Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii T

RB 84/2021

Zarząd Pragma GO S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii T, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/16.12.2021 Zarządu Pragma GO S.A. z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie emisji Obligacji serii T, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst.

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 16 grudnia 2021 r., data zakończenia subskrypcji: 22 grudnia 2021 r.
2. data przydziału instrumentów finansowych: 23 grudnia 2021 r.
3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 160.000 sztuk obligacji
4. stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 160.000 sztuk obligacji, nie dokonano redukcji zapisów
5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 160.000 sztuk obligacji serii T
6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane _obejmowane_: 100 zł
7. wartość nominalna instrumentów finansowych: 100 zł każda Obligacja serii T, łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 16.000.000 zł
8. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii T złożyło 29 osób _w tym 26 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani_
9. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii T ostatecznie przydzielono 29 osobom _ w tym 26 osobom fizycznym lub prawnym innym niż inwestorzy kwalifikowani.
10. informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem: Żadna z osób, której przydzielono Obligacje, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO
11. nazwa firmy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję
12. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły: 429.300,00 zł, w tym koszty:
a_ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 396.800,00 zł
b_ wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły
c_ sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 32.500,00 zł
d_ promocji oferty: nie wystąpiły
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.
Wszystkie obligacje serii T zostały objęte za wkłady pieniężne.

23.12.2021 r. 16:27

Uchwała o emisji obligacji serii T

RB 83/2021

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii T, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Emisja obejmuje nie więcej niż 160.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii T „Obligacje”. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 Obligacji próg emisji. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 48 miesięcy od dnia ich przydziału. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji będzie ustalane w oparciu o zmienną stopę bazową WIBOR3M, powiększoną o marżę. Wysokość oprocentowania Obligacji będzie stała w danym okresie odsetkowym. Zasady określenia ostatecznej wysokości oprocentowania Obligacji dla poszczególnych okresów odsetkowych zostały określone w warunkach emisji Obligacji.
Obligacje będą zabezpieczone w szczególności zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z rachunku bankowego Emitenta.
Zabezpieczeniem Obligacji będą również wystawione przez Emitenta 3 weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty 20.800.000 zł.
W dniu 16 grudnia 2021 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, jako administratorem zabezpieczeń umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie, umowę zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego Emitenta oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

16.12.2021 r. 16:25

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 grudnia 2021 r.

RB 82/2021

Zarząd PragmaGO S.A. „Emitent” lub „Spółka” informuje, iż w dniu 15 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, podjęło uchwałę w przedmiocie w podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F oraz w drodze emisji akcji serii G oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F oraz serii G.
Zgodnie z treścią uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 grudnia 2021 roku podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 190.012,00 zł do kwoty 4.599.638,00 zł poprzez emisję 154.889 akcji serii F o wartości nominalnej 1 zł każda oraz poprzez emisję 35.123 akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł każda. Łączna cena emisyjna akcji serii F oraz akcji serii G wynosi 2.897.800,00 zł.
Emisja akcji serii F oraz akcji serii G nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonych akcjonariuszy, w tym oferta akcji serii F zostanie skierowana do Polish Enterprise Funds SCA, z siedzibą w Luksemburgu, przy 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga.

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

16.12.2021 r. 07:55

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 81/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  O, P, R, S, A1 oraz A2, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 listopada 2021r.

dla serii O                    13 006 050 zł.

dla serii P                     13 034 556 zł.

dla serii R                     15 676 699 zł.

dla serii S                      9 100 620 zł.

dla serii A1                   20 800 649 zł.

dla serii A2                   22 116 397 zł.

Łączna wartość zbioru:  93 734 972 zł.  

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1 oraz serii A2 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 142 729 822 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.12.2021 r. 15:32

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 80/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  O, P, R, S, A1 oraz A2, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2021r.

dla serii O                    13 001 388 zł.

dla serii P                     13 001 635 zł.

dla serii R                     16 716 428 zł.

dla serii S                      9 100 860 zł.

dla serii A1                   20 860 715 zł.

dla serii A2                   22 115 116 zł.

Łączna wartość zbioru:  94 796 142 zł.  

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1 oraz serii A2 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 127 374 796 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.11.2021 r. 15:38

Wprowadzenie obligacji serii A2 do obrotu giełdowego na Catalyst

RB 79/2021

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 19 października 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1054/2021 o wprowadzeniu z dniem 20 października 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 170.000 obligacji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Uchwała Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

19.10.2021 r. 15:09

Dopuszczenie obligacji serii A2 do obrotu giełdowego

RB 78/2021

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub “Emitent”_ informuje o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1049/2021 z dnia 14 października 2021r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 170.000 obligacji na okaziciela serii A2 wyemitowanych przez Spółkę _”Obligacje”_ – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 69/2021 z dnia 09 września 2021r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 73/2021 z dnia 01 października 2021 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

15.10.2021 r. 09:15

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 77/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  O, P, R, S, A1 oraz A2, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2021r.

dla serii O                     13 001 938 zł.

dla serii P                     13 044 600 zł.

dla serii R                     16 600 429 zł.

dla serii S                       9 100 040 zł.

dla serii A1                   20 800 886 zł.

dla serii A2                   22 130 934 zł.

Łączna wartość zbioru:  94 678 826 zł.  

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1 oraz serii A2 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 113 940 056 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.10.2021 r. 15:16

Rejestracja obligacji serii A2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 76/2021

Zarząd PragmaGO S.A. „Emitent” informuje, że dnia 11 października 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 170.000 obligacji na okaziciela serii A2, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00230. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. decyzji o dopuszczeniu tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

11.10.2021 r. 17:15

Zakończenie subskrypcji obligacji serii A2

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub “Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji obligacji na okaziciela serii A2 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/09.09.2021 z dnia 09 września 2021r. w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 stycznia 2021 r. („Obligacje”):
1_ data rozpoczęcia subskrypcji: 15 września 2021 r.
2_ data zakończenia subskrypcji: 29 września 2021 r.
3_ data przydziału Obligacji: 01 października 2021 r.
4_ liczba Obligacji objętych subskrypcją: 170.000 sztuk,
5_ stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto proporcjonalną redukcję, która wyniosła 6,72 %,
6_ liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 182.249,
7_ liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 170.000 sztuk,
8_ cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9_ liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 306 osób,
10_ liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 304 osobom,
11_ nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
12_ wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Obligacji i ceny emisyjnej: 17.000.000,00 zł,
13_ łączne koszty emisji Obligacji wyniosły: 480.000 zł, w tym koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 480.000 zł,
14_ średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,82 zł,
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
15_ wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 69/2021 z dnia 09 września 2021r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 73/2021 z dnia 01 października 2021 r.

Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

7.10.2021 r. 13:37

Dane o obrotach i ilości klientów w 3 Q 2021 r.

RB 74/2021

W trzecim kwartale 2021 r. Spółka odnotowała następujące wyniki:
1. Obroty _wartość nominalna sfinansowanych faktur_ – 266 mln zł _174 mln zł w 2020 roku, r/r wzrost o 53 %_
2. Ilość aktywnych klientów _klienci, którzy sfinansowali swoje należności w 3 Q 2021 roku_ – 3.819 _1.221 w 2020 roku, r/r wzrost o 212 %,_
3. Obroty we wrześniu 2021 roku wyniosły 99 mln zł, z usług PragmaGO skorzystało w tym miesiącu 2.028 klientów.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

6.10.2021 r. 10:56

Przydział obligacji serii A2

RB 73/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2021 z dnia 09 września 2021 roku w sprawie emisji obligacji w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych _Program_, Zarząd PragmaGO S.A. _Spółka_ informuje, iż w dniu 01 października 2021 roku podjął uchwałę _Uchwała_ w sprawie dokonania przydziału zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A2 emitowanych w ramach Programu _Obligacje_. W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 170.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł każda Obligacja. Zarząd Spółki dokonał przydziału 170.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 17.000.000 zł. Emisja Obligacji doszła do skutku.

