informował o ustaleniu Programu w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 28.01.2022 roku, a o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego dokumentów Programu w raporcie bieżącym nr 22/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_

9.08.2023 r. 16:10

Zawarcie umowy kredytu z SGB-Bank S.A.

RB 46/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż dnia 4 sierpnia 2023 roku pomiędzy SGB-Bank S.A. jako Bankiem a Spółką jako Kredytobiorcą została zawarta umowa kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 15.000.000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy („Umowa Kredytu”).
Zgodnie z warunkami Umowy Kredytu ostateczny termin spłaty kredytu i odsetek to 3 sierpnia 2024 r. Oprocentowanie kredytu wyliczone będzie według stopy równej sumie stałej marży Banku oraz WIBOR 1M.
Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wynikających z Umowy Kredytu jest: weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunku oraz zastaw rejestrowy na wydzielonym zbiorze aktualnych i przyszłych wierzytelności stanowiących całość gospodarczą.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

4.08.2023 r. 14:09

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 45/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R, S, A1, A2, T  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2023r.

dla serii R                     14 841 546 zł.

dla serii S                       8 435 043 zł.

dla serii A1                    19 247 089 zł.

dla serii A2                    20 409 456 zł.

dla serii T                      19 266 256 zł.

dla serii U                     12 000 246 zł.

dla serii B1                    15 353 141 zł.

Łączna wartość zbioru:   109 552 777 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 118.921.872 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/06/2023 wynosi 0,56%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.07.2023 r. 20:59

Dane o obrotach i ilości klientów w 2 Q 2023 r.

RB 44/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za II kwartał 2023 oraz w okresie I-II kwartał 2023. Ostateczne wyniki zostaną podane w treści raportu okresowego, którego publikacja zaplanowana jest na 20 września 2023 r.
Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w II kwartale 2023 r. wyniosły 488 mln zł (wzrost o 24% r/r), z czego 418 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 14% r/r), a 70 mln zł (wzrost o 191% r/r) na pożyczki online (w tym BNPL B2B oraz Revenue-Based Financing). Z usług PragmaGO w tym okresie skorzystało 8 992 klientów (wzrost o 55% r/r), którzy zrealizowali 103 134 transakcji (wzrost o 109% r/r). W II kwartale 2023 r. obszar embedded finance wygenerował obroty w wysokości 109 mln zł (wzrost o 63% r/r).
W okresie I-II kwartał 2023 łączne obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) PragmaGO wyniosły 924 mln zł (wzrost o 27% r/r), z czego faktoring wygenerował 797 mln zł (wzrost o 19% r/r), a pożyczki online (w tym BNPL B2B oraz Revenue-Based Financing) 125 mln zł (wzrost o 170%). W okresie I-II kw. 2023 z usług PragmaGO skorzystało 11 714 klientów (wzrost o 47% r/r), którzy zrealizowali 194 529 transakcji (wzrost o 118% r/r). W tym okresie w modelu embedded finance obrót wyniósł 204 mln zł, co stanowi wzrost na poziomie 59%.Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.07.2023 r. 10:07

Wprowadzenie obligacji serii B4 do obrotu giełdowego na Catalyst

RB 43/2023

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 11 lipca 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 722/2023 o wprowadzeniu z dniem 13 lipca 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000 obligacji na okaziciela serii B4 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Uchwała Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

12.07.2023 r. 08:48

Dopuszczenie obligacji serii B4 do obrotu giełdowego

RB 42/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż dnia 7 lipca 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 717/2023 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000 obligacji na okaziciela serii B4 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 33/2023 z dnia 12 czerwca 2023r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 38/2023 z dnia 27 czerwca2023 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

10.07.2023 r. 08:22

Zakończenie subskrypcji obligacji serii B4

RB 41/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B4 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/12.06.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r. _”Obligacje”_:
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 13 czerwca 2023 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 26 czerwca 2023 r.
3) data przydziału Obligacji: 27 czerwca 2023 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 200.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 54,24 %,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 437 044 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 200 000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 691 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 686 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
13) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły: 362.490,50 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 315.990,50 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22.500,00 zł,
d) promocji oferty Obligacji: 24.000,00 zł
14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 1,81 zł,
15) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji.
16) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.
Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 33/2023 z dnia 12 czerwca2023 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 38/2023 z dnia 27 czerwca2023 r.
Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

