Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii S

 

RB 8/2021

 

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 55/2021 o wyznaczeniu na dzień 25 stycznia 2021 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 70.000 obligacji na okaziciela serii S wyemitowanych przez PragmaGO S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00206. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “PRF0624”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

22.01.2021 r. 09:34

Wprowadzenie obligacji serii S do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 7/2021

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 43/2021 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 70.000 obligacji na okaziciela serii S wyemitowanych przez PragmaGO S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. W związku z podjęciem ww. uchwały o wprowadzeniu Emitent informuje również, że rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

20.01.2021 r. 10:55

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 
RB 6/2021
 
Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2021 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki tj. od Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działającego na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PragmaGO S.A. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Pełna treść żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad stanowi załącznik do raportu. W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR
Załącznik

20.01.2021 r. 10:53

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego obligacji PragmaGO o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł

 

RB 5/2021

 

Emitent informuje, że w dniu 15 stycznia 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o zatwierdzeniu prospektu PragmaGO S.A., sporządzonego w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji PragmaGO emitowanych w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł.

18.01.2021 r. 09:29

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 4/2021

 

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  L, M, N, O, P, R oraz S, PragmaGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r.

 

dla serii L                      19 506 904 zł.

dla serii M                    17 524 981 zł.

dla serii N                       5 866 729 zł.

dla serii O                     13 004 409 zł.

dla serii P                     13 190 927 zł.

dla serii R                     15 601 043 zł.

dla serii S                       9 640 926 zł.

 

Łączna wartość zbioru:  94 335 918 zł.

 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 56.876.725 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.01.2021 r. 09:46

Rejestracja obligacji serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB  3/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 70.000 obligacji na okaziciela serii S, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00206. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

13.01.2021 r. 15:31

Dane o obrotach i ilości Klientów w grudniu 2020 r.

RB 2/2021

 

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc grudzień 2020 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_.

 

PragmaGO obroty i ilość Klientów XII 2020

8.01.2021 r. 17:06

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 1/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka”_, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402_2_ k.s.h. zwołuje na dzień 02 lutego 2021 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 _”Walne Zgromadzenie”_.
 
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, projekt tekstu jednolitego Statutu oraz formularz do głosowania dla pełnomocnika.
 
Załączniki:
1_ Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu
2_ Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia
3_ Tekst jednolity Statutu
4_ Formularz do głosowania przez pełnomocnika
 
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

7.01.2021 r. 16:09

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl