Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii D

RB 88/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej i o dokonaniu przydziału akcji na okaziciela serii D, wyemitowanych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 11 grudnia 2017 r. Wszystkie wyemitowane akcje zostały objęte i w całości opłacone. Poniżej przedstawione są szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji:

1)      data rozpoczęcia subskrypcji: 18 grudnia 2017 r.;

2)      data zakończenia subskrypcji: 21 grudnia 2017 r.;

3)      data przydziału instrumentów finansowych: 22 grudnia 2017 r.;

4)      liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 186.257 sztuk akcji;

5)      stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 186.257 akcji, dokonano uznaniowego przydziału 186.257 sztuk akcji, nie wystąpiła reedukacja zapisów;

6)      liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 186.257 sztuk akcji serii D;

7)      cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 17,- zł;

8)      liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na akcje serii D złożyło 9 osób;

9)      liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii D przydzielono 9 osobom;

10)     nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11)     wartość przeprowadzonej subskrypcji:  3.166.369,00,- zł;

12)     łączne koszty emisji wyniosły: 19.437,49 zł, w tym:

 1. a)   przygotowania i przeprowadzenia oferty: 19.437,49 zł,
 2. b)   wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
 3. c)   sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a,
 4. d)   promocji oferty: 0,- zł;

13)     średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego:  0,10 zł.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

22.12.2017 r. 10:33

Podjęcie przez Emitenta decyzji o rozpoczęciu procesu sprzedaży udziałów w LeaseLink lub pozyskania inwestora dokapitalizowującego tą spółkę

RB 87/2017

Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy spółką zależną LeaseLink Sp. z o.o., jej udziałowcami (w tym Pragma Faktoring S.A.) oraz firmą świadczącą usługi w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania oraz pozyskiwania inwestorów dla spółek kapitałowych (zwaną dalej Doradcą). Na podstawie tej umowy Doradca będzie świadczył na rzecz LeaseLink oraz jej udziałowców usługi polegające na doradztwie strategicznym i transakcyjnym m.in. przy pozyskaniu kapitału dla LeaseLink poprzez objęcie przez inwestora nowo wyemitowanych udziałów lub też sprzedaży przez udziałowca/udziałowców LeaseLink istotnego pakietu udziałów tej spółki.  Tym samym Emitent podjął decyzję co do rozpoczęcia procesu zmierzającego do sprzedaży całości lub części posiadanych przez siebie udziałów w LeaseLink lub też istotnego dokapitalizowania tej spółki.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

21.12.2017 r. 11:11

Zawarcie umów związanych z zabezpieczeniem emisji obligacji serii N, zakończenie subskrypcji i przydział obligacji

RB 86/2017

W związku z emisją obligacji serii N, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 82/2017, Emitent w dniu dzisiejszym zawarł z Kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Pragmę Faktoring S.A. obligacji serii N. Administratorem zastawu została ustanowiona Kancelaria „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań jest równa najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 5,2 mln zł. Także w dniu dzisiejszym Emitent zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz Administratorem Zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii N. Poręczenie jest udzielone do kwoty 5,2 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Ponadto Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii N, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 4 grudnia 2017 r. Subskrypcję przeprowadzono w dniu 14 grudnia 2017 r., przydział miał miejsce w dniu dzisiejszym. Subskrypcja objęła 40 tys. obligacji, emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów, przydzielono wszystkie 40 tys. sztuk obligacji. Obligacje zostały nabyte po cenie 100 zł. Zapisy złożyło dwóch inwestorów, którym przydzielono wszystkie obligacje. Wartość przeprowadzonej subskrypcji to 4 mln zł. Emitent nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii N do publicznego obrotu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).           

15.12.2017 r. 13:16

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 85/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L oraz M, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 listopada 2017 r.:

dla serii  H           26.011.850,17 zł;

dla serii  I            26.025.075,92 zł;

dla serii  J            15.602.812,63 zł;

dla serii  K           13.002.272,84 zł;

dla serii  L           19.525.543,40 zł;

dla serii  M          15.632.112,36 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.12.2017 r. 23:17

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 grudnia 2017 r.

RB 84/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 grudnia 2017 r.

Wykaz akcjonariuszy powyzej 5 proc na NWZA w dniu 11 12 2017

11.12.2017 r. 12:29

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 grudnia 2017 r.

RB 83/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 11 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

uchwały podjęte na NWZA w dniu 11 12 2017

 

11.12.2017 r. 12:28

Emisja obligacji serii N

RB 82/2017

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii N oraz ustalenia warunków ich emisji. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 40.000 nie mających formy dokumentu, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii N. Ewidencję obligacji będzie prowadził organizator emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 20.000 obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 48 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 15 grudnia 2021 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, tj. 7 grudnia 2021 r. Obligacje serii N oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą trzy miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 15 grudnia 2017 r. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 5,2 mln zł. Wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 6 października 2017 r. wymienia ona kwotę 131 205 922,41 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 129 844 758,72 zł jako jego wartość godziwą. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 151 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji serii N. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii N istnieją także obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r., obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r., obligacje serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 2 grudnia 2020 r., obligacje serii K (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu 22 lipca 2020 r., obligacje serii L (wartość emisji 15 mln zł) z terminem wykupu 17 maja 2021 r. oraz obligacje serii M (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 18 października 2021 r.

Zobowiązania Emitenta na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 30 września 2017 r. wynosiły 120 044 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

4.12.2017 r. 15:20

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 81/2017

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za miesiąc listopad br. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową.

Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

• II Q 2016- 97

• III Q 2016- 265

• IV Q 2016- 621

• I Q 2017- 810

• II Q 2017- 1236

• III Q 2017- 1822

• wrzesień 2017- 773

• październik 2017- 1148

• listopad 2017-1798

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową
Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).
4.12.2017 r. 10:30

Podpisanie aneksu do umowy kredytu odnawialnego

RB 80/2017

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2017 r. zawarła z bankiem komercyjnym mającym siedzibę w Polsce aneks do umowy kredytu odnawialnego wydłużający czas jej obowiązywania do 31 maja 2019 r. Wysokość limitu kredytowego wynosi nadal 10 mln zł. O zawarciu umowy kredytowej Emitent informował 6 czerwca 2016 r. w raporcie bieżącym nr 23/2016. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od parametrów i stawek oprocentowani oraz prowizji występujących na rynku usług finansowych oferowanych przez banki dla przedsiębiorców.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

29.11.2017 r. 15:13

Uruchomienie nowego produktu przez PragmaGO

RB 79/2017

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach segmentu PragmaGO uruchomiony został nowy produkt, tj. Nanofaktoring walutowy, pozwalający Klientom na onlinową sprzedaż wierzytelności nominowanych w walucie euro.

 Dotychczas w ramach aplikacji PragmaGO Klienci mieli możliwość skorzystania z onlinowych produktów: Mikrofaktoring (PLN i euro) oraz Nanofaktoring (PLN). Nanofaktoring w wersji walutowej pozwoli na zwiększenie przychodów generowanych przez aplikację PragmaGO. Obecnie PragmaGO przygotowuje kolejne trzy onlinowe produkty, przy czym dwa z nich są na etapie analitycznym (projektowana architektura w aplikacji) a jeden na etapie produkcyjnym (zaawansowany etap programowania).
 Podstawą do opracowywania i realizacji wszystkich produktów PragmaGO są doświadczenia zdobyte przez Emitenta w ramach świadczenia usługi Mikrofaktoringu. Usługa ta została włączona do oferty Pragma Faktoring w 2012 r. i przez okres 5 lat spółka zbierała doświadczenia i kompetencje w zakresie ryzyka, windykacji i zarządzania portfelem mikro należności. Pozwoliło to na opracowanie autorskich systemów zarządzania ryzykiem,

w tym algorytmów scoringowych oraz ratingów Klientów i Płatników, które stanowią ważny element przewagi konkurencyjnej PragmaGO. Włączenie usługi do segmentu PragmaGO i oparcie sprzedaży oraz procesowania na onlinowej aplikacji umożliwia intensywne skalowanie usługi oraz istotne zmniejszenie kosztów jej sprzedaży i realizacji. Już obecnie PragmaGO odnotowuje rentowność na poziomie netto i zgodnie z opublikowaną Strategią będzie głównym motorem wzrostu wyników Pragma Faktoring w kolejnych okresach.

 Rozwój usługi Mikrofaktoringu obrazują poniższe dane:
Mikrofaktoring – przychody (tys. zł):

2013 r. – 424

2014 r. – 819

2015 r. – 920

2016 r. – 2 070

2017 r. – 4 046

w tym:

I Q – 870

II Q – 1 200

III Q – 1 340

październik – 636

 Mikrofaktoring – udział w przychodach Pragma Faktoring:

2013 r. – 3%

2014 r. – 4%

2015 r. – 5 %

2016 r. – 10%

2017 r. – 18%

w tym:

I Q – 14%

II Q – 19%

III Q – 19%

Październik – 24%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).
29.11.2017 r. 11:40

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii M na rynku Catalyst

RB 78/2017

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 27.11.2017 r.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1385/2017 o wyznaczeniu na 28.11.2017 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 120.000 obligacji na okaziciela serii M wyemitowanych przez Pragmę Faktoring S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGFPRE00156”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF 1021”.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

28.11.2017 r. 16:45

Wprowadzenie obligacji serii M do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 77/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację o podjęciu w dniu 21 listopada 2017 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 120.000 obligacji na okaziciela serii M wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

22.11.2017 r. 11:49

Uzupełnienie informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 76/2017

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. uzupełnia informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 11 grudnia 2017 r. poprzez wskazanie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D w wysokości 17,00 zł za każdą akcję.  Załącznik do niniejszego raportu stanowi skorygowany projekt uchwał walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

projekty uchwał_ cena

16.11.2017 r. 12:12

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 75/2017

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 11 grudnia 2017 r. o godz. 9:00, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał oraz projekt zmian Statutu Spółki.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Projekty uchwał

Zmiany w treści statutu

Ogłoszenie NWZ 11.12.2017

 

15.11.2017 r. 19:25

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 74/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR
15.11.2017 r. 09:29

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 73/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J, K, L oraz M, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2017 r.:

dla serii H 26.000.048,10 zł;

dla serii I 26.086.565,93 zł;

dla serii J 15.600.136,22 zł;

dla serii K 13.319.180,97 zł;

dla serii L 19.634.095,75 zł;

dla serii M 15.730.265,76 zł.

 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).
14.11.2017 r. 23:55

Rejestracja obligacji serii M w KDPW

RB 72/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 12 listopada 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o przyjęciu do depozytu 120.000 sztuk obligacji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 100,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00156, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

14.11.2017 r. 08:15

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 71/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 9 11 2017

 

10.11.2017 r. 10:07

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 70/2017

W nawiązaniu do publikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za miesiąc październik br.  dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową.

Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1236
 • III Q 2017- 1822
 • wrzesień 2017- 773
 • październik 2017- 1148

 

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

 

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Szczegóły >> kliknij tutaj

2.11.2017 r. 13:45

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 r.

RB 69/2017

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za III kwartał 2017 r. z dnia 14 listopada 2017 r. na dzień 7 listopada 2017 r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

2.11.2017 r. 10:40

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii M

RB 68/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela
serii M, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/27.09.2017 z dnia 27 września 2017 r.
1)data rozpoczęcia subskrypcji: 11 października 2017 r.;
2)data zakończenia subskrypcji: 17 października 2017 r.;
3)data przydziału instrumentów finansowych: 18 października 2017 r.;
4)liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 120.000 sztuk obligacji;
5)stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Przyjęto zapisy na łączną
liczbę 127.330 sztuk obligacji. Dokonano uznaniowego przydziału 120.000 sztuk obligacji. Uznaniowa redukcja
dotyczyła 1 zapisu;
6)liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży: 120.000 sztuk obligacji serii M;
7)cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;
8)liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych
transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii M złożyło 128 osób;
9)liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w
poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii M przydzielono 128 osobom;
10)nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
Spółka nie zawarła umów o subemisję;
11)wartość przeprowadzonej subskrypcji: 12.000.000,- zł;
12)łączne koszty emisji wyniosły: 415.000,- zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 415.000,- zł,
b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych
w pkt a,
d) promocji oferty: 0,- zł;
13)średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,46 zł.
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu
metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa
związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z
zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku
zysków i strat w okresie trwania obligacji.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych (…).

 

 

18.10.2017 r. 16:53

Zawarcie istotnej umowy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. przez spółkę zależną LeaseLink Sp. z o.o.

RB 67/2017

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 16 października 2017 r. jego spółka zależna LeaseLink sp. z o.o. zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (Bank) umowę współpracy, w oparciu o którą Bank będzie prowadził wśród swoich Klientów akwizycję usług mikroleasingu świadczonych przez LeaseLink. Realizacja umowy będzie odbywać się za pośrednictwem autorskiej aplikacji LeaseLink. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wynagrodzenie Banku nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku za tego typu usługi.   BOŚ Bank S.A. będzie trzecim (po Raiffeisen Bank Polska S.A. i ING Bank Śląski S.A.) bankiem oferującym usługi LeaseLink.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

17.10.2017 r. 08:22

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 66/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2017 r.:

dla serii H           26.011.041,39 zł;

dla serii  I            26.081.093,04 zł;

dla serii  J           15.710.370,59 zł;

dla serii  K          13.555.701,66 zł;

dla serii  L           21.253.973,43 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

17.10.2017 r. 08:21

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 65/2017

W nawiązaniu do publikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGo, Emitent informuje, że począwszy od bieżącego raportu wprowadza cykliczne, miesięczne raportowanie ilości procesów sprzedaży online realizowanych w Grupie Pragma Faktoring (obejmujących transakcje fintechowych: segmentu PragmaGo oraz spółki zależnej LeaseLink Sp. z o.o.). Dynamiczny rozwój Grupy na rynku płatności online i finansowania MSP jest zauważalny już w cyklach miesięcznych i staje się bardzo istotny dla wyników generowanych przez Grupę, w związku z czym Zarząd Emitenta uznaje poniższe informacje za potencjalnie cenotwórcze i mogące mieć bezpośredni wpływ na wartość
rynkową Emitenta.
Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGo umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową.
Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGo*

 *Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGo dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową.

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGo i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Treść raportu w formie pliku >> kliknij tutaj.

16.10.2017 r. 09:45

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2017 r.

RB 64/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży w III kwartale 2017 r.:

1. Wartość kontraktacji (przez wartość kontraktacji rozumie się wartości brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu oraz wartość udzielonych pożyczek):

W trakcie trzech kwartałów  2017 roku wartość kontraktacji Pragma Faktoring wyniosła 513 562 tys. zł co oznacza r/r wzrost o 29 %.  W III kwartale 2017 roku łączna wartość kontraktacji Spółki wyniosła 169 442 tys. zł.

W III kwartale 2017 roku Pragma Faktoring S.A. podpisała umowy z 152 nowymi Klientami podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej nowych umów było 63. Tak duży wzrost jest wynikiem realizacji Strategii Pragma Faktoring, która zakłada łatwiejszy dostęp do produktów Spółki dzięki sprzedaży usług online.

2. Portfel wierzytelności (przez portfel wierzytelności rozumie się saldo wartości brutto należności faktoringowych oraz pożyczek)

Pragma Faktoring S.A. na dzień 30.09.2017 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 153, 7 mln zł, co stanowi 32 % wzrost r/r.

3.Dywersyfikacja portfela faktoringowego

W 2017 z usług faktoringowych Pragma Faktoring skorzystało aż 463 Klientów (wobec 270 rok wcześniej), co pozytywnie świadczy o jakości tych usług oraz o efektywności kanałów dystrybucji Spółki. Bardzo duże znaczenie dla osiągniętego wzrostu mają kluczowe dla dalszego rozwoju Spółki procesy onlinowej sprzedaży i procesowania w zakresie usług mikrofinansowania w segmencie PragmaGo.

Emitent w załączeniu przedstawia szczegółowe dane dotyczące sprzedaży

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR)

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2017 r.

10.10.2017 r. 11:48

Objęcie nowych udziałów w LeaseLink

RB 63/2017

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szczegółowe informacje dotyczące objęcia przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej LeaseLink Sp. z o.o.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

Objęcie przez Pragma Faktoring nowych udziałów w LeaseLink

Pragma Faktoring Płacę LeaseLinkiem

Pragma Faktoring Pay LeaseLink EN

9.10.2017 r. 10:56

Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii M

RB 62/2017

Emitent informuje, że w dniu 5 października 2017 r., zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii M. O emisji obligacji serii M Emitent informował w raporcie 58/2017 z dnia 27 września 2017 r. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 15,6 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Ponadto Emitent informuje, że także w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz administratorem zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. poręczyła za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii M. Poręczenie jest udzielone do kwoty 15,6 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR

6.10.2017 r. 09:28

Strategia Spółki na lata 2017 – 2020

RB 61/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 3 października 2017 r. podjął uchwałę o przyjęciu strategii rozwoju Spółki na lata 2017 – 2020.  Dokumenty: strategia 2017-2020, wybrane aspekty strategii oraz podsumowanie realizacji strategii za lata 2014-2016, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