6.07.2023 r. 11:57

Rejestracja obligacji serii B4 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 40/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że dnia 5 lipca 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 200.000 obligacji na okaziciela serii B4, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00321. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o dopuszczeniu tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

6.07.2023 r. 10:21

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 39/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 27 czerwca 2023 r. powiadomienia o transakcji na obligacjach Emitenta, przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez Panią Danutę Czapeczko jako osobę pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

załączniki

zawiadomienie

28.06.2023 r. 13:17

Przydział obligacji serii B4

RB 38/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie emisji obligacji serii B4 w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji (dalej: „Program”), Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2023 roku podjął uchwałę (dalej: „Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii B4 emitowanych w ramach Programu (dalej: „Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 200.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 200.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł.
W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 54,24 %, Spółka przydzieliła 200.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 691 Inwestorów.
Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

27.06.2023 r. 15:55

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2023 r.

RB 37/2023

Zarząd PragmaGO S.A. „Emitent” lub „Spółka” informuje, iż w dniu 22 czerwca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, które:
1) zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki opublikowane w raporcie okresowym z dnia 29 kwietnia 2023 roku,
2) zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. opublikowane w raporcie okresowym z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
3) przeznaczyło zysk wypracowany w 2022 roku w wysokości 6 015 tyś zł w całości na kapitał zapasowy,
4) udzieliło wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku,
5) udzieliło wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

23.06.2023 r. 09:52

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 36/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2, T  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2023r.

dla serii P 12 000 767 zł.
dla serii R 14 422 829 zł.
dla serii S 8 423 210 zł.
dla serii A1 19 283 545 zł.
dla serii A2 21 803 866 zł.
dla serii T 19 330 479 zł.
dla serii U 12 000 698 zł.
dla serii B1 15 335 913 zł.

Łączna wartość zbioru:   122 601 305 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 125.132.801,56 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/05/2023 wynosi 0,69%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

21.06.2023 r. 12:12

Nabycie i umorzenie wszystkich obligacji serii P

RB 35/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku, informuje, że w dniu 19 czerwca 2023 roku Emitent nabył 100.000 obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł („Obligacje”) w ramach realizacji wcześniejszego wykupu Obligacji i podjął uchwałę w sprawie umorzenia Obligacji.

Podstawa prawna: § 20 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

20.06.2023 r. 17:08

Rejestracja zmian Statutu Spółki

RB 34/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka”) informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 19 czerwca 2023 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki uchwalonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 maja 2023 r.
Zmianie uległ § 15 ust. 1 Statutu, który otrzymał następujące brzmienie: „Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż 1 (jednego) oraz nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest kadencją wspólną”.
Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Załączniki

PragmaGO S.A.- tekst jednolity Statutu

19.06.2023 r. 18:42

Emisja obligacji serii B4 w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 33/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dnia 12 czerwca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii B4 („Obligacje”). Obligacje emitowane są w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych („Prospekt”). W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent wykupi Obligacje w dniu 27 września 2025 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Obligacje nie będą zabezpieczone.
Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent informował o ustaleniu III Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

12.06.2023 r. 17:42

Wcześniejszy wykup obligacji serii P

RB 32/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2023 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii P. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w pkt. 8 warunków emisji. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii P, tj. 100.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 14 czerwca 2023 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 19 czerwca 2023 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, premia oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji serii P zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.06.2023 r. 11:50

Wprowadzenie obligacji serii B3 do obrotu giełdowego na Catalyst

RB 31/2023

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 440/2023 o wprowadzeniu z dniem 24 maja 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Uchwała Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

23.05.2023 r. 09:19

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 30/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2023r.

dla serii P 12 009 176 zł.
dla serii R 14 432 788 zł.
dla serii S 8 406 590 zł.
dla serii A1 19 200 201 zł.
dla serii A2 20 476 242 zł.
dla serii T 19 201 149 zł.
dla serii U 12 000 044 zł.
dla serii B1 15 342 459 zł.