W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 6,72 %, Spółka przydzieliła 170.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 404 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

1.10.2021 r. 16:12

Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. dotyczącej portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych

RB 72/2021

Emitent informuje, że dnia 30 września 2021 r. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. aneks do umowy dotyczącej portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Zgodnie z warunkami ww. aneksu podwyższony został limit gwarancji z dotychczasowych 35.000.000,00 zł. do kwoty 64.000.000,00 zł. Gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej mogą być objęte limity faktoringowe przyznane nie wcześniej niż w dniu 1 marca 2020 r. i wpisane do rejestru umów objętych gwarancją do dnia 31 grudnia 2021 r.
Emitent informował o szczegółowych warunkach umowy dotyczącej portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 30.09.2020r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


30.09.2021 r. 15:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 71/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  O, P, R, S oraz A1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2021r.

dla serii O                     13 002 482 zł.

dla serii P                      13 006 667 zł.

dla serii R                     15 606 023 zł.

dla serii S                       9 102 820 zł.

dla serii A1                    20 809 486 zł.

Łączna wartość zbioru:   71 527 479 zł.  

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S oraz serii A1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 107 025 805 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.09.2021 r. 10:42

Zawarcie umów zastawów rejestrowych zabezpieczających wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii A2

RB 70/2021

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Emitent_, informuje, że w dniu 9 września 2021 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie _”Administrator Zastawu”_ działającą jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii A2 emitowanych przez Emitenta w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji _”Obligacje serii A2″_ umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie _”Umowa Zastawu na Zbiorze”_ oraz umowę zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego _”Umowa Zastawu na Rachunku”_, celem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z Obligacji serii A2.

Zastaw rejestrowy na zbiorze praw o zmiennym składzie, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Zbiorze, został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 22.100.000 zł.

W ramach Umowy Zastawu na Zbiorze Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Umowa Zastawu na Zbiorze przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, w drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu.

Zastaw rejestrowy na obecnych oraz przyszłych prawach, wierzytelnościach oraz roszczeniach Emitenta wobec banku prowadzącego rachunek bankowy Emitenta, zawierających w szczególności roszczenie o zapłatę kwot zgromadzonych na tym rachunku łącznie z wszystkimi naliczonymi odsetkami, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Rachunku, został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 22.100.000 zł.

Umowa Zastawu na Rachunku przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub w drodze przejęcia na własność przedmiotu zastawu.
Emitent informował o emisji Obligacji serii A2 raportem bieżącym nr 69/2021 z dnia 9 września 2021 r.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

9.09.2021 r. 17:15

Emisja obligacji serii A2 w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 69/2021

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub “Emitent”_ informuje, że w dniu 9 września 2021 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A2 _”Obligacje”_. Obligacje emitowane są w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 stycznia 2021 r.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 170.000 _sto siedemdziesiąt tysięcy_ Obligacji o wartości nominalnej 100,00 _sto_ złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie więcej niż 17.000.000,00 _siedemnaście milionów_ złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość została ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym _WIBOR 3M_ powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,80 p.p. _trzy i osiemdziesiąt setnych punktu procentowego_, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Emitent wykupi Obligacje w terminie 4 lat od dnia ich przydziału. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje będą zabezpieczone w szczególności zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem rejestrowym na rachunku bankowym Emitenta. Szczegóły dotyczące zabezpieczeń Obligacji zostały przedstawione w Prospekcie Podstawowym oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent informował o ustaleniu II Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 38/2020 z dnia 21 września 2020 r.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

9.09.2021 r. 17:15

Korekta raportu bieżącego nr 68/2021 z dnia 24.08.2021 „Otrzymanie decyzji z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu oraz złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wykluczenie akcji Spółki z obrotu”

RB 68/2021/k

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r., Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty jego treści w ten sposób, że jako datę:

–  powzięcia informacji o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 20 sierpnia 2021 roku decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym 3.706.302 akcji na okaziciela Spółki z dniem 9 września 2021 roku oraz

– złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wniosku o wykluczenie wszystkich akcji Spółki, oznaczonych kodem LEI 259400KV9G7ARDY89677, z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW z dniem 9 września 2021 roku,

wskazuje dzień 24 sierpnia 2021 r., a nie – jak błędnie podano – dzień 23 sierpnia 2021 r.

Opisana powyżej korekta nie ma wpływu na pozostałe informacje zawarte w korygowanym raporcie bieżącym. 

Podstawa prawna:§ 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…)

24.08.2021 r. 18:10

Otrzymanie decyzji z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu oraz złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wykluczenie akcji Spółki z obrotu

RB 68/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2021 z dnia 9 lipca 2021 r., Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 sierpnia 2021 r. powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 20 sierpnia 2021 roku decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym 3.706.302 akcji na okaziciela Spółki z dniem 9 września 2021 roku.

Decyzja KNF obejmuje 3.706.302 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł, to jest 1.200.000 akcji serii B, 662.586 akcji serii C, 186.257 akcji serii D oraz 1.657.459 akcji serii E, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLGFPRE00040.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 sierpnia 2021 roku, w związku z decyzją KNF, o której mowa powyżej, złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wniosek o wykluczenie wszystkich akcji Spółki, oznaczonych kodem LEI 259400KV9G7ARDY89677, z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW z dniem 9 września 2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

24.08.2021 r. 16:01

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 67/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii O, P, R, S oraz A1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 lipca 2021 r.

dla serii O                     13 035 802 zł.

dla serii P                      13 208 200 zł.

dla serii R                     15 602 127 zł.

dla serii S                      9 100 462 zł.

dla serii A1                    20 807 605 zł.

Łączna wartość zbioru:   71 754 197 zł.  

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S oraz serii A1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 97 119 510 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

12.08.2021 r. 16:02

Dane o obrotach i ilości Klientów w lipcu 2021 r.

RB 66/2021

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc lipiec 2021 r.     

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_.                                                                                                                              
Załącznik:
1. Dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc lipiec 2021 r.

5.08.2021 r. 15:46

Rejestracja zmian Statutu Spółki

RB 65/2021

Zarząd PragmaGO S.A. _”Spółka”_ informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 03 sierpnia 2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie:

I.
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 maja 2021 r., zmianie uległ
§ 11 ust. 1 Statutu, który otrzymał następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 _trzech_ członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień akcjonariuszy określonych poniżej, przy czym tak długo jak Spółka będzie spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie, Rada Nadzorcza składać się będzie co najmniej z pięciu członków.”

O podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2021 r. uchwały nr 3 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2021 z dnia 20 maja 2021 r.

II.
uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2021 r., zmianie uległ
§ 2 Statutu, który otrzymał następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1_ PKD – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
2_ PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
3_ PKD – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
4_ PKD – 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
5_ PKD – 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
6_ PKD – 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
7_ PKD – 77 Wynajem i dzierżawa;
8_ PKD – 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
9_ PKD – 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
10_ PKD – 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa;
11_ PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek.”