Pragma Faktoring Strategia 2017-2020

Pragma Faktoring Strategia 2017-2020 wybrane aspekty

Pragma Faktoring podsumowanie realizacji Strategii 2014-2016

3.10.2017 r. 09:49

Pierwszy Publiczny Program Emisji Obligacji

RB 60/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Emitent”)  informuje, że w dniu 2 października 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia I Publicznego Programu Emisji Obligacji („I PPEO”), oraz złożył do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego podstawowego I PPEO.  W ramach I PPEO, Emitent może wyemitować jedną lub więcej serii obligacji („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych, w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego podstawowego przez KNF.  Obligacje będą zabezpieczone  w sposób i w terminach określonych w prospekcie emisyjnym podstawowym i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji. Obligacje będą zdematerializowanymi obligacjami na okaziciela.   Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości.  Szczegółowe warunki emisji każdej serii Obligacji, w tym cena emisyjna Obligacji, zawarte będą w prospekcie emisyjnym podstawowym i uchwalanych przez Zarząd Emitenta ostatecznych warunkach emisji każdej serii Obligacji, które będą ustalać w szczególności:

 1. a)    jednostkową oraz łączną wartość nominalną Obligacji emitowanych w ramach danej serii;
 2. b)    wysokość oprocentowania;
 3. c)    czas wykupu, nie dłuższy jednak niż 5 lat od daty przydziału;
 4. d)    ewentualne prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu;
 5. e)    okresy odsetkowe, które będą wynosiły 3, 6 lub 12 miesięcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

2.10.2017 r. 14:52

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 59/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2.10.2017 r. 09:44

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

RB EBI 1/2017

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PRAGMA FAKTORING S.A. przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na stronie internetowej Spółki nie został zamieszczony schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu. Z uwagi na nierozbudowaną strukturę organizacyjną w Spółce nie funkcjonuje sformalizowany podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje obecnie polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji zarządu, nadzoru, oraz funkcji kierowniczych w strukturach Emitenta jest uzależniony od ich kompetencji, umiejętności i efektywności. W opinii Spółki opisane powyżej kryteria oceny kandydatur w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów są całkowicie wystarczające z uwagi na potrzeby Spółki. Informacje dotyczące danych osób zasiadających w organach Spółki są publikowane w stosownych raportach bieżących informujących o wyborze organów oraz na stronie internetowej Spółki.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje zasady ze względu na skoncentrowaną strukturę akcjonariatu Spółki. Zgodnie z art. 406(5) Ksh transmisja obrad walnego zgromadzenia nie ma charakteru obowiązkowego. W opinii Emitenta obowiązujące w tym zakresie przepisy Ksh, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia regulują przebieg i udział w Walnych Zgromadzeniach w sposób kompleksowy i w pełni wystarczający. Koszty związane z transmisją obrad jak również ich rejestrowaniem i zapisu przewyższają na chwilę obecną korzyści dla inwestorów.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady z przyczyn podanych powyżej przy zasadzie I.Z.1.16.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie należy do w/w indeksów giełdowych a jej struktura akcjonariatu i zakres działalności nie przemawiają za przygotowaniem angielskiej wersji strony internetowej w zakresie wskazanym w I.Z.1. W przypadku zakwalifikowania Spółki do w/w indeksów lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszej zasadzie Spółka przygotuje angielską wersję strony internetowej w zakresie wskazanym w I.Z.1.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na stosunkowo niewielki rozmiar przedsiębiorstwa i nierozbudowaną strukturę organizacyjną Emitent nie wprowadził sformalizowanego podziału na poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członkami Zarządu.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady, ponieważ zdaniem Emitenta doświadczenie i kompetencje członków rady, przy uwzględnieniu zróżnicowanego składu rady, pozwalają na należyte wykonywanie przez radę jej zadań niezależnie od kwestii spełniania przez poszczególnych członków formalnego kryterium niezależności opisanego w zasadzie II.Z.4. Aktualnie to kryterium niezależności spełnia jeden członek rady nadzorczej. tj. Marek Mańka. Emitent wskazuje jednocześnie, że Marek Mańka oraz Ireneusz Rymaszewski spełniają wymogi niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na swoją strukturę, Emitent nie zatrudnia osób odpowiedzialnych bezpośrednio za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Za powyższe kwestie odpowiada bezpośrednio Zarząd Emitenta za wyjątkiem zadań z tych obszarów wykonywanych przez Komitet Audytu.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady z przyczyn podanych w wyjaśnieniu do zasady III.Z.2.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje zasady z przyczyn podanych przy rekomendacji IV.R.2.

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Emitent nie posiada regulacji wewnętrznych dotyczących kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów.

Zarząd Emitenta informuje, biorąc pod uwagę w szczególności istniejące powiązania kapitałowe członków zarządu ze Spółką oraz długoterminowy charakter współpracy kluczowych menedżerów, że nie doszło dotychczas w Spółce do zaistnienia konfliktu interesów, a ryzyko jego zaistnienia Zarząd Emitenta ocenia jako niewielkie. W opinii Zarządu, co potwierdza również dotychczasowa historia Spółki, wszyscy przedstawiciele i pracownicy Emitenta z najwyższego szczebla są od wielu lat związani ze Spółką i są skoncentrowani na jej rozwoju i na stałe współpracują z Emitentem, co minimalizuje ryzyko powstania potencjalnego konfliktu interesów.

Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie został wprowadzony program motywacyjny.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie został wprowadzony program motywacyjny.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

 • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
 • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
 • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje niniejszej zasady Dobrych Praktyk, gdyż do dnia sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie została przyjęta polityka wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzeń poszczególnych pracowników i menedżerów oraz członków zarządu jest określana w oparciu o indywidualne umowy zawarte pomiędzy danym pracownikiem a Spółką. Zarząd Spółki dba jednocześnie o odpowiedni poziom wynagrodzeń, tak, aby utrzymać ciągłość i konkurencyjność pracy kluczowych pracowników w zespole, a tym samym zapewnić Emitentowi podstawy do dalszego rozwoju, co potwierdzają również coraz lepsze wyniki finansowe Spółki osiągane w minionych latach.

