Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Druga korekta raportu bieżącego nr 70/2018

RB 70/2018- druga korekta

Emitent koryguje wykaz stron internetowych na których 20 grudnia 2018 r. zostanie udostępniony prospekt emisyjny Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji:

18.12.2018 r. 16:30

Korekta raportu bieżącego nr 70/2018

RB 70/2018- korekta

Emitent koryguje termin opublikowania prospektu emisyjnego, podany w raporcie bieżącym nr 70/2018 o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji, który zostanie udostępniony na jego stronie internetowej https://inwestor.pragmago.pl/ oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.com.pl w dniu 20 grudnia 2018 r.

17.12.2018 r. 13:29

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 70/2018

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Emitenta. Prospekt będzie podstawą do emisji i publicznego oferowania kolejnych serii obligacji Spółki, emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nie wyższej niż 50 mln. złotych. W ramach programu Emitent może wyemitować jedną lub więcej serii zdematerializowanych obligacji („Obligacje”) na okaziciela w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu. Obligacje będą zabezpieczone  w sposób i w terminach określonych w prospekcie emisyjnym podstawowym i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii. Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania. Szczegółowe warunki emisji każdej serii, w tym cena emisyjna, zawarte będą w uchwalanych przez Zarząd Emitenta ostatecznych warunkach emisji każdej serii Obligacji, które będą także ustalać:

a)  jednostkową oraz łączną wartość nominalną Obligacji emitowanych w ramach danej serii;

b)  wysokość oprocentowania;

c)  czas wykupu;

d)  ewentualne prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu;

e)  okresy odsetkowe, które będą wynosiły 3, 6 lub 12 miesięcy.

Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (…), prospekt emisyjny zostanie opublikowany w dniu  18 grudnia 2018 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://inwestor.pragmago.pl/ oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A., pod adresem: www.bdm.com.pl.  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.12.2018 r. 18:45

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 69/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 listopada 2018 r.:

dla serii H          26.175.471,99 zł;

dla serii  I           26.034.800,51 zł;

dla serii  J          15.653.382,12 zł;

dla serii  K         13.000.000,00 zł;

dla serii  L          19.658.310,38 zł;

dla serii  M        15.746.656,63 zł;

dla serii  N           5.286.332,45 zł;

dla serii  O         13.048.393,39 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi                     134 603 347,47 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

12.12.2018 r. 16:15

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 68/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3 października 2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za październik 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

II Q 2016 – 97

III Q 2016 – 265

IV Q 2016 – 621

I Q 2017 – 810

II Q 2017 – 1.236

III Q 2017 – 1.821

IV Q 2017 – 5.106

I Q 2018 – 6.516

II Q 2018 – 8.166

III Q 2018 – 8.140

Październik 2018 – 3.222

Listopad 2018 – 3.514

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

4.12.2018 r. 22:35

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 67/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2018 r.:

dla serii H         26.036.773,31 zł;

dla serii  I          26.330.474,57 zł;

dla serii  J          15.897.828,40 zł;

dla serii  K         13.832.740,21 zł;

dla serii  L          21.752.787,49 zł;

dla serii  M        16.485.040,66 zł;

dla serii  N           5.354.410,00 zł;

dla serii  O         13.000.775,36 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi             138 690 830,00 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.11.2018 r. 19:19

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 66/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za październik 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • I Q 2018- 6.516
 • II Q 2018- 8.166
 • III Q 2018- 8.140
 • Październik 2018- 3.222

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.11.2018 r. 10:30

Podsumowanie pierwszego roku realizacji strategii 2017-2020

RB 65/2018

Emitent przedstawia w załączeniu podsumowanie pierwszego roku realizacji Strategii Pragma Faktoring S.A. ogłoszonej w dniu 3 października 2017 r. raportem bieżącym nr 61/2017.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).Podsumowanie pierwszego roku realizacji strategii 2017-2020
17.10.2018 r. 15:03

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 64/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2018 r.:

 • dla serii H         26.009.930,27 zł;
 • dla serii  I          26.024.921,20 zł;
 • dla serii  J          17.459.310,47 zł;
 • dla serii  K         13.025.287,14 zł;
 • dla serii  L          19.803.795,56 zł;
 • dla serii  M       15.883.240,37 zł;
 • dla serii  N           5.467.337,62 zł;
 • dla serii  O         13.206.776,04 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi 136 880 638,67 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 

15.10.2018 r. 11:12

Dane o sprzedaży w III kwartale 2018 r.