Łączna wartość zbioru: 121 068 648 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 127.230.923,55 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/04/2023 wynosi 0,91%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

19.05.2023 r. 20:26

Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego

RB 29/2023

W nawiązaniu do terminów przekazywania raportów okresowych zawartych w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r., Zarząd Spółki PragmaGO S.A. niniejszym koryguje termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r. w ten sposób, iż ustala ten termin na 29 maja 2023 r.

Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

19.05.2023 r. 13:25

Dopuszczenie obligacji serii B3 do obrotu giełdowego

RB 28/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż dnia 16 maja 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 420/2023 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii B3 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 21/2023 z dnia 6 kwietnia 2023r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 23/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

17.05.2023 r. 08:33

Rejestracja obligacji serii B3 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 27/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że dnia 15 maja 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 250.000 obligacji na okaziciela serii B3, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00313. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o dopuszczeniu tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

15.05.2023 r. 14:16

Zakończenie subskrypcji obligacji serii B3

RB 26/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B3 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/06.04.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r. („Obligacje”):
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 11 kwietnia 2023 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 24 kwietnia 2023 r.
3) data przydziału Obligacji: 25 kwietnia 2023 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 250.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 48,04 %,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 481.185 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 250.000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 929 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 924 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
13) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły: 601.705,00 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 532.705,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 30.500,00 zł,
d) promocji oferty Obligacji: 38.500,00 zł
14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,40 zł,
15) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach III Publicznego Programu Emisji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach III Publicznego Programu Emisji.
16) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 21/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 23/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

8.05.2023 r. 10:17

Dane o obrotach i ilości klientów w 1 Q 2023 r.

RB 25/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za I kwartał 2023. Ostateczne wyniki zostaną podane w treści raportu okresowego, którego publikacja zaplanowana jest na 24 maja 2023 r.
Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w I kwartale 2023 r. wyniosły 435 mln zł (wzrost o 30% r/r), z czego 377 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 23% r/r), a 56 mln zł (wzrost o 153% r/r) na pożyczki online (w tym BNPL B2B oraz Revenue-Based Financing).
Z usług PragmaGO w tym okresie skorzystało 8 323 klientów (wzrost o 62% r/r).
W I kwartale 2023 r. obszar embedded finance (dystrybucji systemowej) wygenerował obroty w wysokości 95 mln zł (wzrost o 55% r/r).

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

26.04.2023 r. 10:10

Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego

RB 24/2023

W nawiązaniu do terminów przekazywania raportów okresowych zawartych w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r. oraz w raporcie bieżącym nr 19/2023 z dnia 24 marca 2023 r., Zarząd Spółki PragmaGO S.A. niniejszym koryguje termin przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r. w ten sposób, iż ustala ten termin na dzień 28 kwietnia 2023 r.

Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r. pozostają bez zmian.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż zmiana terminu wynika z konieczności dopracowania technicznych aspektów raportowania w formacie XBRL.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

25.04.2023 r. 20:57

Przydział obligacji serii B3

RB 23/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji (dalej: „Program”), Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2023 roku podjął uchwałę (dalej: „Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii B3 emitowanych w ramach Programu (dalej: „Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 250.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację.
Zarząd Spółki dokonał przydziału 250.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł.
W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 48,04 %, Spółka przydzieliła 250.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 929 Inwestorów.
Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

25.04.2023 r. 16:22

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 22/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2023r.

dla serii P 12 008 198 zł.
dla serii R 14 401 993 zł.
dla serii S 8 401 290 zł.
dla serii A1 19 200 013 zł.
dla serii A2 20 400 633 zł.
dla serii T 19 351 122 zł.
dla serii U 14 793 228 zł.
dla serii B1 15 338 572 zł.