O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2021 r. uchwały nr 29 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 58/2021 z dnia 23 czerwca 2021r.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

3.08.2021 r. 15:32

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 64/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  O, P, R, S oraz A1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2021r.

dla serii O                     13 070 994 zł.

dla serii P                      14 082 368 zł.

dla serii R                     15 601 584 zł.

dla serii S                       9 107 167 zł.

dla serii A1                    20 898 111 zł.

Łączna wartość zbioru:   72 760 223 zł.  

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S oraz serii A1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 86 034 882 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.07.2021 r. 11:14

Złożenie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym

RB 63/2021

Zarząd PragmaGO S.A. _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 8 lipca 2021 r., na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, złożony został do Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ wniosek o wydanie przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLGFPRE00040, dopuszczonych oraz wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A _”Akcje”_.


Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

9.07.2021 r. 08:55

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 lipca 2021r.

RB 62/2021

Zarząd PragmaGO S.A. (”Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, które odbyło się dnia 07 lipca 2021r. w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Załączniki:

 1. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 lipca 2021 r.
 2. Wykaz akcjonariuszy PragmaGO S.A.
7.07.2021 r. 14:56

Dane o obrotach i ilości Klientów w czerwcu 2021 r

RB 61/2021

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc czerwiec 2021 r.    

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_. 

Załącznik:
1. Dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc czerwiec 2021 r.                                                                                                                                    

5.07.2021 r. 14:44

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

RB 60/2021

Zarząd PragmaGO S.A. _”Spółka”_ informuje, że Spółka otrzymała dnia 28 czerwca 2021 r. od Polish Enterprise Funds SCA zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki:
1. Zawiadomienie

28.06.2021 r. 16:49

Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

RB 59/2021

Zarząd PragmaGO S.A. _”Emitent”_ informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2021 r. powołało na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej Emitenta nie uległ zmianie i jest następujący:
• Michał Kolmasiak
• Monika Rogowska
• Jakub Kuberski
• Dariusz Prończuk
• Agnieszka Kamola
• Bartosz Chytła
• Grzegorz Grabowicz


Michał Kolmasiak
Pan Michał Kolmasiak jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydziału Prawa i Administracji _2001 r._. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r., podejmując pracę w Domu Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S.A. oraz Sofor Inkaso s.c. jako specjalista ds. windykacji. Od kwietnia 2002r. pełnił funkcję Członka Zarządu w Pragma Inkaso sp. z o.o., następnie w Pragma Inkaso S.A., a od stycznia 2008 r. do stycznia 2015 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Pragma Inkaso S.A., od lutego 2021 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. W latach 2008 – 2017 był Członkiem Zarządu w spółce Pragma Collect sp. z o.o. _obecnie Pragma Faktor sp. z o.o._. Od 2006 r. jest Prezesem Zarządu w spółce Guardian Investment sp. z o.o. Od lutego 2011 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. Pan Michał Kolmasiak złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.


Monika Rogowska
Pani Monika Rogowska ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ma 15-letnie doświadczenie w obszarze private equity. Od listopada 2006 r. związana jest z Enterprise Investors _EI_. Karierę w EI rozpoczęła od stanowiska Analityka, następnie awansowała na Dyrektora Inwestycyjnego, a od stycznia 2017 r. objęła stanowisko Vice President. Pani Monika Rogowska była również członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek z portfela Enterprise Investors, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Intersport ISI, d.o.o. z siedzibą w Słowenii. Od 2003 r. do 2006r. była Analitykiem Ryzyka Kredytowego w Raiffeisen Bank Polska S.A., a następnie w Fortis Bank Polska S.A. _obecnie BNP Paribas Polska_ oraz w Śląskim Banku Hipotecznym S.A. _dziś ING Bank Hipoteczny_. Pani Monika Rogowska złożyła oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.


Jakub Kuberski
Pan Jakub Kuberski studiował na Uniwersytecie Warszawskim na kierunkach informatyka i ekonometria oraz prawo. Ma 10-letnie doświadczenie w obszarze private equity. W latach 2010 – 2013 był zatrudniony na stanowisku Analityka i Associate w Kulczyk Investments. Od października 2013 r. związany jest z Enterprise Investors _EI_. Karierę w EI rozpoczął od stanowiska Analityka, następnie awansował na Dyrektora Inwestycyjnego, a w lipcu 2019 r. objął stanowisko Vice President. Pan Jakub Kuberski był również członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek z portfela Enterprise Investors z obszaru nowoczesnych technologii i usług finansowych; obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Jakub Kuberski złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.


Dariusz Prończuk
Pan Dariusz Prończuk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego w SGPiS w Warszawie. Jest Partnerem Zarządzającym w Enterprise Investors sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu w tej spółce. Pan Dariusz Prończuk jest także członkiem Rad Nadzorczych spółek z portfela Enterprise Investors, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Vehis Sp. z o.o. oraz Unilink S.A.. Posiada 35 – letnie doświadczenie w obszarze private equity oraz corporate finance w regionie państw Europy Środkowej. Od 1993 roku przeprowadził w Enterprise Investors ponad 20 inwestycji głównie w sektorze usług finansowych, IT, branży budowalnej i FMCG, w tym w takich inwestycjach jak: Lukas, Comp Rzeszów _aktualnie Asseco Poland_, COMP, Magellan, Kruk, Netrisk i AVG. Pan Dariusz Prończuk złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.

Agnieszka Kamola
Pani Agnieszka Kamola ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie _obecna nazwa: Akademia Leona Koźmińskiego_ na kierunku Finanse i Bankowość. Ma ponad 21-letnie doświadczenie w sprzedaży, w tym ponad 20 lat w obszarze płatności elektronicznych w e-commerce. Była odpowiedzialna za zarządzanie sprzedażą bezpośrednią i pośrednią pracując na stanowiskach managerskich dla takich firm jak: eCard, eService, PayU oraz Straal. Od 2021r. prowadzi przedsiębiorstwo BISCOM Sebastian Bryzek w spadku jako zarządca sukcesyjny. Pani Agnieszka Kamola złożyła oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.


Bartosz Chytła
Pan Bartosz Chytła jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada dyplom MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r., w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A. Od 2004r. piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Fortis Bank S.A.. W latach 2008-2012 był najpierw Członkiem, a później Prezesem Zarządu Banku DnB NORD Polska S.A. Od 2012 r. do 2013 r. piastował funkcję Wiceprezesa Zarządu Getin Holding SA. W latach 2013-2015 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Meritum Banku ICB SA. Od 2015 r. do 2019 r. pracował na stanowisku Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Nest Banku SA. Pan Bartosz Chytła złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.

Grzegorz Grabowicz
Pan Grzegorz Grabowicz ukończył Uniwersytet Łódzki w 1998 r. na wydziale Zarządzania i Marketingu, na specjalizacji Rachunkowość. W 2010 r. ukończył program organizowany przez Nottingham Trent University oraz WSB przy Uniwersytecie Poznańskim uzyskując tytuł EMBA _Executive Master of Business Administration_. Ponadto Pan Grzegorz Grabowicz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta. Od stycznia 2019 roku jest Członkiem Zarządu i dyrektorem finansowym w Spółce Mabion S.A. Zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 1998-2003 w Dziale Audytu w Deloitte, w roku 2003 pełnił funkcje kontrolera finansowego w BFF Polska S.A. _dawniej Magellan S.A._, w latach 2004-2017 był dyrektorem finansowym w BFF Polska S.A. i wiceprezesem Zarządu w BFF Polska S.A. W latach 2010-2013 był Prezesem Zarządu MEDFinance S.A. W latach 2007-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy oraz Magellan Słowacja. W latach 2013-2017 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEDFinance S.A. Od listopada 2018 roku jest członkiem Rady Nadzorczej XTB Dom Maklerski S.A., od 2014 r. do października 2018 r. był członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Od października 2017 r. do sierpnia 2020 roku był członkiem Rady Nadzorczej Develia S.A. _dawniej LC Corp S.A._ oraz od czerwca 2018 r. do maja 2019 roku był członkiem Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. Pan Grzegorz Grabowicz złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_

23.06.2021 r. 18:19

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2021 r.