 

 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
29.09.2017 r. 09:00

Emisja obligacji serii M

RB 58/2017

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 27 września 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii M, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji, celem emisji obligacji serii M jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 120.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez organizatora emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 18 października 2021 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 8 października 2021 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii M oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 18 października 2017 r. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 15,6 mln zł.  Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności  uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 139 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji serii M. W chwili podjęcia uchwały istnieją także obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r., obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r., obligacje serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 2 grudnia 2020 r., obligacje serii K (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu 22 lipca 2020 r. oraz obligacje serii L (wartość emisji 15 mln zł) z terminem wykupu 17 maja 2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

27.09.2017 r. 15:30

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 57/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Powiadomienie o transakcji >> kliknij tutaj

27.09.2017 r. 13:17

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 56/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 25 09 2017

26.09.2017 r. 09:07

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 55/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 21 09 2017

22.09.2017 r. 10:44

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 54/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 20 09 2017

21.09.2017 r. 09:33

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 53/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 19 09 2017

 

20.09.2017 r. 10:18

Uruchomienie projektu PragmaGo

RB 52/2017

Emitent informuje, że Zarząd Pragma Faktoring S.A. podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do wyodrębnienia w ramach Pragma Faktoring zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą PragmaGo. W tej formie projekt zacznie funkcjonować od 2018 jednak począwszy od dnia podjęcia uchwały jest on odrębnie zarządzany i realizowany przez dedykowany zespół.

PragmaGo to grupa produktów mikrofinansowania realizowanych on-line (ofertowanie, sprzedaż, scoring, decyzja kredytowa, finansowanie). W skład PragmaGo wchodzą usługi mikrofaktoringu z limitami finansowania do 250 tys. zł i nanofaktoringu z limitami do 50 tys. zł. Finansowanie jest realizowane w walutach PLN i EURO. Mikrofaktoring jest najszybciej rosnącym produktem w Pragma Faktoring. Uruchomienie procesów on-linowych przyspieszyło rozwój produktu i w pierwszym półroczu 2017 r. r/r wzrósł on o ponad 200 proc.  W czwartym kwartale 2017 r. oferta PragmaGo zostanie rozszerzona o kolejne produkty.

Oferta PragmaGo jest przeznaczona dla Klientów z sektora MSP oraz dla instytucji finansowych i dystrybutorów (programy White Label, usługi operatorskie). Tworząc PragmaGo Pragma Faktoring korzystała z doświadczeń swojej spółki zależnej fintechu LeaseLink Sp. z o.o. – prekursora i lidera rynku mikroleasingu.

Projekt PragmaGo będzie miał istotne znaczenie dla osiąganych przez Pragma Faktoring S.A. wyników. W załączeniu Emitent przedstawia szczegółowa prezentacje projektu PragmaGo.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

PragmaGO – linia biznesowa Pragma Faktoring SA

18.09.2017 r. 13:09

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 51/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2017 r.:

dla serii H           26.154.852,16  zł;

dla serii  I            25.622.884,67  zł;

dla serii  J           15.920.065,87  zł;

dla serii  K          13.002.793,30  zł;

dla serii  L           26.261.860,84  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.09.2017 r. 10:10

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 50/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 08 09 2017

11.09.2017 r. 09:20

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 49/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 04 09 2017

 

5.09.2017 r. 09:31

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 48/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 lipca 2017 r.:

dla serii H           26.010.993,16  zł;

dla serii  I            27.320.637,52  zł;

dla serii  J           15.789.811,65  zł;

dla serii  K          13.010.756,62  zł;

dla serii  L          19.647.520,29  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.08.2017 r. 09:25

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 47/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2017 r.:

dla serii H           26.061.172,53  zł;

dla serii  I            26.063.041,39  zł;

dla serii  J           16.141.242,96  zł;

dla serii  K          13.001.484,53  zł;

dla serii  L          19.620.608,09  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.07.2017 r. 10:19

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2017 r.

RB 46/2017

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkości portfela
wierzytelności za II kwartał 2017 r.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Dane o kontraktacji oraz portfelu Pragma Faktoring SA za 2 Q 2017

11.07.2017 r. 12:28

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii L na rynku Catalyst

RB 45/2017

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 678/2017 o wyznaczeniu na 29 czerwca 2017 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 150.000 obligacji na okaziciela serii L wyemitowanych przez Pragmę Faktoring S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGFPRE00149”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0521”.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

28.06.2017 r. 15:13

Wprowadzenie obligacji serii L do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 44/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację o podjęciu w dniu 26 czerwca 2017 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 150 000 obligacji na okaziciela serii L wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:  § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

27.06.2017 r. 12:09

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 43/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 23 czerwca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta. Powiadomienie pochodzi od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem i dotyczy nabycia przez wymienioną spółkę łącznie 362 akcji Emitenta.  Pełna treść obu powiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

notyfikacja Pragma Inkaso 21.06.2017

23.06.2017 r. 12:59

Objęcie obligacji wyemitowanych przez Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

RB 42/2017

Emitent informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. objął 50 imiennych niezabezpieczonych obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, wyemitowanych przez Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Emitent nabył obligacje po cenie nominalnej. Termin wykupu obligacji przypada na 2 października 2017 r., przy czym warunki emisji przewidują możliwość dokonania ich wcześniejszego wykupu. Oprocentowanie obligacji wynosi 8% w stosunku rocznym. Emisja obligacji była skierowana wyłącznie do Pragmy Faktoring S.A.  Emitent traktuje transakcję jako krótkoterminową inwestycję nadwyżki środków gotówkowych.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

20.06.2017 r. 08:58

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 41/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2017 r.:

dla serii H           26.117.180,64  zł;

dla serii  I            26.013.482,16  zł;

dla serii  J           15.848.051,81  zł;

dla serii  K          14.122.908,32  zł;

dla serii  L          22.199.159,25  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.06.2017 r. 12:29

Istotna informacja

RB 40/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Najwyższego o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Skarga Emitenta dotyczyła sprawy przeciwko Bankowi Pekao S.A. o zapłatę 5.182.345,93 tys. zł. O wniesieniu skargi kasacyjnej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2016, a o sprawie wcześniej także w raportach 69/2015 oraz 30/2016. Emitent przypomina, że całość należności objętych w/w postępowaniem objął odpisem aktualizującym w trzecim kwartale 2015 r. i obciążył nim wynik 2015 r., a sam odpis miał charakter memoriałowy, co zostało szczegółowo wyjaśnione w raporcie nr 69/2015. W związku z powyższym niekorzystny wynik zakończenia sprawy przeciwko Bankowi Pekao S.A. nie będzie mieć negatywnego wpływu na wyniki bieżące Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

12.06.2017 r. 17:06

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r.