Łączna wartość zbioru: 123 895 050 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 125.767.254,72 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/03/2023 wynosi 1,00%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.04.2023 r. 21:07

Emisja obligacji serii B3 w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 21/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dnia 6 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii B3 („Obligacje”). Obligacje emitowane są w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych („Prospekt”). W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent wykupi Obligacje w dniu 25 kwietnia 2025 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Obligacje nie będą zabezpieczone.
Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent informował o ustaleniu III Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

6.04.2023 r. 16:26

Ustalenie Czwartego Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 20/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 marca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia IV Publicznego Programu Emisji Obligacji („IV PEO”).
Emitent będzie uprawniony do wyemitowania oraz przeprowadzenia w ramach IV PEO ofert publicznych obligacji („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 (pięćset milionów) złotych, na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje będą zdematerializowanymi obligacjami na okaziciela. Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości, a także okresu zapadalności Obligacji (który nie będzie dłuższy niż 5 lat od daty przydziału Obligacji poszczególnych serii). Obligacje zostaną dopuszczone i wprowadzone do zorganizowanego obrotu na rynku Catalyst, na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Obligacje wyemitowane w ramach IV PEO mogą być obligacjami zabezpieczonymi lub obligacjami niezabezpieczonymi. W przypadku Obligacji zabezpieczonych, szczegóły zabezpieczenia określone zostaną w prospekcie i ostatecznych warunkach emisji Obligacji zabezpieczonych. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

31.03.2023 r. 19:03

Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego

RB 19/2023

W nawiązaniu do terminów przekazywania raportów okresowych zawartych w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r., Zarząd Spółki PragmaGO S.A. niniejszym koryguje termin przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r. w ten sposób, iż ustala ten termin na 27 kwietnia 2023 r.
Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

24.03.2023 r. 15:05

Powołanie Wiceprezesa Zarządu PragmaGO S.A.

RB 18/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 23 marca 2023 r. podjęta została uchwała Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. o powołaniu z dniem 23 marca 2023 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PragmaGO S.A. Pana Tomasza Bogusa (Bogus). W związku z tym obecny skład Zarządu Spółki jest następujący:

Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu;
Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu;
Danuta Czapeczko – Wiceprezes Zarządu;
Łukasz Ramczewski – Wiceprezes Zarządu;

oraz

Tomasz Bogus – Wiceprezes Zarządu.

Pan Tomasz Bogus jest managerem z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w obszarze bankowości. Pełnił funkcje kierownicze m.in. w Powszechnym Banku Gospodarczym i mBanku. Jako Prezes Zarządu kierował Bankiem Pocztowym i BGŻ BNP Paribas. Od 2018 roku rozwijał strategię fintechu Xchanger. Założył tez fintech Fandla, który w 2022 został częścią PragmaGO S.A. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Banking Administration Institute w USA. Ukończył prestiżowe szkolenia, w tym Program Menedżerski organizowany przez Harvard Business School.

Pan Tomasz Bogus nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest umieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

23.03.2023 r. 16:15

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 17/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2, T  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2023r.

dla serii P                     12 000 792 zł.

dla serii R                     15 447 781 zł.

dla serii S                      8 531 772 zł.

dla serii A1                   19 200 057 zł.

dla serii A2                   20 767 114 zł.

dla serii T                     19 201 786 zł.

dla serii U                     12 000 214 zł.

dla serii B1                   15 335 146 zł.

Łączna wartość zbioru:  122 484 661 zł. 

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 128.239.170,97 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 28/02/2023 wynosi 1,09%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.03.2023 r. 22:25

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji po wydzieleniu ze Zbioru Wydzielanych Wierzytelności

RB 16/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zawarcia porozumień do umów zastawów rejestrowych ustanowionych na zbiorze wierzytelności Emitenta („Zbiór”) stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1, przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1.
Niniejszy raport przedstawia stan Zbioru po wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z zawartych przez Emitenta umów pożyczek dla biznesu, oznaczonych przez Emitenta w systemie „Navi” jako typ „Pożyczka”, kategoria „Pożyczka dla biznesu” („Wydzielane Wierzytelności”) oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności.
Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru (po wyłączeniu Wydzielanych Wierzytelności) objętych zastawem rejestrowym dla poszczególnych serii obligacji Spółki wyniosła na dzień 31 stycznia 2023 r.:

dla serii P 12.132.311 zł
dla serii R 14.410.966 zł
dla serii S 8.513.892 zł
dla serii A1 19.255.759 zł
dla serii A2 20.400.235 zł
dla serii T 19.202.294 zł
dla serii U 15.879.918 zł
dla serii B1 15.335.348 zł

Łączna wartość Zbioru: 125.130.723 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru na Zbiorze.
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1 („Rachunek”) za ostatnie 6 miesięcy (po wyłączeniu Wydzielanych Wierzytelności) wyniosły na dzień 31 stycznia 2023 r. 139.188.132 zł.
Nie wystąpił stan niedoboru na Rachunku.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31 stycznia 2023 r. wyniósł 1,06%.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

23.02.2023 r. 21:13

Zawarcie porozumień do umów zastawów rejestrowych na zbiorze wierzytelności stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Emitenta

RB 15/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego 2023 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A. („Administrator Zabezpieczeń”), pełniącą funkcję administratora zastawu dla zastawów rejestrowych ustanowionych na zbiorze wierzytelności Emitenta („Zbiór”), stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Emitenta:
– serii P oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00172 w łącznej liczbie 100.000;
– serii R oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00180 w łącznej liczbie 120.000;
– serii S oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00206 w łącznej liczbie 70.000;
– serii T oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00248 w łącznej liczbie 160.000;
– serii U oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00271 w łącznej liczbie 100.000;
– serii A1 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00222 w łącznej liczbie 160.000;
– serii A2 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00230 w łącznej liczbie 170.000;
– serii B1 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00289 w łącznej liczbie 127.792;
(łącznie określonych dalej jako „Obligacje”), porozumienia do umów zastawów rejestrowych na Zbiorze dotyczące zmiany zawartości Zbioru oraz zasad wchodzenia wierzytelności do Zbioru.
Zmiana Zbioru polega na wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z zawartych przez Emitenta umów pożyczek dla biznesu, oznaczonych przez Emitenta w systemie „Navi” jako typ „Pożyczka”, kategoria „Pożyczka dla biznesu” _”Wydzielane Wierzytelności”_ oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności _”Zmiana Zbioru”_.
Zmiana Zbioru nie spowoduje powstania Stanu Niedoboru na Zbiorze w rozumieniu warunków emisji poszczególnych serii Obligacji, szczegóły w zakresie stanu Zbioru zostaną przedstawione w raporcie bieżącym nr 16/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
Możliwość dokonania Zmiany Zbioru została przewidziana zarówno w warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji _pkt 10.10 warunków emisji obligacji serii P, R, S, T, U oraz pkt 2.7.1. minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do zabezpieczeń zawartego w Prospekcie Podstawowym II Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta, w ramach którego zostały wyemitowane obligacje serii A1 oraz A2 oraz pkt 2.7.1. minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do zabezpieczeń zawartego w Dokumencie Ofertowym dla Obligacji Zabezpieczonych, stanowiącym część Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych III Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta, w ramach którego zostały wyemitowane obligacje serii B1_, jak i w poszczególnych umowach zastawów rejestrowych ustanowionych na Zbiorze. Zmiana Zbioru nie będzie stanowiła zmiany warunków emisji Obligacji.
Zmiana Zbioru dokonywana jest na potrzeby zabezpieczenia potencjalnego finansowania, którego pozyskanie rozważa Emitent.

Podstawa Prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

23.02.2023 r. 21:09

Powołanie Wiceprezesów Zarządu PragmaGO S.A.