RB 58/2021

Zarząd PragmaGO S.A. _”Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jakie odbyło się w siedzibie Emitenta, w dniu 23 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członów zarządu i rady nadzorczej za lata 2019 – 2020.

Załączniki:

 1. Podjęte uchwały
 2. Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej PragmaGO S.A.
 3. Wykaz akcjonariuszy PragmaGO S.A.
23.06.2021 r. 18:12

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 57/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii M, O, P, R, S oraz A1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2021 r.

dla serii M                    15 678 367 zł.

dla serii O                     13 023 132 zł.

dla serii P                      13 023 928 zł.

dla serii R                     15 601 057 zł.

dla serii S                       9 142 048 zł.

dla serii A1                    20 858 939 zł.

Łączna wartość zbioru:   87 327 470 zł.  

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S oraz serii A1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 80 882 961 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.06.2021 r. 10:18

Dane o obrotach i ilości Klientów w maju 2021 r.

RB 56/2021

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc maj 2021 r.   
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_. 


Załącznik:
1. PragmaGO obroty i ilość Klientów w maju 2021 r.

8.06.2021 r. 09:36

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 55/2021

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach “Spółka” działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2 k.s.h. zwołuje na dzień 23 czerwca 2021 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 _“Walne Zgromadzenie”_.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania dla pełnomocnika, sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny sprawozdania z wynagrodzeń.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki:
1. Ogłoszenie Zarządu PragmaGO S.A. o zwołaniu ZWZA
2. Formularz do głosowania
3. Projekty Uchwał ZWZ PGO 23.06.2021 r.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok
5. Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020
6. Raport z oceny sprawozdania z wynagrodzeń

28.05.2021 r. 18:42

Wprowadzenie obligacji serii A1 do obrotu giełdowego na Catalyst

RB 54/2021

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 556/2021 o wprowadzeniu z dniem 31 maja 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 160.000 obligacji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A.. Uchwała Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

28.05.2021 r. 16:11

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

RB 53/2021

Zarząd PragmaGO S.A. _”Spółka”_ informuje, że Spółka otrzymała dnia 27 maja 2021 r. od Polish Enterprise Funds SCA zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załącznik:
Załącznik 1 – Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

27.05.2021 r. 12:58

Rejestracja obligacji serii A1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 52/2021

Zarząd PragmaGO S.A. _”Emitent”_ informuje, że dnia 25 maja 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 160.000 obligacji na okaziciela serii A1, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00222. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. decyzji o dopuszczeniu tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

25.05.2021 r. 18:15

Zakończenie subskrypcji obligacji serii A1

RB 51/2021

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji obligacji na okaziciela serii A1 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/12.05.2021 z dnia 12 maja 2021r. w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 stycznia 2021 r. _”Obligacje”_:


1_ data rozpoczęcia subskrypcji: 26 kwietnia 2021 r.
2_ data zakończenia subskrypcji: 11 maja 2021 r.
3_ data przydziału Obligacji: 12 maja 2021 r.
4_ liczba Obligacji objętych subskrypcją: 160.000 sztuk,
5_ stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto proporcjonalną redukcję, która wyniosła 64,96%,
6_ liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 456.604,
7_ liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 160.000 sztuk,
8_ cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9_ liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 342 osób,
10_ liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 340 osobom,
11_ nazwa _firmy_ subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
12_ wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Obligacji i ceny emisyjnej: 16.000.000,00 zł,
13_ łączne koszty emisji Obligacji wyniosły: 475.774,52 zł, w tym koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 475.774,52 zł,
14_ średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,97 zł,
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
15_ wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 35/2021 z dnia 21 kwietnia 2021r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 43/2021 z dnia 12 maja 2021 r.


Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_

24.05.2021 r. 17:58

Dopuszczenie obligacji serii A1 do obrotu giełdowego

RB 50/2021

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 533/2021 z dnia 21 maja 2021r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 160.000 obligacji na okaziciela serii A1 wyemitowanych przez Spółkę _”Obligacje”_ – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 35/2021 z dnia 21 kwietnia 2021r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 43/2021 z dnia 12 maja 2021 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

24.05.2021 r. 17:57

Wcześniejszy wykup obligacji serii M

RB 49/2021

Zarząd PragmaGO S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu 20 maja 2021 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii M. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w pkt. 8 warunków emisji. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii M, tj. 12.000.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 28 maja 2021 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 7 czerwca 2021 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, premia oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji serii M zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.


Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

20.05.2021 r. 16:20

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2021 roku

RB 48/2021

Zarząd PragmaGO S.A. _”Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jakie odbyło się w siedzibie Emitenta, w dniu 20 maja 2021r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów.

Nadto Zarząd Emitenta informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2021 r. powołało w skład Rady Nadzorczej PragmaGO S.A.: Panią Agnieszkę Kamolę, Pana Bartosza Chytłę oraz Pana Grzegorza Grabowicza. Aktualny skład Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. jest następujący:

• Michał Kolmasiak
• Monika Rogowska
• Jakub Kuberski
• Dariusz Prończuk
• Agnieszka Kamola
• Bartosz Chytła
• Grzegorz Grabowicz

Pan Grzegorz Grabowicz ukończył Uniwersytet Łódzki w 1998 r. na wydziale Zarządzania i Marketingu, na specjalizacji Rachunkowość. W 2010 r. ukończył program organizowany przez Nottingham Trent University oraz WSB przy Uniwersytecie Poznańskim uzyskując tytuł EMBA _Executive Master of Business Administration_. Ponadto Pan Grzegorz Grabowicz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta. Od stycznia 2019 roku jest Członkiem Zarządu i dyrektorem finansowym w Spółce Mabion S.A. Zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 1998-2003 w Dziale Audytu w Deloitte, w roku 2003 pełnił funkcje kontrolera finansowego w BFF Polska S.A. _dawniej Magellan S.A._, w latach 2004-2017 był dyrektorem finansowym w BFF Polska S.A. i wiceprezesem Zarządu w BFF Polska S.A. W latach 2010-2013 był Prezesem Zarządu MEDFinance S.A. W latach 2007-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy oraz Magellan Słowacja. W latach 2013-2017 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEDFinance S.A. Od listopada 2018 roku jest członkiem Rady Nadzorczej XTB Dom Maklerski S.A., od 2014 r. do października 2018 r. był członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Od października 2017 r. do sierpnia 2020 roku był członkiem Rady Nadzorczej Develia S.A. _dawniej LC Corp S.A._ oraz od czerwca 2018 r. do maja 2019 roku był członkiem Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. Pan Grzegorz Grabowicz złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.