RB 39/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r.

lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na WZA w dniu 12 czerwca 2017

12.06.2017 r. 17:05

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2017 r.

RB 38/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 12 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

uchwały podjęte na WZA 12 06 2017

12.06.2017 r. 17:02

Rejestracja obligacji serii L w KDPW

RB 37/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o przyjęciu do depozytu 150.000 sztuk obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 100,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00149, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

 

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

8.06.2017 r. 09:53

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 36/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 5 czerwca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
6.06.2017 r. 09:17

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 35/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 25 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 24 05 2017

25.05.2017 r. 10:23

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii L

RB 34/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii L, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/24.04.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

1)      data rozpoczęcia subskrypcji: 8 maja 2017 r.;

2)      data zakończenia subskrypcji: 16 maja 2017 r.;

3)    data przydziału instrumentów finansowych: 17 maja 2017 r.;

4)    liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 150.000 sztuk obligacji;

5)    stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Przyjęto zapisy na łączną liczbę 150.096 sztuk obligacji. Dokonano uznaniowego przydziału 150.000 sztuk obligacji. Uznaniowa redukcja dotyczyła 1 zapisu;

6)    liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 150.000 sztuk obligacji serii L;

7)    cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;

8)    liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii L złożyły 99 osób;

9)    liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii L przydzielono 99 osobom;

10)    nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11)    wartość przeprowadzonej subskrypcji:  15.000.000,- zł;

12)    łączne koszty emisji wyniosły: 518.500,- zł, w tym:

a)   przygotowania i przeprowadzenia oferty: 518.500,- zł,

b)   wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,

c)   sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a,

d)   promocji oferty: 0,- zł;

13)    średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,46 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

18.05.2017 r. 08:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 33/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J oraz K, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2017 r.:

dla serii H           26.002.238,59  zł;

dla serii  I            26.011.337,68  zł;

dla serii  J           16.529.245,87  zł;

dla serii  K           13.001.942,84  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.05.2017 r. 09:00

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 32/2017

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 12 czerwca 2017 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

projekty uchwal

ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

15.05.2017 r. 17:28

Uzupełnienie informacji o emisji obligacji serii L.

RB 31/2017

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii L. O emisji obligacji serii L Emitent informował w raporcie 30/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 19,5 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Ponadto Emitent informuje, że także w dniu 28 kwietnia 2017 r. zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz administratorem zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. poręczyła za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii L. Poręczenie jest udzielone do kwoty 19,5 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podsumowując informacje o emisji obligacji serii L, Emitent podaje:

Rodzaj Obligacji – zwykłe na okaziciela, zabezpieczone, zdematerializowane;

Wielkość emisji – nie więcej niż 150 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 15 mln złotych;

Cel emisji – finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczkowych;

Próg emisji – emisja dojdzie do skutku pod warunkiem, że prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50 tys. obligacji;

Data Przydziału – 17 maja 2017 r.;

Oprocentowanie – o zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę;

Okres odsetkowy – 3 miesiące; Data Wykupu – 17 maja 2021 r.;

Organizator Emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej;

Sposób przeprowadzenia emisji – Emitent, za pośrednictwem Organizatora Emisji, skieruje propozycję nabycia obligacji do wybranych przez siebie inwestorów w terminie od 8 maja 2017 r. do dnia 16 maja 2017 r.;

Opcja wcześniejszego wykupu – warunki emisji dopuszczają możliwość wcześniejszego wykupu obligacji przez Emitenta;

Zabezpieczenie – poręczenie udzielone przez Pragmę Inkaso S.A. oraz zastaw rejestrowy na wierzytelnościach faktoringowych i pożyczkowych Emitenta, oba zabezpieczenia do wysokości 19,5 mln zł;

Administrator Zastawu – kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni;

Wartość jednostkowych zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, czyli na dzień 31 marca 2017 roku wynosiła 100.409 tys. złotych, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 0,- złotych;

Emitent nie spodziewa się aby w okresie do terminu wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu jego zobowiązań powyżej 127 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

28.04.2017 r. 15:28

Emisja obligacji serii L

RB 30/2017

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii L, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji, celem emisji obligacji serii L jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 150.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez organizatora emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 17 maja 2021 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 7 maja 2021 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii L oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 17 maja 2017 r. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 19,5 mln zł.  Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 112 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii L istnieją także obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r., obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r., obligacje serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 2 grudnia 2020 r. oraz obligacje serii K (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu 22 lipca 2020 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

24.04.2017 r. 18:22

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 29/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 24 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

 Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
24.04.2017 r. 09:08

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 28/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 20 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 20 04 2017

21.04.2017 r. 09:52

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A.

RB 27/2016

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J oraz K, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2017 r.:

dla serii H            26.005.683,38  zł;

dla serii  I            26.043.694,33  zł;

dla serii  J            17.676.881,14  zł;

dla serii  K           22.788.413,42  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.04.2017 r. 20:58

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 26/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 12 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
13.04.2017 r. 08:22

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 25/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 12 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR

 

 Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
12.04.2017 r. 11:39

Zawarcie kolejnych umów ubezpieczenia faktoringu z Atradius Credit Insurance NV S.A.