RB 14/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 23 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza PragmaGO S.A. powołała z dniem 23 lutego 2023 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PragmaGO S.A. Panią Danutę Czapeczko oraz Pana Łukasza Ramczewskiego. W związku z tym powołaniem skład Zarządu Spółki jest następujący:

Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu;
Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu;
Danuta Czapeczko – Wiceprezes Zarządu;
Łukasz Ramczewski – Wiceprezes Zarządu;

Pani Danuta Czapeczko ma ponad 16 lat doświadczenia w obszarze marketingu i zarządzania sprzedażą. Z PragmaGO S.A. jest związana od 2005 roku. Zarządza zespołem, który wprowadza na rynek innowacyjne produkty finansowe w kanale współpracy partnerskiej. Jako Wiceprezes Zarządu PragmaGO S.A. będzie odpowiedzialna za dalszy rozwój segmentu embedded finance dla biznesu.

Pani Danuta Czapeczko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest umieszczona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Łukasz Ramczewski jest menedżerem z ponad 12-letnim doświadczeniem w obszarze rynków finansowych, faktoringu i finansowania sektora MŚP. Od 2010 roku związany zawodowo z PragmaGO S.A., gdzie od czterech lat zarządza obszarem sprzedaży i bierze czynny udział w tworzeniu produktów i rozwiązań finansowych. Jako Wiceprezes Zarządu PragmaGO S.A. będzie odpowiedzialny za segment faktoringu oraz zarządzanie sprzedażą.

Pan Łukasz Ramczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest umieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

23.02.2023 r. 14:03

Dane o obrotach i ilości klientów w 4 Q 2022 r.

RB 13/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za IV kwartał 2022 oraz w okresie I-IV kwartał 2022. Ostateczne wyniki zostaną podane w treści raportu okresowego, którego publikacja zaplanowana jest na 26 kwietnia 2023 r. Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w IV kwartale 2022 r. wyniosły 480 mln zł (wzrost o 51% r/r), z czego 422 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 40% r/r), a 58 mln zł na pożyczki online (wzrost o 247% r/r). Z usług PragmaGO w tym okresie skorzystało 7 536 klientów (wzrost o 36% r/r), którzy zrealizowali 79 544 transakcji (wzrost o 111% r/r). W IV kwartale 2022 r. obszar embedded finance (dystrybucji systemowej) wygenerował obroty w wysokości 102 mln zł (wzrost o 73% r/r).

W okresie I-IV kwartał 2022 łączne obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) PragmaGO wyniosły 1,63 mld zł (wzrost o 58% r/r), z czego faktoring wygenerował 1,47 mld zł (wzrost o 48% r/r), a pożyczki online (głównie w obszarze e-commerce) 146 mln zł (wzrost o 312%). W okresie I-IV kw. 2022 z usług PragmaGO skorzystało 13 340 klientów, którzy zrealizowali 223 761 transakcji (wzrost o 96% r/r). W tym okresie w modelu embedded finance obrót wyniósł 313 mln zł, co stanowi wzrost na poziomie 64%.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

21.02.2023 r. 18:13

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym

RB 12/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku, zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący łącznych wpływów na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 154.135.501 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

21.02.2023 r. 10:49

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 11/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2023 r.

dla serii P 12 007 740 zł.
dla serii R 14 433 758 zł.
dla serii S 8 404 055 zł.
dla serii A1 19 217 236 zł.
dla serii A2 20 563 135 zł.
dla serii T 19 200 132 zł.
dla serii U 12 130 454 zł.
dla serii B1 15 335 103 zł.

Łączna wartość zbioru: 121 291 613 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/01/2023 wynosi 1,06%
Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje dotyczące łącznych wpływów na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowiony dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 przekaże odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.02.2023 r. 22:59

Wprowadzenie obligacji serii B2 do obrotu giełdowego na Catalyst

RB 10/2023

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 16 lutego 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 133/2023 o wprowadzeniu z dniem 21 lutego 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000 obligacij na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Uchwała Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

17.02.2023 r. 08:47

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

RB 9/2023

Zarząd PragmaGO S.A. „Spółka” informuje, że dnia 14 lutego 2023 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 445.214,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 445.214 akcji na okaziciela serii J. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.891.041,00 zł i dzieli się na 6.891.041 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym:
1) 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy;
2) 1.200.000 akcji na okaziciela serii B;
3) 662.586 akcji na okaziciela serii C;
4) 186.257 akcji na okaziciela serii D;
5) 1.657.459 akcji na okaziciela serii E;
6) 154.889 akcji na okaziciela serii F;
7) 35.123 akcji na okaziciela serii G;
8) 1.334.222 akcji na okaziciela serii H;
9) 511.967 akcji na okaziciela serii I;
10) 445.214 akcji na okaziciela serii J.
Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 7.594.365.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 grudnia 2022 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 47/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (….).