RB 63/2018

W załączeniu Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży w III kwartale 2018 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Dane o kontraktacji oraz portfelu Pragma Faktoring SA za 3Q 2018

12.10.2018 r. 13:10

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 62/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za wrzesień 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • I Q 2018- 6.516
 • II Q 2018- 8.166
 • Lipiec 2018- 2.662
 • Sierpień 2018- 2.759
 • Wrzesień 2018- 2.719
 • III Q 2018- 8.140

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

2.10.2018 r. 12:42

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną LeaseLink sp. z o.o., udzielenie poręczenia za zobowiązania LeaseLink

RB 61/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 września 2018 r. jej spółka zależna Leaselink sp. z o.o. zawarła umowę współpracy z internetową platformą Mintos (Platforma). Dzięki niej Leaselink będzie miał możliwość zbywania na rzecz inwestorów korzystających z Platformy przepływów z wierzytelności przysługujących mu w stosunku do klientów z jednoczesnym zagwarantowaniem tym inwestorom spłacalności wierzytelności (Zobowiązania Gwarancyjne). Emitent w dniu 17 września 2018 r. udzielił poręczenia za Zobowiązania Gwarancyjne LeaseLink zastrzegając sobie jednocześnie możliwość wypowiedzenia poręczenia skutkującego zwolnieniem się z odpowiedzialności za Zobowiązania Gwarancyjne z tytułu transakcji zrealizowanych po dokonaniu wypowiedzenia.

Korzystanie przez LeaseLink z Platformy będzie mieć wg planów spółki charakter uzupełniający oraz pomostowy i stanowi jednocześnie realizację jednego z celów strategicznych Grupy Pragma Faktoring jakim jest dywersyfikacja źródeł finansowania działalności, w tym poprzez korzystanie z finansowania pozabilansowego w modelu P2P.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

17.09.2018 r. 08:50

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 60/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2018 r.:

dla serii H 26.003.995,01 zł;
dla serii  I 26.408.570,74 zł;
dla serii  J 15.601.116,61 zł;
dla serii  K 13.002.725,01 zł;
dla serii  L 21.291.044,42 zł;
dla serii  M 17.316.917,77 zł;
dla serii  N 6.898.925,81 zł;
dla serii  O 16.111.596,07 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi            142 634 901,44 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.09.2018 r. 16:00

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 59/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za sierpień 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • I Q 2018- 6.516
 • II Q 2018- 8.166
 • Lipiec 2018- 2.662
 • Sierpień 2018- 2.759

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.09.2018 r. 09:00

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2018 r.

RB 58/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2018 r. z 3 września 2018 r. na 5 września 2018 r.

Podstawa prawna:  par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

28.08.2018 r. 14:42

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 57/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 lipca 2018 r.:

dla serii H 26.011.098,91 zł;
dla serii  I 26.018.857,28 zł;
dla serii  J 15.609.202,21 zł;
dla serii  K 13.270.835,91zł;
dla serii  L 21.293.726,75 zł;
dla serii  M 18.288.156,60 zł;
dla serii  N 5.233.549,41 zł;
dla serii  O 13.002.350,01 zł.

 

Razem wartość sumy zbiorów wynosi   138 727 777,08 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.08.2018 r. 14:05

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

RB 56/2018

Pragma Faktoring S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 13 sierpnia 2018 r. podjęło uchwałę o powołaniu Pana Grzegorza Borowskiego w skład Rady Nadzorczej spółki. Jego kandydatura została zgłoszona przez akcjonariusza – Pragmę Inkaso S.A.

Grzegorz Borowski w 2003 roku ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji, Kierunek Prawo, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pracę zawodową rozpoczął w 1998 roku w firmie Trading Service, gdzie był zatrudniony na stanowisku handlowca oraz referenta prawnego. W roku 2002 pracował w spółce Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. na stanowisku Specjalisty ds. prawnych. Od 08.12.2013 r. jest zatrudniony w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie zajmował Stanowska: Referenta ds. windykacji, Kierownika ds. windykacji i kontroli ryzyka kredytowego, Kierownika ds. windykacji i restrukturyzacji należności kredytowych, Dyrektora zarządzającego komórkami obsługi kredytowej a obecnie pełni funkcję Kierownika ds. windykacji. W okresie od 22.06.2011 r. do 02.03.2017 r., jako przedstawiciel Banku, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z/s w Jastrzębiu-Zdroju. 29.06.2018 r. został powołany w skład rady nadzorczej Pragmy Inkaso S.A.

Według najlepszej wiedzy Emitenta Grzegorz Borowski nie wykonuje innej działalności gospodarczej niż wymieniona powyżej, w tym działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta, także jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jak członek jej organu, a ponadto nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez KRS.

 

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

13.08.2018 r. 13:58

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 sierpnia 2018 r.

RB 55/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 13 sierpnia 2018 r. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Uchwały podjęte NWZ 13.08.2018

Wykaz 5%

13.08.2018 r. 13:57

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 54/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za lipiec 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • I Q 2018- 6.516
 • II Q 2018- 8.166
 • Lipiec 2018- 2.662

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.08.2018 r. 09:55

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BR 53/2018

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 13 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Projekty uchwał

Ogłoszenie NWZ 13.08.2018

17.07.2018 r. 15:41

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

BR 52/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Ireneusza Rymaszewskiego oświadczenie o rezygnacji z dniem 17 lipca 2018 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, w którym jako powód rezygnacji wskazano zamiar podjęcia nowych obowiązków zawodowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

17.07.2018 r. 12:55

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2018 r.