RB 24/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od ubezpieczyciela –  Atradius Cerdit Insurance NV S.A. w Warszawie polisy ubezpieczenia faktoringu na kolejny okres, tj. do końca 2018 r. Polisy obejmują zarówno faktoring pełny (bez regresu) jak i z regresem, a także faktoring eksportowy. Przedmiotem każdej z polis jest ubezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (dłużnika) lub przewlekłej zwłoki w zapłacie. Zawarcie polis pozwala Emitentowi na realizowanie usługi faktoringowej w wersji z ubezpieczeniem dla każdego z typów faktoringu, w tym także faktoringu exportowego, co umożliwia także finansowanie wierzytelności  należnych od odbiorców mających siedziby na terenie państw Unii Europejskiej. Emitent kontynuuje współpracę w zakresie ubezpieczenia faktoringu od grudnia 2007 r., powiększając z każdym rokiem wolumen wierzytelności objętych ubezpieczeniem.   W ostatnim roku współpracy z w/w ubezpieczycielem Pragma Faktoring S.A. zrealizowała 354.062 tys. zł obrotów faktoringowych objętych ubezpieczeniem na śladowej szkodowości (jedynie 262 tys. zł objęte wnioskami o wypłatę odszkodowania), suma ubezpieczenia wynosiła 30.390 tys. zł.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

10.04.2017 r. 14:21

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2017 r.

RB 23/2017

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

10.04.2017 r. 14:20

Wybór biegłego rewidenta

RB 22/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2017, tj. spółki Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4055. Przedmiotem umowy z Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k. będzie:

–   przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą Pragma Faktoring S.A. za pierwsze półrocze roku 2017;

–   badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą Pragma Faktoring S.A. za rok 2017.

Emitent dotychczas nie korzystał z usług Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

5.04.2017 r. 17:43

Zwrot istotnej pożyczki

RB 21/2017

Pragma Faktoring S.A (Emitent) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r, tj. przed terminem zwrotu przypadającym na 31 maja 2017 r., otrzymał od Pragmy Inkaso S.A. kwotę 10 mln zł z tytułu zwrotu całości pożyczki przekazanej w dniu 6 marca 2017 r. Pożyczka była wykorzystana do sfinansowania wcześniejszej spłaty obligacji serii D wyemitowanych przez Pragmę Inkaso S.A. O zawarciu umowy pożyczki Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2017, który zawiera więcej informacji na ten temat.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

5.04.2017 r. 15:17

Wstępne uzgodnienie Publicznego Programu Emisji Obligacji z Alior Bank S.A. oraz Domem Maklerskim BDM S.A.

RB 20/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym uzgodnił wstępne warunki przeprowadzenia publicznego programu emisji obligacji z Alior Bank S.A. oraz Domem Maklerskim BDM S.A. Wymienione podmioty będą pełnić rolę współorganizatorów emisji. Obligacje będą oferowane przez Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. oraz Dom Maklerski BDM S.A. Założenia programu przewidują publiczną emisję obligacji w kilku seriach, o łącznej wartości do 50 mln złotych, w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, przeprowadzaną na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, sporządzonego w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzeniem obligacji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje objęte emisją publiczną będą zabezpieczone na majątku Emitenta oraz poręczeniem Pragma Inkaso S.A. Terminy wykupu będą zawierać się w przedziale od 3 do 5 lat. Emitent będzie informował na bieżąco o decyzjach podejmowanych przez jego organy, dotyczących publicznego programu emisji obligacji oraz o zawarciu istotnych umów z tym związanych.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

4.04.2017 r. 08:16

Zawarcie istotnej umowy współpracy przez spółkę zależną Leaselink sp. z o.o.

RB 19/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. jego spółka zależna Leaselink sp. z o.o. zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) umowę współpracy, w oparciu o którą Bank będzie prowadził akwizycję usług mikroleasingu oferowanych przez Leaselink wśród swoich klientów. Oferta Leaselink będzie kierowana za pośrednictwem Banku do klientów będących przedsiębiorcami. W związku z zawarciem tej umowy spodziewane jest znaczne zwiększenie udziału Leaselink w rynku usług leasingowych w segmencie MSP. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wynagrodzenie Banku nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku za tego typu usług.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

31.03.2017 r. 08:50

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 18/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 29 marca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

 Powiadomienie o transakcji
29.03.2017 r. 09:14

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 17/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 28 marca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA 27 03 2017

28.03.2017 r. 17:30

Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2016.

RB 16/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku wypracowanego w 2016 r. na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Emitent planuje dalsze zwiększenie portfela wierzytelności faktoringowych, w związku z czym, niezależnie od możliwości zwiększenia zadłużenia finansowego, wskazane będzie wzmacnianie bazy kapitałowej Pragma Faktoring S.A.

Podstawa prawna: par. 38 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

21.03.2017 r. 08:40

Odstąpienie od sporządzenia i publikacji rocznego sprawozdania skonsolidowanego

RB 15/2017

Emitent informuje, że po zapoznaniu się ze stosownymi regulacjami prawnymi i konsultacji z Audytorem odstąpił od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to miało być sporządzane w związku ze zwiększeniem udziału Spółki w kapitale zakładowym spółki Leaselink Sp. z o.o. z 50 % do 58,3% na skutek objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Zmiana umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału i emisji nowych udziałów została jednak zarejestrowana (a tym samym weszła w życie) przez sąd rejestrowy dopiero w 2017 r. W związku z tym, że na koniec 2016 r. Pragma Faktoring nie przejęła jeszcze kontroli nad w/w spółką została ona zakwalifikowana jako wspólne przedsięwzięcie współkontrolowane, a wynik z tej inwestycji Spółka rozliczyła w sprawozdaniu za rok 2016 metodą praw własności.

20.03.2017 r. 08:39

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A.

RB 14/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J oraz K, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2017 r.:

dla serii H 26.004.681,36 zł;

dla serii I 26.015.879,88 zł;

dla serii J 17.776.817,34 zł;

dla serii K 13.494.295,75 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.03.2017 r. 08:45

Zawarcie umowy pożyczki z Pragma Inkaso S.A.

