Start   >  Komunikaty

Podwyższenie kapitału zakładowego

W dniu 05.02.2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło szereg uchwał, między innymi o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 4.000.000 zł poprzez emisję w drodze oferty publicznej nowych akcji na okaziciela serii C, oraz wyraziło zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie uchwalonej emisji akcji serii C, a także akcji serii B do […]

Przekształcenie w Spółkę Akcyjną

  Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS z dnia 16.11.2006r., w związku z przekształceniem GF Premium Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, dnia 17.11.2006r. Sąd Rejonowy w Katowicach dokonał wpisu Grypy Finansowej Premium S.A. do Rejestru Przedsiębiorców.W związku z powyższym poczynając od dnia 17.11.2006r. nazwa Spółki brzmi:Grupa Finansowa PREMIUM S.A., […]

Dom Maklerski BGŻ przeprowadzi publiczną emisję akcji Spółki Premium

  Zarząd Spółki GF Premium podpisał w dniu 30.10.2006r. umowę z Domem Maklerskim Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oferta BGŻ została wyłoniona spośród ofert kilku innych domów maklerskich, m.in. ze względu na dużą ilość oddziałów oraz znakomitą opinię na rynku. Współpraca będzie dotyczyła przeprowadzenia publicznej emisji akcji GF Premium.

BDO Sp. z o.o. bada bilanse

  W związku z działaniami Zarządu GF Premium zmierzającymi do wprowadzenia Spółki na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych wybrano ofertę współpracy z BDO Polska, jedną z największych, międzynarodową firmą audytorską i konsultingową. Umowę w tym zakresie podpisano, a BDO zajmie badaniem bilansów spółki oraz przygotowaniem części finansowej prospektu emisyjnego.

Badanie sprawozdań

  Biegły rewident dokonał badania sprawozdań finansowych, mające na celu przekształcenie GF Premium Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną. Sprawozdania zostały ocenione bardzo pozytywnie, bez zastrzeżeń.