BR 51/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży w II kwartale 2018 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

Dane o kontraktacji oraz portfelu Pragma Faktoring SA za 2Q 2018

 

17.07.2018 r. 10:17

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 50/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2018 r.:

dla serii H         26.057.455,45 zł;

dla serii  I          26.055.085,38 zł;

dla serii  J          15.826.656,68 zł;

dla serii  K         13.215.422,69 zł;

dla serii  L          19.500.266,37 zł;

dla serii  M        17.590.602,86 zł;

dla serii  N           5.584.196,28 zł;

dla serii  O         16.890.792,75 zł.

 

Razem wartość sumy zbiorów wynosi  140 720 478,46 zł.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.07.2018 r. 15:12

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 49/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za czerwiec 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

II Q 2016- 97

III Q 2016- 265

IV Q 2016- 621

I Q 2017- 810

II Q 2017- 1.236

III Q 2017- 1.821

IV Q 2017- 5.106

I Q 2018- 6.516

Kwiecień 2018- 2.615

Maj 2018- 2.763

Czerwiec 2018- 2.788

II Q 2018- 8.166

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

5.07.2018 r. 22:55

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 48/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia, przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
3.07.2018 r. 13:28

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 r.

RB 47/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 29 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów oraz przyjęty przez Walne Zgromadzenie tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Uchwały podjęte na WZA w dniu 29 06 2018

Lista akcjonariuszy na WZA powyżej 5 procent

Statut Pragma Faktoring S.A.

 

29.06.2018 r. 17:04

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 46/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu dwóch powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

R Asset 27.06.2018

R Asset 26.06.2018

29.06.2018 r. 09:03

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 45/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu dwóch powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

IR notyfikacja PFA 12.06.2018

IR notyfikacja PFA 11.06.2018

14.06.2018 r. 08:37

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 44/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2018 r.:

 • dla serii H          26.015.836,27 zł;
 • dla serii  I           26.057.155,31 zł;
 • dla serii  J          16.035.590,23 zł;
 • dla serii  K         13.191.496,00 zł;
 • dla serii  L         19.653.402,52 zł;
 • dla serii  M        16.102.951,94 zł;
 • dla serii  N         5.514.455,60 zł;
 • dla serii  O         13.027.429,49 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi  135.598.317,36 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.06.2018 r. 11:57

Uzupełnienie dokumentacji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

RB 43/2018

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności rady w roku 2017, które zawiera także rekomendacje dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Pragma Faktoring S.A., Emitent przekazuje do publicznej wiadomości ww. sprawozdanie.

Wszystkie dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na 29 czerwca 2018 r. są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem:

https://inwestor.pragmago.pl/wza/

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Sprawozdanie z działalności RN Pragma Faktoring za 2017

11.06.2018 r. 11:55

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 42/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu trzech powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

IR notyfikacja PFA 08.06.2018

IR notyfikacja PFA 07.06.2018

IR notyfikacja PFA 06.06.2018

11.06.2018 r. 08:41

Zawarcie istotnej umowy dotyczącej realizacji przez Pragma Faktoring S.A. usług serwiserskich

RB 41/2018

Emitent informuje, iż w dniu 6 czerwca 2018 r. zawarł ze specjalizującym się w kredytowaniu spółek z branży finansowania MSP podmiotem z siedzibą w USA (Fundusz) umowę poręczenia wobec Funduszu za zobowiązania spółki Pragma Faktor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Celowa), wynikające z umowy kredytu odnawialnego (Linia Kredytowa) w kwocie 22 mln zł, jaki ma zostać udzielony przez Fundusz Spółce Celowej. Poręczenie ma zostać udzielone przez Emitenta do wysokości 10 % wartości limitu Linii, tj. do wysokości 2.2 mln zł. Jednocześnie Emitent uzgodnił ze Spółką Celową warunki umowy o zarządzanie portfelem wierzytelności faktoringowych Spółki.

Powyżej wymienione umowy są elementem trójstronnej współpracy między stronami. Współpraca ta będzie realizowana na następujących zasadach:

–  Fundusz udostępni Spółce Celowej na okres minimum 12 miesięcy dostępną w walucie PLN Linię Kredytową w kwocie 22 mln zł, której celem będzie finansowanie wierzytelności z transakcji faktoringowych realizowanych z polskimi przedsiębiorcami;

–  Emitent  zobowiązany jest udzielić Spółce Celowej pożyczki podporządkowanej pod Linię Kredytową w wysokości 5 % limitu kredytowego, tj. w kwocie 1.100 tys. zł;

–  Emitent będzie świadczył na rzecz Spółki Celowej usługi serwiserskie polegające na pozyskiwaniu transakcji faktoringowych, weryfikacji kontrahentów, ustalaniu ratingów kontrahentów i limitów finansowania, bieżącej obsługi w zakresie finansowania faktoringowego kontrahentów oraz monitorowania i windykacji;

– z tytułu świadczenia ww. usług Emitentowi przysługiwać będzie od Spółki Celowej ustalone na warunkach rynkowych wynagrodzenie będące częścią generowanych przez nią przychodów faktoringowych;

–  Emitent nie będzie odpowiadać za spłacalność realizowanych transakcji z zastrzeżeniem odpowiedzialności z tytułu ww. poręczenia;

–  Emitent odpowiada również bez ograniczeń za szkody jakie poniesie Fundusz w wyniku oszustwa lub rażącego niedbalstwa Spółki Celowej lub Emitenta;

–  Fundusz zabezpieczy swoje należności z Linii Kredytowej również poprzez zastaw na należącym do Spółki Celowej zbiorze rzeczy o zmiennym składzie, zastaw na udziałach w niej oraz zastaw na jej dwóch zastrzeżonych rachunkach bankowych, będzie również autoryzował kluczowe decyzje transakcyjne Spółki Celowej.

Uruchomienie finansowania jest uzależnione od ustanowienia w/w zabezpieczeń.

Spółka Celowa jest podmiotem, w którym całość udziałów posiada spółka Pragma Finanse Sp. z o.o., a więc podmiot spoza Grupy Kapitałowej Emitenta. Współpraca ze Spółką Celową i Funduszem w tej formule nie obciąża bilansu Emitenta długiem, a jednocześnie pozwoli Emitentowi zwiększać skalę działalności, generowane przychody i wyniki. Zawarte umowy są elementem realizacji strategii  Emitenta w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania działalności, pozyskiwania finansowania pozabilansowego i realizacji usług serwiserskich.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 

6.06.2018 r. 10:50

Zmiana składu zarządu z dniem 1 lipca 2018 r.

RB 40/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu zarządu Emitenta Jakuba Holewę pełniącego dotychczas funkcję wiceprezesa zarządu oraz Agnieszkę Kowalik i Grzegorza Pardelę pełniących funkcje członków zarządu. Odwołanie zostało dokonane z dniem 1 lipca 2018 r.

Powodem odwołania jest zmiana formuły zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i funkcjonowania zarządu. Jednocześnie Emitent informuje, że zamierza kontynuować współpracę ze wszystkimi wymienionymi osobami, w szczególności po odwołaniu z zarządu planowane jest powierzenie im funkcji prokurentów.

W zarządzie Emitenta pozostają:

 • Tomasz Boduszek, pełniący funkcję prezesa zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprawozdawczość finansową i relacje inwestorskie, finansowanie działalności, ryzyko i windykację;
 • Daniel Mączyński, pełniący funkcję wiceprezesa zarządu, który będzie odpowiedzialny za produkty, ich sprzedaż i realizację operacyjną.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

5.06.2018 r. 16:20

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 39/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za maj 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • I Q 2018- 6.516
 • Kwiecień 2018- 2.615
 • Maj 2018- 2.763
*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową
Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 

5.06.2018 r. 10:41

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 38/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA_2018.05.29

 

 

1.06.2018 r. 16:28

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 37/2018

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 29 czerwca 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Projekty uchwał 29.06.2018 Pragma Faktoring SA

Ogłoszenie ZWZ 29.06.2018 Pragma Faktoring SA

1.06.2018 r. 16:26

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 36/2018

Pragma Faktoring S.A. _Emitent_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym dwóch powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.

Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA_2018.05.28

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA_2018.05.25

29.05.2018 r. 20:32

Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR 

RB 35/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu dwóch powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA_2018 05 23

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA_2018 05 25

28.05.2018 r. 08:51

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii O

RB 34/2018

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 481/2018 o wyznaczeniu na 21 maja 2018 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii O wyemitowanych przez Pragmę Faktoring S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGFPRE00164”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF 0322”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

18.05.2018 r. 08:31

Rejestracja obligacji serii O w KDPW

RB 33/2018

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała komunikat KDPW o rejestracji z dniem jutrzejszym, tj. 16 maja 2018 r., 100.000 sztuk obligacji serii O w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Obligacjom został nadany kod ISIN: PLGFPRE00164.

 Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
15.05.2018 r. 15:10

Wprowadzenie obligacji serii O do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 32/2018

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację o podjęciu w dniu 14 maja 2018 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały nr 468/2018 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii O wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. W związku z podjęciem ww. uchwały o wprowadzeniu Emitent informuje również, że rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

15.05.2018 r. 09:08

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 31/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2018 r.:

 • dla serii H 26.003.101,94 zł;
 • dla serii  I 26.000.005,40 zł;
 • dla serii  J 15.602.841,68 zł;
 • dla serii  K 13.762.758,83 zł;
 • dla serii  L 19.543.938,29 zł;
 • dla serii  M 15.615.783,52 zł;
 • dla serii  N 5.213.574,04 zł;
 • dla serii  O 13.000.270,15 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi  134.742.273,85 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.05.2018 r. 10:14

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 30/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za kwiecień 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

II Q 2016- 97

III Q 2016- 265

IV Q 2016- 621

I Q 2017- 810

II Q 2017- 1.236

III Q 2017- 1.821

IV Q 2017- 5.106

I Q 2018- 6.516

Kwiecień 2018- 2.615

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 

7.05.2018 r. 21:30

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 29/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.  Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

IR notyfikacja PFA 23.04.2018

 

25.04.2018 r. 11:43

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 28/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2018 r.:

dla serii H           26.001.594,22 zł;

dla serii  I            26.014.493,23 zł;

dla serii  J            15.604.418,72 zł;

dla serii  K           13.017.734,58 zł;

dla serii  L           19.501.167,83 zł;

dla serii  M        15.653.717,20 zł;

dla serii  N          5.218.551,01 zł;

dla serii  O        13.016.257,03 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi  134.027.933,82 zł.   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.04.2018 r. 10:09

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2018 r.

RB 27/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży w I kwartale 2018r.

1. Wartość kontraktacji (przez wartość kontraktacji rozumie się wartości brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu oraz wartość udzielonych pożyczek):

W I kwartale 2018 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring S.A. wyniosła 162.2 mln zł. Kontraktacja w ramach Faktoringu wyniosła 158 580 tys. zł, natomiast w ramach pożyczek 3 601 tys. zł.

2.Portfel wierzytelności (przez portfel wierzytelności rozumie się saldo wartości brutto należności faktoringowych oraz pożyczek).

Pragma Faktoring S.A. na dzień 31.03.2018 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 160 mln zł, co stanowi 11 procentowy wzrost r/r. Portfel faktoringowy zwiększył się o 25 % r/r.

3. Dywersyfikacja portfela

Portfel faktoringowy utrzymywał bardzo wysoki poziom dywersyfikacji, co w istotny sposób sprzyja jego bezpieczeństwu i niskiej szkodliwości.

Aż o 77 %, tj. do 411, wzrosła liczba Klientów korzystających w trakcie pierwszego kwartału z usług faktoringowych Pragma Faktoring, co jest efektem pozytywnego odbioru przez przedsiębiorców oferty PragmaGO.

Emitent w załączeniu przedstawia szczegółowe dane dotyczące sprzedaży.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

Dane o kontraktacji oraz portfelu Pragma Faktoring SA za 1Q 2018

 

 

12.04.2018 r. 19:55

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2017

RB 26/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za 2017 rok z 13 kwietnia 2018 r. na 17 kwietnia 2018 r. Powodem zmiany terminu jest chęć opublikowania raportów Spółki jednocześnie z raportami spółki dominującej Pragma Inkaso S.A.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

11.04.2018 r. 20:14

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

RB 25/2018

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę stwierdzającą, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 186.257 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PRAGMA FAKTORING S.A. oraz postanowił o wprowadzeniu ich z dniem 9 kwietnia 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania przez KDPW S.A. rejestracji tych akcji w dniu 9 kwietnia 2018 r. i oznaczeniem ich kodem „PLGFPRE00040”. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

5.04.2018 r. 14:12

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 24/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za marzec 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • Styczeń 2018 – 1.975
 • Luty- 1.922
 • Marzec- 2.619
 • I Q 2018- 6.516

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

3.04.2018 r. 11:15

Rozwiązanie umowy kredytu bankowego na wniosek Emitenta

RB 23/2018

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 marca 2018 r. podpisał aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej wcześniej z jednym z banków zajmujących się finansowaniem podmiotów gospodarczych, na mocy którego to aneksu umowa kredytu uległa rozwiązaniu z dniem 30 marca 2018 r. Limit umowy kredytowej wynosił 9,5 mln zł.

Rozwiązanie nastąpiło na wniosek Emitenta i miało związek z koniecznością wykreślenia hipotek banku z uwagi na zrealizowaną lub planowaną sprzedaż części nieruchomości zabezpieczających zobowiązania kredytowe Emitenta (stanowiących własność Emitenta oraz Pragma Inkaso S.A.).

W ocenie Emitenta rozwiązanie tej umowy nie będzie miało znaczenia dla jego sytuacji finansowej, ponieważ Emitent w związku ze sprzedażą w/w nieruchomości uzyska gotówkę pozwalająca mu zastąpić środki wykorzystywane w ramach spłacanego kredytu.

Po rozwiązaniu w/w umowy kredytowej Emitent posiada dwa kredyty obrotowe na kwoty 20 mln zł oraz 10 mln zł.

Podstawa prawna:  art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej – informacje poufne

30.03.2018 r. 14:13

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii O

RB 22/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii O, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/19.03.2018 z dnia 19 marca 2018 r.

1)       data rozpoczęcia subskrypcji: 22 marca 2018 r.;

2)       data zakończenia subskrypcji: 28 marca 2018 r.;

3)       data przydziału instrumentów finansowych: 29 marca 2018 r.;

4)       liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 100.000 sztuk obligacji;

5)       stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 101.000 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 100.000 sztuk obligacji, uznaniowa redukcja dotyczyła jednego zapisu;

6)       liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 100.000 sztuk obligacji serii O;

7)       cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;

8)       liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii O złożyło 69 osób;

9)       liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii O przydzielono 68 osobom;

10)      nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11)      wartość przeprowadzonej subskrypcji:  10.000.000,- zł;

12)      łączne koszty emisji wyniosły: 348.500,- zł, w tym

a)   przygotowania i przeprowadzenia oferty: 348.500,- zł;

b)   wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję;

c)   sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a;

d)   promocji oferty: 0,- zł;

13)      średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego:  3,49 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

29.03.2018 r. 11:59

Rejestracja akcji serii D w KDPW

RB 21/2018

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zarejestrował 186 257 sztuk akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00040, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym są notowane inne akcje Emitenta oznaczone tym samym kodem ISIN. Rejestracja nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

27.03.2018 r. 19:23

Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii O

RB 20/2018

Emitent informuje, że w dniu 21 marca 2018 r., zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii O. Informacje o emisji serii O Emitent przekazał w raporcie 19/2018 z dnia 19 marca 2018 r. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 13 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Ponadto Emitent informuje, że także w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz administratorem zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. poręczyła za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii O. Poręczenie jest udzielone do kwoty 13 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

21.03.2018 r. 10:11

Korekta raportu bieżącego nr 19/2018

RB 19/2018- korekta

Emitent koryguje treść raportu dotyczącego emisji obligacji serii O, w ten sposób, że wskazuje, iż pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału obligacji, tj. od dnia 29 marca 2018 r.

19.03.2018 r. 15:50

Emisja obligacji serii O

RB 19/2018

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 19 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii O, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Emisja obejmuje nie więcej niż 100.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez organizatora emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 29 marca 2022 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 21 marca 2022 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii O są oprocentowane w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M, ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 29 marca 2022 r. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności  uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 160 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji serii O. W chwili podjęcia uchwały istnieją także obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r., obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r., obligacje serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 2 grudnia 2020 r., obligacje serii K (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu 22 lipca 2020 r., obligacje serii L (wartość emisji 15 mln zł) z terminem wykupu 17 maja 2021 r., obligacje serii M (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 18 październik 2021 r. oraz obligacje serii N (wartość emisji 4 mln zł) z terminem wykupu 15 grudnia 2021 r.

Wartość skonsolidowanych zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące podjęcie uchwały o emisji obligacji serii O, czyli na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 126 163 tys. złotych (w tym żadnych zobowiązań przeterminowanych).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

19.03.2018 r. 14:40

Informacje otrzymane od akcjonariuszy

RB 18/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset Ltd, będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset Ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. oraz od Tomasza Boduszka – prezesa zarządu Emitenta, oraz o otrzymaniu w trybie art 69 ust. 2 ustawy o ofercie, od Pragmy Inkaso S.A. informacji o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów. Otrzymane informacje stanowią załączniki do raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR i art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie.

notyfikacja Pragma Inkaso 2018_03_16

Ireneusz Rymaszewski notyfikacja nabycie akcji serii D

notyfikacja Tomasz Boduszek seria D

16.03.2018 r. 16:41

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

RB 17/2018

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskała informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 186.257 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 186.257 akcji serii D (o emisji Emitent informował w raportach bieżących  nr 84/2017 i 88/2017).

Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.752.167 zł i dzieli się na 2.752.167 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym

a)       703.324  akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy

b)   1.200.000  akcji na okaziciela serii B;

c)       662.586  akcji na okaziciela serii C;

d)      186.257  akcji na okaziciela serii D.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 3.455.491.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

16.03.2018 r. 13:38

Uruchomienie nowego, onlinowego produktu przez Pragma Faktoring S.A.

RB 16/2018

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym uruchomił nowy produkt, tj. Faktoring Online. Produkt ten obejmuje finansowanie należności Klientów w ramach limitów faktoringowych w wysokości od 300.000 zł do 1.000.000 zł. i wyróżnia się w stosunku do dotychczasowej formuły realizacji takich transakcji onlinowością i automatyzacją procesów sprzedaży, scoringu i podejmowania decyzji kredytowych. Dzięki temu znacznie poprawi się jakość obsługi Klienta, szybkość działania  oraz skalowalność w kolejnym obszarze działalności Emitenta.

Produkt Faktoring Online jest zbudowany w oparciu o pozytywne doświadczenia zdobyte w ramach produktu Mikrofaktoring Online realizowanego w segmencie PragmaGo.

Rozwój produktów oraz szybka ewolucja działalności spółki w kierunku modelu online są ważnymi elementami strategii Pragma Faktoring na lata 2017 – 2020 opublikowanej 3 października 2017 r. w raporcie bieżącym nr 61/2017.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.03.2018 r. 14:25

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 15/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M oraz N, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2018 r.:

dla serii  H           26.087.841,00 zł;

dla serii  I             26.004.076,13 zł;

dla serii  J             15.978.430,57 zł;

dla serii  K            13.008.021,08 zł;

dla serii  L            19.601.698,79 zł;

dla serii  M           15.709.471,82 zł;

dla serii  N              5.441.422,96 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.03.2018 r. 15:49

Uruchomienie nowego produktu przez PragmaGO

RB 14/2018

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach segmentu PragmaGO uruchomiony został nowy produkt, tj. Nanofaktoring w wersji pozwalającej Klientom na onlinową sprzedaż pojedynczych wierzytelności w ramach limitów finansowania do 250 tys. zł (dostępnych w walucie PLN i EUR). Dotychczas w ramach aplikacji PragmaGO Klienci mieli możliwość skorzystania z onlinowych produktów: Mikrofaktoringu (stałe finansowanie w walucie PLN i EUR, limity 50-250 tys. zł) oraz Nanofaktoringu (sprzedaż pojedynczych faktur w walucie PLN i EUR, limity do 50 tys. zł). Nowo uruchomiony produkt przyczyni się do zwiększenia skali działalności PragmaGO oraz jej konkurencyjności rynkowej.

Podstawą do opracowywania i realizacji wszystkich produktów PragmaGO są doświadczenia zdobyte przez Emitenta w ramach świadczenia usługi Mikrofaktoringu. Usługa ta została włączona do oferty Pragma Faktoring w 2012 r. i przez okres 5 lat spółka zbierała doświadczenia i kompetencje w zakresie ryzyka, windykacji i zarządzania portfelem mikro należności. Pozwoliło to na opracowanie autorskich systemów zarządzania ryzykiem, w tym algorytmów scoringowych oraz ratingów Klientów i Płatników, które stanowią ważny element przewagi konkurencyjnej PragmaGO. Włączenie usług mikrofinansowania do segmentu PragmaGO i oparcie sprzedaży oraz procesowania na onlinowej aplikacji umożliwia intensywne skalowanie usług oraz istotne zmniejszenie kosztów ich sprzedaży i realizacji. Zgodnie z opublikowaną Strategią segment ten będzie głównym motorem wzrostu wyników Pragma Faktoring w kolejnych okresach.

Premiera kolejnego produktu PragmaGO jest planowana na drugi kwartał br.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

9.03.2018 r. 15:26

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 13/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za miesiąc luty 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • Styczeń 2018 – 1.975
 • Luty 2018 – 1.922

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

5.03.2018 r. 12:18

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 12/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA_2018 03 01

2.03.2018 r. 09:26

Rozpoczęcie przez LeaseLink Sp. z o.o. współpracy z Allegro.pl

RB 11/2018

Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym LeaseLink Sp. z o.o. (podmiot zależny Emitenta) rozpoczął współpracę ze spółką Allegro.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Współpraca ta polega na umożliwieniu przedsiębiorcom dokonującym zakupu poprzez platformę allegro.pl zapłacenia za nie poprzez skorzystanie z onlinowych usług LeaseLink.

Współpraca ta ma istotne znaczenie dla Emitenta ponieważ może znacząco zwiększyć skalę działalności LeaseLink i tym samym pozytywnie wpłynąć na generowane przez tą spółkę wyniki finansowe oraz jej wartość rynkową.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

28.02.2018 r. 14:49

Powołanie członka Rady Nadzorczej

RB 10/2018

Pragma Faktoring S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2018 r. podjęło uchwałę o powołaniu Pana Zbigniewa Zgoły w skład Rady Nadzorczej spółki. Kandydatura p. Zbigniewa Zgoła została zgłoszona przez akcjonariusza – Pragma Inkaso S.A.