15.02.2023 r. 08:19

Dopuszczenie obligacji serii B2 do obrotu giełdowego

RB 8/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż dnia 13 lutego 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 113/2023 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000 obligacji na okaziciela serii B2 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 4/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

14.02.2023 r. 08:04

Rejestracja obligacji serii B2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 7/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że dnia 10 lutego 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 200.000 obligacji na okaziciela serii B2, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00297. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o dopuszczeniu tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

10.02.2023 r. 14:45

Zakończenie subskrypcji obligacji serii B2

RB 6/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B2 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/10.01.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r. („Obligacje”):
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 11 stycznia 2023 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 25 stycznia 2023 r.
3) data przydziału Obligacji: 27 stycznia 2023 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 200.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 65,82%,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 585.057 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 200.000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 1042 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 1020 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
13) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły: 468.073,50 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 423.573,50 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22.500,00 zł,
d) promocji oferty Obligacji: 22.000,00 zł
14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,34 zł,
15) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach III Publicznego Programu Emisji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach III Publicznego Programu Emisji.
16) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.
Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 4/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.


Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

7.02.2023 r. 12:40

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

RB 5/2023

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki PragmaGO S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2023 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 26 kwietnia 2023 r.
2. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 24 maja 2023 r.
3. rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r. – 20 września 2023 r.
4. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 22 listopada 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportów kwartalnych za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz raportów kwartalnych za II kwartał roku obrotowego 2023,
2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2023 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
3. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

31.01.2023 r. 09:56

Przydział obligacji serii B2

RB 4/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie emisji obligacji w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji (dalej: „Program”), Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2023 roku podjął uchwałę (dalej: „Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii B2 emitowanych w ramach Programu (dalej: „Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 200.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację.
Zarząd Spółki dokonał przydziału 200.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł.
W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 65,82 %, Spółka przydzieliła 200.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1042 Inwestorów.
Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR

27.01.2023 r. 12:48

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

RB 3/2023

Zarząd PragmaGO S.A. „Spółka” informuje, że dnia 20 stycznia 2023 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 511.967,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 511.967 akcji na okaziciela serii I. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.445.827,00 zł i dzieli się na 6.445.827 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym:

1) 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy;
2) 1.200.000 akcji na okaziciela serii B;
3) 662.586 akcji na okaziciela serii C;
4) 186.257 akcji na okaziciela serii D;
5) 1.657.459 akcji na okaziciela serii E;
6) 154.889 akcji na okaziciela serii F;
7) 35.123 akcji na okaziciela serii G;
8) 1.334.222 akcji na okaziciela serii H;
9) 511.967 akcji na okaziciela serii I.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 7.149.151.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2022 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 28 września 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (….)

23.01.2023 r. 22:06

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 2/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2, T  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2022r.

dla serii P                     12 444 877 zł.

dla serii R                     14 670 017 zł.

dla serii S                      8 545 046 zł.

dla serii A1                   19 265 740 zł.

dla serii A2                   20 404 898 zł.

dla serii T                     19 204 106 zł.

dla serii U                     12 434 699 zł.

dla serii B1                   15 486 399 zł.

Łączna wartość zbioru:  122 455 782 zł. 

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 149.050.137 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/12/2022 wynosi 1,19%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

23.01.2023 r. 08:15

Emisja obligacji serii B2 w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 1/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dnia 10 stycznia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii B2 („Obligacje”). Obligacje emitowane są w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych („Prospekt”). W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent wykupi Obligacje w dniu 27 stycznia 2025 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Obligacje nie będą zabezpieczone.
Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent informował o ustaleniu III Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

10.01.2023 r. 15:12