Pani Agnieszka Kamola ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie _obecna nazwa: Akademia Leona Koźmińskiego_ na kierunku Finanse i Bankowość. Ma ponad 21-letnie doświadczenie w sprzedaży, w tym ponad 20 lat w obszarze płatności elektronicznych w e-commerce. Była odpowiedzialna za zarządzanie sprzedażą bezpośrednią i pośrednią pracując na stanowiskach managerskich dla takich firm jak: eCard, eService, PayU oraz Straal. Od 2021r. prowadzi przedsiębiorstwo BISCOM Sebastian Bryzek w spadku jako zarządca sukcesyjny. Pani Agnieszka Kamola złożyła oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.

Pan Bartosz Chytła jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada dyplom MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r., w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A. Od 2004r. piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Fortis Bank S.A.. W latach 2008-2012 był najpierw Członkiem, a później Prezesem Zarządu Banku DnB NORD Polska S.A. Od 2012 r. do 2013 r. piastował funkcję Wiceprezesa Zarządu Getin Holding SA. W latach 2013-2015 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Meritum Banku ICB SA. Od 2015 r. do 2019 r. pracował na stanowisku Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Nest Banku SA. Pan Bartosz Chytła złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 oraz § 19 ust. 1 pkt 6_, 7_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.Załączniki:

1. Uchwały podjęte przez NWZA 20.05.2021r.
2. Wykaz akcjonariuszy NWZA 20.05.2021r.

20.05.2021 r. 16:19

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

RB 47/2021

Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, iż w dniu 20 maja 2021 r. otrzymał od Pana Piotra Lacha, członka Rady Nadzorczej Emitenta, oświadczenie o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji. Przyczyną rezygnacji są ważne powody osobiste.


Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

20.05.2021 r. 10:56

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

RB 46/2021

Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, iż w dniu 19 maja 2021 r. otrzymał od Pana Zbigniewa Zgoły, członka Rady Nadzorczej Emitenta, oświadczenie o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji. Przyczyną rezygnacji są ważne powody osobiste.


Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

19.05.2021 r. 12:20

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 45/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  M, O, P, R oraz S, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2021r.

dla serii M                    15 605 702 zł.

dla serii O                     13 820 489 zł.

dla serii P                      13 006 462 zł.

dla serii R                     16 047 883 zł.

dla serii S                       9 210 869 zł.

Łączna wartość zbioru:   67 691 406 zł.  

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 75 313 181 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

17.05.2021 r. 11:26

Rejestracja zmian Statutu Spółki

RB 44/2021

Zarząd PragmaGO S.A. _”Spółka”_ informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 13 maja 2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02 lutego 2021 r. Zmianie uległ cały Statut – z wyłączeniem §4 ust.1.
O podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02 lutego 2021 r. uchwały nr 3 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2021 z dnia 02 lutego 2021 r.
Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

Załącznik – Statut_PragmaGO_S.A._tekst_jednolity.pdf

14.05.2021 r. 15:50

Przydział obligacji serii A1

RB 43/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 35/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych _Program_, Zarząd PragmaGO S.A. _Spółka_ informuje, iż w dniu 12 maja 2021 roku podjął uchwałę _Uchwała_ w sprawie dokonania przydziału zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A1 emitowanych w ramach Programu _Obligacje_. W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 160.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł każda Obligacja.
Zarząd Spółki dokonał przydziału 160.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 16.000.000 zł. Emisja Obligacji doszła do skutku.
W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 64,96%, Spółka przydzieliła 160.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 340 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 _MAR_.

12.05.2021 r. 13:40

Dane o obrotach i ilości Klientów w kwietniu 2021 r.

RB 42/2021

Dane o obrotach i ilości Klientów w kwietniu 2021 r.      

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc kwiecień 2021 r.  Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_.

Załączniki:

PragmaGO obroty i ilość Klientów IV 2021

10.05.2021 r. 10:07

Zawiadomienie w trybie art. 69 oraz art. 69a ustawy o ofercie publicznej

RB 41/2021

Zarząd PragmaGO S.A. _”Spółka”_ informuje, że Spółka otrzymała dnia 06 maja 2021 r. od Polish Enterprise Funds SCA zawiadomienie o nabyciu akcji złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załącznik 1 – Zawiadomienie o nabyciu akcji

7.05.2021 r. 10:51

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

RB 40 / 2021

Zarząd PragmaGO S.A. „Spółka” informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 30 kwietnia 2021 r. podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.657.459,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 1.657.459 akcji na okaziciela serii E.
Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.409.626,00 zł i dzieli się na 4.409.626 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym:


1_ 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy;
2_ 1.200.000 akcji na okaziciela serii B;
3_ 662.586 akcji na okaziciela serii C;
4_ 186.257 akcji na okaziciela serii D;
5_ 1.657.459 akcji na okaziciela serii E.


Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 5.112.950.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 03 marca 2021 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2021 z dnia 03 marca 2021 r.
Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany opisane niniejszym raportem bieżącym stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych .

Załącznik – PragmaGO SA – tekst jednolity statutu

30.04.2021 r. 16:15

Zawarcie aneksu do umowy kredytu

RB 39 / 2021

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2021 r. zawarł aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej wcześniej z jednym z banków zajmujących się finansowaniem podmiotów gospodarczych. Zgodnie z postanowieniami aneksu limit kredytowy został podwyższony z kwoty 10.800.000,00 zł do kwoty 17.800.000,00 zł. i wygaśnie 30 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR

29.04.2021 r. 16:48

Powołanie Zarządu na kolejną kadencję


RB 38/2021


Zarząd PragmaGO S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza PragmaGO S.A. podjęła uchwały o powołaniu z dniem 23 kwietnia 2021 roku Zarządu PragmaGO S.A. na kolejną wspólną, pięcioletnią kadencję. Skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i jest następujący:
• Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu;
• Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu;
• Daniel Mączyński – Wiceprezes Zarządu


Tomasz Boduszek
Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji _2001 r._. Od września 2003 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pragma Inkaso sp. z o.o. – a po przekształceniu spółki w spółkę akcyjną funkcję Prezesa Zarządu pełnił od grudnia 2007 r. do lutego 2021 r. Od 2011 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PragmaGO S.A. Ponadto Pan Tomasz Boduszek sprawował następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych: Pragma Trade S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej od 2010 r. do 2014 r., Dabex – Grupa Pragma sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Wiceprezes Zarządu od 2007 r. do 2009 r., Meridum sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu od 2014 r. do 2021 r., Guardian Investment sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Zarządu od 2006 r. do lutego 2021 r.

Pan Tomasz Boduszek sprawuje następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych:
• PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu od 2011 r.,
• Pragma Faktor sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu od 2018 r.,
• Brutto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej od 2020 r.

Pan Tomasz Boduszek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Daniel Mączyński
Pan Daniel Mączyński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania – Polish Open University w Warszawie, ukończył EMBA w centrum szkoleniowym Polish Open University w Warszawie przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Oxford Brookes University. Ukończył warsztaty związane z zarządzaniem strategicznym opracowane przez Harvard Business Publishing oraz uczestniczył w programie Elite Sales Program of Harvard Business Review. Pan Daniel Mączyński od 2000 r. do 2015 r. zajmował w Raiffeisen Leasing Polska S.A. m.in. następujące stanowiska: Zastępca Dyrektora Sieci Sprzedaży, Dyrektora Makroregionu, Dyrektora Regionu, Senior Account Manager, Account Manager. W latach 1996 – 1997 pracował w Pomorskim Towarzystwie Leasingowym S.A.

Pan Daniel Mączyński sprawuje następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych:
• PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach – Wiceprezes Zarządu od 2016 r.,
• Pragma Faktor sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu od 2018 r.,
• Brutto sp. z o.o. z. siedzibą w Warszawie – Członek Zarządu od 2020 r.,
• Mint Software sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Prokurent od 2018 r.,

Pan Daniel Mączyński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Jacek Obrocki
Pan Jacek Obrocki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Ekonomia, specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne _1998 r._. Był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu JBO, MBO, M&A, rachunkowości _PSR, IAS, US GAAP_, prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawa handlowego. Ukończył kurs przygotowawczy dla doradców inwestycyjnych i podatkowych oraz kurs CCIM _Certified Commercial Investment Member_. Uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst _CFA_ _2005–2007_.
Pan Jacek Obrocki od 1997 r. do końca sierpnia 2011 r. był zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A. kolejno na stanowiskach: analityk giełdowy _1997 – 1999_, Zastępca Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji _1999 – 2000_, Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji _2002 – 2005_, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej _2005 – 2011_.
Pan Jacek Obrocki ponadto sprawował funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych: Future Screen sp. z o.o., SATUS Venture sp. z o.o., GC Investment S.A. Fabryka Części Rowerowych „Romet-Wałcz” sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS Budostal – 3 sp. z o.o., Invico S.A., LeaseLink Sp. z o.o. Od października 2016 r. do maja 2019 r. był członkiem Zarządu w spółce Pragma Inkaso S.A., od 2012 r. do 2021 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Meridum sp. z o.o. natomiast od lutego 2011 r. do 08 sierpnia 2016 r. był członkiem Rady Nadzorczej w spółce PragmaGO S.A.

Pan Jacek Obrocki sprawuje następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych:
• Olson sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu od 2015 r.,
• PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach – Wiceprezes Zarządu od 2019r.,
• Brutto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej od 2020 r.

Pan Jacek Obrocki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_

23.04.2021 r. 18:22

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 37/2021

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka”_, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2 k.s.h. zwołuje na dzień 20 maja 2021 r., o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 _”Walne Zgromadzenie”_.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu PragmaGO S.A. o zwołaniu WZA

Projekty uchwał WZA PragmaGO S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika WZA PragmaGO S.A.

23.04.2021 r. 10:14

Zawarcie umów zastawów rejestrowych zabezpieczających wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii A1

RB 36/2021

Zarząd PragmaGo S.A. z siedzibą w Katowicach _”Emitent_, informuje, że w dniu 21 kwietnia 2021 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie _”Administrator Zastawu”_ działającą jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rzecz obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii A1 emitowanych przez Emitenta w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji _”Obligacje serii A1″_ umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie _”Umowa Zastawu na Zbiorze”_ oraz umowę zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego _”Umowa Zastawu na Rachunku”_, celem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z Obligacji serii A1.


Zastaw rejestrowy na zbiorze praw o zmiennym składzie, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Zbiorze, został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 20.800.000 zł.


W ramach Umowy Zastawu na Zbiorze Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Umowa Zastawu na Zbiorze przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, w drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu.


Zastaw rejestrowy na obecnych oraz przyszłych prawach, wierzytelnościach oraz roszczeniach Emitenta wobec banku prowadzącego rachunek bankowy Emitenta, zawierających w szczególności roszczenie o zapłatę kwot zgromadzonych na tym rachunku łącznie z wszystkimi naliczonymi odsetkami, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Rachunku, został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 20.800.000 zł.


Umowa Zastawu na Rachunku przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub w drodze przejęcia na własność przedmiotu zastawu.

Emitent informował o emisji Obligacji serii A1 raportem bieżącym nr 35/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

21.04.2021 r. 18:52

Emisja obligacji serii A1 w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 35/2021

Zarząd PragmaGo S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, że w dniu 21 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A1 _”Obligacje”_. Obligacje emitowane są w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 stycznia 2021 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 160.000 _sto sześćdziesiąt tysięcy_ Obligacji o wartości nominalnej 100,00 _sto_ złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie więcej niż 16.000.000,00 _szesnaście milionów_ złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.


Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość została ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym _WIBOR 3M_ powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,90 p.p. _trzy i dziewięćdziesiąt setnych punktu procentowego_, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.


Emitent wykupi Obligacje w terminie 4 lat od dnia ich przydziału. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje będą zabezpieczone w szczególności zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem rejestrowym na rachunku bankowym Emitenta. Szczegóły dotyczące zabezpieczeń Obligacji zostały przedstawione w Prospekcie Podstawowym oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.


Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informował o ustaleniu II Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 38/2020 z dnia 21 września 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

21.04.2021 r. 18:50

Korekta raportu okresowego za 2020 r.

RB 34/2021

Zarząd PragmaGO S.A. informuje, że w okresowym skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 r. opublikowanym dnia 20 kwietnia 2021 r., w sprawozdaniu z zysków lub strat i całkowitych dochodów na stronie 30 błędnie wskazana została kwota przychodów z tytułu zakupionych wierzytelności oraz kwota przychodów z tytułu pożyczek.   

W sprawozdaniu wartość przychodów z tytułu zakupionych wierzytelności wskazano na kwotę:  3 468 863,93, podczas gdy prawidłowa wartość przychodów z tytułu zakupionych wierzytelności to: 24 730,70. W sprawozdaniu wartość  przychodów z tytułu pożyczek wskazano na kwotę: 24 730,70, podczas gdy prawidłowa wartość z tytułu pożyczek to: 3 468 863,93.  

Opisana powyżej omyłka nie ma wpływu na pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w sprawozdaniu. 

W związku z powyższym Spółka przekazuje w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości skorygowany Raport.

Podstawa prawna:§ 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

21.04.2021 r. 18:50

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

 

RB 33/2021

 

Emitent informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. z dnia 26 kwietnia 2021 na dzień 20 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

15.04.2021 r. 11:32

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

 

RB 32/2021

 

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  L, M, N, O, P, R oraz S, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2021r.

 

dla serii L                      19 501 349 zł.

dla serii M                    15 726 583 zł.

dla serii N                       5 633 641 zł.

dla serii O                     13 000 101 zł.

dla serii P                      13 005 975 zł.

dla serii R                     15 635 828 zł.

dla serii S                       9 107 967 zł.

 

Łączna wartość zbioru:   91 611 444 zł.

 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 68.187.286 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.04.2021 r. 15:24

Informacja o odwołaniu prognoz finansowych przedstawionych w raporcie bieżącym Spółki nr 50/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

 

RB 31/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _”Emitent”_, informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie odwołania prognoz finansowych przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 50/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała została podjęta po przeprowadzeniu przez Zarząd Spółki analizy, w szczególności w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 marca 2021 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, w sprawie dematerializacji akcji E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zawarciem z Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu _”Inwestor”_ umowy objęcia akcji serii E oraz zapłatą przez Inwestora kwoty 30.000.007,90 zł stanowiącej łączną cenę emisyjną akcji serii E objętych przez Inwestora.

Podstawowym założeniem opublikowanych prognoz był brak dokapitalizowania Emitenta przez Inwestora lub inny podmiot. W związku z dokapitalizowaniem Emitenta przez Inwestora odpadło podstawowe założenie prognoz, a prognozy straciły swoją aktualność.

O uchwale w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładkowego oraz o z zapłacie przez Inwestora łącznej ceny emisyjnej za akcje objęte w podwyższonym kapitale zakładowy, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2021 z dnia 03.03.2021 r. oraz raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 05.03.2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

12.04.2021 r. 18:40

Wcześniejszy wykup obligacji serii N

 

RB 30/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 08 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii N. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w warunkach emisji. Wcześniejszy wykup obejmuje obligacje serii N, tj. 35.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 3,5 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 16 kwietnia 2021 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 23 kwietnia 2021 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, odsetki oraz premia. Wszelkich rozliczeń z tytułu obligacji serii N dokona podmiot prowadzący ich ewidencję – Dom Maklerski BDM S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

8.04.2021 r. 19:40

Wcześniejszy wykup obligacji serii L

 

RB 29/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 08 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii L. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w pkt. 8 warunków emisji. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii L, tj. 150.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 16 kwietnia 2021 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 23 kwietnia 2021 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji serii L zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

8.04.2021 r. 19:38

Dane o obrotach i ilości Klientów w marcu 2021 r.

RB 28/2021

 

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc marzec 2021 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_.

 

Załącznik:
PragmaGO obroty i ilość Klientów III 2021

7.04.2021 r. 09:19

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB  27/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  L, M, N, O, P, R oraz S, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2021 r.

 

dla serii L                      19 500 053 zł.

dla serii M                    15 602 915 zł.

dla serii N                       5 305 658 zł.

dla serii O                     13 000 567 zł.

dla serii P                      13 007 878 zł.

dla serii R                     15 662 125 zł.

dla serii S                       9 104 671 zł.

 

Łączna wartość zbioru:   91 183 867 zł.

 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 61.901.978 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 

15.03.2021 r. 10:23

Dane o obrotach i ilości Klientów w lutym 2021 r.

RB  26/2021

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc luty 2021 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_.

 

Załącznik:
PragmaGO obroty i ilość Klientów II 2021

 

8.03.2021 r. 10:25

Zawarcie umowy objęcia akcji

RB  25/2021

Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu (dalej: “Inwestor”) umowę objęcia akcji serii E („Umowa Objęcia Akcji”). Zawarcie tej umowy nastąpiło w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 03 marca 2021 r. uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki, o treści której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2021 z dnia 03 marca 2021 r. („Uchwała Emisyjna”). Zgodnie z postanowieniami Umowy Objęcia Akcji, Inwestor przyjął ofertę Spółki objęcia 1.657.459 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej po cenie wynoszącej 18,10 zł za akcję, a więc łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 30.000.007,90 zł. Jednocześnie Emitent informuje, iż łączna cena emisyjna została w całości zapłacona przez Inwestora.

Podstawa prawna: Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

5.03.2021 r. 15:26

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03 marca 2021 r.

RB  24/2021

Zarząd PragmaGO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 03 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_, 7_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

 

Załączniki:

Uchwały podjęte na NWZA

Wykaz Akcjonariuszy

 

3.03.2021 r. 15:24

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 

RB  23/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Grzegorza Borowskiego, członka Rady Nadzorczej Emitenta, oświadczenie o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji. Przyczyną rezygnacji są ważne powody osobiste.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

26.02.2021 r. 14:04

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 

RB 22/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje o otrzymaniu w dniu 15.02.2021 r. powiadomień o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, przez Pragma Inkaso S.A. to jest osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta. Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Załącznik 1 –  Zawiadomienie 19 MAR.1

Załącznik 2 – Zawiadomienie 19 MAR.2

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

16.02.2021 r. 11:15

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

 

RB 21/2021

 

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  L, M, N, O, P, R oraz S, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2021 r.

 

dla serii L                      19 631 362 zł.

dla serii M                    15 659 547 zł.

dla serii N                       5 231 836 zł.

dla serii O                     13 304 666 zł.

dla serii P                     13 003 661 zł.

dla serii R                     15 893 014 zł.

dla serii S                      9 358 921 zł.

 

Łączna wartość zbioru:  92 083 007 zł.

 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 58.235.845 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.02.2021 r. 12:01

Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

 

RB 20/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _”Spółka”_ informuje, że Spółka otrzymała dnia 11 lutego 2021 r. od Polish Enterprise Funds SCA zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik 1 – Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

11.02.2021 r. 16:55

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

RB 19/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _”Spółka”_ informuje, że Spółka otrzymała dnia 11 lutego 2021 r. od Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce do stanu poniżej 15 % ogólnej liczby głosów w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki 1 – Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

11.02.2021 r. 16:50

Uruchomienie projektu oferowania usług faktoringu w serwisie allegro.pl

 

RB 18 / 2021

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 oraz 36/2020 Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło uruchomienie całości projektu oferowania usług faktoringu w serwisie allegro.pl.

Projekt polega na świadczeniu przez Allegro i PragmaGO na rzecz użytkowników sprzedających towary w serwisie allegro.pl usług faktoringu online z przejęciem ryzyka wypłacalności, celem umożliwienia tym użytkownikom otrzymania natychmiastowej zapłaty za sprzedany towar, a kupującym nabycie towaru z odroczonym terminem płatności. Realizacja usługi będzie odbywać się online, w komunikujących się ze sobą aplikacjach Allegro.pl i Navi PragmaGO.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

10.02.2021 r. 11:33

Zawiadomienie o rozliczeniu wezwania do zapisywania się sprzedaż akcji PragmaGO S.A

 

RB 17/2021

 

Zarząd Emitenta informuje o powzięciu informacji o rozliczeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2.752.167 akcji PragmaGO S.A. („Spółka”) stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, ogłoszonego dnia 26 listopada 2020 r. przez Polish Enterprise Funds SCA. W wyniku wezwania Polish Enterprise Funds SCA nabył 2.027.336 akcji Spółki. O treści wezwania Emitent informował w raporcie bieżącym nr 51/2020 z dnia 26.11.2020 r.

W wyniku nabycia przez Polish Enterprise Funds SCA akcji Spółki zmienił się podmiot dominujący wobec Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

9.02.2021 r. 21:02

Zmiana składu Rady Nadzorczej PragmaGO S.A.

RB 16 / 2021

 

Zarząd Emitenta informuje, iż z dniem 08 lutego 2021 r. uległ zmianie skład Rady Nadzorczej Emitenta. W skład Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. _”Spółka”_ powołani zostali: Pani Monika Rogowska, Pan Jakub Kuberski, Pan Piotr Lach oraz Pan Dariusz Prończuk. Jednocześnie ze składu Rady Nadzorczej Emitenta zostali odwołani: Pan Rafał Witek oraz Pan Marek Mańka. Aktualny skład Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. jest następujący:

 

 • Michał Kolmasiak
 • Zbigniew Zgoła
 • Grzegorz Borowski
 • Monika Rogowska
 • Jakub Kuberski
 • Piotr Lach
 • Dariusz Prończuk

 

Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2021 z dnia 02.02.2021 r. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszach dnia 02.02.2021 r. uchwał nr 4 – 9 zmieniających skład Rady Nadzorczej z dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki zgodnie z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez Polish Enterprise Funds SCA w dniu 26 listopada 2020 r. Jednocześnie zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 08.02.2021 r. ogłoszonego przez Pragma Inkaso S.A., rozliczenie tej transakcji nastąpiło w dniu 08 lutego 2021 r.

Pani Monika Rogowska ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ma 15-letnie doświadczenie w obszarze private equity. Od listopada 2006 r. związana jest z Enterprise Investors _EI_. Karierę w EI rozpoczęła od stanowiska Analityka, następnie awansowała na Dyrektora Inwestycyjnego, a od stycznia 2017 r. objęła stanowisko Vice President. Pani Monika Rogowska była również członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek z portfela Enterprise Investors, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Intersport ISI, d.o.o. z siedzibą w Słowenii. Od 2003 r. do 2006r. była Analitykiem Ryzyka Kredytowego w Raiffeisen Bank Polska S.A., a następnie w Fortis Bank Polska S.A. _obecnie BNP Paribas Polska_ oraz w Śląskim Banku Hipotecznym S.A. _dziś ING Bank Hipoteczny_. Pani Monika Rogowska złożyła oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.

Pan Jakub Kuberski studiował na Uniwersytecie Warszawskim na kierunkach informatyka i ekonometria oraz prawo. Ma 10-letnie doświadczenie w obszarze private equity. W latach 2010 – 2013 był zatrudniony na stanowisku Analityka i Associate w Kulczyk Investments. Od października 2013 r. związany jest z Enterprise Investors _EI_. Karierę w EI rozpoczął od stanowiska Analityka, następnie awansował na Dyrektora Inwestycyjnego, a w lipcu 2019 r. objął stanowisko Vice President. Pan Jakub Kuberski był również członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek z portfela Enterprise Investors z obszaru nowoczesnych technologii i usług finansowych; obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Jakub Kuberski złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.

Pan Piotr Lach ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie studia wyższe na kierunku: finanse i rachunkowość. W latach 2014 – 2017 współpracował z PwC Polska sp. z o.o. w charakterze Associate. Karierę w EI rozpoczął w 2017 r. od stanowiska Analityka, a następnie od stycznia 2021 r. objął stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego. Obecnie Pan Piotr Lach zasiada w Radach Nadzorczych spółki Wento sp. z o. o. oraz spółek z grupy Vehis. Pan Piotr Lach złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.

Pan Dariusz Prończuk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego w SGPiS w Warszawie. Jest Partnerem Zarządzającym w Enterprise Investors sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu w tej spółce. Pan Dariusz Prończuk jest także członkiem Rad Nadzorczych spółek z portfela Enterprise Investors, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Vehis Sp. z o.o. oraz Unilink S.A.. Posiada 35 – letnie doświadczenie w obszarze private equity oraz corporate finance w regionie państw Europy Środkowej. Od 1993 roku przeprowadził w Enterprise Investors ponad 20 inwestycji głównie w sektorze usług finansowych, IT, branży budowalnej i FMCG _w tym w takich inwestycjach jak: Lukas, Comp Rzeszów [aktualnie Asseco Poland], COMP, Magellan, Kruk, Netrisk i AVG_. Pan Dariusz Prończuk złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_

8.02.2021 r. 15:42

Dane o obrotach i ilości Klientów w styczniu 2021 r.

 

RB 15/2021

 

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc styczeń 2021 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_.

 

Załącznik 1 – PragmaGO obroty i ilość Klientów I 2021

8.02.2021 r. 14:24

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

RB 14/2021 

 

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 03 marca 2021 r., o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 („Walne Zgromadzenie”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane w wykonaniu żądania zwołania zgromadzenia złożonego przez akcjonariusza, którym jest Pragma Inkaso S.A., o którym to żądaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2021 oraz 13 /2021.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz stanowisko Zarządu PragmaGO S.A..

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Załącznik 1 – Ogłoszenie Zarządu PragmaGO S.A. o zwołaniu WZA.

Załącznik 2 – Projekty uchwał WZA

Załącznik 3 – Stanowisko Zarządu PragmaGO S.A..

Załącznik 4 – Formularz do głosowania przez pełnomocnika

5.02.2021 r. 15:42

Uzupełnienie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

RB 13/2021

 

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 05 marca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki tj. od Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działającego na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, uzupełnienie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PragmaGO S.A., o którym to żądaniu Emitent informował w raporcie bieżącym 6/2021. Uzupełnienie żądania zwołania zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W związku z otrzymanym uzupełnieniem żądania, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

 

Załącznik 1 – Uzupełnienie żądania zwołania WZA

5.02.2021 r. 14:20

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02 lutego 2021 roku

 

RB 12/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jakie odbyło się w siedzibie Emitenta, w dniu 02 lutego 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów oraz przyjęty przez Walne Zgromadzenie tekst jednolity Statutu Spółki. 

 

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). 

 

Wykaz akcjonariuszy

Uchwały podjęte przez WZA

Tekst jednolity Statutu PragmaGO SA

2.02.2021 r. 16:01

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 

RB 11/2021 

 

Zarząd PragmaGO S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od Pana Jacka Obrockiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR 

 Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
29.01.2021 r. 14:46

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 

RB 10/2021

 

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki PragmaGO S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2021 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 26 kwietnia 2021 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 25 maja 2021 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. – 15 września 2021 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 25 listopada 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

 • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportów kwartalnych za IV kwartał roku obrotowego 2020 oraz raportów kwartalnych za II kwartał roku obrotowego 2021,
 • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2021 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
 • zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2021 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.
29.01.2021 r. 10:27

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 

RB 9/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. informuje, iż w dniu 28 stycznia 2021 r. otrzymał od Pana Marcina Nowaka, członka Rady Nadzorczej Emitenta, oświadczenie o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji.  

 Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 

29.01.2021 r. 08:31

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii S

 

RB 8/2021

 

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 55/2021 o wyznaczeniu na dzień 25 stycznia 2021 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 70.000 obligacji na okaziciela serii S wyemitowanych przez PragmaGO S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00206. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0624”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

22.01.2021 r. 09:34

Wprowadzenie obligacji serii S do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 7/2021

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 43/2021 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 70.000 obligacji na okaziciela serii S wyemitowanych przez PragmaGO S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. W związku z podjęciem ww. uchwały o wprowadzeniu Emitent informuje również, że rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

20.01.2021 r. 10:55

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 
RB 6/2021
 
Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2021 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki tj. od Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działającego na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PragmaGO S.A. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Pełna treść żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad stanowi załącznik do raportu. W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR
Załącznik

20.01.2021 r. 10:53

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego obligacji PragmaGO o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł

 

RB 5/2021

 

Emitent informuje, że w dniu 15 stycznia 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o zatwierdzeniu prospektu PragmaGO S.A., sporządzonego w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji PragmaGO emitowanych w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł.

18.01.2021 r. 09:29

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 4/2021

 

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  L, M, N, O, P, R oraz S, PragmaGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r.

 

dla serii L                      19 506 904 zł.

dla serii M                    17 524 981 zł.

dla serii N                       5 866 729 zł.

dla serii O                     13 004 409 zł.

dla serii P                     13 190 927 zł.

dla serii R                     15 601 043 zł.

dla serii S                       9 640 926 zł.

 

Łączna wartość zbioru:  94 335 918 zł.

 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 56.876.725 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.01.2021 r. 09:46

Rejestracja obligacji serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB  3/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 70.000 obligacji na okaziciela serii S, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00206. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

13.01.2021 r. 15:31

Dane o obrotach i ilości Klientów w grudniu 2020 r.

RB 2/2021

 

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc grudzień 2020 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_.

 

PragmaGO obroty i ilość Klientów XII 2020

8.01.2021 r. 17:06

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 1/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka”_, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402_2_ k.s.h. zwołuje na dzień 02 lutego 2021 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 _”Walne Zgromadzenie”_.
 
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, projekt tekstu jednolitego Statutu oraz formularz do głosowania dla pełnomocnika.
 
Załączniki:
1_ Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu
2_ Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia
3_ Tekst jednolity Statutu
4_ Formularz do głosowania przez pełnomocnika
 
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

7.01.2021 r. 16:09