Zbigniew Zgoła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 2000 r. ukończył studia o specjalizacji rachunkowość. Ponadto w latach 2001 – 2002 studiował podyplomowo na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Master of Busines Administration. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (wpis nr 11217) oraz uzyskał świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów zezwalające na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.   Zbigniew Zgoła rozpoczął pracę zawodową w OPA-CARBO sp. z o.o. w Bytomiu zajmując kolejno następujące stanowiska: 1996 – 1997 stażysta, 1997 – 2000 specjalista ds. księgowych, 2000 – 2003 zastępca głównego księgowego, 2004 – 2010 główny księgowy. Ponadto w latach 2004 – 2007 był aplikantem w HLB Frąckowiak i Wspólnicy, a w latach 2003 – 2004 był głównym księgowym w P.R.U.H. REM-POW sp. z o.o. w Bytomiu. Od 2008 r. jest zatrudniony w HLB M2  Sp. z o.o. Tax & Audit Sp.k. oraz w HLB M2  Sp. z o.o. Audit PIE Sp.k., gdzie zajmuje się badaniem i przeglądem sprawozdań  finansowych w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także wykonuje inne usługi biegłego rewidenta. Ponadto od 2010 r. jest Prezesem Zarządu OFC sp. z o.o. w Bytomiu, zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, spraw kadrowo-płacowych, wykonywaniem analiz, biznesplanów, planów naprawczych, doradztwem finansowo-księgowym.  Zbigniew Zgoła od 2017 r. jest członkiem rady nadzorczej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach, a od 2015 r. jest członkiem rady nadzorczej Athena Investments Dom Maklerski S.A.

Zbigniew Zgoła nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje też w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna – § 5 ust. 1 pkt  22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

15.02.2018 r. 18:59

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2018 r.

RB 9/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2018 r.

Podstawa prawna – art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie.

lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 15 02 2018

15.02.2018 r. 17:04

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2018 r.

RB 8/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 15 lutego 2018 r.

Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

Uchwaly podjete na NWZA 15 02 2018

15.02.2018 r. 16:59

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 7/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M oraz N, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2018 r.:

 • dla serii  H          26.139.691,67 zł;
 • dla serii  I            26.018.336,86 zł;
 • dla serii  J           16.832.410,78 zł;
 • dla serii  K          13.020.517,66 zł;
 • dla serii  L           22.183.676,41 zł;
 • dla serii  M          16.893.226,67 zł;
 • dla serii  N           5.209.608,07 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.02.2018 r. 10:05

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 6/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za miesiąc styczeń 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • Styczeń 2018 – 1.975

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.02.2018 r. 09:02

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

RB 5/2018

Zarząd PRAGMA FAKTORING SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

 • jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 13 kwietnia 2018 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 23 maja 2018 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 3 września  2018 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 26 listopada 2018 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Pragma Faktoring SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z § 101 ust. 2 oraz w § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu odpowiednio za IV kwartał 2017 r. oraz II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego parostwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.).

30.01.2018 r. 11:57

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RB 4/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 15 lutego 2018 r. o godz. 9:30, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, jaki po zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego emitenta będzie mógł być ustalony przez walne zgromadzenie.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Ogłoszenie NWZ 15.02.2018

Projekty uchwal

STATUT tekst jednolity

19.01.2018 r. 12:30

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2017 r.

RB 3/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży w IV kwartale 2017 r.:

1. Wartość kontraktacji (przez wartość kontraktacji rozumie się wartości brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu oraz wartość udzielonych pożyczek):

W trakcie czterech kwartałów 2017 roku wartość kontraktacji Pragma Faktoring wyniosła 704.150 tys. zł (w tym kontraktacja faktoringowa 666.159 tys. zł), co oznacza r/r wzrost o 21 %.

W poszczególnych kwartałach 2017 r. kontraktacja faktoringowa (kluczowa dla spółki) wynosiła:

I Q – 159.945 tys. zł

II Q – 157.119 tys. zł

III Q – 164.304 tys. zł

IV Q – 184.791 tys. zł.

W IV kwartale 2017 roku Pragma Faktoring S.A. podpisała umowy ze 193 nowymi Klientami podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej nowych umów było 56. Tak duży wzrost jest wynikiem działalności onlinowego segmentu PragmaGo.

2.Dywersyfikacja portfela faktoringowego

W 2017 z usług faktoringowych Pragma Faktoring skorzystało aż 600 Klientów (wobec 328 rok wcześniej), co pozytywnie świadczy o jakości tych usług oraz o efektywności kanałów dystrybucji Spółki. Bardzo duże znaczenie dla osiągniętego wzrostu mają kluczowe dla dalszego rozwoju Spółki procesy onlinowej sprzedaży i procesowania w zakresie usług mikrofinansowania w segmencie PragmaGo.

Emitent w załączeniu przedstawia szczegółowe dane dotyczące sprzedaży

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

 Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2017 r.
15.01.2018 r. 13:50

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 2/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M oraz N, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2017 r.:

dla serii  H           26.001.414,86 zł;

dla serii  I             26.106.282,89 zł;

dla serii  J            15.894.490,70 zł;

dla serii  K           13.210.878,72 zł;

dla serii  L           19.619.639,22 zł;

dla serii  M          15.885.399,27 zł;

dla serii  N            7.463.915,87 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

10.01.2018 r. 16:08

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 1/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za miesiąc grudzień 2017 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821, w tym:

– wrzesień 2017- 733

 •     IV Q 2017- 5.106, w tym:

– październik 2017- 1.148

– listopad 2017- 1.798

– grudzień 2017- 2.160

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

3.01.2018 r. 10:51

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.