RB 13/2017

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 marca 2017 r. Emitent zawarł z Pragmą Inkaso S.A. umowę pożyczki w wykonaniu której przekazał pożyczkobiorcy kwotę 10 mln zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 31 maja 2017 r. z możliwością wcześniejszej spłaty. Pożyczka ma na celu sfinansowanie wcześniejszej spłaty obligacji serii D wyemitowanych przez Pragmę Inkaso S.A. Wysokość oprocentowania nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych. Pożyczka zostanie spłacona m.in. ze środków uzyskanych z umorzenia części certyfikatów posiadanych przez Pragmę Inkaso S.A. w Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszu Sekurytyzacyjnym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.03.2017 r. 15:11

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 12/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
17.02.2017 r. 14:45

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 11/2017

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 14 lutego 2017 r., dwóch powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta. Pierwsze powiadomienie pochodzi od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem i dotyczy nabycia przez wymienioną spółkę łącznie 6.299 akcji Emitenta. Drugie powiadomienie Emitent otrzymał od Agnieszki kowalik, która poinformowała o zbyciu 4.515 akcji Emitenta. Pełna treść obu powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

Powiadomienie o transakcji

Powiadomienie o transakcji PI

14.02.2017 r. 15:12

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A

RB 10/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J oraz K, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2017 r.:

dla serii H 26.120.587,64 zł;
dla serii I 27.743.380,84 zł;
dla serii J 16.730.125,84 zł;
dla serii K 13.039.720,37 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.02.2017 r. 10:04

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 9/2017

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 9 lutego 2017 r., dwóch powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta. Pierwsze powiadomienie pochodzi od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem i dotyczy nabycia przez wymienioną spółkę łącznie 16.322 akcji emitenta. Drugie powiadomienie Emitent otrzymał od Michała Kolmasiaka, który poinformował o zbyciu 4.750 akcji Emitenta. Pełna treść obu powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

notyfikacja Pragma Inkaso 09.02.2017

notyfikacja Michał Kolmasiak 09.02.2017

9.02.2017 r. 14:03

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB nr 8/2017

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 20 stycznia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.Notyfikacja PI
20.01.2017 r. 18:56

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii J na rynku Catalyst.

RB nr 7/2017

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 60/2017 o wyznaczeniu na 20 stycznia 2017 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 120.000 obligacji na okaziciela serii J wyemitowanych przez Pragmę Faktoring S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLGFPRE00131”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “PRF1220”.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

19.01.2017 r. 08:58

Wprowadzenie obligacji serii J do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

RB nr 6/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informacje o podjęciu w dniu 13 stycznia 2017 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 120 000 obligacji na okaziciela serii J wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

16.01.2017 r. 13:27

Informacje dotyczące nabycia przez Pragmę Inkaso S.A. akcji Emitenta

RB nr 5/2017

Pragma Faktoring S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 16 stycznia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Pragma Inkaso S.A. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Michałem Kolmasiakiem. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto Emitent otrzymał od Pragmy Inkaso S.A. zawiadomienie przesłane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), a dotyczące także ww. transakcji na akcjach Emitenta, którą w tym miejscu przytacza: PRAGMA INKASO S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału, tj. o zwiększeniu się go o 1,58% w ogólnej liczbie głosów w spółce PRAGMA FAKTORING S.A. 1. Zmiana udziału nastąpiła w dniu 12 stycznia 2017 roku w wyniku nabycia 51.664 akcji spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w drodze transakcji sesyjnych dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2. Przed zmianą PRAGMA INKASO S.A. posiadała 2.149.556 akcji PRAGMY FAKTORING S.A., które stanowiły 83,77 % udziału w kapitale zakładowym i 87,26% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym 703.324 to akcje imienne serii A dające 27.41% udziału w kapitale zakładowym oraz 43,03% w ogólnej liczbie głosów, a 1.446.232 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 56,36% udziału w kapitale zakładowym oraz 44,24% udziału w ogólnej liczbie głosów. 3. Od 12 stycznia 2017 r. PRAGMA INKASO S.A. posiada 2.201.220 akcji spółki PRAGMA FAKTORING S.A., stanowiących 85,79 % udziału w kapitale zakładowym i dających 88,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym 703 324 to akcje imienne serii A dające 27.41% udziału w kapitale zakładowym oraz 43,03% w ogólnej liczbie głosów, a 1.497.896 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 58,38% udziału w kapitale zakładowym oraz 45,82% udziału w ogólnej liczbie głosów. 4. Jednocześnie PRAGMA INKASO S.A. informuje że: 1) nie zawarła i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji PRAGMY FAKTORING S.A.; 2) nie posiada akcji PRAGMY FAKTORING S.A. poprzez podmioty zależne; 3) nie przysługują jej instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ww. ustawy.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR oraz art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…).Informacje dotyczące nabycia przez Pragmę Inkaso S.A. akcji Emitenta
16.01.2017 r. 13:16

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2016 r.

RB nr 4/2017

Zarząd Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia wyniki sprzedaży usług oraz wielkość portfela wierzytelności za IV kwartał 2016 r. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2016 r.
12.01.2017 r. 14:18

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A.

RB nr 3/2017

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J oraz K, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2016 r.:

dla serii H 26.008.147,97 zł;

dla serii I 26.022.520,41 zł;

dla serii J 15.686.859,67 zł;

dla serii K 13.019.784,16 zł.

11.01.2017 r. 09:00

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

RB nr 2/2017

Zarząd PRAGMA FAKTORING SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:- jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 20 marca 2017 r.- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 r.- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 28 sierpnia 2017 r.- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 r.Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […](Rozporządzenie) w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym PRAGMA FAKTORING SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.Zgodnie z § 101 ust. 2 oraz w § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu odpowiednio za IV kwartał 2016 r. oraz II kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33,poz. 259 wraz z późn. zm.).

3.01.2017 r. 14:48

Rejestracja obligacji serii J w KDPW

RB nr 1/2017

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację, iż 2 stycznia 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie 120.000 sztuk obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 100,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00131, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.  Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

3.01.2017 r. 12:33

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl